ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการการจัดกิจกรรม “การขับเคลื่อนงานและเสริมสร้างพลังชุมชนด้านการปัองกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวด้านสาธารณสุข” (สพธ.) : 08000000-3639

สำนักอนามัย : (2563)

30

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30

นางสาวศุภรัตน์ บูรณสมภพ โทร 2747

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยการจัดตั้งศูนย์จัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวด้านสาธารณสุข (Primary Front Line) ของศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง เพื่อเป็นกลไกดำเนินงานในการคัดกรอง การป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรง การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ถูกกระทำหรือผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในรูปแบบทีมสหวิชาชีพ แก่กลุ่มเป้าหมาย เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ให้ได้รับการบำบัดฟื้นฟูสภาพปัญหา รวมถึงการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการสร้างความตระหนักแก่ประชาชนในชุมชน เพื่อเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาความรุนแรงในครอบครัว มีภาคีเครือข่ายการดำเนินงานในพื้นที่ของศูนย์บริการสาธารณสุขแต่ละแห่ง อาทิเช่น สำนักงานเขต โรงเรียน โรงพยาบาล สถานีตำรวจ องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันดำเนินงานตามภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เนื่องจากหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้ร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงอย่างเป็นระบบ และมีความต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้ทุกกลไกที่ดำเนินงานดังกล่าวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้มีเวทีนำเสนอผลการดำเนินงาน รวมถึงร่วมกันขับเคลื่อนงานให้เกิดการพัฒนาต่อไปในอนาคต จึงเห็นควรจัดกิจกรรม“การขับเคลื่อนงานและเสริมสร้างพลังชุมชนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวด้านสาธารณสุข”

08940000/08940000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวด้านสาธารณสุขของสำนักอนามัย 2. เพื่อนำเสนอผลงานและขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่ดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวด้านสาธารณสุข

เป้าหมายของโครงการ

ผู้ด้อยโอกาสรอดพ้นจากการใช้ความรุนแรง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-01)

30.00

1/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากมีข้อสั่งห้ามจัดกิจกรรม ขอยกเลิกโครงการเนื่องจากกิจกรรมมีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มของประชาชนที่มีความหลากหลายจำนวนมาก ทั้งยังมีการเดินทางออกนอกกรุงเทพมหานครไปยังพื้นที่ต่างๆ มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดและยากต่อการควบคุมโรค ประกอบกับแผนปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคทั้งในและนอกกรุงเทพมหานครยังไม่มีแนวโน้มลดลง จึงไม่สามารถคาดการณ์ระยะเวลาที่สถานการณ์จะเป็นปกติได้ และอาจส่งผลกระทบต่อการรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักอนามัย ประจำปี พ.ศ.2563

** ปัญหาของโครงการ :ขอยกเลิกโครงการเนื่องจากกิจกรรมมีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มของประชาชนที่มีความหลากหลายจำนวนมาก ทั้งยังมีการเดินทางออกนอกกรุงเทพมหานครไปยังพื้นที่ต่างๆ มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดและยากต่อการควบคุมโรค ประกอบกับแผนปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคทั้งในและนอกกรุงเทพมหานครยังไม่มีแนวโน้มลดลง จึงไม่สามารถคาดการณ์ระยะเวลาที่สถานการณ์จะเป็นปกติได้ และอาจส่งผลกระทบต่อการรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักอนามัย ประจำปี พ.ศ.2563

** อุปสรรคของโครงการ :ขอยกเลิกโครงการเนื่องจากกิจกรรมมีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มของประชาชนที่มีความหลากหลายจำนวนมาก ทั้งยังมีการเดินทางออกนอกกรุงเทพมหานครไปยังพื้นที่ต่างๆ มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดและยากต่อการควบคุมโรค ประกอบกับแผนปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคทั้งในและนอกกรุงเทพมหานครยังไม่มีแนวโน้มลดลง จึงไม่สามารถคาดการณ์ระยะเวลาที่สถานการณ์จะเป็นปกติได้ และอาจส่งผลกระทบต่อการรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักอนามัย ประจำปี พ.ศ.2563

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-23)

30.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-03-12)

25.00

12/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-03-04)

16.00

4/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณฯ สำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-02-24)

15.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณฯ สำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2020-02-07)

13.00

7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณฯ สำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-01-24)

12.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณฯ สำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-01-13)

12.00

13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างขอเห็นชอบดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2019-12-27)

11.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-07)

10.00

7/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดกิจกรรม - อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขอความเห็นชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.00 (2019-11-16)

9.00

16/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขอความเห็นชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-11-06)

8.00

6/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขอความเห็นชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-10-30)

7.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- วางแผนการดำเนินการ - จัดทำหนังสือขอความเห็นชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เสนอขอความเห็นชอบในหลักการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-15 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-15 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-15 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-15 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมฯ
:20%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประสานหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการจัดกิจกรรมฯ
:30%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:รวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่าย
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:สรุปและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3639

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3639

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0932

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ถูกกระทำและ/หรือผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวได้รับความช่วยเหลือ (ผลผลิต)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **