รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของผู้ถูกกระทำและ/หรือผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวได้รับความช่วยเหลือ (ผลผลิต) : 0800-0932

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1) โครงการการจัดกิจกรรม “การขับเคลื่อนงานและเสริมสร้างพลังชุมชนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ความรุนแรงในครอบครัว ด้านสาธารณสุข” - วางแผนการดำเนินการ - จัดทำรายละเอียดกิจกรรม - อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบหลักการดำเนินโครงการ 2) โครงการสัมมนาและดูงานเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวด้านสาธารณสุข - วางแผนการดำเนินการ - อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดการจัดสัมมนา - อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบดำเนินโครงการ 3) กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ถูกกระทำและ/หรือผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวของศูนย์จัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว (ศจร.) - วางแผนการดำเนินงานและเวียนแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ - จัดทำแบบรายงาน - อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลจากศูนย์บริการสาธารณสุข ครั้งที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.โครงการการจัดกิจกรรม "การขับเคลื่อนงานและเสริมสร้างพลังชุมชนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ความรุนแรงในครอบครัวด้านสาธารณสุข โดย 1.1 วางแผนดำเนินการ 1.2 เสนอขอความเห็นชอบในหลักการเพื่ออนุมัติโครงการและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงสถานบริการสาธารณสุข สำนักอนามัย 1.3 อนุมัติโครงการและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณเรียบร้อยแล้ว 2.โครงการสัมมนาและดูงานเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวด้านสาธารณสุข โดย 2.1 วางแผนดำเนินการ 2.2 เสนอขอความเห็นชอบในหลักการเพื่ออนุมัติโครงการและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงสถานบริการสาธารณสุข สำนักอนามัย 2.3 อนุมัติโครงการและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณเรียบร้อยแล้ว 3.กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ถูกกระทำและ/หรือผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวของศูนย์จัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว (ศจร.) โดย 3.1 วางแผนดำเนินการ 3.2 จัดทำแบบรายงาน 3.3 จัดประชุมชี้แจง 3.4 ประสานเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งที่ 1 3.5 อยู่ระหว่างสรุปรวบรวมข้อมูล 3.6 ผู้ถูกกระทำและ/หรือผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวได้รับความช่วยเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 32 ราย 3.7 ประสานเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.โครงการการจัดกิจกรรม "การขับเคลื่อนงานและเสริมสร้างพลังชุมชนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ความรุนแรงในครอบครัวด้านสาธารณสุข" โดย 1.1 วางแผนดำเนินการ 1.2 เสนอขอความเห็นชอบในหลักการเพื่ออนุมัติโครงการและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงสถานบริการสาธารณสุข สำนักอนามัย 1.3 อนุมัติโครงการและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณเรียบร้อยแล้ว 1.4 ยกเลิกโครงการด้านสถานการณ์ระบาดโควิด-19 2.โครงการสัมมนาและดูงานเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวด้านสาธารณสุข โดย 2.1 วางแผนดำเนินการ 2.2 เสนอขอความเห็นชอบในหลักการเพื่ออนุมัติโครงการและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงสถานบริการสาธารณสุข สำนักอนามัย 2.3 อนุมัติโครงการและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณเรียบร้อยแล้ว 2.4 ยกเลิกโครงการด้านสถานการณ์ระบาดโควิด-19 3.กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ถูกกระทำและ/หรือผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวของศูนย์จัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว (ศจร.) โดย 3.1 วางแผนดำเนินการ 3.2 จัดทำแบบรายงาน 3.3 จัดประชุมชี้แจง 3.4 ประสานเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งที่ 1 3.5 อยู่ระหว่างสรุปรวบรวมข้อมูล 3.6 ผู้ถูกกระทำและ/หรือผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวได้รับความช่วยเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 32 ราย 3.7 ประสานเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งที่ 2 3.8 อยู่ระหว่างสรุปรวบรวมข้อมูล 3.9 ผู้ถูกกระทำและ/หรือผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวได้รับความช่วยเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 จำนวน 21 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ถูกกระทำความรุนแรง และผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู ได้รับการฟื้นฟูตามความจำเป็น

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ถูกกระทำความรุนแรง และผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวที่ได้รับการฟื้นฟูตามความจำเป็น หารด้วย ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ถูกกระทำความรุนแรง และผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู ทั้งหมด คูณด้วย 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด