ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสัมมนาและดูงานเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการปัองกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวด้านสาธารณสุข (สพธ.) : 08000000-3640

สำนักอนามัย : (2563)

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นางสาวศุภรัตน์ บูรณสมภพ โทร 2747

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

อาสาสมัครสาธารณสุขถือเป็นกลไกเครือข่ายการดำเนินงานที่มีความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือผู้ถูกกระทำหรือผู้ประสบปัญหาความรุนแรงให้เข้าถึงระบบบริการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวด้านสาธารณสุข ประกอบกับอาสาสมัครสาธารณสุขซึ่งเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน ย่อมรู้และเข้าใจปัญหาของชุมชน สามารถเป็นแกนนำในการค้นหาปัญหาและร่วมวางแนวทางแก้ไขปัญหาในชุมชนของตนเองได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรจัดการสัมมนาและดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานระหว่างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน โดยส่งเสริมสนับสนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุขมีศักยภาพในการเป็นแกนนำ รวมถึงการสร้างทักษะเพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพของศูนย์บริการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อประชาชนกรุงเทพมหานคร

08940400/08940400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาฯได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหน่วยงาน/องค์กรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 2. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาฯ มีภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานเพื่อให้บริการแก่ประชาชนและกลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมายของโครงการ

ผู้ด้อยโอกาสรอดพ้นจากการใช้ความรุนแรง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-01)

30.00

1/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน…- อยู่ระหว่างขออยกเลิกโครงการสัมมนาและดูงานเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวด้านสาธารณสุข ขอยกเลิกโครงการเนื่องจากกิจกรรมมีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มของประชาชนที่มีความหลากหลายจำนวนมาก ทั้งยังมีการเดินทางออกนอกกรุงเทพมหานครไปยังพื้นที่ต่างๆ มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดและยากต่อการควบคุมโรค ประกอบกับแผนปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคทั้งในและนอกกรุงเทพมหานครยังไม่มีแนวโน้มลดลง จึงไม่สามารถคาดการณ์ระยะเวลาที่สถานการณ์จะเป็นปกติได้ และอาจส่งผลกระทบต่อการรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักอนามัย ประจำปี พ.ศ.2563

** ปัญหาของโครงการ :ขอยกเลิกโครงการเนื่องจากกิจกรรมมีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มของประชาชนที่มีความหลากหลายจำนวนมาก ทั้งยังมีการเดินทางออกนอกกรุงเทพมหานครไปยังพื้นที่ต่างๆ มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดและยากต่อการควบคุมโรค ประกอบกับแผนปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคทั้งในและนอกกรุงเทพมหานครยังไม่มีแนวโน้มลดลง จึงไม่สามารถคาดการณ์ระยะเวลาที่สถานการณ์จะเป็นปกติได้ และอาจส่งผลกระทบต่อการรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักอนามัย ประจำปี พ.ศ.2563

** อุปสรรคของโครงการ :ขอยกเลิกโครงการเนื่องจากกิจกรรมมีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มของประชาชนที่มีความหลากหลายจำนวนมาก ทั้งยังมีการเดินทางออกนอกกรุงเทพมหานครไปยังพื้นที่ต่างๆ มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดและยากต่อการควบคุมโรค ประกอบกับแผนปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคทั้งในและนอกกรุงเทพมหานครยังไม่มีแนวโน้มลดลง จึงไม่สามารถคาดการณ์ระยะเวลาที่สถานการณ์จะเป็นปกติได้ และอาจส่งผลกระทบต่อการรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักอนามัย ประจำปี พ.ศ.2563

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-12)

30.00

12/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว - ประสานงานขอรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว - ประสานวิทยากรและสถานที่เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-03-04)

16.00

4/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณฯ สำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-02-24)

15.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณฯ สำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2020-02-07)

14.00

7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณฯ สำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2020-01-24)

13.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณฯ สำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-01-13)

12.00

13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างเสนอเห็นชอบขอดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2019-12-27)

11.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-07)

10.00

7/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดการจัดสัมมนา - อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขอความเห็นชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.00 (2019-11-16)

9.00

16/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขอความเห็นชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-11-06)

8.00

6/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขอความเห็นชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-10-30)

7.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- วางแผนการดำเนินการ - อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขอความเห็นชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เสนอขอความเห็นชอบ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-15
สิ้นสุด :2019-10-15
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติใช้เงิน
:5%
เริ่มต้น :2019-11-15
สิ้นสุด :2019-11-15
ขั้นตอน 4
:แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการรับ-ส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
:5%
เริ่มต้น :2019-12-15
สิ้นสุด :2019-12-15
ขั้นตอน 5
:จัดทำรายละเอียดการจัดกิจกรรม ประสานงานวิทยากร และจัดหาสถานที่
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 6
:ประสานงานขอรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 7
:จัดทำคำสั่งข้าราชการ/บุคคลภายนอก
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 8
:จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารประกอบการประชุม
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 9
:ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติ
:20%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 10
:รวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่าย
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 11
:สรุปและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3640

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3640

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0932

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ถูกกระทำและ/หรือผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวได้รับความช่วยเหลือ (ผลผลิต)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **