ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ถูกกระทำและ/หรือผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวของศูนย์จัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว (ศจร.) (สพธ.) : 08000000-3641

สำนักอนามัย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวศุภรัตน์ บูรณสมภพ โทร 2747

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ถูกกระทำความรุนแรง และผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว ได้รับความช่วยเหลือผู้ให้รอดพ้นจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัว และได้รับการฟื้นฟูตามความจำเป็น

08940400/08940400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว และผู้ได้รับผลกระทำ ได้รับความช่วยเหลือ และฟื้นฟูตามความจำเป็น

เป้าหมายของโครงการ

เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ถูกกระทำความรุนแรง และผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-11)

100.00

11/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว - สรุปผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-21)

95.00

21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- สรุปรายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 94.00 (2020-08-10)

94.00

10/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- สรุปรายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-25)

90.00

25/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- สรุปรายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-11)

70.00

11/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ปรับปรุงรายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2020-06-13)

66.00

13/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- รายงานผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2020-06-04)

66.00

4/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-20)

65.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างประสานเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.00 (2020-05-08)

63.00

8/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างประสานเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-24)

60.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน…- อยู่ระหว่างประสานรวบรวมข้อมูลครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-01)

60.00

1/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างประสานรวบรวมข้อมูล ครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-12)

55.00

12/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- สรุปรายงานครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-04)

35.00

4/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลจากศูนย์บริการสาธารณสุข ครั้งที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2020-02-24)

34.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลจากศูนย์บริการสาธารณสุข ครั้งที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2020-02-07)

33.00

7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมุูลจากศูนย์บริการสาธารณสุข ครั้งที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2020-01-24)

32.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลจากศูนย์บริการสาธารณสุข ครั้งที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 31.00 (2020-01-13)

31.00

13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลจากศูนย์บริการสาธารณสุข ครั้ังที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-27)

30.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลจากศูนย์บริการสาธารณสุข ครั้งที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-07)

10.00

7/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างจัดทำแบบรายงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.00 (2019-11-16)

9.00

16/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างจัดทำแบบรายงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(21) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-11-06)

8.00

6/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างจัดทำแบบรายงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(22) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-10-30)

7.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- วางแผนการดำเนินงานและเวียนแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ - อยู่ระหว่างจัดทำแบบรายงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำแบบรายงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-15
สิ้นสุด :2019-10-15
ขั้นตอน 3
:จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-11-15
สิ้นสุด :2019-11-15
ขั้นตอน 4
:ประสานเก็บรวบรวมรายงานครั้งที่ 1
:10%
เริ่มต้น :2020-03-15
สิ้นสุด :2020-03-15
ขั้นตอน 5
:สรุปรวบรวมรายงานครั้งที่ 1
:20%
เริ่มต้น :2020-04-15
สิ้นสุด :2020-04-15
ขั้นตอน 6
:ประสานเก็บรวบรวมรายงานครั้งที่ 2
:10%
เริ่มต้น :2020-07-15
สิ้นสุด :2020-07-15
ขั้นตอน 7
:สรุปรวบรวมรายงานครั้งที่ 2
:20%
เริ่มต้น :2020-08-15
สิ้นสุด :2020-08-15
ขั้นตอน 8
:สรุปรายงานและติดตามประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2020-09-15
สิ้นสุด :2020-09-15

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3641

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3641

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0932

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ถูกกระทำและ/หรือผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวได้รับความช่วยเหลือ (ผลผลิต)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **