ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมตรวจสุขภาพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ของสำนักอนามัย (กสภ.) : 08000000-3642

สำนักอนามัย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นงนภัส พรมมิ โทร.02 203 2863

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

จากรายงานสำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ประชากรสูงอายุของกรุงเทพมหานคร ในปีพ.ศ.2561 มีจำนวน 1,020,917 คน คิดเป็นร้อยละ 18.6 ของประชากรที่ขึ้นทะเบียนในกรุงเทพมหานคร จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่ากรุงเทพมหานครก้าวสู่ “สังคมสูงอายุ” แล้ว แนวโน้มการเพิ่มของผู้สูงอายุส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข เนื่องจากมีผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง (NCDs) ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง อีกทั้งยังมีปัจจัยเสี่ยง ขาดการทำกิจกรรมทางกาย การบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม ดังนั้นโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคจึงมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ทำให้เป็นภาระในการดูแลและการจัดบริการด้านต่างๆ มากขึ้น ทั้งนี้ การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีการรวมกลุ่มเป็นชมรมผู้สูงอายุ ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ทั้งการออกกำลังกาย การฝึกอาชีพ กิจกรรมนันทนาการต่างๆ รวมถึงได้รับการสนับสนุนให้มีการคัดกรองหรือตรวจสุขภาพ จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่แข็งแรง ได้ผ่อนคลาย มีความสนุกสนาน สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจและมีศักดิ์ศรี ซึ่งต้องมีการพัฒนาการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุของสำนักอนามัยให้มีศักยภาพตามความเหมาะสม กองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุขึ้น

08030200/08030200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน - เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของสำนักอนามัยได้รับการคัดกรองสุขภาพ หรือตรวจสุขภาพ

เป้าหมายของโครงการ

สมาชิกชมรมผู้สูงอายุของสำนักอนามัย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๓ ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ด%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๓.๒ พัฒนาระบบบริการช่องทางด่วนให้กับผู้สูงอายุ (Fast Track)

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-20)

100.00

20/08/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สรุปผลการดำเนินงานตามแนวทางฯ ปีงบประมาณ 2563 จากผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน พบว่า ชมรมผู้สูงอายุของสำนักอนามัยในปัจจุบันมีจำนวน 290 ชมรม มีจำนวนสมาชิก 23,515 คน โดยมีสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของสำนักอนามัยที่เข้าร่วมกิจกรรม 4 ครั้ง/ปี จำนวน 14,114 คน ผลการดำเนินงานคัดกรองสุขภาพ/ตรวจสุขภาพประจำปีให้กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุขพบว่า สมาชิกชมรมผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสุขภาพ/ตรวจสุขภาพประจำปี จำนวน 11,519 คน จากสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของสำนักอนามัยที่เข้าร่วมกิจกรรม 4 ครั้ง/ปี จำนวน 14,114 คน คิดเป็นร้อยละ 81.61

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :จากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลทำให้การดำเนินงานในบางส่วนไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่กำหนดได้ จึงขอความเห็นชอบปรับค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตามหนังสือกองสร้างเสริมสุขภาพ เลขที่ กท 0706/763 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 จากร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 50

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-31)

85.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตามข้อมูลการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจำปี ประจำไตรมาสที่ 4

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-16)

80.00

16/07/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตามข้อมูลการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจำปี ประจำไตรมาสที่ 4

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-30)

75.00

30/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมและสรุปข้อมูลการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจำปี ประจำไตรมาสที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-12)

70.00

12/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตามและรวบรวมข้อมูลการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจำปี ประจำไตรมาสที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-27)

70.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจำปี ประจำไตรมาสที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-13)

65.00

13/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแนวทางและปรับลดเป้าหมายการจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลทำให้การดำเนินงานในบางส่วนไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่กำหนดได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-27)

60.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตามข้อมูลการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจำปี ประจำไตรมาสที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-13)

60.00

13/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตามข้อมูลการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจำปี ประจำไตรมาสที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-31)

55.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสรุปผลการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจำปี ประจำไตรมาสที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :จากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลทำให้การดำเนินงานในบางส่วนไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่กำหนดได้

** อุปสรรคของโครงการ :จากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลทำให้การดำเนินงานในบางส่วนไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่กำหนดได้

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-05)

45.00

5/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมและสรุปข้อมูลการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจำปี ประจำไตรมาสที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-26)

40.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสรุปข้อมูลจำนวนชมรมผู้สูงอายุและจำนวนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุขที่เข้าร่วมกิจกรรมชมรมฯ อย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี ติดตามและรวบรวมข้อมูลการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจำปี ประจำไตรมาสที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-17)

30.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสรุปข้อมูลจำนวนชมรมผู้สูงอายุและจำนวนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุขที่เข้าร่วมกิจกรรมชมรมฯ อย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี และติดตามข้อมูลการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจำปี ประจำไตรมาสที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-20)

30.00

20/1/2563 : รวบรวมและสรุปข้อมูลจำนวนชมรมผู้สูงอายุและจำนวนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุขที่เข้าร่วมกิจกรรมชมรมฯ อย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี และติดตามข้อมูลการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจำปี ประจำไตรมาสที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-09)

25.00

9/1/2563 : รวบรวมข้อมูลจำนวนชมรมผู้สูงอายุและจำนวนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุขที่เข้าร่วมกิจกรรมชมรมฯ อย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-20)

25.00

20/12/2562 : รวบรวมข้อมูลจำนวนชมรมผู้สูงอายุและจำนวนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุขที่เข้าร่วมกิจกรรมชมรมฯ อย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-06)

20.00

6/12/2562 : จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 1-68 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 19 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง โดยผู้อำนวยการสำนักอนามัย มอบหมายให้รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย (นางแพทย์วงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์) เป็นประธานในการประชุมฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุขหรือผู้แทน ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 143 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-19)

15.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมข้อมูลเพื่อจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-07)

15.00

7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมข้อมูลเพื่อจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : วางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 1-68
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:รวบรวมข้อมูลจำนวนชมรมผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ประจำปี 2563 และจำนวนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ที่เข้าร่วมกิจกรรมชมรมฯ อย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:รวบรวมข้อมูลการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจำปี ประจำไตรมาสที่ 2
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:รวบรวมข้อมูลการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจำปี ประจำไตรมาสที่ 3
:20%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 6
:รวบรวมข้อมูลการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจำปี ประจำไตรมาสที่ 4
:20%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01
ขั้นตอน 7
:สรุปผลการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจำปี 2563
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3642

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3642

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0933

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ได้รับการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจำปี (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 81.6100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
14.18

100 / 100
3
51.45

0 / 0
4
81.61

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **