รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ได้รับการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจำปี (ผลลัพธ์) : 0800-0933

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
14.18
100.0000
100 / 100
3
51.45
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการแจ้งแผนและแนวทางการดำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานในปีงบประมาณ 2563 พบว่า ชมรมผู้สูงอายุของสำนักอนามัยในปัจจุบันมีจำนวน 290 ชมรม มีจำนวนสมาชิก 23,515 คน โดยมีสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของสำนักอนามัยที่เข้าร่วมกิจกรรม 4 ครั้ง/ปี จำนวน 14,114 คน โดยผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม 2562-มีนาคม 2563 สมาชิกชมรมผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสุขภาพ/ตรวจสุขภาพประจำปี จำนวน 2,002 คน จากสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของสำนักอนามัยที่เข้าร่วมกิจกรรม 4 ครั้ง/ปี จำนวน 14,114 คน คิดเป็นร้อยละ 14.18

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม 2562-พฤษภาคม 2563 สมาชิกชมรมผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสุขภาพ/ตรวจสุขภาพประจำปี จำนวน 7,262 คน จากสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของสำนักอนามัยที่เข้าร่วมกิจกรรม 4 ครั้ง/ปี จำนวน 14,114 คน คิดเป็นร้อยละ 51.45

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. ชมรมผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย หมายถึง จำนวนชมรมผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ประจำปี 2563 2. สมาชิกชมรมผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจำปี หมายถึง ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ที่เข้าร่วมกิจกรรมชมรมฯ อย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี และได้รับการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจำปี

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ได้รับการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจำปี คูณ 100 หารด้วยจำนวนผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ที่เข้าร่วมกิจกรรมชมรมฯ อย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:เป้าหมายที่ ๓.๑.๓ ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ด%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๓.๒ พัฒนาระบบบริการช่องทางด่วนให้กับผู้สูงอายุ (Fast Track)

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด