ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ (กสภ.) : 08000000-3643

สำนักอนามัย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

ปิยธิดา สุขประเสริฐ โทร 02 203 2863

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายของชมรมผู้สูงอายุ และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้มีเวทีในการแสดงศักยภาพ และถ่ายทอดภูมิปัญญา รวมถึงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ความรู้สุขภาพ เพื่อการดูแลสุขภาพตนเอง และสังคม ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณค่า พึ่งพาตนเองได้ มีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

08030200/08030200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้มีเวทีในการแสดงศักยภาพ ถ่ายทอดภูมิปัญญา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เป็นความบันเทิงด้านจิตใจ - เพื่อจัดทำสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ

เป้าหมายของโครงการ

- จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติในเดือนเมษายน 2563 - จัดทำจุลสารผู้สูงอายุ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๓ ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ด%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๓.๒ พัฒนาระบบบริการช่องทางด่วนให้กับผู้สูงอายุ (Fast Track)

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-20)

100.00

20/08/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1. จัดทำจุลสารผู้สูงอายุ เพื่อเผยแพร่ความรู้และเป็นสื่อกลางสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 3 ฉบับ ฉบับละ 3,000 เล่ม รวม 9,000 เล่ม ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 405,000 บาท หมายเหตุ : ยกเลิกการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามสรุปการประชุมเพื่อหารือเรื่องการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-31)

90.00

31/7/2563 : จัดสรรจุลสารผู้สูงอายุเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย และผู้เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-16)

85.00

16/07/2563 : วางแผนการจัดสรรจุลสารผู้สูงอายุเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-30)

85.00

30/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดพิมพ์จุลสารผู้สูงอายุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-12)

80.00

12/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดพิมพ์จุลสารผู้สูงอายุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-27)

75.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเห็นชอบรูปแบบจุลสารผู้สูงอายุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-13)

70.00

13/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณาปรับแก้ไขเนื้อหาในจุลสารผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-27)

60.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณาปรับแก้ไขเนื้อหาในจุลสารผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-13)

50.00

13/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำจุลสารผู้สูงอายุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-31)

40.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำจุลสารผู้สูงอายุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-13)

30.00

13/3/2563 : ยกเลิกการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามสรุปการประชุมเพื่อหารือเรื่องการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ิอไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้งดการจัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์ทุกชนิด ทั้งการอัญเชิญพระพุทธสิหิงห์ การสรงน้ำพระ การเล่นน้ำสงกรานต์ และกิจกรรมที่มีบุคคลรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก รวมถึงงดใช้อาคารกีฬาเวสน์ 1 และอาคารกีฬาเวสน์ 2 เป็นการชั่วคราว ซึ่งกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติใช้สถานที่ดังกล่าวในการจัดงาน

** ปัญหาของโครงการ :ยกเลิกการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามสรุปการประชุมเพื่อหารือเรื่องการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ิอไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้งดการจัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์ทุกชนิด ทั้งการอัญเชิญพระพุทธสิหิงห์ การสรงน้ำพระ การเล่นน้ำสงกรานต์ และกิจกรรมที่มีบุคคลรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก รวมถึงงดใช้อาคารกีฬาเวสน์ 1 และอาคารกีฬาเวสน์ 2 เป็นการชั่วคราว ซึ่งกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติใช้สถานที่ดังกล่าวในการจัดงาน

** อุปสรรคของโครงการ :ยกเลิกการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามสรุปการประชุมเพื่อหารือเรื่องการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ิอไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้งดการจัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์ทุกชนิด ทั้งการอัญเชิญพระพุทธสิหิงห์ การสรงน้ำพระ การเล่นน้ำสงกรานต์ และกิจกรรมที่มีบุคคลรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก รวมถึงงดใช้อาคารกีฬาเวสน์ 1 และอาคารกีฬาเวสน์ 2 เป็นการชั่วคราว ซึ่งกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติใช้สถานที่ดังกล่าวในการจัดงาน

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-26)

30.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำจุลสารผู้สูงอายุ และประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-17)

20.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำจุลสารผู้สูงอายุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-20)

20.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการจัดทำจุลสารผู้สูงอายุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-09)

15.00

9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการจัดทำจุลสารผู้สูงอายุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-20)

10.00

20/12/2562 : ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-06)

10.00

6/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-19)

5.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-07)

5.00

7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2019-10-29)

3.00

29/10/2562 : เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติใช้เงิน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 3
:จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
:30%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำจุลสารผู้สูงอายุครั้งที่ 1 จัดพิมพ์และเผยแพร่ จำนวน 3,000 ฉบับ
:15%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 5
:จัดทำจุลสารผู้สูงอายุครั้งที่ 2 จัดพิมพ์และเผยแพร่ จำนวน 3,000 ฉบับ
:15%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 6
:จัดทำจุลสารผู้สูงอายุครั้งที่ 3 จัดพิมพ์และเผยแพร่ จำนวน 3,000 ฉบับ
:15%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 7
:สรุปผลการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3643

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3643

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0933

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ได้รับการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจำปี (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 81.6100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
14.18

100 / 100
3
51.45

0 / 0
4
81.61

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **