ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน (กพส.) : 08000000-3644

สำนักอนามัย : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสุกฤตา เพชรเย็น โทร 02-2763904 ต่อ46

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีจำนวนผู้สูงอายุมากเป็นอันดับที่ 1 คือ 936,856 ราย และข้อมูลจากศูนย์ส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน กรุงเทพมหานคร (BMA Home Ward Referral Center) มีจำนวนผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระหว่าง ปี 2559 - 2561 จำนวน 80,983 คน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย จึงได้ริเริ่มจัดทำการดูแลผู้ป่วยในรูปแบบการพยาบาลที่บ้านดุจโรงพยาบาล (Home ward) โดยเริ่มต้นจากการจัดทำโครงการการพัฒนาศักยภาพ ผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน โดยในปีงบประมาณ 2559 - 2562 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ผลิตแกนนำผู้ดูแล (Caregiver) จำนวน 4,464 คน ซึ่งยังไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ที่มีจำนวน 80,983 คน ซึ่งได้รับการประเมินความพึงพอใจถึงร้อยละ 95 แสดงให้เห็นว่าผู้ดูแล (Caregiver) สามารถให้การดูแลเฝ้าระวัง คัดกรองภาวะผิดปกติ โดยสามารถทำงานร่วมกับพยาบาลผู้จัดการสุขภาพ (Nurse Care Manager) และเป็นเครือข่ายทีมสุขภาพที่มีทักษะพื้นฐานทางการพยาบาลเบื้องต้น สามารถให้การดูแลสุขภาพผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิงที่บ้านในลักษณะ Home ward ได้และเมื่อเปรียบเทียบจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของกรุงเทพมหานครที่มีจำนวนมากขึ้น ประกอบกับจำนวนผู้ดูแล (Caregiver) ที่มีจำนวนน้อยไม่เพียงพอในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง ดังนั้นการจัดอบรมผู้ดูแล (Caregiver) จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

08040000/08040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสร้างแกนนำผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้านให้มีความรู้ในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่บ้าน และเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้านให้มีความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

เป้าหมายของโครงการ

กิจกรรมที่ 1 การอบรมสร้างแกนนำผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคคลภายนอก และบุคลากรของสำนักอนามัย จำนวน 600 คนแบ่งการอบรมออกเป็น 4 รุ่นๆ ละ 150 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้นรุ่นละ 170 คน และวิทยากรวันละ 2 - 4 คน กิจกรรมที่ 2 การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุโรคไตที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลที่เคยผ่านการอบรมสร้างแกนนำผู้ดูแลฯ ในปีงบประมาณ 2559 – 2562 มีผลการปฏิบัติงานดี มีความต่อเนื่อง จำนวน 160 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 175 คน และวิทยากรวันละ 1 - 4 คน กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุแบบประคับประคองที่บ้านดุจโรงพยาบาล กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลที่เคยผ่านการอบรมสร้างแกนนำผู้ดูแลฯ ปีงบประมาณ 2559 – 2562 จำนวน 1,200 คน แบ่งการประชุมออกเป็น 6 รุ่นๆละ 200 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 25 คน รวมทั้งสิ้นรุ่นละ 225 คน และวิทยากรวันละ 1 – 4 คน กิจกรรมที่ 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลที่เคยผ่านการอบรมสร้างแกนนำผู้ดูแลฯ ปีงบประมาณ 2559 - 2562 บุคลากรที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน บุคลากรที่เกี่ยวข้องจากสถานบริบาล คลินิกอบอุ่น พยาบาลวิชาชีพและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของศูนย์บริการสาธารณสุขและพระภิกษุ จำนวน 300 คน แบ่งการประชุมออกเป็น 3 รุ่นๆ ละ 100 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้นรุ่นละ 120 คน และวิทยากรวันละ 3 คน กิจกรรมที่ 5 การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งต่อและให้คำปรึกษาการทำงานร่วมกัน ปัญหาและอุปสรรค ในการจัดทำเส้นทางการให้คำปรึกษาเพื่อการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ส่งต่อจากเครือข่าย กลุ่มเป้าหมาย คือ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลหรือผู้แทนหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และพยาบาลวิชาชีพผู้เกี่ยวข้องจากโรงพยาบาลภาครัฐ หัวหน้าพยาบาลหรือพยาบาลวิชาชีพผู้เกี่ยวข้องจากศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง พยาบาลวิชาชีพหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากสถานบริบาล (Nursing Home) รวม 240 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 15 คน รวมทั้งสิ้น 255 คน และวิทยากรวันละ 1-2 คน กิจกรรมที่ 6 การจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ติดตามการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคของผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ดูแล เพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลที่เคยผ่านการอบรมสร้างแกนนำผู้ดูแลฯ ในปีงบประมาณ 2559 – 2562 ที่ปฎิบัติงานมีความต่อเนื่อง พยาบาลวิชาชีพ บุคลากร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของศูนย์บริการสาธารณสุข และบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 68 แห่ง แห่งละ 50 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
๓.๑.๓ ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ด%
๓.๑.๓.๒ พัฒนาระบบบริการช่องทางด่วนให้กับผู้สูงอายุ (Fast Track)

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-21)

100.00

2020-8-21 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยกิจกรรมที่แล้วเสร็จได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การอบรมสร้างแกนนำผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนืองที่บ้าน กิจกรรมที่ 2 การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุโรคไตที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุแบบประคับประคองที่บ้านดุจโรงพยาบาล กิจกรรมที่ 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 8 สนับสนุนผู้ดูแลให้สามารถดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากสถานการณ์โรคระบาดของโรคโควิด-19 ได้ดำเนินการขออนุมัติยกเลิกกิจกรรม ให้เป็นไปตามข้อคำสั่งแนวทางปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 1.กิจกรรมที่ 5 การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งต่อและให้คำปรึกษาการทำงานร่วมกัน ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำเส้นทางการให้คำปรึกษาเพื่อการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ส่งต่อจากเครือข่าย ได้ขออนุมัติยกเลิกเรียบร้อยแล้ว 2.กิจกรรมที่ 6 การจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ติดตามการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคของผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน จำนวน 12 ครั้ง ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ดำเนินการประชุม ครั้งที่ 1 – 7 เรียบร้อยแล้ว ส่วนครั้งที่ 8 – 12 ได้ขออนุมัติยกเลิกการประชุมเรียบร้อยแล้ว 3.กิจกรรมที่ 7 การพัฒนารูปแบบผู้ตรวจการพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน (Supervise Nurse Home ward) ได้ทำการตรวจเยี่ยมในระยะที่ 1 โดยทำการตรวจเยี่ยมศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 68 แห่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนการตรวจเยี่ยมศูนย์บริการสาธารณสุขในระยะที่ 2 ได้ขออนุมัติยกเลิกเรียบร้อยแล้ว 4. กิจกรรมที่ 9 สนับสนุนชุดอุปกรณ์การดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ได้ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการในกิจกรรมนี้เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ในสถานการณ์โรคระบาดโรคโควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.00 (2020-08-10)

99.00

10/8/2563 : ความคืบหน้าโครงการ : ร้อยละ 99 โดยกิจกรรมที่แล้วเสร็จได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การอบรมสร้างแกนนำผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนืองที่บ้าน กิจกรรมที่ 2 การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุโรคไตที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุแบบประคับประคองที่บ้านดุจโรงพยาบาล กิจกรรมที่ 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 8 สนับสนุนผู้ดูแลให้สามารถดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากสถานการณ์โรคระบาดของโรคโควิด ได้ดำเนินการได้ขออนุมัติยกเลิกกิจกรรม ให้เป็นไปตามข้อคำสั่งแนวทางปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 1.กิจกรรมที่ 5 การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งต่อและให้คำปรึกษาการทำงานร่วมกัน ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำเส้นทางการให้คำปรึกษาเพื่อการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ส่งต่อจากเครือข่าย ได้ขออนุมัติยกเลิกเรียบร้อยแล้ว 2.กิจกรรมที่ 6 การจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ติดตามการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคของผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน จำนวน 12 ครั้ง ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ดำเนินการประชุม ครั้งที่ 1 – 7 เรียบร้อยแล้ว ส่วนครั้งที่ 8 – 12 ได้ขออนุมัติยกเลิกการประชุมเรียบร้อยแล้ว 3.กิจกรรมที่ 7 การพัฒนารูปแบบผู้ตรวจการพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน (Supervise Nurse Home ward) ได้ทำการตรวจเยี่ยมในระยะที่ 1 โดยทำการตรวจเยี่ยมศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 68 แห่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนการตรวจเยี่ยมศูนย์บริการสาธารณสุขในระยะที่ 2 ได้ขออนุมัติยกเลิกเรียบร้อยแล้ว 4. กิจกรรมที่ 9 สนับสนุนชุดอุปกรณ์การดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ได้ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการในกิจกรรมนี้เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-07-31)

98.00

31/7/2563 : ความคืบหน้าโครงการ : ร้อยละ 98 กิจกรรมที่แล้วเสร็จได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การอบรมสร้างแกนนำผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนืองที่บ้าน, กิจกรรมที่ 2 การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุโรคไตที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน, กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการดูแลผู็ป่วยและผู้สูงอายุแบบประคับประคองที่บ้านดุจโรงพยาบาล และ กิจกรรมที่ 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์โรคระบาดของโรคโควิด ได้ดำเนินการได้ขออนุมัติยกเลิกกิจกรรม ให้เป็นไปตามข้อคำสั่งแนวทางปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 1.กิจกรรมที่ 5 การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งต่อและให้คำปรึกษาการทำงานร่วมกัน ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำเส้นทางการให้คำปรึกษาเพื่อการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ส่งต่อจากเครือข่าย ได้ขออนุมัติยกเลิกเรียบร้อยแล้ว 2.กิจกรรมที่ 6 การจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ติดตามการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคของผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน จำนวน 12 ครั้ง ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ดำเนินการประชุม ครั้งที่ 1 – 7 เรียบร้อยแล้ว ส่วนครั้งที่ 8 – 12 ได้ขออนุมัติยกเลิกการประชุมเรียบร้อยแล้ว 3.กิจกรรมที่ 7 การพัฒนารูปแบบผู้ตรวจการพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน (Supervise Nurse Home ward) ได้ทำการตรวจเยี่ยมในระยะที่ 1 โดยทำการตรวจเยี่ยมศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 68 แห่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนการตรวจเยี่ยมศูนย์บริการสาธารณสุขในระยะที่ 2 ได้ขออนุมัติยกเลิกเรียบร้อยแล้ว 4.กิจกรรมที่ 8 สนับสนุนผู้ดูแลให้สามารถดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ระหว่างดำเนินการส่งบัตรประจำตัวผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ประจำปี 2563 ให้ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง นำมอบผู้ดูแล(Caregiver)ซึ่งได้รับเรียบร้อยแล้ว และตรวจรับชุดอุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ประจำปี 2563 เรียบร้อยแล้ว 5.กิจกรรมที่ 9 สนับสนุนชุดอุปกรณ์การดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ได้ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการในกิจกรรมนี้เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์ covid19

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์ covid19

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-14)

95.00

14/7/2563 : ความคืบหน้าโครงการ : ร้อยละ 95 โดยกิจกรรมที่แล้วเสร็จได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การอบรมสร้างแกนนำผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนืองที่บ้าน กิจกรรมที่ 2 การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุโรคไตที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุแบบประคับประคองที่บ้านดุจโรงพยาบาล กิจกรรมที่ 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 8 สนับสนุนผู้ดูแลฯ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ชุดอุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ประจำปี 2563 ได้ดำเนินการส่งมอบให้ศูนย์บริการสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว จากสถานการณ์โรคระบาดของโรคโควิด ได้ดำเนินการได้ขออนุมัติยกเลิกกิจกรรม ให้เป็นไปตามข้อคำสั่งแนวทางปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 1.กิจกรรมที่ 5 การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งต่อและให้คำปรึกษาการทำงานร่วมกัน ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำเส้นทางการให้คำปรึกษาเพื่อการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ส่งต่อจากเครือข่าย ได้ขออนุมัติยกเลิกเรียบร้อยแล้ว 2.กิจกรรมที่ 6 การจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ติดตามการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคของผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน จำนวน 12 ครั้ง ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ดำเนินการประชุม ครั้งที่ 1 – 7 เรียบร้อยแล้ว ส่วนครั้งที่ 8 – 12 ได้ขออนุมัติยกเลิกการประชุมเรียบร้อยแล้ว 3.กิจกรรมที่ 7 การพัฒนารูปแบบผู้ตรวจการพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน (Supervise Nurse Home ward) ได้ทำการตรวจเยี่ยมในระยะที่ 1 โดยทำการตรวจเยี่ยมศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 68 แห่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนการตรวจเยี่ยมศูนย์บริการสาธารณสุขในระยะที่ 2 ได้ขออนุมัติยกเลิกเรียบร้อยแล้ว 4. กิจกรรมที่ 9 สนับสนุนชุดอุปกรณ์การดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ได้ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการในกิจกรรมนี้เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :จากสถานการณ์โรคระบาดของโรคโควิด

** อุปสรรคของโครงการ :จากสถานการณ์โรคระบาดของโรคโควิด ได้ดำเนินการได้ขออนุมัติยกเลิกกิจกรรม ให้เป็นไปตามข้อคำสั่งแนวทางปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-06-30)

95.00

30/6/2563 : กิจกรรมที่แล้วเสร็จได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การอบรมสร้างแกนนำผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนืองที่บ้าน, กิจกรรมที่ 2 การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุโรคไตที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน, กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการดูแลผู็ป่วยและผู้สูงอายุแบบประคับประคองที่บ้านดุจโรงพยาบาล และ กิจกรรมที่ 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์โรคระบาดของโรคโควิด ได้ดำเนินการได้ขออนุมัติยกเลิกกิจกรรม ให้เป็นไปตามข้อคำสั่งแนวทางปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 1.กิจกรรมที่ 5 การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งต่อและให้คำปรึกษาการทำงานร่วมกัน ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำเส้นทางการให้คำปรึกษาเพื่อการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ส่งต่อจากเครือข่าย ได้ขออนุมัติยกเลิกเรียบร้อยแล้ว 2.กิจกรรมที่ 6 การจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ติดตามการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคของผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน จำนวน 12 ครั้ง ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ดำเนินการประชุม ครั้งที่ 1 – 7 เรียบร้อยแล้ว ส่วนครั้งที่ 8 – 12 ได้ขออนุมัติยกเลิกการประชุมเรียบร้อยแล้ว 3.กิจกรรมที่ 7 การพัฒนารูปแบบผู้ตรวจการพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน (Supervise Nurse Home ward) ได้ทำการตรวจเยี่ยมในระยะที่ 1 โดยทำการตรวจเยี่ยมศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 68 แห่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนการตรวจเยี่ยมศูนย์บริการสาธารณสุขในระยะที่ 2 ได้ขออนุมัติยกเลิกเรียบร้อยแล้ว 4.กิจกรรมที่ 8 สนับสนุนผู้ดูแลให้สามารถดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเงินงบประมาณในการจัดทำบัตรประจำตัวผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน และอยู่ระหว่างรอการตรวจรับชุดอุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ประจำปี 2563 5.กิจกรรมที่ 9 สนับสนุนชุดอุปกรณ์การดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ได้ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการในกิจกรรมนี้เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โรคระบาดของโรคโควิด ได้ดำเนินการได้ขออนุมัติยกเลิกบางกิจกรรม ให้เป็นไปตามข้อคำสั่งแนวทางปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่ กท 0707/626 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอเห็นชอบและอนุมัติปรับเปลี่ยนรายละเอียดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ดังนี้ ขอยกเลิกการจัดประชุมกิจกรรมที่ 6 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน เหลือจัดประชุมศบส.ละ 6 ครั้ง กิจกรรมที่ 7 การพัฒนารูปแบบผู้ตรวจการพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน เหลือติดตามเยี่ยม ศบส.ทั้ง 68 แห่ง อีก 1 ครั้ง ยกเลิกกิจกรรมที่ 5 การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งต่อและให้คำปรึกษาแบ่งเป็นภาคทฤษฎี ดูงานต่างจังหวัด และกิจกรรมที่ 9 สนับสนุนชุดอุปกรณ์การดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์โรคระบาดของโรคโควิด ได้ดำเนินการได้ขออนุมัติยกเลิกบางกิจกรรม ให้เป็นไปตามข้อคำสั่งแนวทางปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-06-22)

95.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... กิจกรรมที่ 6 การจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ติดตามการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคของผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน จำนวน 12 ครั้ง ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำหรับครั้งที่ 8 – 12 ดำเนินการขออนุมัติยกเลิกการประชุมเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโรคโควิด 19 เรียบร้อยแล้ว และกิจกรรมที่ 8 สนับสนุนผู้ดูแลให้สามารถดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินการขออนุมัติเงินงบประมาณในการจัดทำบัตรประจำตัวผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน และอยู่ระหว่างรอการตรวจรับชุดอุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์โรคระบาดโรคโควิด 19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-09)

80.00

9/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 5 การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งต่อและให้คำปรึกษาการทำงานร่วมกัน ปัญหาและอุปสรรค ในการจัดทำเส้นทางการให้คำปรึกษาเพื่อการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ส่งต่อจากเครือข่าย เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโรคโควิด 19 ขออนุมัติยกเลิกเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 6 การจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ติดตามการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคของผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน จำนวน 12 ครั้ง ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ดำเนินการประชุม ครั้งที่ 1 – 7 เรียบร้อยแล้ว ส่วนครั้งที่ 8 – 12 ได้ขออนุมัติยกเลิกการประชุมเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโรคโควิด 19 เรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 7 การพัฒนารูปแบบผู้ตรวจการพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน (Supervise Nurse Home ward) ได้ทำการตรวจเยี่ยมในระยะที่ 1 โดยทำการตรวจเยี่ยมศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 68 แห่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนการตรวจเยี่ยมศูนย์บริการสาธารณสุขในระยะที่ 2 ได้ขออนุมัติยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโรคโควิด 19 เรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 8 สนับสนุนผู้ดูแลให้สามารถดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเงินงบประมาณในการจัดทำบัตรประจำตัวผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน และอยู่ระหว่างรอการตรวจรับชุดอุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ประจำปี 2563 กิจกรรมที่ 9 สนับสนุนชุดอุปกรณ์การดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโรคโควิด 19 จึงขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการในกิจกรรมนี้เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ในสถานการณ์โรคระบาดโรคโควิด 19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-20)

70.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการจัดอบรมสร้างแกนนำผู้ดูแลฯ(care giver) รุ่นที่ 1 - 4 ระหว่างวันที่ 4 - 29 มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 600 คน และผ่านการอบรมจำนวน 584 คนแบ่งเป็นบุคคลภายนอก จำนวน 583 คน และข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 คน ดำเนินการนำส่งวุฒิบัตรให้ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง มอบให้เจ้าของวุฒิบัตรเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 2 การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุโรคไตที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน มีการอบรมภาคทฤษฎีแบบไป - กลับ จำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค และการศึกษาดูงานต่างจังหวัดแบบพักค้าง จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 80 คน ระยะเวลาการศึกษาดูงาน 3 วัน 2 คืน รุ่นที่ 1 วันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดกาญจนบุรี (อำเภอพนมทวน, ทองผาภูมิ) รุ่นที่ 2 วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดลพบุรี เลย ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุแบบประคับประคองที่บ้านดุจโรงพยาบาล ในระหว่างวันที่ 5 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ และโรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 1200 คน แบ่งการประชุม 6 รุ่นๆละ 200 คน มีผู้ร่วมประชุมทั้งหมด 1,174 คน คิดเป็นร้อยละ 98 ดำเนินการจัดประชุมเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1 : 7 – 8 ม.ค. 2563 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เขตดินแดง รุ่นที่ 2 : 16 - 17 ธ.ค. 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด รุ่นที่ 3 : 26 – 27 ธ.ค. 2562 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า ได้จัดการประชุมเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 5 การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งต่อและให้คำปรึกษาการทำงานร่วมกัน ปัญหาและอุปสรรค ในการจัดทำเส้นทางการให้คำปรึกษาเพื่อการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ส่งต่อจากเครือข่าย เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโรคโควิด 19 จึงยกเลิกการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 6 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ติดตามการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคของผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่งๆ ละ 50 คน เป็นการประชุมแบบไป-กลับ ระยะเวลาการประชุม 1/2 (ครึ่ง) วัน จำนวน 12 ครั้ง ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 – สิงหาคม 2563 กิจกรรมที่ 7 การพัฒนารูปแบบผู้ตรวจการพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน (Supervise Nurse Home ward) อยู่ระหว่างดำเนินการรายละเอียดดังนี้ 1. ธันวาคม 2562 ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมศูนย์บริการสาธารณสุข 18 แห่งเรียบร้อยแล้ว 2. มกราคม 2563 ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมศูนย์บริการสาธารณสุข 18 แห่งเรียบร้อยแล้ว 3. กุมภาพันธ์ 2563 ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมศูนย์บริการสาธารณสุข 16 แห่งเรียบร้อยแล้ว 4. มีนาคม 2563 ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมศูนย์บริการสาธารณสุข 15 แห่งเรียบร้อยแล้ว 5. เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563 แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ส่วนราชการต่างๆ มีความจำเป็นต้องงดดำเนินการตรวจเยี่ยมไปก่อน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ กิจกรรมที่ 8 สนับสนุนผู้ดูแลให้สามารถดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดพิมพ์ บัตรประจำตัวผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ประจำปี 2563 กิจกรรมที่ 9 สนับสนุนชุดอุปกรณ์การดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ กองการพยาบาลสาธารณสุข จึงยกเลิกการดำเนินการสนับสนุนชุดอุปกรณ์การดูแลผู้ป่วยฯ เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ในสถานการณ์โรคระบาดโรคโควิด 19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-30)

60.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการจัดอบรมสร้างแกนนำผู้ดูแลฯ(care giver) รุ่นที่ 1 - 4 ระหว่างวันที่ 4 - 29 มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 600 คน และผ่านการอบรมจำนวน 584 คนแบ่งเป็นบุคคลภายนอก จำนวน 583 คน และข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 คน ดำเนินการนำส่งวุฒิบัตรให้ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง เรียบร้อยแล้ว เพื่อมอบให้เจ้าของวุฒิบัตร กิจกรรมที่ 2 การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุโรคไตที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน มีการอบรมภาคทฤษฎีแบบไป - กลับ จำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค และการศึกษาดูงานต่างจังหวัดแบบพักค้าง จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 80 คน ระยะเวลาการศึกษาดูงาน 3 วัน 2 คืน รุ่นที่ 1 วันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดกาญจนบุรี (อำเภอพนมทวน, ทองผาภูมิ) รุ่นที่ 2 วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดลพบุรี เลย ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุแบบประคับประคองที่บ้านดุจโรงพยาบาล ในระหว่างวันที่ 5 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ และโรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 1200 คน แบ่งการประชุม 6 รุ่นๆละ 200 คน มีผู้ร่วมประชุมทั้งหมด 1,174 คน คิดเป็นร้อยละ 98 ดำเนินการจัดประชุมเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1 : 7 – 8 ม.ค. 2563 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เขตดินแดง รุ่นที่ 2 : 16 - 17 ธ.ค. 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด รุ่นที่ 3 : 26 – 27 ธ.ค. 2562 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า ได้จัดการประชุมเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 5 การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งต่อและให้คำปรึกษาการทำงานร่วมกัน ปัญหาและอุปสรรค ในการจัดทำเส้นทางการให้คำปรึกษาเพื่อการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ส่งต่อจากเครือข่าย เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโรคโควิด 19 จึงดำเนินการขอยกเลิกการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 6 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ติดตามการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคของผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่งๆ ละ 50 คน เป็นการประชุมแบบไป-กลับ ระยะเวลาการประชุม 1/2 (ครึ่ง) วัน จำนวน 12 ครั้ง ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 – สิงหาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโรคโควิด 19 จึงชลอการประชุมไว้ก่อน กิจกรรมที่ 7 การพัฒนารูปแบบผู้ตรวจการพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน (Supervise Nurse Home ward) อยู่ระหว่างดำเนินการรายละเอียดดังนี้ 1. ธันวาคม 2562 ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมศูนย์บริการสาธารณสุข 18 แห่งเรียบร้อยแล้ว 2. มกราคม 2563 ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมศูนย์บริการสาธารณสุข 18 แห่งเรียบร้อยแล้ว 3. กุมภาพันธ์ 2563 ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมศูนย์บริการสาธารณสุข 16 แห่งเรียบร้อยแล้ว 4. มีนาคม 2563 ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมศูนย์บริการสาธารณสุข 15 แห่งเรียบร้อยแล้ว 5. เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563 แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ส่วนราชการต่างๆ มีความจำเป็นต้องงดดำเนินการตรวจเยี่ยมไปก่อน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ กิจกรรมที่ 8 สนับสนุนผู้ดูแลให้สามารถดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดพิมพ์ บัตรประจำตัวผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ประจำปี 2563 กิจกรรมที่ 9 สนับสนุนชุดอุปกรณ์การดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ กองการพยาบาลสาธารณสุข จึงขอยกเลิกการดำเนินการสนับสนุนชุดอุปกรณ์การดูแลผู้ป่วยฯ เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-10)

60.00

10/3/2563 : กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการจัดอบรมสร้างแกนนำผู้ดูแลฯ(care giver) รุ่นที่ 1 - 4 ระหว่างวันที่ 4 - 29 มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 600 คน และผ่านการอบรมจำนวน 584 คนแบ่งเป็นบุคคลภายนอก จำนวน 583 คน และข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 คน อยู่ระหว่างการส่งวุฒิบัตรเพื่อลงนามโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 2 การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุโรคไตที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน มีการอบรมภาคทฤษฎีแบบไป - กลับ จำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค และการศึกษาดูงานต่างจังหวัดแบบพักค้าง จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 80 คน ระยะเวลาการศึกษาดูงาน 3 วัน 2 คืน รุ่นที่ 1 วันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดกาญจนบุรี (อำเภอพนมทวน, ทองผาภูมิ) รุ่นที่ 2 วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดลพบุรี เลย ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุแบบประคับประคองที่บ้านดุจโรงพยาบาล ในระหว่างวันที่ 5 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ และโรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 1200 คนแบ่งการประชุม 6 รุ่นๆละ 200 คน มีผู้ร่วมประชุมทั้งหมด 1,174 คน คิดเป็นร้อยละ 98 ดำเนินการจัดประชุมเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1 : 7 – 8 ม.ค. 2563 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เขตดินแดง รุ่นที่ 2 : 16 - 17 ธ.ค. 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด รุ่นที่ 3 : 26 – 27 ธ.ค. 2562 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า ได้จัดการประชุมเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 5 การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งต่อและให้คำปรึกษาฯ ในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2563 แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ส่วนราชการต่างๆ มีความจำเป็นต้องยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุม เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น กองการพยาบาลสาธารณสุข จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมที่ 5 การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งต่อฯ เป็นเดือนกรกฎาคม 2563 กิจกรรมที่ 6 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ติดตามการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคของผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่งๆ ละ 50 คน เป็นการประชุมแบบไป-กลับ ระยะเวลาการประชุม 1/2 (ครึ่ง) วัน จำนวน 12 ครั้ง ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 – สิงหาคม 2563 กิจกรรมที่ 7 การพัฒนารูปแบบผู้ตรวจการพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่อง ที่บ้าน (Supervise Nurse Home ward) อยู่ระหว่างดำเนินการรายละเอียดดังนี้ 1. ธันวาคม 2562 ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมศูนย์บริการสาธารณสุข 18 แห่งเรียบร้อยแล้ว 2. มกราคม 2563 ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมศูนย์บริการสาธารณสุข 18 แห่งเรียบร้อยแล้ว 3. กุมภาพันธ์ 2563 ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมศูนย์บริการสาธารณสุข 16 แห่งเรียบร้อยแล้ว 4. มีนาคม 2563 ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมศูนย์บริการสาธารณสุข 15 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการเยี่ยม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-27)

50.00

27/2/2563 : กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการจัดอบรมสร้างแกนนำผู้ดูแลฯ(care giver) รุ่นที่ 1 - 4 ระหว่างวันที่ 4 - 29 มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 600 คน และผ่านการอบรมจำนวน 584 คนแบ่งเป็นบุคคลภายนอก จำนวน 583 คน และข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 คน อยู่ระหว่างการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขของแต่ละพื้นที่ กิจกรรมที่ 2 การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุโรคไตที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน มีการอบรมภาคทฤษฎีแบบไป - กลับ จำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค และการศึกษาดูงานต่างจังหวัดแบบพักค้าง จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 80 คน ระยะเวลาการศึกษาดูงาน 3 วัน 2 คืน รุ่นที่ 1 วันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดกาญจนบุรี (อำเภอพนมทวน, ทองผาภูมิ) รุ่นที่ 2 วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดลพบุรี เลย ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุแบบประคับประคองที่บ้านดุจโรงพยาบาล ในระหว่างวันที่ 5 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ และโรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 1200 คนแบ่งการประชุม 6 รุ่นๆละ 200 คน มีผู้ร่วมประชุมทั้งหมด 1,174 คน คิดเป็นร้อยละ 98 ดำเนินการจัดประชุมเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1 : 7 – 8 ม.ค. 2563 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เขตดินแดง รุ่นที่ 2 : 16 - 17 ธ.ค. 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด รุ่นที่ 3 : 26 – 27 ธ.ค. 2562 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า ได้จัดการประชุมเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 5 การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งต่อและให้คำปรึกษาฯ ในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2563 แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ส่วนราชการต่างๆ มีความจำเป็นต้องยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุม เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น กองการพยาบาลสาธารณสุข จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมที่ 5 การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งต่อฯ เป็นเดือนกรกฎาคม 2563 กิจกรรมที่ 6 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ติดตามการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคของผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่งๆ ละ 50 คน เป็นการประชุมแบบไป-กลับ ระยะเวลาการประชุม 1/2 (ครึ่ง) วัน จำนวน 12 ครั้ง ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 – สิงหาคม 2563 กิจกรรมที่ 7 การพัฒนารูปแบบผู้ตรวจการพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่อง ที่บ้าน (Supervise Nurse Home ward) อยู่ระหว่างดำเนินการรายละเอียดดังนี้ 1. ธันวาคม 2562 ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมศูนย์บริการสาธารณสุข 18 แห่งเรียบร้อยแล้ว 2. มกราคม 2563 ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมศูนย์บริการสาธารณสุข 18 แห่งเรียบร้อยแล้ว 3. กุมภาพันธ์ 2563 ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมศูนย์บริการสาธารณสุข 16 แห่งเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-28)

30.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 การอบรมสร้างแกนนำผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ดำเนินการจัดอบรมรุ่นที่ 1 - 3 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดการอบรมในรุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 20-24,27-29 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมที่ 2 การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุโรคไตที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ขณะนี้อยู่ระหว่างรอหนังสือตอบรับการศึกษาดูงานจากต่างจังหวัด กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุแบบประคับประคองที่บ้านดุจโรงพยาบาล อยู่ระหว่างเสนอคำสั่งรายชื่อผู้เข้ารรับการอบรมต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อลงนามคำสั่ง ประสานทีมวิทยากร จัดทำเอกสารประกอบการประชุม กิจกรรมที่ 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดประชุมแล้วเร็จไปแล้วการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการประชุมและสรุปผล กิจกรรมที่ 5การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งต่อและการให้คำปรึกษาการทำงานร่วมกัน ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำเส้นทางการให้คำปรึกษาเพื่อการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ส่งต่อจากเครือข่าย อยู่ระหว่างส่งเอกสารประกอบเงินงวด และรวบรวมรายชื่อผู้เข้าประชุม และประสานสถานที่ศึกษาดูงานต่างจังหวัด กิจกรรมที่ 6 การจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงาน ติดตามการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคของผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ขณะนี้ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง ดำเนินการจัดประชุมในเดือนมกราคม จำนวนศูนย์ฯ ละ 2 ครั้ง เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการเบิกจ่าย กิจกรรมที่ 8 สนับสนุนผู้ดูแลให้สามารถดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ระหว่างจ้างเหมาพิมพ์คู่มือผู้ดูแลผู้ที่ไม่สามารถดูแลสุขภาพพื้นฐานด้วยตนเองได้และคู่มือการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านสำหรับผู้ดูแล และพิจารณาคุณลักษณะชุดดูแลผู้ที่ไม่สามารถดูแลสุขภาพพื้นฐานด้วยตนเองได้

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-20)

20.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 การอบรมสร้างแกนนำผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน อยู่ระหว่างประสานวิทยากร เตรียมเอกสารประกอบการประชุม และแจ้งผู้รับการอบรมให้ทราบกำหนดการอบรม กิจกรรมที่ 2 การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุโรคไตที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ขณะนี้อยู่ระหว่างทำคำสั่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเพื่อขออนุมัติจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และประสานสถานที่ศึกษาดูงานต่างจังหวัด กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุแบบประคับประคองที่บ้านดุจโรงพยาบาล อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมจากศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 68 แห่ง เพิ่มเติม และประสานทีมวิทยากรฝึกอบรม กิจกรรมที่ 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฯ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-09)

15.00

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 การอบรมสร้างแกนนำผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน อยู่ระหว่างส่งรายชื่อเพื่อขออนุมัติผู้เข้าร่วมการอบรมถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 2 การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุโรคไตที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดทำคำสั่งเพื่อขออนุมัติจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุแบบประคับประคองที่บ้านดุจโรงพยาบาล อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมจากศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 68 แห่ง เพิ่มเติม กิจกรรมที่ 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างการแจ้งหน่วยงายและผู้เข้าร่วมการประชุมเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรมรุ่นที่ 1 จากเดิม 11 - 12 ธันวาคม 2562 เป็น 7 - 8 มกราคม 2563 เนื่องจากวันที่ 12 ธันวาคม 2562 จะมีขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ซึ่งผุ้เข้ารับการประชุมติดภารกิจ และอยู่ระหว่างการขออนุมัติเงินยืม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2019-11-27)

13.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมในกิจกรรมที่ 1 การอบรมสร้างแกนนำผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน กิจกรรมที่ 2 การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุโรคไตที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน และกิจกิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการดูแลผู้ปวยและผู้สูงอายุแบบประคับประคองที่บ้านดุจโรงพยาบาล และในกิจกรรมที่ 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลี่ยนยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างการขอเปลี่ยนแปลงคำสั่งรายชื่อผู้เข้ารับการประชุม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-08)

10.00

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำบัญชีรายชื่อ การอบรมสร้างแกนนำผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน เพื่อเสนอต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และจัดการประชุมเตรียมความพร้อมเป็นวิทยากรกลุ่มฝึกทักษะ กิจกรรมที่ 1 อบรมสร้างแกนนำผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 6 กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ และขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,2,3,4 ต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-24)

2.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติโครงการ และดำเนินการขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมในกิจกรรมที่ 1 การอบรมสร้างแกนนำผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาล ผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน, กิจกรรมที่ 2 การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุโรคไตที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน, กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุแบบประคับประคองที่บ้านดุจโรงพยาบาล และกิจกรรมที่ 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์และรวบรวมรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
:45%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สนับสนุนผู้ดูแลให้สามารถดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สนับสนุนชุดอุปกรณ์การดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุทที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
:10%
เริ่มต้น :2020-02-03 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-03 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้านปฏิบัติงานช่วยเหลืองานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามกำหนด และรายงานผลการปฏิบัติงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ติดตาม ควบคุม กำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาล
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินดครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3644

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3644

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0943

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ป่วยและผู้สูงอายุใน Home Ward ได้รับการเฝ้าระวังภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนจากผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
98.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **