ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด (สยส.) : 08000000-3646

สำนักอนามัย : (2563)

60

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60

นางสาวเกศรา สุขทรัพย์สิน นางสาวณฑิชา ความมั่น 02513 2509

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ยาเสพติดยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของประชาชนและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่สำคัญที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่เป็นเป้าหมายสำคัญที่ต้องลดระดับปัญหา เนื่องจาก กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ มีการย้ายถิ่นของแรงงาน จากต่างจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งเป็นทางผ่าน นำเข้า ส่งออก จุดพักของยาเสพติดซึ่งผลจากการปราบปรามของกองบัญชาการตำรวจนครบาลสามารถจับกุมทั้งผู้ค้า ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดได้เป็นจำนวนมาก กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดมาโดยตลอดและกำหนดเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้อง ดำเนินการ โดยบูรณาการงานด้านยาเสพติดของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในการ ดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด เป็นภารกิจสำคัญของสำนักอนามัยโดยศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๘ แห่งให้บริการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดทั้ง ๒ ระบบ คือระบบสมัครใจและระบบบังคับบำบัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายปรับระบบการบำบัดรักษาฟื้นฟูและติดตามดูแลผู้เสพผู้ติดยาเสพติดภายใต้ทิศทางนโยบาย ยาเสพติดโลก ปรับมุมมองผู้เสพผู้ติดยาเสพติดคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาโดยระบบการดูแลสุขภาพและสาธารณสุข โดยถ่ายโอนภารกิจด้านการบำบัดรักษายาเสพติดในระบบบังคับบำบัดตามพ.ร.บ. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้เป็นภารกิจหลักของสาธารณสุข ซึ่งการบำบัดรักษาฟื้นฟู และติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด นั้น ต้องมีการบูรณาการ อย่างเป็นรูปธรรม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงเพิ่มศักยภาพใน การให้บริการบำบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดให้มีความ ครอบคลุมจำเป็นต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานและภาคีเครือข่ายและการพัฒนาคุณภาพการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด ยาเสพติด เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบำบัดอย่างมีมาตรฐาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้จัดอบรมให้ความรู้การพัฒนา คุณภาพ การบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด เพื่อพัฒนาบุคลากรก้าวสู่ HA ด้านยาเสพติด ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน ๖๘ แห่ง และดำเนินการให้ศูนย์บริการสาธารณสุขที่มีคลินิกบำบัดยาเสพติด ๑๗ แห่ง ได้รับการรับรองคุณภาพ สถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติด และในปีงบประมาณ 2561-๒๕๖๒ ได้เตรียมความพร้อมศูนย์บริการสาธารณสุขเพื่อ เข้าสู่กระบวนการขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติด จำนวน ๒๗ แห่ง ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จะดำเนินการให้ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน ๑๗ แห่งที่ผ่านการรับรองคุณภาพฯ ได้รับการเยี่ยมสำรวจรับรองคุณภาพ สถานพยาบาลซ้ำ (Re-accreditation) และศูนย์บริการสาธารณสุขที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ จำนวน 10 แห่ง ได้รับการเยี่ยม สำรวจเพื่อรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติด รวมทั้งพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขอีก ๑๐ แห่ง เพื่อเตรียม ความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติด

08090000/08090000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการให้บริการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 2. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ให้มีการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งกรุงเทพมหานคร 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติด

เป้าหมายของโครงการ

1. เจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย และศูนย์ซับน้ำตาโรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ 2. เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาคีด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-09-03)

60.00

3/9/2563 : กิจกรรมที่ 7 เยี่ยมสำรวจรับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขด้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์ บริการสาธารณสุข จำนวน 26 แห่ง เรียบร้อยแล้ว สรุปการเยี่ยมสำรวจและรวบรวมเอกสารส่งเบิกเงินเรียบร้อยแล้ว และขออนุมัติขยายกิจกรรมที่ 2, 3, 4 ถึงเดือนมีนาคม 2564 และขอยกเลิกกิจกรรมที่ 5 และ 6 เนื่องจากการดำเนินกิจกรรม ทั้ง 5 กิจกรรม เป็นกิจกรรมที่ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) และกิจกรรมบ้างกิจกรรม ที่เป็นการจัดประชุม/อบรม ที่มีคนเข้าร่วมจำนวนมาก รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 0709/1287 ลงวันที 19 สิงหาคม

** ปัญหาของโครงการ : - ยังเลื่อนกิจกรรมบ้างกิจกรรมที่เป็นการจัดประชุม/อบรม ที่มีคนเข้าร่วมจำนวนมาก เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-08-20)

60.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... กิจกรรมที่ 2 อยู่ระหว่างกำหนดประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการให้บริการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและสารเสพติด สนอ. กิจกรรมที่ 5 เลื่อนการจัดการประชุมเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยดำเนินทำหนังสือขอเลื่อนการจัดกิจกรรมและแจ้งผู้เข้าร่วมประชุมทราบ กิจกรรมที่ 6 อนุมัติคำสั่งคณะทำงานพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขสู่การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) เรียบร้อยแล้ว เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2563 และยังไม่ได้กำหนดประชุมคณะทำงานฯ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) กิจกรรมที่ 7 เยี่ยมสำรวจรับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขด้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 26 แห่ง เรียบร้อยแล้ว สรุปการเยี่ยมสำรวจและรวบรวมเอกสารส่งเบิกเงินเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างของอนุมัติขยายกิจกรรมที่ 2, 3, 4 และขอยกเลิกกิจกรรมที่ 5 และ 6 เนื่องจากการดำเนินกิจกรรม ทั้ง 5 กิจกรรม เป็นกิจกรรมที่ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) และกิจกรรมบ้างกิจกรรมที่เป็นการจัดประชุม/อบรม ที่มีคนเข้าร่วมจำนวนมาก

** ปัญหาของโครงการ : - ยังเลื่อนกิจกรรมบ้างกิจกรรมที่เป็นการจัดประชุม/อบรม ที่มีคนเข้าร่วมจำนวนมาก เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-08-07)

60.00

7/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... กิจกรรมที่ 2 อยู่ระหว่างกำหนดประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการให้บริการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและสารเสพติด สนอ. กิจกรรมที่ 5 เลื่อนการจัดการประชุมเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยดำเนินทำหนังสือขอเลื่อนการจัดกิจกรรมและแจ้งผู้เข้าร่วมประชุมทราบ กิจกรรมที่ 6 อนุมัติคำสั่งคณะทำงานพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขสู่การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) เรียบร้อยแล้ว เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2563 และยังไม่ได้กำหนดประชุมคณะทำงานฯ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) กิจกรรมที่ 7 เยี่ยมสำรวจรับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขด้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 26 แห่ง เรียบร้อยแล้ว สรุปการเยี่ยมสำรวจและรวบรวมเอกสารส่งเบิกเงินเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างของอนุมัติขยายโครงการ เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมที่ 2, 3, 4, 5, 6 ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) และกิจกรรมบ้างกิจกรรมที่เป็นการจัดประชุม/อบรม ที่มีคนเข้าร่วมจำนวนมาก

** ปัญหาของโครงการ : - ยังเลื่อนกิจกรรมบ้างกิจกรรมที่เป็นการจัดประชุม/อบรม ที่มีคนเข้าร่วมจำนวนมาก เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-16)

60.00

16/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... กิจกรรมที่ 2 อยู่ระหว่างกำหนดประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการให้บริการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและสารเสพติด สนอ. กิจกรรมที่ 5 เลื่อนการจัดการประชุมเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยดำเนินทำหนังสือขอเลื่อนการจัดกิจกรรมและแจ้งผู้เข้าร่วมประชุมทราบ กิจกรรมที่ 6 อนุมัติคำสั่งคณะทำงานพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขสู่การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) เรียบร้อยแล้ว เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2563 และยังไม่ได้กำหนดประชุมคณะทำงานฯ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) กิจกรรมที่ 7 เยี่ยมสำรวจรับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขด้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 26 แห่ง เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสรุปการเยี่ยมสำรวจและรวบรวมเอกสารเบิกเงิน

** ปัญหาของโครงการ : - ยังเลื่อนกิจกรรมบ้างกิจกรรมที่เป็นการจัดประชุม/อบรม ที่มีคนเข้าร่วมจำนวนมาก เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-09)

60.00

9/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... กิจกรรมที่ 2 อยู่ระหว่างกำหนดประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการให้บริการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและสารเสพติด สนอ. กิจกรรมที่ 5 เลื่อนการจัดการประชุมเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยดำเนินทำหนังสือขอเลื่อนการจัดกิจกรรมและแจ้งผู้เข้าร่วมประชุมทราบ กิจกรรมที่ 6 อนุมัติคำสั่งคณะทำงานพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขสู่การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) เรียบร้อยแล้ว เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2563 และยังไม่ได้กำหนดประชุมคณะทำงานฯ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) กิจกรรมที่ 7 เยี่ยมสำรวจรับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขด้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 26 แห่ง เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสรุปการเยี่ยมสำรวจและรวบรวมเอกสารเบิกเงิน

** ปัญหาของโครงการ : - ยังเลื่อนกิจกรรมบ้างกิจกรรมที่เป็นการจัดประชุม/อบรม ที่มีคนเข้าร่วมจำนวนมาก เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-17)

60.00

17/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... กิจกรรมที่ 2 อนุมัติคำสั่งคณะทำงานจัดทำคู่มือการให้บริการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและสารเสพติด สนอ.เรียบร้อยแล้ว ยังไม่ได้กำหนดประชุมคณะทำงานฯ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) กิจกรรมที่ 5 เลื่อนการจัดการประชุมเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยดำเนินทำหนังสือขอเลื่อนการจัดกิจกรรมและแจ้งผู้เข้าร่วมประชุมทราบ กิจกรรมที่ 6 อนุมัติคำสั่งคณะทำงานพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขสู่การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) เรียบร้อยแล้ว เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2563 และยังไม่ได้กำหนดประชุมคณะทำงานฯ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) กิจกรรมที่ 7 เยี่ยมสำรวจรับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขด้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 26 แห่ง เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสรุปการเยี่ยมสำรวจและรวบรวมเอกสารเบิกเงิน

** ปัญหาของโครงการ :- ยังเลื่อนกิจกรรมบ้างกิจกรรมที่เป็นการจัดประชุม/อบรม ที่มีคนเข้าร่วมจำนวนมาก เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-09)

60.00

9/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... กิจกรรมที่ 2 อนุมัติคำสั่งคณะทำงานจัดทำคู่มือการให้บริการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและสารเสพติด สนอ.เรียบร้อยแล้ว ยังไม่ได้กำหนดประชุมคณะทำงานฯ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) กิจกรรมที่ 5 เลื่อนการจัดการประชุมเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยดำเนินทำหนังสือขอเลื่อนการจัดกิจกรรมและแจ้งผู้เข้าร่วมประชุมทราบ กิจกรรมที่ 6 อนุมัติคำสั่งคณะทำงานพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขสู่การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) เรียบร้อยแล้ว เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2563 และยังไม่ได้กำหนดประชุมคณะทำงานฯ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) กิจกรรมที่ 7 เยี่ยมสำรวจรับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขด้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 26 แห่ง เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสรุปการเยี่ยมสำรวจและรวบรวมเอกสารเบิกเงิน

** ปัญหาของโครงการ : - ยังเลื่อนกิจกรรมบ้างกิจกรรมที่เป็นการจัดประชุม/อบรม ที่มีคนเข้าร่วมจำนวนมาก เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-08)

60.00

8/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... กิจกรรมที่ 2 อนุมัติคำสั่งคณะทำงานจัดทำคู่มือการให้บริการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและสารเสพติด สนอ.เรียบร้อยแล้ว ยังไม่ได้กำหนดประชุมคณะทำงานฯ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) กิจกรรมที่ 5 เลื่อนการจัดการประชุมเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยดำเนินทำหนังสือขอเลื่อนการจัดกิจกรรมและแจ้งผู้เข้าร่วมประชุมทราบ กิจกรรมที่ 6 อนุมัติคำสั่งคณะทำงานพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขสู่การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) เรียบร้อยแล้ว เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2563 และยังไม่ได้กำหนดประชุมคณะทำงานฯ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) กิจกรรมที่ 7 เยี่ยมสำรวจรับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขด้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 26 แห่ง เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสรุปการเยี่ยมสำรวจและรวบรวมเอกสารเบิกเงิน

** ปัญหาของโครงการ : - ยังเลื่อนกิจกรรมบ้างกิจกรรมที่เป็นการจัดประชุม/อบรม ที่มีคนเข้าร่วมจำนวนมาก เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-19)

55.00

19/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... กิจกรรมที่ 2 อนุมัติคำสั่งคณะทำงานจัดทำคู่มือการให้บริการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและสารเสพติด สนอ.เรียบร้อยแล้ว ยังไม่ได้กำหนดประชุมคณะทำงานฯ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) กิจกรรมที่ 5 เลื่อนการจัดการประชุมเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยดำเนินทำหนังสือขอเลื่อนการจัดกิจกรรมและแจ้งผู้เข้าร่วมประชุมทราบ กิจกรรมที่ 6 อนุมัติคำสั่งคณะทำงานพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขสู่การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) เรียบร้อยแล้ว เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2563 และยังไม่ได้กำหนดประชุมคณะทำงานฯ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) กิจกรรมที่ 7 อยู่ระหว่างการเยี่ยมสำรวจรับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขด้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 26 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :- ยังเลื่อนกิจกรรมบ้างกิจกรรมที่เป็นการจัดประชุม/อบรม ที่มีคนเข้าร่วมจำนวนมาก เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-07)

50.00

7/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... กิจกรรมที่ 2 อนุมัติคำสั่งคณะทำงานจัดทำคู่มือการให้บริการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและสารเสพติด สนอ.เรียบร้อยแล้ว ยังไม่ได้กำหนดประชุมคณะทำงานฯ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) กิจกรรมที่ 5 เลื่อนการจัดการประชุมเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยดำเนินทำหนังสือขอเลื่อนการจัดกิจกรรมและแจ้งผู้เข้าร่วมประชุมทราบ กิจกรรมที่ 6 อนุมัติคำสั่งคณะทำงานพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขสู่การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) เรียบร้อยแล้ว เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2563 และยังไม่ได้กำหนดประชุมคณะทำงานฯ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) กิจกรรมที่ 7 ได้รับการประสานจากสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ในการเยี่ยมสำรวจรับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขด้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 26 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการยืมเงินทดรองจ่าย ประสานศูนย์บริการสาธารณสุข 26 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ยังเลื่อนกิจกรรมบ้างกิจกรรมที่เป็นการจัดประชุม/อบรม ที่มีคนเข้าร่วมจำนวนมาก เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-21)

50.00

21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค เรียบร้อยแล้ว โดยรุ่นที่ 1 มีผู้เข้าร่วม 81 คน เจ้าหน้าที่ 9 คน รวมทั้งสิ้น 90 คน และรุ่นที่ 2 มีผู้เข้าร่วม 80 คน เจ้าหน้าที่ 5 คน รวมทั้งสิ้น 85 คน กิจกรรมที่ 2 อนุมัติคำสั่งคณะทำงานจัดทำคู่มือการให้บริการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและสารเสพติด สนอ.เรียบร้อยแล้ว ยังไม่ได้กำหนดประชุมคณะทำงานฯ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) กิจกรรมที่ 5 ขออนุมัติคำสั่งผู้เข้าร่วมประชุมเรียบร้อย อยู่ระหว่างการประสานวิทยากร และเตรียมเอกสารประกอบการประชุมระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ตั้น พาร์ค สวีท ดินแดง และเลื่อนการจัดการประชุมเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยดำเนินทำหนังสือขอเลื่อนการจัดกิจกรรมและแจ้งผู้เข้าร่วมประชุมทราบ กิจกรรมที่ 6 อนุมัติคำสั่งคณะทำงานพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขสู่การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) เรียบร้อยแล้ว เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2563 และยังไม่ได้กำหนดประชุมคณะทำงานฯ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) กิจกรรมที่ ๗ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ขอเลื่อนการเยี่ยมสำรวจรับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขด้านยาเสพติด ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 27 แห่ง เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-10)

50.00

10/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค เรียบร้อยแล้ว โดยรุ่นที่ 1 มีผู้เข้าร่วม 81 คน เจ้าหน้าที่ 9 คน รวมทั้งสิ้น 90 คน และรุ่นที่ 2 มีผู้เข้าร่วม 80 คน เจ้าหน้าที่ 5 คน รวมทั้งสิ้น 85 คน กิจกรรมที่ 2 อนุมัติคำสั่งคณะทำงานจัดทำคู่มือการให้บริการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและสารเสพติด สนอ.เรียบร้อยแล้ว ยังไม่ได้กำหนดประชุมคณะทำงานฯ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) กิจกรรมที่ 5 ขออนุมัติคำสั่งผู้เข้าร่วมประชุมเรียบร้อย อยู่ระหว่างการประสานวิทยากร และเตรียมเอกสารประกอบการประชุมระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ตั้น พาร์ค สวีท ดินแดง และเลื่อนการจัดการประชุมเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยดำเนินทำหนังสือขอเลื่อนการจัดกิจกรรมและแจ้งผู้เข้าร่วมประชุมทราบ กิจกรรมที่ 6 อนุมัติคำสั่งคณะทำงานพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขสู่การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) เรียบร้อยแล้ว เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2563 และยังไม่ได้กำหนดประชุมคณะทำงานฯ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) กิจกรรมที่ ๗ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ขอเลื่อนการเยี่ยมสำรวจรับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขด้านยาเสพติด ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 27 แห่ง เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :เลื่อนกิจกรรมที่เป็นการจัดประชุม/อบรม ที่มีคนเข้าร่วมจำนวนมาก เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-17)

45.00

17/3/2563 :ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว และทำกำหนดการและติดต่อวิทยากร ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรายชื่อ และจัดทำคำสั่งเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค เรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 2 อนุมัติคำสั่งคณะทำงานจัดทำคู่มือการให้บริการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและสารเสพติด สนอ.เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างกำหนดวันประชุมคณะทำงานฯ กิจกรรมที่ 5 ขออนุมัติคำสั่งผู้เข้าร่วมประชุมเรียบร้อย อยู่ระหว่างการประสานวิทยากร และเตรียมเอกสารประกอบการประชุมระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ตั้น พาร์ค สวีท ดินแดง และเลื่อนการจัดการประชุมเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยดำเนินทำหนังสือขอเลื่อนการจัดกิจกรรมและแจ้งผู้เข้าร่วมประชุมทราบ กิจกรรมที่ 6 อนุมัติคำสั่งคณะทำงานพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขสู่การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติกำหนดวันประชุมคณะทำงานฯ กิจกรรมที่ ๗ อยู่ระหว่างประสานวิทยากรเพื่อการเยี่ยมสำรวจรับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขด้านยาเสพติด ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 27 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :กิจกรรมที่ 5 เลื่อนการจัดการประชุม ในวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) งดการจัดประชุมที่รวมกลุ่มคนจำนวนมาก

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-09)

40.00

9/3/2563 : ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว และทำกำหนดการและติดต่อวิทยากร ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรายชื่อ และจัดทำคำสั่งเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค เรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 2 อนุมัติคำสั่งคณะทำงานจัดทำคู่มือการให้บริการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและสารเสพติด สนอ.เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างกำหนดวันประชุมคณะทำงานฯ กิจกรรมที่ 5 ขออนุมัติคำสั่งผู้เข้าร่วมประชุมเรียบร้อย อยู่ระหว่างการประสานวิทยากร และเตรียมเอกสารประกอบการประชุมระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ตั้น พาร์ค สวีท ดินแดง กิจกรรมที่ 6 อนุมัติคำสั่งคณะทำงานพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขสู่การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติกำหนดวันประชุมคณะทำงานฯ กิจกรรมที่ ๗ อยู่ระหว่างประสานวิทยากรเพื่อการเยี่ยมสำรวจรับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขด้านยาเสพติด ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 27 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-24)

30.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว และทำกำหนดการและติดต่อวิทยากร ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรายชื่อ และจัดทำคำสั่งเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ เรียบร้อยแล้ว และกำหนดจัดรู่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กิจกรรมที่ 2 อนุมัติคำสั่งคณะทำงานจัดทำคู่มือการให้บริการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและสารเสพติด สนอ.เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างกำหนดวันประชุมคณะทำงานฯ กิจกรรมที่ 5 จัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติคำสั่ง โดยกำหนดวันจัดประชุมระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ตั้น พาร์ค สวีท ดินแดง กิจกรรมที่ 6 อนุมัติคำสั่งคณะทำงานพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขสู่การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติกำหนดวันประชุมคณะทำงานฯ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-11)

40.00

11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว และทำกำหนดการและติดต่อวิทยากร ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรายชื่อ และจัดทำคำสั่งเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ เรียบร้อยแล้ว และกำหนดจัดรู่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กิจกรรมที่ 2 อนุมัติคำสั่งคณะทำงานจัดทำคู่มือการให้บริการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและสารเสพติด สนอ.เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างกำหนดวันประชุมคณะทำงานฯ กิจกรรมที่ 5 จัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติคำสั่ง โดยกำหนดวันจัดประชุมระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ตั้น พาร์ค สวีท ดินแดง กิจกรรมที่ 6 อนุมัติคำสั่งคณะทำงานพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขสู่การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติกำหนดวันประชุมคณะทำงานฯ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-16)

25.00

16/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว และทำกำหนดการและติดต่อวิทยากร ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรายชื่อ และจัดทำคำสั่งเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 1 จัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติ กิจกรรมที่ 2 จัดทำคณะทำงานจัดทำคู่มือการให้บริการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและสารเสพติด สนอ.เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติ กิจกรรมที่ 6 จัดทำคณะทำงานพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขสู่การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติ ด้านยาเสพติด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-06)

20.00

6/1/2563 : 1.ขออนุมัติโครงการ 2.จัดทำกำหนดการและติดต่อวิทยากร 3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรายชื่อ 4.กิจกรรมที่ 1 ขอรายชื่อเพื่อจัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมประชุม กิจกรรมที่ 2 ขอรายชื่อคณะทำงานจัดทำคู่มือการให้บริการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและสารเสพติด สนอ. กิจกรรมที่ 6 ขอรายชื่อคณะทำงานพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขสู่การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติด

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-20)

15.00

20/12/2562 : 1.ขออนุมัติโครงการ 2.จัดทำกำหนดการและติดต่อวิทยากร 3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรายชื่อ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-06)

15.00

6/12/2562 : 1.ขออนุมัติโครงการ 2.จัดทำกำหนดการและติดต่อวิทยากร 3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรายชื่อ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(21) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-19)

10.00

19/11/2562 : 1.ขออนุมัติโครงการ 2.จัดทำกำหนดการและติดต่อวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(22) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-06)

10.00

6/11/2562 : กำหนดรูปแบบและรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(23) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-01)

10.00

1/11/2562 : 1.ขออนุมัติโครงการ 2.จัดทำกำหนดการและติดต่อวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(24) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามขั้นตอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำกำหนดการและติดต่อวิทยากร
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรายชื่อ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
:10%
เริ่มต้น :2019-12-15 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-15 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามกิจกรรมที่ 1
:10%
เริ่มต้น :2019-12-15 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-15 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการจัดอบรมตามกิจกรรมที่ 2
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการจัดประชุมตามกิจกรรมที่ 3
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการจัดประชุมตามกิจกรรมที่ 4
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ดำเนินการจัดประชุมตามกิจกรรมที่ 5
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:ดำเนินการจัดประชุมตามกิจกรรมที่ 6
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 11
:ดำเนินการจัดประชุมตามกิจกรรมที่ 7
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 12
:สรุปโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3646

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3646

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0944

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 66.67

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.26

100 / 100
3
20.51

0 / 0
4
66.67

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **