รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย : 0800-0944

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 66.67

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
10.26
100
100 / 100
3
20.51
0
0 / 0
4
66.67
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มีโครงการงานประจำทั้งหมด จำนวน 39 โครงการ ยังไม่มีโครงการงานประจำที่ดำเนินการเสร็จสิ้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มีโครงการงานประจำเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 2 จำนวน 4 โครงการ จากโครงการงานประจำทั้งหมด 39 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-มีโครงการงานประจำเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 3 จำนวน 8 โครงการ จากโครงการงานประจำทั้งหมด 39 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-มีโครงการงานประจำเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 4 จำนวน 26 โครงการ จากโครงการงานประจำทั้งหมด 39 โครงการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความสำเร็จของโครงการงานประจำ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ความสำเร็จของโครงการงานประจำ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
:๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
:๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0026 : ข้อมูลค่า DO ของคู คลองในพื้นที่ จำแนกตามจุดตรวจวัด)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0028 : ข้อมูลจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำจำแนกตามแม่น้ำคูคลอง)