ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป (กสภ.) : 08000000-3648

สำนักอนามัย : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

สุกานดา สุธรรมกิตติวุฒิ โทร 02 203 2863

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของทั่วโลกในปัจจุบัน ซึ่งในประเทศไทยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นสาเหตุการป่วยและตายอันดับต้น และมีแนวโน้มการเกิดโรคเพิ่มขึ้นเช่นกัน จากข้อมูลสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ 2561 พบผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มมากขึ้น โดยพบผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 30.0 และเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 31.8 จากจำนวนผู้ที่ได้รับการคัดกรองทั้งหมด 1,214,401 รายคิดเป็นความครอบคลุมเพียงร้อยละ 27 จากจำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่อาศัยในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร 4.5 ล้านคน ดังนั้นการเพิ่มการเข้าถึงการตรวจคัดกรอง ค้นหาตั้งแต่ระยะเริ่มต้น และให้คำแนะนำในการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อลดและขจัดปัจจัยเสี่ยงด้านการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม การมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอ จะทำให้สามารถลดอัตราการเจ็บป่วย ชะลอการดำเนินโรค ลดภาระของระบบบริการ ค่าใช้จ่าย และลดอัตราการตายได้ จากความสำคัญดังกล่าว สำนักอนามัย โดยกองสร้างเสริมสุขภาพ ตระหนักและเห็นความสำคัญในสุขภาพของประชาชนกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำโครงการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป โดยพัฒนาบริการเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการคัดกรองสุขภาพมากขึ้น

08030200/08030200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร - เพื่อให้ความรู้และคำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชน ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

เป้าหมายของโครงการ

- ดำเนินการออกหน่วยคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเชิงรุก ณ สถานที่สาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
๑.๖.๑.๓ ดูแลช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงที่พบภาวะซึมเศร้าเข้าสู่ระบบบริการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-21)

100.00

21/08/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ใช้งบประมาณในการดำเนินงานทั้งสิ้น 3,300 บาท - จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องของศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง - สรุปผลการดำเนินงานคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป พบว่า ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง จำนวน 115,080 คน หมายเหตุ : ยกเลิกการจัดกิจกรรมออกหน่วยคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเชิงรุก ณ สถานที่สาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-16)

75.00

16/07/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตามผลการดำเนินงานคัดกรองฯ ในไตรมาส 4

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-30)

70.00

30/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานคัดกรองฯ ในไตรมาส 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-12)

65.00

12/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตามและรวบรวมผลการดำเนินงานคัดกรองฯ ในไตรมาส 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-27)

65.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมผลการดำเนินงานคัดกรองฯ ในไตรมาส 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-13)

60.00

13/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแนวทางและปรับลดเป้าหมายการจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลทำให้การดำเนินงานในบางส่วนไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่กำหนดได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-27)

60.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแนวทางและปรับลดเป้าหมายการจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลทำให้การดำเนินงานในบางส่วนไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่กำหนดได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-13)

55.00

13/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตามผลการดำเนินงานคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ของศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-31)

50.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสรุปผลการดำเนินงานคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ของศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :จากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลทำให้การดำเนินงานในบางส่วนไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่กำหนดได้

** อุปสรรคของโครงการ :จากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลทำให้การดำเนินงานในบางส่วนไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่กำหนดได้

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-05)

45.00

5/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมผลการดำเนินงานคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ของศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-26)

45.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมผลการดำเนินงานคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ของศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-17)

40.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตามการดำเนินงานคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ของศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-20)

40.00

20/1/2563 : จัดประชุมผู้ปฏิบัติงานคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในประชากรของศูนย์บริการสาธารณสุข เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง โดยมีผู้อำนวยการกองสร้างเสริมสุขภาพเป็นประธานในการประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-09)

35.00

9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมข้อมูลและประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมจัดประชุมผู้ปฏิบัติงานคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในประชากรของศูนย์บริการสาธารณสุข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-20)

30.00

20/12/2562 : ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-06)

20.00

6/12/2562 : อยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-19)

15.00

19/11/2562 : ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-07)

10.00

7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเขียนโครงการเพื่อขอเห็นชอบในหลักการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : วางแผนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขอเห็นชอบในหลักการฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุงสถานบริการสาธารณสุขของสำนักอนามัย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินกิจกรรมฯตามแผนที่กำหนด
:60%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ/ กิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3648

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3648

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0937

ตัวชี้วัด : ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง (ผลผลิต)

ค่าเป้าหมาย ราย : 255000

ผลงานที่ทำได้ ราย : 117452

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ราย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
91,869.00

100 / 100
3
96,833.00

0 / 0
4
117,452.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **