ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการการพัฒนาสุขลักษณะของสถานประกอบการผลิตน้ำแข็งในเขตกรุงเทพมหานคร (สสว.) : 08000000-3649

สำนักอนามัย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

รัชดาพร เฮ้าตุ่น, สุภาพร จันทศร 023544228

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักอนามัย ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลสถานประกอบกิจการสถานที่ผลิต กลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม จากการสำรวจสถานประกอบการผลิตน้ำแข็งของสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม พบว่า สถานประกอบการผลิตน้ำแข็ง มีการพบปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากสุขวิทยาส่วนบุคคลของพนักงาน และการขนส่งน้ำแข็งมีปัญหาการขนส่งที่ไม่ถูกสุขลักษณะและยังไม่มีการควบคุม ส่วนใหญ่เป็นรถกระบะเปิดโล่ง มีผ้าใบปกคลุม มีการบรรจุน้ำแข็งในถุงกระสอบขณะขนส่งสามารถรั่วซึมและเกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคได้ รวมทั้งได้มีการศึกษาเปรียบเทียบการปนเปื้อนระหว่างการขนส่ง โดยทดลองใช้ถุงบรรจุน้ำแข็งเปรียบเทียบระหว่าง ถุงพลาสติกกับถุงกระสอบ พบว่า ตัวอย่างน้ำแข็งบรรจุถุงพลาสติก ร้อยละ ๑๐0 ของตัวอย่างไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ และตัวอย่างน้ำแข็งบรรจุถุงกระสอบ พบว่า มีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ประมาณร้อยละ ๓๑.๕ ของตัวอย่างที่สุ่มตรวจ ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนการผลิตให้กับผู้ประกอบกิจการ ประเภท การผลิต การสะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ำแข็ง ให้มีการประกอบกิจการที่ถูกสุขลักษณะ รักษามาตรฐานของการประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่มีการขนส่งน้ำแข็งได้มีการใช้ถุงพลาสติกในการบรรจุน้ำแข็งบริโภคแทนการใช้ถุงกระสอบในการขนส่งน้ำแข็ง หรือมีการบรรจุน้ำแข็งลงในถุงหรือแก้วพลาสติกพร้อมบริโภค เพื่อลดการปนเปื้อนของเชื้อโรคที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และประชาชนจะได้บริโภคน้ำแข็งที่สะอาด ปลอดภัยต่อไป

08950000/08950000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. พัฒนา และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลรักษา และการควบคุมการผลิต การสะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ำแข็ง ให้แก่ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต 2. เพื่อดำเนินการตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่ผลิตน้ำแข็ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP 3. ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนตระหนักถึงการเลือกบริโภคน้ำแข็งที่สะอาด ปลอดภัย

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดประชุมเพื่อหาแนวทางร่วมกันระหว่างภาครัฐ และผู้ประกอบการผลิต การสะส แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ำแข็ง ในการจัดการให้น้ำแข็งมีความสะอาด และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 2. ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต มีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการผลิตให้มีการประกอบกิจการที่ถูกสุขลักษณะ จำนวน 180 คน วิทยากร และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 20 คน 3. ตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่ผลิตน้ำแข็ง(น้ำแข็งหลอดและน้ำแข็งซอง) จำนวน 71 แห่ง 4. ประชาชนสามารถเลือกบริโภคน้ำแข็ง ได้อย่างปลอดภัย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๕ สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงได้มาตรฐานด้านอาชีวอนามัย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-11)

100.00

11/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. เตรียมข้อมูลโครงการ วัสดุอุปกรณ์จัดประชุม 2. จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ 9,826 บาท ในกิจกรรมที่ 2 3. จัดการการประชุมเพื่อหาแนวทางร่วมกันระหว่างภาครัฐ และผู้ประกอบการผลิตน้ำแข็งในการจัดการให้น้ำแข็งมีความสะอาดและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ค่าอาหารและอาหารว่าง 750 บาท ในกิจกรรมที่ 1 คงเหลือเงิน 255,024 บาท 4. ตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่ผลิตน้ำแข็งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP ไปทั้งหมด 71 แห่ง หยุดประกอบการชั่วคราว 4 ราย เลิก 1 ราย คงเหลือ 66 รายผ่านเกณฑ์ 66 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 5. เบิกงบประมาณตรวจสอบสุขลักษณะ เป็นค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 23,750 บาท 6. สรุปรายงานการตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่ผลิตน้ำแข็งเสนอผู้บริหาร 7. เตรียมการทำสื่อประชาสัมพันธ์ ดำเนินการจัดทำสื่อ 8. เบิกจ่ายงบประมาณทำสื่อฯ จำนวน 90,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.00 (2020-08-24)

86.00

24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. เตรียมข้อมูลโครงการ วัสดุอุปกรณ์จัดประชุม 2. จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ 9,826 บาท ในกิจกรรมที่ 2 3. จัดการการประชุมเพื่อหาแนวทางร่วมกันระหว่างภาครัฐ และผู้ประกอบการผลิตน้ำแข็งในการจัดการให้น้ำแข็งมีความสะอาดและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ค่าอาหารและอาหารว่าง 750 บาท ในกิจกรรมที่ 1 คงเหลือเงิน 255,024 บาท 4. ตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่ผลิตน้ำแข็งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP ไปทั้งหมด 71 แห่ง หยุดประกอบการชั่วคราว 4 ราย เลิก 1 ราย คงเหลือ 66 รายผ่านเกณฑ์ 66 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 5. เบิกงบประมาณตรวจสอบสุขลักษณะ เป็นค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 23,750 บาท 6. สรุปรายงานการตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่ผลิตน้ำแข็งเสนอผู้บริหาร 7. เตรียมการทำสื่อประชาสัมพันธ์ ดำเนินการจัดทำสื่อ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.00 (2020-08-13)

86.00

13/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. เตรียมข้อมูลโครงการ วัสดุอุปกรณ์จัดประชุม 2. จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ 9,826 บาท ในกิจกรรมที่ 2 3. จัดการการประชุมเพื่อหาแนวทางร่วมกันระหว่างภาครัฐ และผู้ประกอบการผลิตน้ำแข็งในการจัดการให้น้ำแข็งมีความสะอาดและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ค่าอาหารและอาหารว่าง 750 บาท ในกิจกรรมที่ 1 คงเหลือเงิน 255,024 บาท 4. ตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่ผลิตน้ำแข็งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP ไปทั้งหมด 71 แห่ง หยุดประกอบการชั่วคราว 4 ราย เลิก 1 ราย คงเหลือ 66 รายผ่านเกณฑ์ 66 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 5. เบิกงบประมาณตรวจสอบสุขลักษณะ เป็นค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 23,750 บาท 6. สรุปรายงานการตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่ผลิตน้ำแข็งเสนอผู้บริหาร 7. เตรียมการทำสื่อประชาสัมพันธ์ ดำเนินการจัดทำสื่อ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-21)

85.00

21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. เตรียมข้อมูลโครงการ วัสดุอุปกรณ์จัดประชุม 2. จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ 9,826 บาท ในกิจกรรมที่ 2 3. จัดการการประชุมเพื่อหาแนวทางร่วมกันระหว่างภาครัฐ และผู้ประกอบการผลิตน้ำแข็งในการจัดการให้น้ำแข็งมีความสะอาดและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ค่าอาหารและอาหารว่าง 750 บาท ในกิจกรรมที่ 1 คงเหลือเงิน 255,024 บาท 4. ตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่ผลิตน้ำแข็งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP ไปทั้งหมด 71 แห่ง หยุดประกอบการชั่วคราว 4 ราย เลิก 1 ราย คงเหลือ 66 รายผ่านเกณฑ์ 66 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 5. เบิกงบประมาณตรวจสอบสุขลักษณะ เป็นค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 23,750 บาท 6. สรุปรายงานการตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่ผลิตน้ำแข็งเสนอผู้บริหาร 7. เตรียมการทำสื่อประชาสัมพันธ์ ดำเนินการจัดทำสื่อ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-15)

85.00

15/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. เตรียมข้อมูลโครงการ วัสดุอุปกรณ์จัดประชุม 2. จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ 9,826 บาท ในกิจกรรมที่ 2 3. จัดการการประชุมเพื่อหาแนวทางร่วมกันระหว่างภาครัฐ และผู้ประกอบการผลิตน้ำแข็งในการจัดการให้น้ำแข็งมีความสะอาดและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ค่าอาหารและอาหารว่าง 750 บาท ในกิจกรรมที่ 1 คงเหลือเงิน 255,024 บาท 4. ตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่ผลิตน้ำแข็งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP ไปทั้งหมด 71 แห่ง หยุดประกอบการชั่วคราว 4 ราย เลิก 1 ราย คงเหลือ 66 รายผ่านเกณฑ์ 66 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 5. เบิกงบประมาณตรวจสอบสุขลักษณะ เป็นค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 23,750 บาท 6. สรุปรายงานการตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่ผลิตน้ำแข็งเสนอผู้บริหาร 7. เตรียมการทำสื่อประชาสัมพันธ์ ดำเนินการจัดทำสื่อ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-23)

65.00

23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. เตรียมข้อมูลโครงการ วัสดุอุปกรณ์จัดประชุม 2. จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ 9,826 บาท ในกิจกรรมที่ 2 3. จัดการการประชุมเพื่อหาแนวทางร่วมกันระหว่างภาครัฐ และผู้ประกอบการผลิตน้ำแข็งในการจัดการให้น้ำแข็งมีความสะอาดและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ค่าอาหารและอาหารว่าง 750 บาท ในกิจกรรมที่ 1 คงเหลือเงิน 255,024 บาท 4. ตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่ผลิตน้ำแข็งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP ไปทั้งหมด 71 แห่ง หยุดประกอบการชั่วคราว 4 ราย เลิก 1 ราย คงเหลือ 66 รายผ่านเกณฑ์ 66 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 5. เบิกงบประมาณตรวจสอบสุขลักษณะ เป็นค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 23,750 บาท 6. อยู่ระหว่างสรุปรายงานการตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่ผลิตน้ำแข็ง 7. เตรียมการทำสื่อประชาสัมพันธ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2020-06-10)

62.00

10/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. เตรียมข้อมูลโครงการ วัสดุอุปกรณ์จัดประชุม 2. จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ 9,826 บาท ในกิจกรรมที่ 2 3. จัดการการประชุมเพื่อหาแนวทางร่วมกันระหว่างภาครัฐ และผู้ประกอบการผลิตน้ำแข็งในการจัดการให้น้ำแข็งมีความสะอาดและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ค่าอาหารและอาหารว่าง 750 บาท ในกิจกรรมที่ 1 คงเหลือเงิน 255,024 บาท 4. ตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่ผลิตน้ำแข็งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP ไปทั้งหมด 71 แห่ง หยุดประกอบการชั่วคราว 4 ราย เลิก 1 ราย คงเหลือ 66 รายผ่านเกณฑ์ 66 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 5. เบิกงบประมาณตรวจสอบสุขลักษณะ เป็นค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 23,750 บาท 6. อยู่ระหว่างสรุปรายงานการตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่ผลิตน้ำแข็ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-22)

60.00

22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. เตรียมข้อมูลโครงการ วัสดุอุปกรณ์จัดประชุม 2. จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ 9,826 บาท ในกิจกรรมที่ 2 3. จัดการการประชุมเพื่อหาแนวทางร่วมกันระหว่างภาครัฐ และผู้ประกอบการผลิตน้ำแข็งในการจัดการให้น้ำแข็งมีความสะอาดและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ค่าอาหารและอาหารว่าง 750 บาท ในกิจกรรมที่ 1 คงเหลือเงิน 255,024 บาท 4. ตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่ผลิตน้ำแข็งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP ไปทั้งหมด 71 แห่ง หยุดประกอบการชั่วคราว 4 ราย เลิก 1 ราย คงเหลือ 66 รายผ่านเกณฑ์ 66 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 5. เบิกงบประมาณตรวจสอบสุขลักษณะ เป็นค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 23,750 บาท 6. อยู่ระหว่างสรุปรายงานการตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่ผลิตน้ำแข็ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-05-12)

58.00

12/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. เตรียมข้อมูลโครงการ วัสดุอุปกรณ์จัดประชุม 2. จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ 9,826 บาท ในกิจกรรมที่ 2 3. จัดการการประชุมเพื่อหาแนวทางร่วมกันระหว่างภาครัฐ และผู้ประกอบการผลิตน้ำแข็งในการจัดการให้น้ำแข็งมีความสะอาดและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ค่าอาหารและอาหารว่าง 750 บาท ในกิจกรรมที่ 1 4. ตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่ผลิตน้ำแข็งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP ไปทั้งหมด 71 แห่ง หยุดประกอบการชั่วคราว 4 ราย เลิก 1 ราย คงเหลือ 66 รายผ่านเกณฑ์ 66 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-21)

50.00

21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. เตรียมข้อมูลโครงการ วัสดุอุปกรณ์จัดประชุม 2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเตรียมจัดประชุม 3. จัดการการประชุมเพื่อหาแนวทางร่วมกันระหว่างภาครัฐ และผู้ประกอบการผลิตน้ำแข็งในการจัดการให้น้ำแข็งมีความสะอาดและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 4. ตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่ผลิตน้ำแข็งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP ไป 53 แห่ง จาก 71 แห่ง ผ่านเกณฑ์ 50 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 70.42 ในรายที่ไม่ผ่านเกณฑ์จะให้สำนักงานเขตพื้นที่ได้ตรวจติดตามต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-14)

50.00

14/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. เตรียมข้อมูลโครงการ วัสดุอุปกรณ์จัดประชุม 2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเตรียมจัดประชุม 3. จัดการการประชุมเพื่อหาแนวทางร่วมกันระหว่างภาครัฐ และผู้ประกอบการผลิตน้ำแข็งในการจัดการให้น้ำแข็งมีความสะอาดและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 4. ตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่ผลิตน้ำแข็งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP ไป 53 แห่ง จาก 71 แห่ง ผ่านเกณฑ์ 50 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 94.3 ในรายที่ไม่ผ่านเกณฑ์จะให้สำนักงานเขตพื้นที่ได้ตรวจติดตามต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-20)

50.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. เตรียมข้อมูลโครงการ วัสดุอุปกรณ์จัดประชุม 2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเตรียมจัดประชุม 3. จัดการการประชุมเพื่อหาแนวทางร่วมกันระหว่างภาครัฐ และผู้ประกอบการผลิตน้ำแข็งในการจัดการให้น้ำแข็งมีความสะอาดและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 4. ตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่ผลิตน้ำแข็งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP ไป 53 แห่ง จาก 71 แห่ง ผ่านเกณฑ์ 50 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 94.3 ในรายที่ไม่ผ่านเกณฑ์จะให้สำนักงานเขตพื้นที่ได้ตรวจติดตามต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-03-10)

48.00

10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. เตรียมข้อมูลโครงการ วัสดุอุปกรณ์จัดประชุม 2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเตรียมจัดประชุม 3. จัดการการประชุมเพื่อหาแนวทางร่วมกันระหว่างภาครัฐ และผู้ประกอบการผลิตน้ำแข็งในการจัดการให้น้ำแข็งมีความสะอาดและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 4. ตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่ผลิตน้ำแข็งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP ไป 19 แห่ง จาก 71 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-21)

45.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. เตรียมข้อมูลโครงการ วัสดุอุปกรณ์จัดประชุม 2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเตรียมจัดประชุม 3. จัดการการประชุมเพื่อหาแนวทางร่วมกันระหว่างภาครัฐ และผู้ประกอบการผลิตน้ำแข็งในการจัดการให้น้ำแข็งมีความสะอาดและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 4. เตรียมการตรวจสอบสุขลักษณะฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-12)

45.00

12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. เตรียมข้อมูลโครงการ วัสดุอุปกรณ์จัดประชุม 2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเตรียมจัดประชุม 3. จัดการการประชุมเพื่อหาแนวทางร่วมกันระหว่างภาครัฐ และผู้ประกอบการผลิตน้ำแข็งในการจัดการให้น้ำแข็งมีความสะอาดและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 4. เตรียมการตรวจสอบสุขลักษณะฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-22)

40.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. เตรียมข้อมูลโครงการ วัสดุอุปกรณ์จัดประชุม 2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเตรียมจัดประชุม 3. จัดการการประชุมเพื่อหาแนวทางร่วมกันระหว่างภาครัฐ และผู้ประกอบการผลิตน้ำแข็งในการจัดการให้น้ำแข็งมีความสะอาดและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-10)

40.00

10/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. เตรียมข้อมูลโครงการ วัสดุอุปกรณ์จัดประชุม 2. จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ 9,826 บาท ในกิจกรรมที่ 2 3. จัดการการประชุมเพื่อหาแนวทางร่วมกันระหว่างภาครัฐ และผู้ประกอบการผลิตน้ำแข็งในการจัดการให้น้ำแข็งมีความสะอาดและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ค่าอาหารและอาหารว่าง 750 บาท ในกิจกรรมที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-20)

20.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. เตรียมข้อมูลโครงการ วัสดุอุปกรณ์จัดประชุม 2. จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ 9,826 บาท ในกิจกรรมที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-11)

15.00

11/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. เตรียมข้อมูลโครงการ วัสดุอุปกรณ์จัดประชุม 2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเตรียมจัดประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-11-20)

8.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.เตรียมข้อมูล วัสดุอุปกรณ์จัดประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(21) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-14)

7.00

14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมข้อมูล วัสดุอุปกรณ์จัดประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(22) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2019-10-30)

3.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. เสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เตรียมความพร้อมในการจัดประชุม และสัมมนา เช่น ติดต่อสถานที่ จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียนอุปกรณ์ฯ เป็นต้น
:15%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:จัดประชุมเพื่อหาแนวทางร่วมกันระหว่างภาครัฐ และผู้ประกอบการผลิต การสะสมแบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ำแข็งในการจัดการให้น้ำแข็งมีความสะอาด และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
:20%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 4
:ตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่ผลิตน้ำแข็งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP จัดการอบรมฯ และประเมินผลการอบรม
:20%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 5
:จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่โดยเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร เช่น เว็ปไซต์ Facebook เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการเลือกบริโภคน้ำแข็งอย่างไรให้ปลอดภัย
:20%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 6
:จัดสัมมนาเพื่อพัฒนา และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลด้านสุขลักษณะ และการควบคุมการผลิต การสะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ำแข็ง ให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต
:15%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 7
:สรุปผลการดำเนินโครงการนำเรียนผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3649

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3649

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0938

ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานประกอบกิจการและอาคารสาธารณะกลุ่มเป้าหมายมีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในอาคารสถานที่ให้มีสุขลักษณะปลอดโรคปลอดภัย (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **