ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กคร.) : 08000000-3652

สำนักอนามัย : (2563)

65

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 65

นางวนิดา วงศ์เล็ก โทร 02 203 2893

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็น 1 ใน 5 ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานครในปี 2561 (7 มกราคม 2561 – 17 ตุลาคม 2561) พบว่าผู้ป่วยสะสมจำนวน 7,816 ราย อัตราป่วย 137.55 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 10 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.13 โดยจำนวนผู้ป่วยที่พบมากที่สุดเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 10 – 14 ปี รองลงมา ได้แก่กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี และ 15 - 24 ปี ตามลำดับ โดยอัตราป่วย โรคไข้เลือดออกเปอร์เซนต์ไทล์ที่ 80 (ปี 2556 – 2560) มีค่าเท่ากับ 312.62 ต่อแสนประชากร ซึ่งโรคไข้เลือดออกมีปัจจัยสนับสนุนมาจากความหนาแน่น แออัด วิถีชีวิต และการเคลื่อนย้ายของประชากร ทำให้ไม่สามารถจัดการกับภาชนะแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ตามเป้าหมาย การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรค ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้น โดยขยายเครือข่ายให้ครอบคลุม และส่งเสริม พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีการดำเนินการด้านควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป

08080400/08080400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ ให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง 3 เพื่อให้พื้นที่เป้าหมายในกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

1 เชิงคุณภาพ 1.1 ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์สามารถนำแนวคิด หลักการ องค์ความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับปรุงงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่นำโดยยุงลาย โดยการประยุกต์ปรับปรุงพัฒนางานในพื้นที่รับผิดชอบ การสร้างนวัตกรรม ส่งเสริมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนของกรุงเทพมหานคร การสื่อสารความเสี่ยง ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อป้องกัน ควบคุมโรคแก่ประชาชน รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1.2 สถานที่เป้าหมายมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด 2 เชิงปริมาณ 2.1 จัดประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2.2 จัดอบรมพัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2.3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ทีม SRRT ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่นำโดยแมลง 2.4 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงพาหะนำโรค 2.5 ดำเนินกิจกรรมชุมชนการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ในพื้นที่ 50 เขต ไม่น้อยกว่า 2,068 ชุมชน 2.6 จัดการประกวดการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ระดับกลุ่มศูนย์บริการ-สาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และมอบรางวัลเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง%
๑.๖.๒.๓ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการควบคุมพาหะนำโรคไข้เลือดออก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-07)

65.00

7/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...พื้นที่กรุงเทพมหานครพบผู้ป่วยติดเชื้อและผู้สัมผัสเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวัน อีกทั้งประเทศไทยยังมีแนวโน้วการะบาดเป็นกลุ่มก้อน และมีโอกาสเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อแบบก้าวกระโดด (exponential) โดยกิจกรรมของโครงการดังกล่าวฯ มีลักษณะการสนับสนุนในการรวมกลุ่มคน จึงไม่สามารถทำได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในเวลาอันสั้นนี้ จึงขอยกเลิกดำเนินโครงการดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-17)

65.00

17/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการขอเห็นชอบเพื่อยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากติดปัญหาการระบาดของโรคโควิด 19 จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมต่อได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-17)

65.00

17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -กิจกรรมการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชนโดยสนับสนุนวัสดุให้หน่วยงานในพื้นที่ -กองควบคุมโรคติดต่อกำหนดจัดการประกวดการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ระดับกลุ่มศูนย์บริการสาธารณสุข ในเดือนเมษายน 2563 ขอเลื่อนการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่พบผู้ป่วยยืนยัน 827 ราย เสียชีวิต 4 ราย พบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ สำนักอนามัยเป็นหน่วยงานในพื้นที่ในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนั้น บุคคลากรทางสาธารณสุขระดับพื้นที่ต้องเฝ้าระวังและควบคุมโรคในพื้นที่ทั้ง 50 เขต เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของประชาชนและการแพร่ระบาด ของโรคติดต่อไปในวงกว้าง และตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยขอความร่วมมือภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน งดการจัดกิจกรรมรวมคนหรือกิจกรรมที่จะทำให้มีคนมารวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2020-02-27)

53.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาทักษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น ดินแดง กทม. 2.ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ทีม SRRT ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่นำโดยแมลง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น ดินแดง กทม. 3.ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมฉีดพ่นสารเคมีในการควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่นำโดยแมลง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น ดินแดง กทม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.00 (2020-01-31)

41.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - จัดอบรมพัฒนาทักษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานครประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตำแหน่งนายแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสุขาภิบาล เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 71 คน บุคคลภายนอกของสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตำแหน่งนายแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุขและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว - เตรียมดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีม SRRT ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อนำโดยแมลง เป็นการอบรมแบบไป-กลับ ระยะเวลา 2 วัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2020-01-15)

32.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.... -เตรียมจัดอบรมพัฒนาทักษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานครประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตำแหน่งนายแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสุขาภิบาล เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 71 คน บุคคลภายนอกของสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตำแหน่งนายแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุขและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน กำหนดจัดอบรมวันที่ 23 มกราคม 2563 -จัดกิจกรรมการประกวดระดับกรรมการตัดสิน ในวันที่ 14 มกราคม 2563 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 21.00 (2019-12-23)

21.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตัดโอนเงินงบประมาณให้ 50 เขต เพื่อกิจกรรมส่งเสริมชุมชนดำเนินการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2019-12-11)

11.00

11/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.อบรมพัฒนาทักษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญวิทยากรและจัดทำคำสั่งผู้เข้ารับอบรมฯ โดยกำหนดจัดอบรมวันที่ 23 มกราคม 2563 2.ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ทีม SRRT ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่นำโดยแมลง ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญวิทยากรและจัดทำคำสั่งผู้เข้ารับอบรมฯ โดยกำหนดจัดอบรมวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2563 3.ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมฉีดพ่นสารเคมีในการควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่นำโดยแมลง ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญวิทยากรและจัดทำคำสั่งผู้เข้ารับอบรมฯ โดยกำหนดจัดอบรมวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.00 (2019-11-25)

9.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข และนักวิชาการสุขาภิบาล รวมทั้งสิ้นจำนวน 141 คน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ ให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องและให้พื้นที่เป้าหมายในกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-11)

7.00

11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -จัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการ -ดำเนินการจัดทำเอกสารสำหรับการประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ กทม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขออนุมัติโครงการ ขออนุมัติเงินงวด ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ดำเนินกิจกรรม ดำเนินการเตรียมเอกสาร จัดทำหนังสือ ประสานห้องประชุม เพื่อเตรียมจัดประชุมเตรียมความและติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:การประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ครั้งๆ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:อบรมพัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ทีม SRRT ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่นำโดยแมลง
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมฉีดพ่นสารเคมีในการควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่นำโดยแมลง จำนวน 1 ครั้ง
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:การจัดกิจกรรมการประกวดระดับกรรมการตัดสิน
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:การจัดการประกวดการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ระดับกลุ่มศูนย์บริการสาธารณสุข
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:การจัดการประกวดการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ระดับสำนักอนามัย
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:รณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออก (ตัดโอนเงินงบประมาณให้ 50 เขต)
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:การเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:ประเมินผลโครงการฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 11
:สรุปผลการอบรมเสนอผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2020-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3652

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3652

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0940

ตัวชี้วัด : ร้อยละดัชนีลูกน้ำยุงลายของกลุ่มเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย >ร้อยละ : 70

ผลงานที่ทำได้ >ร้อยละ : 63.15

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(>ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.49

100 / 100
2
10.71

100 / 100
3
22.25

0 / 0
4
63.15

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **