ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว : 08000000-3653

สำนักอนามัย : (2563)

40.83

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40.83

นายมนตรี วงศ์ศรีสุนทร

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

(อัตราป่วยตาย 100%) การดำเนินกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จึงใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนฯ ให้กับสุนัข และแมว ซึ่งเป็นการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีเมตตาธรรม.../

08060000/08060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกรุงเทพฯและภาคีเครือข่ายภาครัฐเอกชน และชุมชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเมือง

เป้าหมายของโครงการ

- จำนวนสุนัขและสัตว์เลี้ยงที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 200,000 ตัว (Output) - อัตราผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ไม่เกิน 0.0 ต่อแสนประชากร (Outcome) - ผลการตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้าในซากสุนัขและแมวที่ส่งตรวจ ไม่เกิน 29 case

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๒.๔ พัฒนาระบบกลไกการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.83 (2020-03-25)

40.83

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตวเลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 81,657 ตัว แบ่งเเป็นสุนัข จำนวน 40,157 ตัว แมว จำนวน 41,242 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 25 ตัว และผลการตรวจหัวสัตว์เลี้ยงในห้องปฏิบัติการยังไม่พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.17 (2020-03-23)

15.17

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตวเลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 5,797 ตัว แบ่งเเป็นสุนัข จำนวน 2,232 ตัว แมว จำนวน 3,559 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 6 ตัว ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตวเลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 31,391 ตัว แบ่งเเป็นสุนัข จำนวน 16,722 ตัว แมว จำนวน 14,661 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 8 ตัว และผลการตรวจหัวสัตว์เลี้ยงในห้องปฏิบัติการยังไม่พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.17 (2020-03-09)

15.17

9/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตวเลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 5,797 ตัว แบ่งเเป็นสุนัข จำนวน 2,232 ตัว แมว จำนวน 3,559 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 6 ตัว ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตวเลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 31,391 ตัว แบ่งเเป็นสุนัข จำนวน 16,722 ตัว แมว จำนวน 14,661 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 8 ตัว และผลการตรวจหัวสัตว์เลี้ยงในห้องปฏิบัติการยังไม่พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-02-20)

15.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตวเลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนมกราคม 2563 จำนวน 5,272 ตัว แบ่งเเป็นสุนัข จำนวน 5,930 ตัว แมว จำนวน 2,919 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 0 ตัว ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตวเลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 25,594 ตัว แบ่งเเป็นสุนัข จำนวน 14,490 ตัว แมว จำนวน 11,102 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 2 ตัว และผลการตรวจหัวสัตว์เลี้ยงในห้องปฏิบัติการยังไม่พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-02-11)

15.00

11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตวเลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนมกราคม 2563 จำนวน 5,272 ตัว แบ่งเเป็นสุนัข จำนวน 5,930 ตัว แมว จำนวน 2,919 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 0 ตัว ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตวเลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 25,594 ตัว แบ่งเเป็นสุนัข จำนวน 14,490 ตัว แมว จำนวน 11,102 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 2 ตัว และผลการตรวจหัวสัตว์เลี้ยงในห้องปฏิบัติการยังไม่พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2020-01-20)

14.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตวเลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 5,272 ตัว แบ่งเเป็นสุนัข จำนวน 2,862 ตัว แมว จำนวน 2,409 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 1 ตัว ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตวเลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 16,745 ตัว แบ่งเเป็นสุนัข จำนวน 8,560 ตัว แมว จำนวน 8,183 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 2 ตัว และผลการตรวจหัวสัตว์เลี้ยงในห้องปฏิบัติการยังไม่พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2020-01-08)

14.00

8/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตวเลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 5,272 ตัว แบ่งเเป็นสุนัข จำนวน 2,862 ตัว แมว จำนวน 2,409 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 1 ตัว ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตวเลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 16,745 ตัว แบ่งเเป็นสุนัข จำนวน 8,560 ตัว แมว จำนวน 8,183 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 2 ตัว และผลการตรวจหัวสัตว์เลี้ยงในห้องปฏิบัติการยังไม่พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า.../

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2019-12-20)

13.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตวเลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 4,567 ตัว แบ่งเเป็นสุนัข จำนวน 1,721 ตัว แมว จำนวน 2,846 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 0 ตัว ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตวเลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 11,473 ตัว แบ่งเเป็นสุนัข จำนวน 5,698 ตัว แมว จำนวน 5,774 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 1 ตัว และผลการตรวจหัวสัตว์เลี้ยงในห้องปฏิบัติการยังไม่พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า...// ...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2019-12-09)

13.00

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตวเลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 4,567 ตัว แบ่งเเป็นสุนัข จำนวน 1,721 ตัว แมว จำนวน 2,846 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 0 ตัว ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตวเลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 11,473 ตัว แบ่งเเป็นสุนัข จำนวน 5,698 ตัว แมว จำนวน 5,774 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 1 ตัว ...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-11-19)

12.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตวเลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 6,306 ตัว แบ่งเเป็นสุนัข จำนวน 3,377 ตัว แมว จำนวน 2,928 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 1 ตัว ...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-11-08)

12.00

2019-11-8 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตวเลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 6,306 ตัว แบ่งเเป็นสุนัข จำนวน 3,377 ตัว แมว จำนวน 2,928 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 1 ตัว ...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงานประสานงานกับเจ้าหน้าที่เขต กลุ่มครักสัตว์และชุมชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหน่วยลงพื้นที่ฉีดวัคซีนและดำเนินการจัดซื้อวัคซีนฯ เวชภัณฑ์ กำกับดูแลการควบคุมเบิก จ่ายวัคซีนฯ...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี.../

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางดำเนินงาน และปรสานงานกับเจ้าหน้าที่เขต กลุ่มคนรักสัตว์และชุมชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหน่วยลงพื้นที่ฉีดวัคซีนฯ จัดหาวัคซีนฯ และเวชภัณฑ์ กำกับดูแลและควบคุมการเบิกจ่ายวัคซีนฯ
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 2
:ให้บริการฉีดวัคซีนฯ ณ คลินิกสัตวแพทย์ กทม. ทั้ง ๗ แห่ง คลินิกกลุ่มควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ประเวศและทัพทัน ศบศ.สนอ. และจัดหน่วยลงพื้นที่ฉีดวัคซีน เพื่อฝ้าระวัง/สอบสวนโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่
:85%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 3
:จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน และประเมินผลการปฏิบัติงานนำเสนอต่อผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3653

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3653

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0941

ตัวชี้วัด : (6.1) จำนวนสุนัขและสัตว์เลี้ยงที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ผลผลิต) (6.2) ตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในตัวอย่างซากสุนัขและแมวที่ส่งตรวจลดลง 10% ของค่า Median 5 ปีย้อนหลัง (ผลลัพธ์) (6.3) อัตราป่วยตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้า (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย 0.0 ต่อแสนประชากร : 0.0000

ผลงานที่ทำได้ 0.0 ต่อแสนประชากร : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(0.0 ต่อแสนประชากร)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **