ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว : 08000000-3653

สำนักอนามัย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายมนตรี วงศ์ศรีสุนทร

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

(อัตราป่วยตาย 100%) การดำเนินกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จึงใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนฯ ให้กับสุนัข และแมว ซึ่งเป็นการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีเมตตาธรรม.../

08060000/08060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกรุงเทพฯและภาคีเครือข่ายภาครัฐเอกชน และชุมชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเมือง

เป้าหมายของโครงการ

- จำนวนสุนัขและสัตว์เลี้ยงที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 200,000 ตัว (Output) - อัตราผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ไม่เกิน 0.0 ต่อแสนประชากร (Outcome) - ผลการตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้าในซากสุนัขและแมวที่ส่งตรวจ ไม่เกิน 29 case

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๒.๔ พัฒนาระบบกลไกการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-10)

100.00

10/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ดำเนินการขอปรับเป้าหมายตัวชี้วัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว จากเดิม 200,000 ตัว เปลี่ยนเป็น 100,000 ตัว และผลดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตวเลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 3,688 ตัว แบ่งเป็นสุนัข จำนวน 1,491 ตัว แมว 2,197 ตัว สัตว์อื่น ๆ 0 ตัว ผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 103,860 ตัว แบ่งเเป็นสุนัข จำนวน 50,175 ตัว แมว จำนวน 53,359 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 326 ตัว ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและสัตวเลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถดำเนินการได้เกินกว่าเป้าหมายกำหนด เป้าหมายกำหนด ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข แมวและสัตว์เลี้ยงของประชาชน จำนวน 100,000 ตัว สามารถดำเนินการได้ทั้งสิ้น จำนวน 103,860 ตัว แบ่งเเป็นสุนัข จำนวน 50,175 ตัว แมว จำนวน 53,359 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 326 ตัว ผลการส่งตัวอย่างซากสุนัขและแมวตรวจทางห้องปฏิบัติการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ยังไม่พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า อัตราป่วยตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้า (ผลลัพธ์) ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ยังไม่พบประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครป่วยตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้า...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-22)

90.00

2020-6-22 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ดำเนินการขอปรับเป้าหมายตัวชี้วัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว จากเดิม 200,000 ตัว เปลี่ยนเป็น 100,000 ตัว และผลดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตวเลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 100,172 ตัว แบ่งเเป็นสุนัข จำนวน 48,684 ตัว แมว จำนวน 51,162 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 326 ตัว

** ปัญหาของโครงการ :- เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ทำให้ 1. ไม่สามารถออกหน่วยบริการทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัขได้ครอบคลุมตามแผนปฏิบัติงานลงพื้นที่ได้ 2. จำนวนผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนฯ ในคลินิกสัตวแพทย์ฯ ลดลง 3. ศูนย์บริการสาธารณสุขบางแห่งไม่สามารถลงพื้นที่ร่วมรณรงค์ฉีดวัคซีนฯ ได้ 4. สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ต้องจัดทีมเจ้าหน้าที่ออกดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.09 (2020-06-09)

50.09

2020-6-9 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตวเลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 4,759 ตัว แบ่งเเป็นสุนัข จำนวน 3,091 ตัว แมว จำนวน 1,666 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 2 ตัว ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตวเลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 100,172 ตัว แบ่งเเป็นสุนัข จำนวน 48,684 ตัว แมว จำนวน 51,162 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 326 ตัว และผลการตรวจหัวสัตว์เลี้ยงในห้องปฏิบัติการยังไม่พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.65 (2020-05-20)

47.65

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตวเลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนเมษายน 2563 จำนวน 2,402 ตัว แบ่งเเป็นสุนัข จำนวน 954 ตัว แมว จำนวน 1,447 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 1 ตัว ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตวเลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 95,290 ตัว แบ่งเเป็นสุนัข จำนวน 45,564 ตัว แมว จำนวน 49,409 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 317 ตัว และผลการตรวจหัวสัตว์เลี้ยงในห้องปฏิบัติการยังไม่พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.65 (2020-05-08)

47.65

8/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตวเลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนเมษายน 2563 จำนวน 2,402 ตัว แบ่งเเป็นสุนัข จำนวน 954 ตัว แมว จำนวน 1,447 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 1 ตัว ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตวเลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 95,290 ตัว แบ่งเเป็นสุนัข จำนวน 45,564 ตัว แมว จำนวน 49,409 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 317 ตัว และผลการตรวจหัวสัตว์เลี้ยงในห้องปฏิบัติการยังไม่พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 46.34 (2020-04-20)

46.34

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตวเลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 61,286 ตัว แบ่งเเป็นสุนัข จำนวน 27,863 ตัว แมว จำนวน 33,115 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 308 ตัว ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตวเลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 92,677 ตัว แบ่งเเป็นสุนัข จำนวน 44,585 ตัว แมว จำนวน 47,776 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 316 ตัว และผลการตรวจหัวสัตว์เลี้ยงในห้องปฏิบัติการยังไม่พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 46.34 (2020-04-09)

46.34

9/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตวเลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 61,286 ตัว แบ่งเเป็นสุนัข จำนวน 27,863 ตัว แมว จำนวน 33,115 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 308 ตัว ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตวเลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 92,677 ตัว แบ่งเเป็นสุนัข จำนวน 44,585 ตัว แมว จำนวน 47,776 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 316 ตัว และผลการตรวจหัวสัตว์เลี้ยงในห้องปฏิบัติการยังไม่พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า.../

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.83 (2020-03-25)

40.83

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตวเลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 81,657 ตัว แบ่งเเป็นสุนัข จำนวน 40,157 ตัว แมว จำนวน 41,242 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 25 ตัว และผลการตรวจหัวสัตว์เลี้ยงในห้องปฏิบัติการยังไม่พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.17 (2020-03-23)

15.17

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตวเลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 5,797 ตัว แบ่งเเป็นสุนัข จำนวน 2,232 ตัว แมว จำนวน 3,559 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 6 ตัว ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตวเลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 31,391 ตัว แบ่งเเป็นสุนัข จำนวน 16,722 ตัว แมว จำนวน 14,661 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 8 ตัว และผลการตรวจหัวสัตว์เลี้ยงในห้องปฏิบัติการยังไม่พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.17 (2020-03-09)

15.17

9/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตวเลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 5,797 ตัว แบ่งเเป็นสุนัข จำนวน 2,232 ตัว แมว จำนวน 3,559 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 6 ตัว ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตวเลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 31,391 ตัว แบ่งเเป็นสุนัข จำนวน 16,722 ตัว แมว จำนวน 14,661 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 8 ตัว และผลการตรวจหัวสัตว์เลี้ยงในห้องปฏิบัติการยังไม่พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-02-20)

15.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตวเลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนมกราคม 2563 จำนวน 5,272 ตัว แบ่งเเป็นสุนัข จำนวน 5,930 ตัว แมว จำนวน 2,919 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 0 ตัว ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตวเลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 25,594 ตัว แบ่งเเป็นสุนัข จำนวน 14,490 ตัว แมว จำนวน 11,102 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 2 ตัว และผลการตรวจหัวสัตว์เลี้ยงในห้องปฏิบัติการยังไม่พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-02-11)

15.00

11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตวเลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนมกราคม 2563 จำนวน 5,272 ตัว แบ่งเเป็นสุนัข จำนวน 5,930 ตัว แมว จำนวน 2,919 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 0 ตัว ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตวเลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 25,594 ตัว แบ่งเเป็นสุนัข จำนวน 14,490 ตัว แมว จำนวน 11,102 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 2 ตัว และผลการตรวจหัวสัตว์เลี้ยงในห้องปฏิบัติการยังไม่พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2020-01-20)

14.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตวเลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 5,272 ตัว แบ่งเเป็นสุนัข จำนวน 2,862 ตัว แมว จำนวน 2,409 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 1 ตัว ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตวเลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 16,745 ตัว แบ่งเเป็นสุนัข จำนวน 8,560 ตัว แมว จำนวน 8,183 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 2 ตัว และผลการตรวจหัวสัตว์เลี้ยงในห้องปฏิบัติการยังไม่พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2020-01-08)

14.00

8/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตวเลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 5,272 ตัว แบ่งเเป็นสุนัข จำนวน 2,862 ตัว แมว จำนวน 2,409 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 1 ตัว ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตวเลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 16,745 ตัว แบ่งเเป็นสุนัข จำนวน 8,560 ตัว แมว จำนวน 8,183 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 2 ตัว และผลการตรวจหัวสัตว์เลี้ยงในห้องปฏิบัติการยังไม่พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า.../

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2019-12-20)

13.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตวเลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 4,567 ตัว แบ่งเเป็นสุนัข จำนวน 1,721 ตัว แมว จำนวน 2,846 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 0 ตัว ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตวเลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 11,473 ตัว แบ่งเเป็นสุนัข จำนวน 5,698 ตัว แมว จำนวน 5,774 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 1 ตัว และผลการตรวจหัวสัตว์เลี้ยงในห้องปฏิบัติการยังไม่พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า...// ...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2019-12-09)

13.00

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตวเลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 4,567 ตัว แบ่งเเป็นสุนัข จำนวน 1,721 ตัว แมว จำนวน 2,846 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 0 ตัว ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตวเลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 11,473 ตัว แบ่งเเป็นสุนัข จำนวน 5,698 ตัว แมว จำนวน 5,774 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 1 ตัว ...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-11-19)

12.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตวเลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 6,306 ตัว แบ่งเเป็นสุนัข จำนวน 3,377 ตัว แมว จำนวน 2,928 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 1 ตัว ...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-11-08)

12.00

2019-11-8 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตวเลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 6,306 ตัว แบ่งเเป็นสุนัข จำนวน 3,377 ตัว แมว จำนวน 2,928 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 1 ตัว ...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงานประสานงานกับเจ้าหน้าที่เขต กลุ่มครักสัตว์และชุมชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหน่วยลงพื้นที่ฉีดวัคซีนและดำเนินการจัดซื้อวัคซีนฯ เวชภัณฑ์ กำกับดูแลการควบคุมเบิก จ่ายวัคซีนฯ...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี.../

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางดำเนินงาน และปรสานงานกับเจ้าหน้าที่เขต กลุ่มคนรักสัตว์และชุมชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหน่วยลงพื้นที่ฉีดวัคซีนฯ จัดหาวัคซีนฯ และเวชภัณฑ์ กำกับดูแลและควบคุมการเบิกจ่ายวัคซีนฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ให้บริการฉีดวัคซีนฯ ณ คลินิกสัตวแพทย์ กทม. ทั้ง ๗ แห่ง คลินิกกลุ่มควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ประเวศและทัพทัน ศบศ.สนอ. และจัดหน่วยลงพื้นที่ฉีดวัคซีน เพื่อฝ้าระวัง/สอบสวนโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่
:85%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน และประเมินผลการปฏิบัติงานนำเสนอต่อผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3653

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3653

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0941

ตัวชี้วัด : (6.1) จำนวนสุนัขและสัตว์เลี้ยงที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ผลผลิต) (6.2) ตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในตัวอย่างซากสุนัขและแมวที่ส่งตรวจลดลง 10% ของค่า Median 5 ปีย้อนหลัง (ผลลัพธ์) (6.3) อัตราป่วยตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้า (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย 0.0 ต่อแสนประชากร : 0.0000

ผลงานที่ทำได้ 0.0 ต่อแสนประชากร : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(0.0 ต่อแสนประชากร)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **