ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน (สสว.) : 08000000-3661

สำนักอนามัย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวเนตรนภา พินิจ โทร 2810

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

หน่วยงานกรุงเทพมหานคร มีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีการดำรงชีพอย่างเป็นปกติสุข โดยการขับเคลื่อนภารกิจด้วยบุคลากรในสังกัดนับแสนคน โดยมีความคาดหวังให้ประชาชนผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด การดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว บุคลากรจำเป็นต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติงานในทุกด้าน ซึ่งรวมถึงความปลอดภัยในการทำงานด้วย พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 มาตรา 3 วรรคสอง ได้กำหนดให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และกิจการอื่นตามที่กำหนดในกฏกระทรวง ต้องจัดให้มีมาตรฐานในการบริหารจัดการและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในหน่วยงานของตนไม่ต่ำกว่ามาตรฐานตามพระราชบัญญัตินี้ โดยวัตถุประสงค์ของมาตรา 3 วรรคสองดังกล่าว เพื่อให้ส่วนราชการดำเนินการตามมาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ให้เกิดความปลอดภัยแก่บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในองค์กร โดยหัวหน้าส่วนราชการมีหน้าที่จัดและดูแลสถานที่ราชการที่ตนรับผิดชอบและผู้ใต้บังคับบัญชา ให้มีสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชามิให้ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจและสุขภาพอนามัย ซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชามีหน้าที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการและส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

08950000/08950000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรสังกัดสำนักอนามัยและหน่วยงานกรุงเทพมหานครให้ปลอดโรค ปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยที่ดี ด้วยแนวทางการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย สอดคล้องกับเจตจำนงค์และแนวทางตามมาตรา 3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 อันจะส่งผลให้บุคลากรมีความพร้อมในการให้บริการประชาชนอย่างเต็มศักยภาพ ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 3.2 เพื่อสนับสนุนการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

เป้าหมายของโครงการ

มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานตามที่สำนักอนามัยกำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒.๒ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-17)

100.00

17/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว -รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารรับทราบ -จัดเตรียมข้อมูลการดำเนินงานเพื่อรองรับการตรวจติดตามฯ โดยสำนักอนามัย ดำเนินการตามขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1. ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงานคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูงนำมาจัดการความเสี่ยงในการทำงาน 2 งาน คัดเลือกงานที่ได้จัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา นำมาต่อยอดพัฒนางาน อย่างน้อย 1 งาน และนำข้อปฏิบัติการใช้งานรถยนต์ราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร เวียนแจ้งและถือปฏิบัติ ขั้นตอนที่ 2 จัดทำโครงการฯ -ขออนุมัติโครงการพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานของสำนักอนามัย โดยเลือกงาน 3 งาน มาดำเนินการ ได้แก่ - งานต่อยอดพัฒนา ได้แก่ งานจัดทำเอกสารด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ของกองและสำนักงาน - งานที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ 1) งานฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง ของกองควบคุมโรคติดต่อ 2) งานจัดส่งเวชภัณฑ์และยา ของกองเภสัชกรรม 2. แจ้งเวียนการดำเนินงานตามขั้นตอนตัวชี้วัดที่ 4.2 ตามหนังสือสำนักอนามัย ที่ กท 0704/8424 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินงานตามขั้นตอนตัวชี้วัดที่ 4.2 ในส่วนของสำนักอนามัย ดังนี้ 1) กอง สำนักงาน และศูนย์บริการสาธารณสุข นำข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน (ข้อปฏิบัติการใช้งานรถยนต์ราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร) เวียนทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน รวมทั้ง ดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 2) กองและสำนักงาน ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรในสังกัด : งานจัดทำเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ 3) ศูนย์บริการสาธารณสุข ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรในสังกัด : งานทำความสะอาดและจัดเก็บมูลฝอย ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความสำเร็จโครงการ -ผลการดำเนินงาน งานต่อยอดพัฒนา ได้แก่ 1) งานจัดทำเอกสารด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ของกองและสำนักงาน พบว่า การประเมินสภาพปัญหาฯ ก่อนดำเนินโครงการ/กิจกรรม ส่วนราชการกองและสำนักงาน จำนวน 13 ส่วนราชการ จำนวนเจ้าหน้าที่ 445 คน มีการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดท่าทางการทำงานถูกหลักการยศาสตร์ในงานจัดทำเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 91.97 ของเจ้าหน้าที่สังกัดกองและสำนักงานที่ปฏิบัติงานจัดทำเอกสารด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถจัดท่าทางการทำงานให้เป็นไปตามหลักการยศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 2) งานขับรถยนต์ และ งานทำความสะอาดและจัดเก็บมูลฝอย พบว่า ร้อยละ 100 ไม่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน - งานที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ 1) งานฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง ของกองควบคุมโรคติดต่อ 2) งานจัดส่งเวชภัณฑ์และยา ของกองเภสัชกรรม พบว่า ร้อยละ 100 ไม่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ขั้นตอนที่ 4 นำข้อปฏิบัติฯ เวียนทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ขั้นตอนที่ 5 ประชาสัมพันธ์ความสำเร็จของโครงการ และสรุปผลการดำเนินงานให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ ตามหนังสือ ที่ กท 0704/921 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานภาพรวมของโครงการพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานของสำนักอนามัย ตามตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-12)

90.00

12/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมรวบรวมผลการดำเนินงาน และสรุปในภาพรวมของสำนักอนามัยให้ผู้บริหารทราบ ตามหนังสือ ที่ กท 0704/921 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานภาพรวมของโครงการพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานของสำนักอนามัย ตามตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-13)

70.00

13/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแบบฟอร์มที่กำหนด มายังสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ผล ได้แก่ งานขับรถยนต์ราชการ : รายงานข้อมูลตามแบบฟอร์ม R2(63)-R3(63), รายงานผลการปฏิบัติตาม ข้อปฏิบัติ พร้อมภาพถ่าย, การจัดทำกิจกรรมให้ความรู้ หรือเผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ, รายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการทำงาน งานจัดทำเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ : รายงานการนำข้อปฏิบัติฯ ไปใช้งานอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมรายงานปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ, ผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในการทำงาน, รายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการทำงาน งานทำความสะอาดและจัดเก็บมูลฝอย : รายงานการนำข้อปฏิบัติฯ ไปใช้งานอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมรายงานปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ, การจัดทำกิจกรรมให้ความรู้ หรือเผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ, รายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการทำงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-23)

65.00

23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแบบฟอร์มที่กำหนด มายังสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ผล ได้แก่ งานขับรถยนต์ราชการ : รายงานข้อมูลตามแบบฟอร์ม R2(63)-R3(63), รายงานผลการปฏิบัติตาม ข้อปฏิบัติ พร้อมภาพถ่าย, การจัดทำกิจกรรมให้ความรู้ หรือเผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ, รายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการทำงาน งานจัดทำเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ : รายงานการนำข้อปฏิบัติฯ ไปใช้งานอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมรายงานปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ, ผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในการทำงาน, รายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการทำงาน งานทำความสะอาดและจัดเก็บมูลฝอย : รายงานการนำข้อปฏิบัติฯ ไปใช้งานอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมรายงานปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ, การจัดทำกิจกรรมให้ความรู้ หรือเผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ, รายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการทำงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-17)

60.00

17/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแบบฟอร์มที่กำหนด มายังสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ผล ได้แก่ งานขับรถยนต์ราชการ : รายงานข้อมูลตามแบบฟอร์ม R2(63)-R3(63), รายงานผลการปฏิบัติตาม ข้อปฏิบัติ พร้อมภาพถ่าย, การจัดทำกิจกรรมให้ความรู้ หรือเผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ, รายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการทำงาน งานจัดทำเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ : รายงานการนำข้อปฏิบัติฯ ไปใช้งานอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมรายงานปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ, ผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในการทำงาน, รายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการทำงาน งานทำความสะอาดและจัดเก็บมูลฝอย : รายงานการนำข้อปฏิบัติฯ ไปใช้งานอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมรายงานปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ, การจัดทำกิจกรรมให้ความรู้ หรือเผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ, รายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการทำงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-05-18)

58.00

18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแบบฟอร์มที่กำหนด มายังสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ผล ได้แก่ งานขับรถยนต์ราชการ : รายงานข้อมูลตามแบบฟอร์ม R2(63)-R3(63), รายงานผลการปฏิบัติตาม ข้อปฏิบัติ พร้อมภาพถ่าย, การจัดทำกิจกรรมให้ความรู้ หรือเผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ, รายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการทำงาน งานจัดทำเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ : รายงานการนำข้อปฏิบัติฯ ไปใช้งานอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมรายงานปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ, ผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในการทำงาน, รายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการทำงาน งานทำความสะอาดและจัดเก็บมูลฝอย : รายงานการนำข้อปฏิบัติฯ ไปใช้งานอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมรายงานปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ, การจัดทำกิจกรรมให้ความรู้ หรือเผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ, รายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการทำงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-08)

55.00

8/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแบบฟอร์มที่กำหนด มายังสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ผล ได้แก่ งานขับรถยนต์ราชการ : รายงานข้อมูลตามแบบฟอร์ม R2(63)-R3(63), รายงานผลการปฏิบัติตาม ข้อปฏิบัติ พร้อมภาพถ่าย, การจัดทำกิจกรรมให้ความรู้ หรือเผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ, รายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการทำงาน งานจัดทำเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ : รายงานการนำข้อปฏิบัติฯ ไปใช้งานอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมรายงานปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ, ผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในการทำงาน, รายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการทำงาน งานทำความสะอาดและจัดเก็บมูลฝอย : รายงานการนำข้อปฏิบัติฯ ไปใช้งานอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมรายงานปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ, การจัดทำกิจกรรมให้ความรู้ หรือเผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ, รายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการทำงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2020-04-24)

47.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ส่วนราชการรายงานสรุปผลการดำเนินงานและสถิติการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการทำงาน เป็นประจำ และสรุปแยกรายเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 46.00 (2020-04-14)

46.00

14/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง/เพิ่มความปลอดภัย/เพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน ของงานขับรถยนต์ราชการ, งานจัดทำเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์, งานทำความสะอาดและจัดเก็บมูลฝอย, งานฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง และงานจัดส่งเวชภัณฑ์และยา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-24)

45.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง/เพิ่มความปลอดภัย/เพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน ของงานขับรถยนต์ราชการ, งานจัดทำเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์, งานทำความสะอาดและจัดเก็บมูลฝอย, งานฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง และงานจัดส่งเวชภัณฑ์และยา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2020-03-16)

44.00

16/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง/เพิ่มความปลอดภัย/เพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน ของงานขับรถยนต์ราชการ, งานจัดทำเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์, งานทำความสะอาดและจัดเก็บมูลฝอย, งานฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง และงานจัดส่งเวชภัณฑ์และยา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.00 (2020-02-24)

43.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง/เพิ่มความปลอดภัย/เพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน ของงานขับรถยนต์ราชการ, งานจัดทำเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์, งานทำความสะอาดและจัดเก็บมูลฝอย, งานฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง และงานจัดส่งเวชภัณฑ์และยา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2020-02-11)

42.00

11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง/เพิ่มความปลอดภัย/เพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน ของงานขับรถยนต์ราชการ, งานจัดทำเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์, งานทำความสะอาดและจัดเก็บมูลฝอย, งานฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง และงานจัดส่งเวชภัณฑ์และยา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.00 (2020-01-22)

41.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง/เพิ่มความปลอดภัย/เพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน ของงานขับรถยนต์ราชการ, งานจัดทำเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์, งานทำความสะอาดและจัดเก็บมูลฝอย, งานฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง และงานจัดส่งเวชภัณฑ์และยา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-13)

40.00

13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง/เพิ่มความปลอดภัย/เพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน ของงานขับรถยนต์ราชการ, งานจัดทำเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์, งานทำความสะอาดและจัดเก็บมูลฝอย, งานฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง และงานจัดส่งเวชภัณฑ์และยา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-19)

30.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ขออนุมัติโครงการพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานของสำนักอนามัย โดยเลือกงาน 3 งาน มาดำเนินการ ได้แก่ - งานต่อยอดพัฒนา ได้แก่ งานจัดทำเอกสารด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ของกองและสำนักงาน - งานที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ 1) งานฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง ของกองควบคุมโรคติดต่อ 2) งานจัดส่งเวชภัณฑ์และยา ของกองเภสัชกรรม 2. แจ้งเวียนการดำเนินงานตามขั้นตอนตัวชี้วัดที่ 4.2 ตามหนังสือสำนักอนามัย ที่ กท 0704/8424 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินงานตามขั้นตอนตัวชี้วัดที่ 4.2 ในส่วนของสำนักอนามัย ดังนี้ 1) กอง สำนักงาน และศูนย์บริการสาธารณสุข นำข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน (ข้อปฏิบัติการใช้งานรถยนต์ราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร) เวียนทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน รวมทั้ง ดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 2) กองและสำนักงาน ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรในสังกัด : งานจัดทำเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ 3) ศูนย์บริการสาธารณสุข ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรในสังกัด : งานทำความสะอาดและจัดเก็บมูลฝอย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-06)

20.00

6/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานของสำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-20)

10.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... พิจารณาเลือกงานมาจัดการจัดการความเสี่ยง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-14)

5.00

14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แจ้งเวียนแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4.2 ตามหนังสือสำนักอนามัย ที่ กท 0704/7262 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-30)

2.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงาน โดยคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูงนำมาจัดการความเสี่ยงในการทำงาน 2 งาน 2.คัดเลือกงานที่ได้จัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา นำมาต่อยอดพัฒนางาน อย่างน้อย 1 งาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานของหน่วยงาน ดำเนินโครงการตามแผนงาน และกำกับติดตามผลการดำเนินโครงการฯ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินโครงการฯ
:20%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำและนำข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตราการการปฏิบัติฯ
:20%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้หน่วยงานอื่นใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินงาน หรือใช้ประโยนช์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ
:20%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3661

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3661

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0952

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน (มิติที่ 4.2 ของ สนอ.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 4.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 4.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
4.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **