ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดพิมพ์หนังสือการดูแลสุขภาพสำหรับประชาชน (สพธ.) : 08000000-3662

สำนักอนามัย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวมยุรา ใจกาวิน โทร 2749

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานที่ผ่านมา สำนักอนามัย โดยสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขได้รับงบประมาณในการดำเนินโครงการจัดพิมพ์หนังสือการดูแลสุขภาพสำหรับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยได้จัดพิมพ์หนังสือการดูแลสุขภาพสำหรับประชาชน (เล่ม 1) จำนวน 1,210,000 เล่ม (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเล่ม) จัดพิมพ์หนังสือการดูแลสุขภาพสำหรับประชาชน (เล่ม 2) จำนวน 295,780 เล่ม (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบเล่ม) จัดพิมพ์หนังสือการดูแลสุขภาพสำหรับประชาชน (เล่ม 3) จำนวน 119,500 เล่ม (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยเล่ม) และจัดพิมพ์หนังสือการดูแลสุขภาพสำหรับประชาชน (เล่ม 4) จำนวน 50,000 เล่ม (ห้าหมื่นเล่ม) เผยแพร่แก่ประชาชนผ่านหน่วยงาน/ ส่วนราชการต่างๆรวมทั้งเครือข่ายสุขภาพ ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานเขต โรงเรียน โรงพยาบาล สถานประกอบการฯลฯ รวมทั้งหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ต่างๆ ของสำนักอนามัย ผลการดำเนินงาน พบว่าหนังสือการดูแลสุขภาพฯ ได้รับความสนใจ และการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งในขณะนี้หนังสือการดูแลสุขภาพฯ เล่ม 4 ได้เผยแพร่ใกล้จะหมดแล้ว และผลการประเมินความพึงพอใจหนังสือดังกล่าวอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 90 ขึ้นไป โดยประชาชนให้ข้อเสนอแนะว่าเป็นหนังสือที่ดี มีประโยชน์มากในการดูแลสุขภาพ สีสันสดใส สวยงาม มีเนื้อหาเหมาะสำหรับประชาชนทุกวัย ควรมีไว้ประจำทุกครอบครัว ควรผลิตและเผยแพร่แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข จึงเห็นควรจัดทำโครงการจัดพิมพ์หนังสือการดูแลสุขภาพสำหรับประชาชน เพื่อเผยแพร่สาระความรู้ในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรครวมทั้งข้อมูล และบริการสุขภาพแก่ประชาชน โดยดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือการดูแลสุขภาพสำหรับประชาชน เล่ม 4 ซ้ำตามต้นฉบับที่ได้เคยจัดพิมพ์ไปแล้วในปี 2562

08940300/08940300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดพิมพ์หนังสือการดูแลสุขภาพฯ ซ้ำตามต้นฉบับที่ได้เคยจัดพิมพ์ไปแล้วในปี 2562สำหรับเผยแพร่ให้ครอบคลุมประชาชนเขตกรุงเทพมหานคร อันจะส่งผลให้ประชาชนได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องเหมาะสม และมีความพึงพอใจ 2. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชนอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือการดูแลสุขภาพสำหรับประชาชน เล่ม 4 ซ้ำตามต้นฉบับที่ได้เคยจัดพิมพ์ไปแล้ว ในปี 2562 จำนวน 50,000 เล่ม เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-11)

100.00

11/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว - ผู้รับจ้างจัดส่งรายงานผลประเมินความพึงพอใจของหนังสือการดูแลสุขภาพสำหรับประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-29)

95.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและประเมินผล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-11)

85.00

11/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างจัดส่งให้แก่หน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-23)

70.00

23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-04)

65.00

4/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างจัดทำต้นฉบับหนังสือฯ เพื่อพิจารณาความถูกต้องก่อนจัดพิมพ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.00 (2020-05-20)

59.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างประสาน ติดตาม สารและภาพประกอบของผู้บริหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-05-08)

58.00

8/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างประสาน ติดตาม สารและภาพประกอบของผู้บริหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2020-04-28)

56.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน…- อยู่ระหว่างเสนอสารผู้บริหาร เพื่อพิจารณาเห็นชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.00 (2020-04-08)

54.00

8/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างเสนอสารผู้บริหาร เพื่อพิจารณาเห็นชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2020-03-19)

52.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างเสนอสารผู้บริหาร เพื่อพิจารณาเห็นชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-05)

45.00

5/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เสนอรูปแบบหนังสือฯ เพื่อให้สำนักงานประชาสัมพันธ์เห็นชอบ - อยู่ระหว่างการจัดทำสารผู้บริหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.00 (2020-02-24)

38.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการจัดจ้างเหมาพิมพ์ตามระเบียบพัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2020-02-07)

33.00

7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างเหมาพิมพ์ตามระเบียบพัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2020-01-24)

28.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างประสานการดำเนินจัดจ้างเหมาพิมพ์ตามระเบียบพัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-13)

25.00

13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ได้รับความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการบริหารการประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร ให้ดำเนินการได้ - อยู่ระหว่างจัดเตรียมเรื่องเพื่อขออนุมัติจ้างตามระเบียบพัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 19.00 (2019-12-27)

19.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างรอการให้ความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการบริหารการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2019-12-07)

17.00

7/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างรอการให้ความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการบริหารการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-19)

15.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างรอการให้ความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการบริหารการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-11-09)

12.00

9/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างรอการให้ความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการบริหารการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- จัดทำหนังสือขอความเห็นชอบการดำเนินงานโครงการ และขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณฯในการดำเนินงาน - ได้รับอนุมัติเงินนอกงบประมาณฯในการดำเนินงานโครงการจัดพิมพ์หนังสือการดูแลสุขภาพสำหรับประชาชน - จัดทำหนังสือขอความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการบริหารการประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการฯและขอความเห็นชอบในหลักการ
:5%
เริ่มต้น :2019-09-02
สิ้นสุด :2019-09-02
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการ และงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-09-17
สิ้นสุด :2019-09-17
ขั้นตอน 3
:ขอความเห็นชอบในหลักการเพื่อดำเนินโครงการจากคณะกรรมการบริหารการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-16
สิ้นสุด :2019-10-16
ขั้นตอน 4
:ประชุมคณะทำงานเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงเนื้อหาต้นฉบับหนังสือการดูแลสุขภาพสำหรับประชาชนให้เป็นปัจจุบัน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-28
สิ้นสุด :2019-10-28
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจ้างเหมาจัดพิมพ์ตามระเบียบพัสดุ
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 6
:เสนอรูปแบบสื่อฯ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 7
:ผลิตและเผยแพร่หนังสือฯ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย
:15%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 8
:ประเมิน สรุปผลโครงการ
:15%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01
ขั้นตอน 9
:จัดทำรายงานสรุปผล
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3662

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3662

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0944

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 66.6700

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.26

100 / 100
3
20.51

0 / 0
4
66.67

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **