ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดทำวารสารสุขภาพสำนักอนามัย (สพธ.) : 08000000-3663

สำนักอนามัย

21.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 21.00

นางสาวมณีรัตน์ อธิราษฎร์ไพศาล โทร 2749

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักอนามัย โดยสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการจัดทำวารสารสุขภาพสำนักอนามัย โดยจัดพิมพ์และเผยแพร่วารสารสุขภาพสำนักอนามัยแก่ประชาชนผ่านศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชน สำนักงานเขต โรงเรียน หน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร และเครือข่ายด้านสุขภาพ มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554-2561 ทั้งนี้จากผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับวารสารสุขภาพฯ พบว่า ประชนชนที่ได้รับวารสารฯมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป และให้ข้อเสนอแนะว่าเป็นวารสารที่ดี มีประโยชน์ ได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพ ควรดำเนินการต่อเนื่อง สำหรับปีงบประมาณ 2563 สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณในการจัดทำวารสารฯ แต่ยังมีประชาชนให้ความสนใจ สอบถามและต้องการอ่านวารสารฯ เป็นจำนวนมาก ดังนั้นในปีงบประมาณ 2563 สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข จึงเห็นควรดำเนินโครงการจัดทำวารสารสุขภาพสำนักอนามัย เพื่อใช้เป็นสื่อในการเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสารในการดูแลสุขภาพ ป้องกันโรคแก่ประชาชนควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และกิจกรรมบริการของสำนักอนามัย ซึ่งควรดำเนินการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นย้ำเตือนประชาชนให้เห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม สามารถเข้าถึงและเลือกใช้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักอนามัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

08940300/08940300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสารในการดูแลสุขภาพ ป้องกันโรค และสร้างเสริมสุขภาพ แก่ประชาชนบุคคลในครอบครัว และชุมชน 2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักอนามัย ให้ประชาชนสามารถรับรู้ เข้าถึงและเลือกใช้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักอนามัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีความพึงพอใจวารสารฯ

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการจัดทำวารสารสุขภาพสำนักอนามัย จำนวน 3 ครั้งๆ ละ 35,๐๐๐ เล่ม รวมจำนวนทั้งสิ้น 105,000 เล่ม เพื่อเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนการดำเนินงานต่างๆ ของสำนักอนามัย ตามนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ผ่านศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชน สำนักงานเขต โรงเรียน หน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร และเครือข่ายด้านสุขภาพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 21.00 (2020-01-25)

21.00

25/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างการดำเนินการจ้างเหมาจัดพิมพ์ตามระเบียบพัสดุฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-13)

20.00

13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- สำนักงานประชาสัมพันธ์ให้ความเห็นชอบในหลักการเรียบร้อยแล้ว - ทำบันทึกสงฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข เพื่อดำเนินการจ้างเหมาจัดพิมพ์ตามระเบียบพัสดุต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2019-12-27)

18.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-ยังไม่ได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการจากสำนักงานประชาสัมพันธ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2019-12-07)

17.00

7/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ประสานคณะทำงานจัดทำวารสารฯ ในการจัดทำเนื้อหาต้นฉบับวารสารฯ ฉบับที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-19)

15.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- จัดทำรายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำวารสารฯ และเวียนแจ้งคณะทำงานฯ เพื่อดำเนินการตามมติประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-11-09)

12.00

9/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- จัดประชุมคณะทำงานจัดทำวารสารฯ เพื่อกำหนดขอบเขตเนื้อหาและแผนการเผยแพร่ฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- จัดทำหนังสือขอความเห็นชอบการดำเนินโครงการ และขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณฯ ในการดำเนินงาน - ได้รับอนุมัติเงินนอกงบประมาณฯ ในการดำเนินงานโครงการจัดทำวารสารสุขภาพสำนักอนามัย - จัดทำหนังสือขอความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการบริหารการประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการฯและขอความเห็นชอบในหลักการ
:5%
เริ่มต้น :2019-09-02
สิ้นสุด :2019-09-02
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการ และงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-09-17
สิ้นสุด :2019-09-17
ขั้นตอน 3
:ขอความเห็นชอบในหลักการเพื่อดำเนินโครงการจากคณะกรรมการบริหารการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-16
สิ้นสุด :2019-10-16
ขั้นตอน 4
:ประชุมคณะทำงานจัดทำวารสารฯ เพื่อกำหนดขอบเขตเนื้อหาและแผนการเผยแพร่ฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-28
สิ้นสุด :2019-10-28
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจ้างเหมาจัดพิมพ์ตามระเบียบพัสดุ
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 6
:เสนอรูปแบบสื่อฯ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร วารสารฯ ฉบับที่ 1
:10%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 7
:เสนอรูปแบบสื่อฯ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร วารสารฯ ฉบับที่ 2
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 8
:เสนอรูปแบบสื่อฯ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร วารสารฯ ฉบับที่ 3
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 9
:ผลิตและเผยแพร่หนังสือฯ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย (3 ฉบับ)
:15%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 10
:ประเมิน สรุปผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01
ขั้นตอน 11
:จัดทำรายงานสรุปผล
:5%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3663

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3663

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0944

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **