ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดทำวารสารสุขภาพสำนักอนามัย (สพธ.) : 08000000-3663

สำนักอนามัย : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวมณีรัตน์ อธิราษฎร์ไพศาล โทร 2749

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักอนามัย โดยสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการจัดทำวารสารสุขภาพสำนักอนามัย โดยจัดพิมพ์และเผยแพร่วารสารสุขภาพสำนักอนามัยแก่ประชาชนผ่านศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชน สำนักงานเขต โรงเรียน หน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร และเครือข่ายด้านสุขภาพ มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554-2561 ทั้งนี้จากผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับวารสารสุขภาพฯ พบว่า ประชนชนที่ได้รับวารสารฯมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป และให้ข้อเสนอแนะว่าเป็นวารสารที่ดี มีประโยชน์ ได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพ ควรดำเนินการต่อเนื่อง สำหรับปีงบประมาณ 2563 สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณในการจัดทำวารสารฯ แต่ยังมีประชาชนให้ความสนใจ สอบถามและต้องการอ่านวารสารฯ เป็นจำนวนมาก ดังนั้นในปีงบประมาณ 2563 สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข จึงเห็นควรดำเนินโครงการจัดทำวารสารสุขภาพสำนักอนามัย เพื่อใช้เป็นสื่อในการเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสารในการดูแลสุขภาพ ป้องกันโรคแก่ประชาชนควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และกิจกรรมบริการของสำนักอนามัย ซึ่งควรดำเนินการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นย้ำเตือนประชาชนให้เห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม สามารถเข้าถึงและเลือกใช้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักอนามัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

08940300/08940300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสารในการดูแลสุขภาพ ป้องกันโรค และสร้างเสริมสุขภาพ แก่ประชาชนบุคคลในครอบครัว และชุมชน 2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักอนามัย ให้ประชาชนสามารถรับรู้ เข้าถึงและเลือกใช้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักอนามัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีความพึงพอใจวารสารฯ

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการจัดทำวารสารสุขภาพสำนักอนามัย จำนวน 3 ครั้งๆ ละ 35,๐๐๐ เล่ม รวมจำนวนทั้งสิ้น 105,000 เล่ม เพื่อเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนการดำเนินงานต่างๆ ของสำนักอนามัย ตามนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ผ่านศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชน สำนักงานเขต โรงเรียน หน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร และเครือข่ายด้านสุขภาพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-11)

100.00

11/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว - ผู้รับจ้างจัดพิมพ์ และจัดส่งวารสาร ฉ.3 ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย - ผู้รับจ้างจัดส่งรายงานผลประเมินความพึงพอใจของวารสารฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.00 (2020-07-29)

91.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- สำนักงานประชาสัมพันธ์เห็นชอบรูปแบบวารสารฯ ฉบับ 3 ให้ดำเนินการได้ - ส่งเนื้อหาวารสารฯ ฉบับ 3 ที่จัดรูปแบบให้เจ้าของคอลัมน์ตรวจสอบ ส่งผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการจัดพิมพ์ - ผู้รับจ้างดำเนินการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของวารสารฯ พร้อมส่งข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วให้ตรวจสอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 81.00 (2020-07-11)

81.00

11/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ผู้รับจ้างดำเนินการจัดส่งวารสาร ฉบับที่ 2 ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย - ผู้รับจ้างดำเนินการสอบถามประเมินความพึงพอใจของวารสารฯ พร้อมเก็บรวบรวมแบบประเมินฯ - รวบรวมเนื้อหาต้นฉบับ วารสารฯ ฉบับที่ 3 จากคณะทำงานจัดทำวารสารฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 79.00 (2020-06-23)

79.00

23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ผู้รับจ้างดำเนินการจัดพิมพ์วารสารฯ ฉบับที่ 2 และดำเนินการจัดส่งให้แก่กลุ่มเป้าหมาย - ผู้รับจ้างดำเนินการสอบถามประเมินความพึงพอใจของวารสารฯ พร้อมเก็บรวบรวมแบบประเมินฯ - รวบรวมเนื้อหาต้นฉบับ วารสารฯ ฉบับที่ 3 จากคณะทำงานจัดทำวารสารฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-04)

75.00

4/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ส่งเนื้อหาวารสารฯ ฉบับ 2 ที่จัดรูปแบบให้เจ้าของคอลัมน์ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม พร้อมส่งผู้รับจ้างแก้ไข - ออกแบบปกวารสารฯ ฉบับ 3 พร้อมจัดทำหนังสือเสนอรูปแบบสื่อให้สำนักงานประชาสัมพันธ์พิจารณา - ผู้รับจ้างดำเนินการสอบถามประเมนความพึงพอใจของวารสารฯ พร้อมเก็บรวบรวมแบบประเมินฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-20)

70.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- รวบรวมต้นฉบับวารสารฯ ฉบับที่ 2 ส่งให้ผู้รับจ้างดำเนินการออกแบบ - ผู้รับจ้างดำเนินการออกแบบการจัดวางเนื้อหาพร้อมภาพประกอบวารสารฯ ฉบับที่ 2 - ผู้รับจ้างดำเนินการสอบถามประเมินความพึงพอใจของวารสารฯ พร้อมเก็บรวบรวมแบบประเมินฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-09)

65.00

9/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการจัดส่งวารสารฯ ฉบับที่ 1 ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้บริหาร กทม.สถานศึกษา โรงพยาบาล หน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-28)

60.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน…- สำนักงานประชาสัมพันธ์พิจารณารูปแบบปกวารสารฯ ฉบับที่ 2 แล้ว เห็นชอบให้ดำเนินการได้ - ผู้รับจ้างดำเนินการจัดพิมพ์วารสารฯ ฉบับที่ 1 - รวบรวมเนื้อหาต้นฉบับวารสารฯ ฉบับที่ 2 จากคณะทำงานจัดทำวารสารฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไ่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-08)

55.00

8/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ออกแบบปกวารสารฯ ฉบับที่ 2 พร้อมจัดทำหนังสือเสนอรูปแบบสื่อให้สำนักงานประชาสัมพันธ์พิจารณา - ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของเนื้อหาและรูปแบบวารสารฯ ฉบับที่ 1 ที่ผู้รับจ้างแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-19)

50.00

ู19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- สำนักงานประชาสัมพันธ์พิจารณารูปแบบปกวารสารฯ ฉบับที่ 1 แล้ว เห็นชอบให้ดำเนินการได้ - ผู้รับจ้างดำเนินการดำเนินการออกแบบการจัดวางเนื้อหาพร้อมภาพประกอบวารสารฯ ฉบับที่ 1 - ส่งเนื้อหาที่จัดรูปแบบให้เจ้าของคอลัมน์ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม พร้อมส่งผู้รับจ้างแก้ไข - ประสานผู้รับจ้างจัดทำแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ พร้อมตรวจสอบหน่วยงานและสถานที่ที่จะจัดส่งวารสาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-05)

35.00

5/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- จ้างเหมาจัดพิมพ์ตามระเบียบพัสดุฯ เรียบร้อยแล้ว - ออกแบบปกวารสารฯ ฉบับที่ 1 พร้อมยจัดทำหนังสือเสนอรูปแบบสื่อให้สำนักงานประชาสัมพันธ์พิจารณา - รวบรวมต้นฉบับวารสารฯ ฉบับที่ 1 ส่งให้ผู้รับจ้างดำเนินการออกแบบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2020-02-24)

23.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างการดำเนินการจ้างเหมาจัดพิมพ์ตามระเบียบพัสดุฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2020-02-07)

22.00

7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างการดำเนินการจ้างเหมาพิมพ์ตามระเบียบพัสดุฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 21.00 (2020-01-25)

21.00

25/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างการดำเนินการจ้างเหมาจัดพิมพ์ตามระเบียบพัสดุฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-13)

20.00

13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- สำนักงานประชาสัมพันธ์ให้ความเห็นชอบในหลักการเรียบร้อยแล้ว - ทำบันทึกสงฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข เพื่อดำเนินการจ้างเหมาจัดพิมพ์ตามระเบียบพัสดุต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2019-12-27)

18.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-ยังไม่ได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการจากสำนักงานประชาสัมพันธ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2019-12-07)

17.00

7/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ประสานคณะทำงานจัดทำวารสารฯ ในการจัดทำเนื้อหาต้นฉบับวารสารฯ ฉบับที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-19)

15.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- จัดทำรายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำวารสารฯ และเวียนแจ้งคณะทำงานฯ เพื่อดำเนินการตามมติประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-11-09)

12.00

9/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- จัดประชุมคณะทำงานจัดทำวารสารฯ เพื่อกำหนดขอบเขตเนื้อหาและแผนการเผยแพร่ฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- จัดทำหนังสือขอความเห็นชอบการดำเนินโครงการ และขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณฯ ในการดำเนินงาน - ได้รับอนุมัติเงินนอกงบประมาณฯ ในการดำเนินงานโครงการจัดทำวารสารสุขภาพสำนักอนามัย - จัดทำหนังสือขอความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการบริหารการประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการฯและขอความเห็นชอบในหลักการ
:5%
เริ่มต้น :2019-09-02 00:00:00
สิ้นสุด :2019-09-02 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการ และงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-09-17 00:00:00
สิ้นสุด :2019-09-17 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขอความเห็นชอบในหลักการเพื่อดำเนินโครงการจากคณะกรรมการบริหารการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-16 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-16 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประชุมคณะทำงานจัดทำวารสารฯ เพื่อกำหนดขอบเขตเนื้อหาและแผนการเผยแพร่ฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-28 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-28 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจ้างเหมาจัดพิมพ์ตามระเบียบพัสดุ
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:เสนอรูปแบบสื่อฯ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร วารสารฯ ฉบับที่ 1
:10%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:เสนอรูปแบบสื่อฯ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร วารสารฯ ฉบับที่ 2
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:เสนอรูปแบบสื่อฯ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร วารสารฯ ฉบับที่ 3
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ผลิตและเผยแพร่หนังสือฯ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย (3 ฉบับ)
:15%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:ประเมิน สรุปผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 11
:จัดทำรายงานสรุปผล
:5%
เริ่มต้น :2020-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3663

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3663

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0944

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 66.67

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.26

100 / 100
3
20.51

0 / 0
4
66.67

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **