ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (สพธ.) : 08000000-3664

สำนักอนามัย : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวนิธิรัตน์ บุษปะเกศ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

1.พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 กำหนดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีหน้าที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นตามมาตรา 18(9) และมาตรา 47 โดยการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.และเทศบาลหรือกองทุนสุขภาพตำบลขึ้นทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งเป็นความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย และสปสช. 2.เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนามในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2561 3.กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงสนับสนุนการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 4.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แจ้งจัดสรรงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ดำเนินการในชุมชน ตามกรอบการบริหารงบกองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2563 อัตรา 45 บาทต่อประชากร สำหรับประชากรทุกสิทธิของกรุงเทพมหานครจำนวน 7,948,158 คน เป็นเงิน 357,667,110.00 บาท (สามร้อยห้าสิบเจ็ดล้านหกแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) เพื่อให้กรุงเทพมหานครดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร 5.ในปีงบประมาณ 2563 กรุงเทพมหานครต้องสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 60 ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจำปีงบประมาณนั้นๆ ตามข้อ 5 ในประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้กรุงเทพมหานคร ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2561 คิดเป็นเงิน 214,600,266.00 บาท (สองร้อยสิบสี่ล้านหกแสนสองร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)

08940000/08940000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครจัดสรรงบประมาณเพื่อสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561

เป้าหมายของโครงการ

- กรุงเทพมหานครจัดสรรงบประมาณเพื่อสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงบประมาณที่ได้รับจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-10)

100.00

กรุงเทพมหานครสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 60 ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจำปีงบประมาณนั้นๆ ตามข้อ 5 ในประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้กรุงเทพมหานคร ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2561 จำนวนเงิน 214,600,266.00 บาท (สองร้อยสิบสี่ล้านหกแสนสองร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 46.00 (2020-02-27)

46.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ให้กับบุคลากรของสำนักอนามัยที่ปฏิบัติงานด้านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักการศึกษา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 2. สำนักอนามัยได้จัดประชุมคณะทำงานและพิจารณาและกลั่นกรองโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาและกลั่นกรองแผนหรือโครงการหรือกิจกรรมที่จะสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ กรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง 3. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีหนังสือที่ สปสช.5.42/1830 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระบบบริการปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2563 โดยเชิญผู้แทนและผู้รับผิดชอบงานระบบบริการปฐมภูมิและงานกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ของสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระบบบริการปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2563 ณ จังหวัดภูเก็ตในวันที่ 8 – 10 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-01-30)

45.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. การคัดเลือกและสรรหาผู้แทนเพื่อเข้าเป็นคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต สำนักงานเขต 50 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุข 68 ศูนย์ ได้ดำเนินการคัดเลือกและ สรรหาเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 และได้ส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสรรหาเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตให้สำนักอนามัย ตามกำหนดภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2562 พบว่า มีบางเขตที่ยังขาดบางองค์ประกอบจึงต้องมีการคัดเลือกและสรรหาอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต (เพิ่มเติม) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 สำนักอนามัยในฐานะเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ได้ประสานให้สำนักงานเขตดำเนินการสรรหาอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 มกราคม 2563 และดำเนินการคัดเลือกอนุกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 มกราคม 2563 ทั้งนี้คาดว่าจะเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต ภายในเดือน มกราคม 2563 เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ในระดับพื้นที่ต่อไป 2. สำนักอนามัยได้เตรียมจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครในระดับเขตพื้นที่ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 19 อาคารธานีนพรัตน์ กรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง ให้กับผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตและหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สังกัดสำนักงานเขต 50 แห่ง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-12-25)

45.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ 1. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครได้ลงนามในระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ 9 พฤศจิกายน 2562 2.การคัดเลือกและสรรหาผู้แทนเพื่อเข้าเป็นคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต - สำนักงานเขต 50 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุข 68 ศูนย์ ได้ดำเนินการคัดเลือกและสรรหาเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 และได้ส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสรรหาเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตให้สำนักอนามัย ตามกำหนดภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2562 พบว่า มีบางเขตที่ยังขาดบางองค์ประกอบจึงต้องมีการคัดเลือกและสรรหาอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต(เพิ่มเติม) ทั้งนี้ เพื่อให้การคัดเลือกและสรรหาอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตครบถ้วน สำนักอนามัยในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนได้มีการหารือกับคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร และได้จัดทำประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร เรื่อง คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. …. และประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร เรื่อง การคัดเลือกอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. …. เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะประธานกรรมการกองทุนเพื่อโปรดพิจารณาลงนามต่อไป พร้อมนี้กรอบระยะเวลาการคัดเลือกและสรรหาผู้แทนเพื่อเข้าเป็นคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกัน สุขภาพเขตและกรอบระยะเวลาการคัดเลือกและสรรหาคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต (เพิ่มเติม) เป็นไปตามที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด - 2 - 4. สำนักอนามัยได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมให้กับทีมเลขานุการคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สังกัดสานักงานเขต ๕๐ แห่ง หัวหน้าพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลและการบริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๘ แห่ง เจ้าหน้าที่จากสำนักงาน กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น ๓๓๖ คน โดยมีวิทยากรจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-28)

40.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามขั้นตอน สำนักอนามัยได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ กท0701/5668 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ถึงผู้อำนวยการเขต เรื่อง การดำเนินการคัดเลือกและสรรหาอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต พร้อมส่งสำเนาหนังสือกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุดที่ 61/2562 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรดสั่งการ และขอให้สำนักงานเขตส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสรรหาเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตให้สำนักอนามัยทั้งเป็นหนังสือและไฟล์ ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ซึ่งขณะนี้สำนักงานเขตได้ดำเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกและสรรหาไปแล้วเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 – 20 สิงหาคม 2562 และเปิดรับสมัครการคัดเลือกและสรรหาเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 – 3 กันยายน 2562 ซึ่งในขณะนี้สำนักงานเขตอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและสรรหาพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกและกำหนดวันและสถานที่จัดประชุมต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-10-31)

40.00

31/10/2562 : - สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานครได้มีหนังสือที่ สปสช.5.42/1915 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2563 แจ้งการจัดสรรงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ดำเนินการในชุมชนตามกรอบการบริหารงบกองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2563 อัตรา 45 บาทต่อประชากร สำหรับประชากรทุกสิทธิของกรุงเทพมหานคร จำนวน 7,948,158 คน คิดเป็นจำนวนเงิน 357,667,110 บาท (สามร้อยห้าสิบเจ็ดล้านหกแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) - กรุงเทพมหานครเตรียมการจัดสรรงบประมาณในการสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561 และระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561 - กรุงเทพมหานครต้องสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 60 ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจำปีงบประมาณนั้นๆ ตามข้อ 5 ในประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้กรุงเทพมหานคร ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2561 คิดเป็นเงิน 214,600,266.00 บาท (สองร้อยสิบสี่ล้านหกแสนสองร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) - สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขเป็นส่วนราชการที่ขอจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร เพื่อสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่เพียงพอ จึงขอจัดสรรงบประมาณสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม) เป็นจำนวนเงิน 474,266.00 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รวบรวมรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุข ผู้แทนองค์กรเอกชน และผู้ที่ได้รับการสรรหา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดประชุมคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานหารือนอกรอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดประชุมชี้แจง ซักซ้อม แนวทางการดำเนินงานตามประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ประสานงานกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 13 กรุงเทพมหานครเพื่อนำคณะกรรมการกองทุนเข้ารับฟังแนวทางการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สำนักงานเขตเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:จัดทำโครงการศึกษาดูงานระบบการรายงาน ติดตาม งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3664

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3664

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0944

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 66.67

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.26

100 / 100
3
20.51

0 / 0
4
66.67

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **