ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการทำหมันสุนัขจรจัดและปล่อยกลับที่เดิม (สสธ.) : 08000000-3665

สำนักอนามัย : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายมนตรี วงศ์ศรีสุนทร

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

-เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาสุนัขจรจัดในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการจับสุนัขจรจัดมาผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนฯ ซึ่งเป็นการลดจำนวนสุนัขจรจัด ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความขำนาญในการดำเนินงานผ่าตัดทำหมันสุนัข

08060000/08060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อควบคุมจำนวนสุนัขจรจัด - เพื่อเป็นการจัดระเบียบสุนัขจรจัด - เพื่อทำการจำแนกเพศและทำทะเบียนสุนัขจรจัดเบื้องต้น - เพื่อควบคุมการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า โดยใช้หลักเมตตาธรรม

เป้าหมายของโครงการ

- ดำเนินการจ้างบุคลากรประเทภลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ เพื่อดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว อย่างน้อยปีละ 2,000 ตัว - อัตราผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ไม่เกิน 0.0 ต่อแสนประชากร (Outcome)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-09)

100.00

9/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 5 ครั้ง สามารถดำเนินารผ่านตัดทำหมันให้แก่สุนัข และแมว จำนวน 128 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 4 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 5 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 41 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 75 ตัว ผลการดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562สามารถดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ จำนวน 116 ครั้ง สามารถดำเนินารผ่านตัดทำหมันให้แก่สุนัข และแมว จำนวน 2,636 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 128 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 240 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 841 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 1,427 ตัว ผลการดำเนินการตามโครงการฯ สามารถดำเนินการได้เกินกว่าเป้าหมายกำหนด เป้าหมากำหนดดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 2,000 ตัว สามารถดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ได้ท้้งสิ้น จำนวน 2,636 ตัว ...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.00 (2020-08-20)

99.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 4 ครั้ง สามารถดำเนินารผ่านตัดทำหมันให้แก่สุนัข และแมว จำนวน 88 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 6 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 10 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 36 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 36 ตัว ผลการดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562สามารถดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ จำนวน 111 ครั้ง สามารถดำเนินารผ่านตัดทำหมันให้แก่สุนัข และแมว จำนวน 2,508 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 124 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 235 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 800 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 1,349 ตัว...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.00 (2020-08-07)

99.00

7/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 4 ครั้ง สามารถดำเนินารผ่านตัดทำหมันให้แก่สุนัข และแมว จำนวน 88 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 6 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 10 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 36 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 36 ตัว ผลการดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562สามารถดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ จำนวน 111 ครั้ง สามารถดำเนินารผ่านตัดทำหมันให้แก่สุนัข และแมว จำนวน 2,508 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 124 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 235 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 800 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 1,349 ตัว...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.00 (2020-07-20)

97.00

20/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 2 ครั้ง สามารถดำเนินารผ่านตัดทำหมันให้แก่สุนัข และแมว จำนวน 34 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 1 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 4 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 14 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 15 ตัว ผลการดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562สามารถดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ จำนวน 107 ครั้ง สามารถดำเนินารผ่านตัดทำหมันให้แก่สุนัข และแมว จำนวน 2,420 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 118 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 225 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 764 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 1,313 ตัว...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.00 (2020-07-10)

97.00

10/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 2 ครั้ง สามารถดำเนินารผ่านตัดทำหมันให้แก่สุนัข และแมว จำนวน 34 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 1 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 4 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 14 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 15 ตัว ผลการดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562สามารถดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ จำนวน 107 ครั้ง สามารถดำเนินารผ่านตัดทำหมันให้แก่สุนัข และแมว จำนวน 2,420 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 118 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 225 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 764 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 1,313 ตัว...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-06-22)

95.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในเดือนพฤษภาคม 2563 ไม่สามารถดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ตามโครงการทำหมันสนุัขและส่งกลับสถานที่เดิมได้)เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ผลการดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ จำนวน 105 ครั้ง สามารถดำเนินารผ่านตัดทำหมันให้แก่สุนัข และแมว จำนวน 2,357 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 117 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 221 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 742 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 1,277 ตัว...//

** ปัญหาของโครงการ :- ในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563 ไม่สามารถดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ตามโครงการทำหมันสนุัขและส่งกลับสถานที่เดิมได้)เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-06-09)

95.00

9/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในเดือนพฤษภาคม 2563 ไม่สามารถดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ตามโครงการทำหมันสนุัขและส่งกลับสถานที่เดิมได้)เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ผลการดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ จำนวน 105 ครั้ง สามารถดำเนินารผ่านตัดทำหมันให้แก่สุนัข และแมว จำนวน 2,357 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 117 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 221 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 742 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 1,277 ตัว.../

** ปัญหาของโครงการ :- เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-05-20)

95.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในเดือนเมษายน 2563 ไม่สามารถดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ตามโครงการทำหมันสนุัขและส่งกลับสถานที่เดิมได้เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ผลการดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ จำนวน 105 ครั้ง สามารถดำเนินารผ่านตัดทำหมันให้แก่สุนัข และแมว จำนวน 2,357 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 117 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 221 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 742 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 1,277 ตัว.../

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-05-08)

95.00

2020-5-8 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในเดือนเมษายน 2563 ไม่สามารถดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ตามโครงการทำหมันสนุัขและส่งกลับสถานที่เดิมได้เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ผลการดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ จำนวน 105 ครั้ง สามารถดำเนินารผ่านตัดทำหมันให้แก่สุนัข และแมว จำนวน 2,357 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 117 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 221 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 742 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 1,277 ตัว.../

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-04-20)

92.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 9 ครั้ง สามารถดำเนินารผ่านตัดทำหมันให้แก่สุนัข และแมว จำนวน 235 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 21 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 22 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 71 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 121 ตัว ผลการดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ จำนวน 105 ครั้ง สามารถดำเนินารผ่านตัดทำหมันให้แก่สุนัข และแมว จำนวน 2,357 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 117 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 221 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 742 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 1,277 ตัว.../

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-04-09)

92.00

9/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 9 ครั้ง สามารถดำเนินารผ่านตัดทำหมันให้แก่สุนัข และแมว จำนวน 235 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 21 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 22 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 71 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 121 ตัว ผลการดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ จำนวน 105 ครั้ง สามารถดำเนินารผ่านตัดทำหมันให้แก่สุนัข และแมว จำนวน 2,357 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 117 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 221 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 742 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 1,277 ตัว.../

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-03-23)

90.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 14 ครั้ง สามารถดำเนินารผ่านตัดทำหมันให้แก่สุนัข และแมว จำนวน 374 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 22 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 45 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 104 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 203 ตัว ผลการดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562สามารถดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ จำนวน 96 ครั้ง สามารถดำเนินารผ่านตัดทำหมันให้แก่สุนัข และแมว จำนวน 2,122 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 96 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 199 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 671 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 1,156 ตัว...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-03-09)

90.00

9/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 14 ครั้ง สามารถดำเนินารผ่านตัดทำหมันให้แก่สุนัข และแมว จำนวน 374 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 22 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 45 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 104 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 203 ตัว ผลการดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562สามารถดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ จำนวน 96 ครั้ง สามารถดำเนินารผ่านตัดทำหมันให้แก่สุนัข และแมว จำนวน 2,122 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 96 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 199 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 671 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 1,156 ตัว...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.35 (2020-02-20)

87.35

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เดือนมกราคม 2563 จำนวน 18 ครั้ง สามารถดำเนินารผ่านตัดทำหมันให้แก่สุนัข และแมว จำนวน 420 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 12 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 41 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 141 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 226 ตัว ผลการดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562สามารถดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ จำนวน 82 ครั้ง สามารถดำเนินารผ่านตัดทำหมันให้แก่สุนัข และแมว จำนวน 1,747 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 73 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 154 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 567 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 953 ตัว...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.35 (2020-02-11)

87.35

11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เดือนมกราคม 2563 จำนวน 18 ครั้ง สามารถดำเนินารผ่านตัดทำหมันให้แก่สุนัข และแมว จำนวน 420 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 12 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 41 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 141 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 226 ตัว ผลการดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562สามารถดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ จำนวน 82 ครั้ง สามารถดำเนินารผ่านตัดทำหมันให้แก่สุนัข และแมว จำนวน 1,747 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 73 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 154 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 567 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 953 ตัว...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.24 (2020-01-20)

36.24

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 18 ครั้ง สามารถดำเนินารผ่านตัดทำหมันให้แก่สุนัข และแมว จำนวน 357 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 13 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 19 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 123 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 202 ตัว ผลการดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562สามารถดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ จำนวน 64 ครั้ง สามารถดำเนินารผ่านตัดทำหมันให้แก่สุนัข และแมว จำนวน 1,328 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 62 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 113 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 426ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 727ตัว...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.24 (2020-01-08)

36.24

8/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 18 ครั้ง สามารถดำเนินารผ่านตัดทำหมันให้แก่สุนัข และแมว จำนวน 357 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 13 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 19 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 123 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 202 ตัว ผลการดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562สามารถดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ จำนวน 64 ครั้ง สามารถดำเนินารผ่านตัดทำหมันให้แก่สุนัข และแมว จำนวน 1,328 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 62 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 113 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 426ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 727ตัว...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.61 (2019-12-20)

26.61

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 23 ครั้ง สามารถดำเนินารผ่านตัดทำหมันให้แก่สุนัข และแมว จำนวน 465 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 31 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 43 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 140 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 251 ตัว ผลการดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562สามารถดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ จำนวน 46 ครั้ง สามารถดำเนินารผ่านตัดทำหมันให้แก่สุนัข และแมว จำนวน 971 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 49 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 94 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 303ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 525 ตัว...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.61 (2019-12-09)

26.61

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 23 ครั้ง สามารถดำเนินารผ่านตัดทำหมันให้แก่สุนัข และแมว จำนวน 465 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 31 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 43 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 140 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 251 ตัว ผลการดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562สามารถดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ จำนวน 46 ครั้ง สามารถดำเนินารผ่านตัดทำหมันให้แก่สุนัข และแมว จำนวน 971 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 49 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 94 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 303ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 525 ตัว...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-11-19)

12.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 23 ครั้ง สามารถดำเนินารผ่านตัดทำหมันให้แก่สุนัข และแมว จำนวน 506 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 18 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 51 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 163 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 274 ตัว ...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(21) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-11-08)

12.00

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 23 ครั้ง สามารถดำเนินารผ่านตัดทำหมันให้แก่สุนัข และแมว จำนวน 506 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 18 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 51 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 163 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 274 ตัว ...//

** ปัญหาของโครงการ :กรณี เงินงบประมาณโครงการทำหมันสุนัขจรจัดและปล่อยกลับสถานที่เดิม ที่ได้รับไม่เท่ากับเงินงบประมาณที่ขอตามแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจาก สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ไม่ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินงบประมาณประจำปี หมวดรายจ่ายอื่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ จึงขออนุมัติจัดสรรเงินงบกลาง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ แทน ตามโครงการฯ ที่ของบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ งบประมาณตามแผนฯ ให้ดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนายสัตวแพทย์ จำนวน 2 อัตรา ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 601,680 บาท (ไม่ได้รับอนุมัติ) จัดสรรเงิน งบกลาง เป็นเงิน 450,480 บาท เพื่อดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนายสัตวแพทย์ จำนวน 2 อัตรา เนื่องจากสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ดำเนินการเลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา...//

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(22) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงานประสานงานกับเจ้าหน้าที่เขต กลุ่มครักสัตว์และชุมชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหน่วยลงพื้นที่ผ่าตัดทำหมัน จัดหายา เวชภัณฑ์ กำกับดูแลการควบคุมเบิก จ่ายเวชภัณฑ์...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนดำเนินงานาและประสานงานกับเจ้าหน้าที่เขต กลุ่มคนรักสัตว์และชุมชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหน่วยลงพื้นที่ผ่าตัดทำหมัน จัดหายาและเวชภัณฑ์ กำกับดูแล และเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ให้บริการจัดหน่วยผ่าตัดทำหมันตามที่นับ
:85%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน และประเมินผลการปฏิบัติงานนำเสนอต่อผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3665

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3665

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0944

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 66.67

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.26

100 / 100
3
20.51

0 / 0
4
66.67

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **