ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) (สสธ.) : 08000000-3666

สำนักอนามัย

5.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 5.00

นายศิวะ ไม้สนธิ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

- ก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) สร้างขี้นเพื่อรองรับสุนัขที่ถูกจับออกจากพื้นที่สาธารณะ ตามข้อร้องเรียนของประชาชน โดยนำสุนัขมาทำหมันและเลี้ยงดู ซึ่งสุนัขจะได้รับการฟื้นฟูสุขภาพเบื้องต้น โดยมีขั้นตอนการกักกันโรค ตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และนำไปเลี้ยงดูจนหมดอายุขัยที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดกรุงเทพมหานคร (อุทัยธานี) ทั้งนี้ จะได้ลดจำนวนสุนัขไม่มีเจ้าของและลดการเกิดปัญหาเป็นต้นว่า ปัญหาสภาพแวดล้อม สิ่งปฏิกูล ปัญหาความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้พื้นที่สาธารณะและสิ่งสำคัญที่สุดปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า

08060000/08060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) - เพื่อสร้างคอกสุนัขต้นแบบของการพักพิงสุนัขอย่างถูกสุขลักษณะ - เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับสุนัข - เพื่อการคัดกรองโรคก่อสร้างต่อไปยังศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดกรุงเทพมหานคร (อุทัยธานี)

เป้าหมายของโครงการ

- รองรับสุนัขจรจัดที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญตามที่ได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-01-20)

5.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำแบบรูป-รายการประมาณราคา..//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-01-08)

5.00

8/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำแบบรูป-รายการประมาณราคา..//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-20)

5.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำแบบรูป-รายการประมาณราคา..//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-09)

5.00

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำแบบรูป-รายการประมาณราคา..//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-19)

5.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำแบบรูป-รายการประมาณราคา..//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-08)

5.00

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำแบบรูป-รายการประมาณราคา../

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำแบบรูป-รายการประมาณราคา..//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี.../

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแบบรูป-รายการประมาณราคา
:75%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:คณะกรรมการจัดทำราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:คณะกรรมการจัดทำแบบรูป รายงานการก่อสร้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน และประเมินผลการปฏิบัติงานนำเสนอต่อผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3666

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3666

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0944

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **