ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) (สสธ.) : 08000000-3666

สำนักอนามัย : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายศิวะ ไม้สนธิ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

- ก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) สร้างขี้นเพื่อรองรับสุนัขที่ถูกจับออกจากพื้นที่สาธารณะ ตามข้อร้องเรียนของประชาชน โดยนำสุนัขมาทำหมันและเลี้ยงดู ซึ่งสุนัขจะได้รับการฟื้นฟูสุขภาพเบื้องต้น โดยมีขั้นตอนการกักกันโรค ตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และนำไปเลี้ยงดูจนหมดอายุขัยที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดกรุงเทพมหานคร (อุทัยธานี) ทั้งนี้ จะได้ลดจำนวนสุนัขไม่มีเจ้าของและลดการเกิดปัญหาเป็นต้นว่า ปัญหาสภาพแวดล้อม สิ่งปฏิกูล ปัญหาความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้พื้นที่สาธารณะและสิ่งสำคัญที่สุดปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า

08060000/08060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) - เพื่อสร้างคอกสุนัขต้นแบบของการพักพิงสุนัขอย่างถูกสุขลักษณะ - เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับสุนัข - เพื่อการคัดกรองโรคก่อสร้างต่อไปยังศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดกรุงเทพมหานคร (อุทัยธานี)

เป้าหมายของโครงการ

- รองรับสุนัขจรจัดที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญตามที่ได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-06-29)

100.00

2020-6-29 : ตามหนังสือที่ กท ๐๗๐๕/๑๒๔ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่องขอโอนงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) และที่่ กท ๐๗๐๕/๑๕๘ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รับโอนงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารศูนย็ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ขอความอนุเคราะห์สำนักการโยธาให้เป็นผู้ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารฯ และสำนักการโยธา ได้ตอบรับการรับโอนโครงการก่อสร้างอาคารฯ ดังกล่าว ตามหนังสือสำนักการโยธา ที่ กท ๐๙๐๑/๗๒๑ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การพิจารณารับโอนงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) แล้ว และตามหนังสือ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1908/00826 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เรื่อง สำนักอนามัขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 อนุมัติให้สำนักอนามัยโอนงบประมาณ 2563 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฯ เป็นเงิน 1,000,000 บาทไปตั้งจ่ายให่ สำนักการโยธา ตามแบบ ง.303 อ และอนุม้ัติให้สำนักอนามัยโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฯ เป็นเงิน 14,600,000 บาทเข้างบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายทั่งไป กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามแบบ ง.303 อ...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-06-22)

5.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทบทวนราคากลาง...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-06-09)

5.00

9/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทบทวนราคากลาง...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-05-20)

5.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทบทวนราคากลาง...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-05-08)

5.00

8/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทบทวนราคากลาง...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-04-20)

5.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทบทวนราคากลาง...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไมมี...//

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-04-09)

5.00

9/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทบทวนราคากลาง...//

** ปัญหาของโครงการ :-เนื่องจากโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงทพมหานคร (ประเวศ) เป็นโครงการขนาดใหญ่ซึ่งสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ได้รับความเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างฯ และขอความเห็นชอบดำเนินการจัดจ้างโครงการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ากระบวนการดำเนินงานดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้ทันเวลาที่กำหนด ประกอบกับกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างประกวดราคาก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งริมคลองตาพุกในศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) และตามหนังสือสำนักการโยธา โดยสำนักงานออกแบบ แจ้งว่าสำนักอนามัยควรดำเนินการก่อสร้างเขื่อนริมคลองให้แล้วเสร็จก่อนเนื่องจากหากโครงการก่อสร้างศูนย์ฯ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเริ่มดำเนินการแล้ว จะเป็นอุปสรรค์ต่อการสร้างเขื่อน และอาจมีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเขื่อนเพิ่มมากขึ้น...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-03-25)

5.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทบทวนราคากลาง...//

** ปัญหาของโครงการ :-เนื่องจากโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงทพมหานคร (ประเวศ) เป็นโครงการขนาดใหญ่ซึ่งสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ได้รับความเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างฯ และขอความเห็นชอบดำเนินการจัดจ้างโครงการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ากระบวนการดำเนินงานดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้ทันเวลาที่กำหนด ประกอบกับกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างประกวดราคาก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งริมคลองตาพุกในศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) และตามหนังสือสำนักการโยธา โดยสำนักงานออกแบบ แจ้งว่าสำนักอนามัยควรดำเนินการก่อสร้างเขื่อนริมคลองให้แล้วเสร็จก่อนเนื่องจากหากโครงการก่อสร้างศูนย์ฯ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเริ่มดำเนินการแล้ว จะเป็นอุปสรรค์ต่อการสร้างเขื่อน และอาจมีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเขื่อนเพิ่มมากขึ้น...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-03-23)

5.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการทบทวนราคากลาง..//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-03-09)

5.00

9/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการทบทวนราคากลาง..//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-02-20)

5.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการทบทวนราคากลาง..//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่ม่...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-02-07)

5.00

7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการทบทวนราคากลาง..//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-01-20)

5.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำแบบรูป-รายการประมาณราคา..//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-01-08)

5.00

8/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำแบบรูป-รายการประมาณราคา..//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-20)

5.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำแบบรูป-รายการประมาณราคา..//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-09)

5.00

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำแบบรูป-รายการประมาณราคา..//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-19)

5.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำแบบรูป-รายการประมาณราคา..//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-08)

5.00

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำแบบรูป-รายการประมาณราคา../

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำแบบรูป-รายการประมาณราคา..//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี.../

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแบบรูป-รายการประมาณราคา
:75%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:คณะกรรมการจัดทำราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:คณะกรรมการจัดทำแบบรูป รายงานการก่อสร้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน และประเมินผลการปฏิบัติงานนำเสนอต่อผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3666

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3666

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0944

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 66.67

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.26

100 / 100
3
20.51

0 / 0
4
66.67

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **