ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานชันสูตร และศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ (สชส.) : 08000000-3667

สำนักอนามัย : (2563)

25

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25

นายวิสุทธิ์ เริ่มสอน สชส.สนอ. โทร. 0 2294 2919

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานชันสูตรสาธารณสุข เป็นห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักอนามัย (CITY LAB) ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการแก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ในด้านการแพทย์และสาธารณสุข การรักษา ป้องกัน ควบคุมโรค คุ้มครองผู้บริโภค อนามัยสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลอาหาร สนับสนุนภารกิจจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร เช่นศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๘ แห่ง ศูนย์สาขา กองและสำนักงานของสำนักอนามัย สำนักงานเขต ๕๐ เขต โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ศูนย์ความร่วมมือไทยสหรัฐด้านสาธารณสุข การดำเนินการตามภารกิจมีความจำเป็นต้องให้บริการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้องให้บริการด้านการตรวจเลือด สิ่งส่งตรวจต่างๆ แก่ประชาชนที่มารับการรักษาที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ภารกิจด้านการรักษาผู้ติดยาเสพติด การป้องกันโรคติดต่อ การตรวจวิเคราะห์น้ำและอาหาร เป็นต้น ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการต่างๆกัน โดยต้องดำเนินการภายใต้มาตรฐานห้องปฏิบัติการ ระดับประเทศ และนานาชาติ สำนักงานชันสูตรสาธารณสุขเดิมตั้งอยู่ที่สถานบริการสาธารณสุขราชดำริ แต่ถูกไล่ที่ ทุบตึกทิ้ง ได้ย้ายมาอยู่ที่อาคารเก่าศูนย์บริการสาธารณสุข ๗ บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ ตั้งแต่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน โดยอาคารสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๓ มีอายุ ๕๗ ปี เมื่อเข้าใช้อาคารพบว่าปูนหมดสภาพ คานร้าว หลายแห่ง จากหลังคาลงมาชั้นล่าง โครงเหล็กเป็นสนิม แต่มีความจำเป็นต้องใช้อาคาร ได้ขอความอนุเคราะห์จากสำนักงานเขตยานนาวา เข้าตรวจสอบอาคารเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ได้รับรายงานตามหนังสือที่ กท ๔๕๐๓/๐๔๕๔๘ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ว่าอาคารที่ใช้เป็นห้องตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการของสำนักอนามัยนั้น มีอายุการใช้งานมานาน สภาพโครงสร้างคานรับพื้นดาดฟ้าของอาคารมีรอยร้าวจำนวนมาก มีน้ำขังเป็นแอ่งบนหลังคา หากจะซ่อมโครงสร้างเห็นว่าต้องใช้งบประมาณจำนวนมากไม่คุ้มค่าในการใช้งบประมาณ อีกทั้งอาคารมีอายุมากแล้ว ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของเจ้าหน้าที่และทรัพย์สินของทางราชการ จึงเห็นควรย้ายไปทำงานที่อื่นก่อนเป็นการชั่วคราวและพิจารณารื้อถอนอาคารดังกล่าว เพื่อสร้างอาคารใหม่ต่อไป สำนักงานชันสูตรสาธารณสุขมีหนังสือเลขที่ กท ๐๗๑๒/๖๒๗ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ รายงานอาคารเก่าศูนย์บริการสาธารณสุข ๗ บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ มีอันตราย เนื่องจากมีปูนฉาบเพดานหล่นร่วงบริเวณปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สำนักอนามัยมีที่ดินว่างเปล่าในบริเวณศูนย์บริการสาธารณสุข ๗ บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร ให้สร้างอาคารใหม่บนพื้นที่ดังกล่าว ประกอบกับอาคารเก่าของศูนย์บริการสาธารณสุข ๗ บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ และอาคารบำบัดรักษายาเสพติด มีสภาพเก่ามากแล้ว สามารถรื้อถอนและสร้างอาคารใหม่ได้ สำนักงานชันสูตรสาธารณสุขจึงร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข ๗ บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ สร้างอาคารใหม่เพื่อเป็นสำนักงานชันสูตรสาธารณสุข ประกอบด้วยฝ่ายบริหาร ห้องปฏิบัติการสำนักงานชันสูตรสาธารณสุข ห้องปฏิบัติการชีวเคมี ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา พิษวิทยา ตรวจสารเสพติด ศูนย์สารสนเทศห้องปฏิบัติการ และศูนย์ผู้สูงอายุ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวัน ศูนย์สามวัย คลินิคยาเสพติด ซึ่งที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินมีโฉนดของสำนักอนามัย อยู่ในพื้นที่ชุมชน มีประชาชนมารับบริการจำนวนมาก และศูนย์บริการสาธารณสุข ๗ บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ ยังขาดอาคารสำหรับเป็นศูนย์เวชศาสตร์ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ และบริการสุขภาพพื้นฐานของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนั้นสำนักงานชันสูตรสาธารณสุขจึงจัดทำโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานชันสูตรสาธารณสุขและศูนย์บริการสาธารณสุข ๗ บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการสนับสนุนการดำเนินการให้บริการของสำนักอนามัยที่ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งส่วนให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข ๗ บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ คือ ศูนย์ผู้สูงอายุ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวัน ศูนย์สามวัย คลินิคยาเสพติด เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการ ดูแลรักษาประชาชนของกรุงเทพมหานคร

08890000/08890000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยในการดำเนินการห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ๒. เพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษาและบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพในการดูแลตนเองให้แก่ประชาชน อันมีผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ๓. เพื่อให้ประชาชนที่มารับบริการได้รับความสะดวกและปลอดภัย

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๔ ชั้น พร้อมชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙,๙๙๗ ตารางเมตร ๑ หลัง พร้อมโครงสร้างต่าง ๆ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-09-10)

25.00

10/9/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 25 ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผน และได้ขยายเวลากันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานชันสูตรสาธารณสุข ที่ กท 0712/359 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 และหนังสือสำนักอนามัย ด่วนที่สุด ที่ กท 0701/6745 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผน และได้ขยายเวลากันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานชันสูตรสาธารณสุข ที่ กท 0712/359 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 และหนังสือสำนักอนามัย ด่วนที่สุด ที่ กท 0701/6745 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563//

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-08-21)

25.00

21/8/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 25//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-08-12)

25.00

12/8/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 25//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-07-21)

25.00

21/7/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 25//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-07-13)

25.00

13/7/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 25//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-06-20)

25.00

20/06/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 25//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-06-11)

5.00

11/06/2563 : 1. อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 5//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-05-20)

5.00

20/5/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 5//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-05-12)

5.00

12/5/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 5//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-04-21)

5.00

21/4/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 5//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-04-11)

5.00

11/4/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 5//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-03-20)

5.00

20/3/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 5//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-03-10)

5.00

10/3/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 5//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-02-22)

5.00

22/2/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 5//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-02-13)

5.00

13/2/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 5//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-01-22)

5.00

22/1/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 5//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-01-11)

5.00

11/1/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 5//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-22)

5.00

22/12/2562 : รายละเอียดการดำเนินงาน อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 5//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-12)

5.00

12/12/2562 : รายละเอียดการดำเนินงาน อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 5//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-22)

5.00

22/11/2562 : รายละเอียดการดำเนินงาน อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(21) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-12)

5.00

12/11/2562 : รายละเอียดการดำเนินงาน อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(22) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : รายละเอียดการดำเนินงาน อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
:25%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เผยแพร่ประกาศ และเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
:20%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:การรายงานผล และขออนุมัติสั่งจ้าง
:20%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประกาศผลผู้ชนะ
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา
:20%
เริ่มต้น :2020-05-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-16 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3667

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3667

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0944

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 66.67

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.26

100 / 100
3
20.51

0 / 0
4
66.67

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **