ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 30 (แห่งใหม่)(ศบส.30) : 08000000-3668

สำนักอนามัย : (2563)

3.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 3.00

นางสาวช่อมะกา คณะรัมย์ โทร.02 423 0234

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม เป็นหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตบางกอกน้อย โดยศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม ได้เช่าที่ดินของวัดเจ้าอาม ต่อมาวัดมีความประสงค์จะขอคืนที่ดินวัด เนื่องจากนำที่ดินที่ให้เช่าในปัจจุบันมาสร้างเป็นที่จอดรถและตึกพิพิธภัณฑ์สถานของวัด โดยทางวัดเจ้าอามจะต่อสัญญาเช่าที่ดินถึงสิ้นปีงบประมาณ 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอามจึงหาที่ใหม่ เพื่อให้เป็นสถานพยาบาลของรัฐ สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตบางกอกน้อย เพื่อรองรับการให้บริการดูแลสุขภาวะตามภารกิจงานของศูนย์บริการสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องโดยไม่ให้กระทบต่อการให้บริการแก่ประชาชน อีกทั้งพัฒนาศักยภาพในการดูแลคุณภาพชีวิต ของประชาชนดียิ่งขึ้น

08410100/08410100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อประชาชนได้รับบริการสุขภาพแบบองค์รวมครบทั้ง 4 มิติ คือการส่งเสริมสุขภาพการป้องกัน การรักษาโรค และการฟื้นฟูสุขภาพให้เหมาะสมกับภาวะสุขภาพ -เพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและดำเนินงานบริการดูแลสุขภาพประฃาชในรูปแบบคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเขตบางกอกน้อยเป็นพื้นที่นำร่อง -เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสุขภาพอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจ -เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการปฎิบัติงานรองรับภารกิจต่างๆ ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย

เป้าหมายของโครงการ

-รื้อถอนอาคารตึกห้องสมุดบ้านหนังสือสุกันยา -ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอามเป็นอาคาร 7 ชั้น โดยชั้น 2 เป็นที่ทำการของฝ่ายห้องสมุดและบันหนังสือสุกันยา สำนักงานเขตบางกอกน้อย -บริเวณที่จอดรถและทางเข้า-ออก ของสถานที่ทำการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2020-06-30)

3.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2020-05-21)

3.00

2020-5-21 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขณะนี้อยู่ระหว่างให้สำนักการโยธาเปลี่ยนแปลงรูปแบบเพื่อไม่ให้กระทบทรัพย์สินของบ้านหน้งสือนางสุกันยา อิศรางกูร ณ อยุธยา และในวัที่ 19 พฤษภาคม 2563 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือที่ กท 1908/00593 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ขยายระยะเวลาดำเนินการโครงต่อเนื่อง โดยให้โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 30 (แห่งใหม่) จากเดิม 3 ปี (2562-2564) เป็น 4 ปี (2562-2565)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2020-04-29)

3.00

2020-4-29 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขณะนี้อยู่ในระหว่างช่วงดำเนินการกำหนดแบบรูปในพื้นที่ที่ไม่กระทบในเรื่องการจำหน่ายทรัพย์สินบ้านหนังสือสุกันยา และทางสำนักการโยธามีความเห็นให้สำนักงานเขตบางกอกน้อยกำหนดขอบเขตที่จะก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 30 (แห่งใหม่) ให้ชัดเจน โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษร

** ปัญหาของโครงการ :การจำหน่ายทรัพย์สินบ้านหนังสือสุกันยา

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2020-03-31)

3.00

2020-3-31 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีมติประชุมของการประชุม 3 ฝ่ายคือฝ่ายสำนักงานเขตบางกอกน้อย ฝ่ายสำนักการโยธา ฝ่ายสำนักอนามัยและศบส. 30 เมื่อ 25 มีนาคม 2563 ว่าสำนักการโยธาจะปรับแบบรูปอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 30 แห่งใหม่โดยออกแบบสร้างไม่ให้กระทบต่อบ้านหนังสือนางสุกันยา อิศรางกูร ณ อยุธยาที่อยู่ในที่ดินแปลงเดียวกัน เพื่อไม่ต้องมีการจำหน่ายบ้านหนังสือนางสุกันยา อิศรางกูร ณ อยุธยาที่ยังมีสภาพดีอยู่

** ปัญหาของโครงการ :การจำหน่ายทรัพย์สิน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2020-03-11)

3.00

2020-3-11 : -รอมติที่ประชุมเรื่องการจำหน่ายทรัพย์สินบ้านหนังสือนางสุกันยา อิศรางกูร ณ อยุธยา จากสำนักงานเขตบางกอกน้อย -รอการปรับเปลี่ยนแบบจากอาคาร 7 ชั้น บนพื้นที่ 321 ตารางวา เป็นอาคาร 5 ชั้น บนพื้นที่ดิน 121.60 ตารางวา จากสำนักการโยธา -ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ.2562 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ตามหนังสือที่ กท 0713.30/109 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :การจำหน่ายทรัพย์สินที่ยังไม่ชัดเจน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2020-02-27)

3.00

27/2/2563 : -ได้รับหนังสือสั่งการจากสำนักอนามัย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ให้ผู้อำนวยการศูนย์ฯ30วัดเจ้าอาม และเลขานุการสำนักอนามัย ดำเนินการเรื่องที่สำนักงานเขตบางกอกน้อยส่งหนังสือไปสำนักอนามัย ขอหารือการรับโอนทรัพย์สินที่ดินและอาคารบ้านหนังสือนางสุกันยา อิศรางกูร ณ อยุธยาไปให้สำนักอนามัย และศูนย์ฯ 30 วัดเจ้าอาม ได้ปรึกษาหารือกับหัวหน้าฝ่ายพัสดุ สำนักอนามัยแล้วเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ให้ศูนย์ฯ 30 วัดเจ้าอาม รอการปรับเปลี่ยนแบบจากอาคาร 7 ชั้น บนพื้นที่ 321 ตารางวา มาเป็นอาคาร 5 ชั้น บนพื้นที่ดิน 121.60 ตารางวา จากสำนักการโยธา -ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม ได้ขอขยายเวลาเช่าที่ดินวัดเจ้าอามจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567)

** ปัญหาของโครงการ :การจำหน่ายทรัพย์สินยังไม่ชัดเจน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2020-01-23)

2.00

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำนักงานเขตบางกอกน้อย ทำหนังสือหารือสำนักการโยธาเพื่อปรับเปลี่ยนแบบก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 30 (แห่งใหม่)

** ปัญหาของโครงการ :การจำหน่ายทรัพย์สินไม่ม่ความชัดเจน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2019-12-25)

3.00

ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาการจำหน่ายทรัพย์สินบ้านหนังสือสุกันยา อิศรางกูร ณ อยุธยา ของสำนักงานเขตบางกอกน้อย ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องการจำหน่าย ซึ่งได้เสนอให้สำนักการโยธาเปลี่ยนแบบ และให้ทางสำนักงบประมาณได้ให้ความเห็นแก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม ระงับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้แบบและการจำหน่ายทรัพย์สินไม่มีความคืบหน้า

** ปัญหาของโครงการ :การจำหน่ายทรัพย์สินยังไม่มีความคืบหน้า

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-11-27)

2.00

-ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ได้ดำเนินการส่งหนังสือที่ กท 0713.30/649 ส่งเอกสารคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -รอหนังสือจากสำนักงานเขตบางกอกน้อกเพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจำหนายทรัพย์สิน (บ้านหนังสือนางสุกันยา อิศรางกูร ณ อยุธยา) และการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 30 (แห่งใหม่) เพื่อหารือเกี่ยวกับการจำหน่ายทรัพย์สิน

** ปัญหาของโครงการ :การจำหน่ายทรัพย์สินยังไม่ได้ความชัดเจน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-28)

2.00

วันที่ 28 สิงหาคม2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 30 (แห่งใหม่) วันที่ 28 สิงหาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์บรการสาธารณสุข 30 (แห่งใหม่) วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ตรวจสอบแบบรูป รายการ วันที่ 20 กันยายน 2562 ได้รับคำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม เป็นรองกรรมการฯ และผู้แทนสำนักอนามัยเป็นกรรมการฯใน คณะกรรมการพิจารณาการจำหนายทรัพย์สิน (บ้านหนังสือนางสุกันยา อิศรางกูร ณ อยุธยา) และการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 30 (แห่งใหม่) วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ได้ราคากลางเป็นเอกสาร แต่ยังขาดราคากลางในรูปไฟล์ดิจิตอล

** ปัญหาของโครงการ :รอการประชุมพิจารณาการรื้อถอนอาคารบ้านหนังสือนางสุกันยา อิศรางกูร ณ อยุธยา ซึ่งเป็นทรัพย์สินของสำนักงานเขตบางกอกน้อย สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 บนที่ดินโฉนด 44672 ที่จะก่อสร้าง ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 (แห่งใหม่) ต้องให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ แผนการปฏิบัติงาน เอกสารประกอบการอนุมัติงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:อนุมัติจ้างและตรวจร่างสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ลงนามในสัญญาและดำเนินการก่อสร้าง
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ตรวจรับงานเมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:เบิกจ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3668

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3668

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0944

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
20.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **