ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ (ศบส.39) : 08000000-3669

สำนักอนามัย : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

--นางอุบล กาญจนพนัง 081-8234175

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

--ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๙ ราษฎร์บูรณะเป็นหน่วยงานหนึ่งของสำนักอนามัย ทำหน้าที่รับผิดชอบให้การบริการดูแลสุขภาพอนามัยครอบคลุม ๔ มิติ ในด้าน การรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การฟื้นฟูสุขภาพ แก่บุคคล ครอบครัว และชุมชนอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน สนับสนุนการสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อให้บุคคล ครอบครัว และชุมชน มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพของตนเอง และสามารถป้องกัน/แก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบให้บริการสาธารณสุขในพื้นที่แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ ขนาดพื้นที่ ๖.๗๑๖ ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากรในพื้นที่ ๔๐,๖๓๖ คน ครอบครัว ๑๔,๒๑๑ ครอบครัว และหลังคาเรือน ๑๓,๐๔๑ หลังคาเรือน (ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓) ประชากรขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง) ศูนย์ฯ ๓๙ จำนวน ๓๓,๕๒๖ คน (ณ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔) จำนวนชุมชนจัดตั้ง ๑๕ ชุมชน ไม่จัดตั้ง ๑๐ ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน ๑๕ แห่ง ตู้ยาชุมชน ๑ แห่ง โรงเรียน ๑๒ แห่ง แบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ๓ แห่ง โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ๑ แห่ง โรงเรียนเอกชน ๗ แห่ง และวิทยาลัยพาณิชยการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ๑ แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็กที่ขึ้นทะเบียน ๓ แห่ง ศูนย์เยาวชน ๑ แห่ง ชมรมในพื้นที่ ๑๒ ชมรม และโรงงานสถานประกอบการ ๓๐๓ แห่ง ในปัจจุบันมีอาคารสำนักงาน ที่อยู่อาศัย ขนาดใหญ่หลายแห่ง และกำลังดำเนินการก่อสร้างขึ้นอีกหลายแห่งศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๙ ราษฎร์บูรณะ จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๙ ราษฎร์บูรณะ เพื่อให้พร้อมรับกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วทางด้านประชากร ความเจริญด้านเศรษฐกิจในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ สอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และเป็นไปตามกลยุทธ์หลักของแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ที่คำนึงถึงสุขภาพของประชาชนให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถลดพฤติกรรม ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงหรือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพ รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในเชิงรุกเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สะดวก รวดเร็วและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน อย่างเป็นระบบครบวงจร

08500100/08500100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

--วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อขยายการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ๒. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระการแออัดของผู้ป่วยในสถานบริการของรัฐ ๓. เพื่อเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนให้ยอมรับในการบริการของศูนย์บริการสาธารณสุข 4. เพื่อพัฒนาศูนย์ฯ ให้เป็นศูนย์บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข 5. เพิ่มศักยภาพด้านการรักษาพยาบาล โดยมีคลินิกพิเศษเฉพาะโรค ดำเนินการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

เป้าหมายของโครงการ

--เป้าหมาย ก่อสร้างอาคารค.ส.ล. 5 ชั้น พื้นที่ประมาณ 2,630 ต.ร.ม.จำนวน 1 หลัง งานรื้อถอน -รื้อถอนอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขค.ส.ล. 2 ชั้น 1 หลัง/อาคารศูนย์ผู้สูงอายุค.ส.ล. 1 ชั้น 1 หลัง บ้านพัก 1 ชั้น1 หลัง/โรงจอดรถ 1 ชั้น 1 หลัง -รื้อถอนเสาไฟฟ้าภายในที่ดินของศูนย์ -รื้อถอนคอนกรีตบล็อคที่รั้วด้านหน้า 1 ด้าน รวมถึงประตู คันหิน ทางเท้าทางเข้าออก / พื้นค.ส.ล. ถนนในบริเวณศูนย์ และงานส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด -รื้อถอนโคมไฟส่องสว่าง / ศาลา งานก่อสร้างอาคาร -ก่อสร้างอาคารค.ส.ล.สูง 5 ชั้น พื้นที่ประมาณ 2,630 ต.ร.ม.พร้อมงานตกแต่งภายในรวมถึงงานโครงสร้าง งานระบบต่างๆ พร้อมทั้งบรรจบไฟฟ้า ประปา และทาสี จำนวน 1 หลัง -ก่อสร้างถนน -ก่อสร้างโรงจอดรถ -งานปรับปรุงรั้ว ประตู ป้ายชื่อ -งานสร้างเสาธง -งานปรับปรุงภูมิทัศน์ -งานครุภัณฑ์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๓.๓ พัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA)

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-30)

100.00

30/7/2563 : ศูนย์บริการสาธาณณสุข 39 ราษฎร์บูรณะได้ทำหนังสือการโอนงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารศูนญ์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะให้แก่สำนักการโยธาตามหนังสือกท 0713.39/7875 ลว. 21พฤศจิกายน 2562 และสำนักการโยธาได้พิจารณาแล้วขอยืนยันการรับโอนงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ ตามหนังสือ กท 0901/3155 ลว.28 พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-06-30)

10.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-05-28)

10.00

28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โอนงบประมาณให้สำนักการโยธา ศูนย์บริการสาธาณณสุข 39 ราษฎร์บูรณะได้ทำหนังสือการโอนงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารศูนญ์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะให้แก่สำนักการโยธาตามหนังสือกท 0713.39/7875 ลว. 21พฤศจิกายน 2562 และสำนักการโยธาได้พิจารณาแล้วขอยืนยันการรับโอนงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ ตามหนังสือ กท 0901/3155 ลว.28 พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-29)

10.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการอยู่ระหว่างการโอนงบประมาณไปสำนักการโยธา ส่วนอาคารวัดประเสริฐที่จะปรับปรุงเป็นอาคารชั่วคราว อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาของนิติกรและส่งมาให้แก้ไข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-03-27)

10.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การโอนงบประมาณ ให้สำนักการโยธา ส่วนอาคารการก่อสร้างอาคารชั่วคราว อาคารวัดประเสริฐ อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงegp แล้ว อยู่ในช่วงการพิจารณาผล มีผู้ประมูล 1 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-03-04)

10.00

4/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โอนงบประมาณโครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะให้สำนักการโยธา ส่วนการปรับปรุงอาคารวัดประเสรฺิฐ ซึ่งเป็นอาคารชั่วคราวที่จะย้ายเข้าไปอญยู่ขณะทไการก่อสร้างตึกใหม่ กำลังอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2020-02-27)

11.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โอนงบประมาณโครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะให้สำนักการโยธา ในส่วนการปรับปรุงอาคารโรงเรียนวัดประเสริฐ ซึงเป็นอาคารชั่วคราวที่จะย้ายเข้าไปอยู่ขณะก่อสร้าง กำลังอยู่ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง ทบทวนราคากลางใหม่ ประชุมคณะกรรมการ เห้นชอบราคากลางทำรายงานขอซื้อขอจ้าง ประกาศการประกวดราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-27)

10.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การโอนงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะให้แก่สำนักการโยธาเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างตามหนังสือ ที่กท0713.39 ลว.21พฤศจิกายน 2562 และสำนักการโยธาตอบกลับโดยยินดีรับโอนงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข39 ราษฎร์บูรณะ ในวงเงิน 79,250,000 บาท(เจ็ดสิบเก้าล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามหนังสือสำนักการโยธาที่กท.0901/3155ลว.28 พฤศจิกายน 2562 รั ศูนบริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะรับหนังสือจากสำนักการโยธาวันที่ 3 ธัันวาคม 2562 จึงทำหนังสือที่กท.0713.39/519 ลว. 4 ธันวาคม 2562 เรียนผู้อำนวยการสำนักอนามัย เพื่อดำเนินการแจ้งเรื่องไปสำนักงบประมาณเพื่อโอนงบประมาณไปสำนักการโยธาต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ขาดผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้าง การจัดซื้อจัดจ้าง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-12-25)

8.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักอนามัยทำเรื่องโอนงบประมาณให้สำนักการโยธาเป็นผู้ดำเนินการ สำนักการโยธาได้พิจารณาแล้วขอยืนยันการรับโอนงบประมาณโครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ แผนงานการโยธา งานควบคุมการก่อสร้าง หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เพื่อดำเนินการให้สำนักอนามัย ในขั้นตอนต่างๆจนแล้วเสร็จ ตามหนังสือกท.0901/3155ลว. 28พ.ย.2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-27)

5.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำหนังสือโอนงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฏร์บูรณะให้กับสำนักโยธาเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างตามหนังสือเลขที่กท0713.39/78975ลว.21พ.ย.2562

** ปัญหาของโครงการ :ศูนย์บริการสาธารณสุขไม่มีบุคคลากรสายช่างและ บุคลากรที่ชำนาญด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

** อุปสรรคของโครงการ :ศูนย์บริการสาธารณสุขไม่มีบุคคลากรสายช่างและ บุคลากรที่ชำนาญด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเตรียมจัดทำแผนจัดซื้อ จัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการดำเนินงาน

** อุปสรรคของโครงการ :เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการและลงโปรแกรม ควรมีการจัดการแลกเปลียนเรียนรู้ในระหว่างศูนย์ที่ทำการก่อสร้าง งานคลัง สำนักงบประมาณ

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง อนุมัติแผน ประกาศเผยแพร่แผน - เว็ปไซต์ e-GP - เว็ปไซต์ หน่วยงาน - ปิดประกาศหน่วยงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่าง (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 3
:เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี e-bidding พร้อมร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวนเสนอขอ ความเห็นชอบ
:5%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 4
:การเผยแพร่เพื่อวิจารณ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทำการในเว็ปไซต์e-GP และเว็ปไซต์หน่วยงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 5
:หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคาในเว็ปไซต์e-GP และเว็ปไซต์หน่วยงานวงเงินเกิน 50 ล้าน ขึ้นไป 20 วันทำการ
:5%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 6
:ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP
:5%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 7
:เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการพิจารณาผล ดำเนินการพิจารณาผลเสนอความเห็น ผู้มีอำนาจ
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 8
:หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อ จ้างเห็นชอบผล
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 9
:ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP เว็ปไซต์หน่วยงาน ปิดประกาศ แจ้งผลให้ผู้เสนอราคา ทุกรายทราบทาง e เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ก่อนลงนามในสัญญา 7 วันทำการ
:10%
เริ่มต้น :2020-05-18
สิ้นสุด :2020-05-18
ขั้นตอน 10
:ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดหลังจากพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ผลการ พิจารณาแล้ว
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 11
:ส่งสำเนา/ข้อตกลง/สัญญา ไปให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายใน 30 วันทำการ นับแต่ทำสัญญา
:5%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01
ขั้นตอน 12
:จัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณา
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01
ขั้นตอน 13
:ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง
:5%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01
ขั้นตอน 14
:เริ่มดำเนินการงานรื้อถอน
:5%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3669

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3669

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0944

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 66.6700

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.26

100 / 100
3
20.51

0 / 0
4
66.67

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **