ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง (ศบส.47) : 08000000-3670

สำนักอนามัย : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายอรรถพล ฉัตรอารียกุล 081-8011129

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง เปิดทำการตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในแขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ ให้บริการสาธารณสุขครอบคลุม 4 มิติ คือ การสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ โดยเขตภาษีเจริญมีประชากรทั้งสิ้น 75,413 คน โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ 1,046 ตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2560) ปัจจุบันศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง มีที่ทำการตั้งอยู่ในพื้นที่จำกัดเพียง 372 ตารางวา ลักษณะป็นอาคาร 2 ชั้น นอกจากนี้หนังสือจาก สำนักงานออกแบบ สำนักการโยธา ที่ กท 0905/อ.1513 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การขออนุเคราะห์จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจ ตรวจสอบสภาพอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง สำนักการโยธาได้ตรวจสอบแล้ว พบว่าเป็นอาคารส่วนต่อเติมขนาด 1 ชั้น เชื่อมกับอาคารเดิมชั้นล่าง ซึ่งอาคารส่วนต่อเติมเกิดการทรุดตัว ทำให้เกิดการดึงรั้งกับโครงสร้างของอาคารเดิม ซึ่งไม่มีความปลอดภัยโดยมีความเป็นเบื้องต้น ควรปิดพื้นที่การใช้งานในส่วนที่มีการทรุดตัวและควรรื้อถอนอาคารทั้งหมด เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที และประชาชนที่ใช้บริการศูนย์บริการสาธารณสุข ดังนั้น ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง จึงจัดทำโครงการก่อสร้างที่ทำการใหม่ขึ้นเพื่อให้เป็นสถานพยาบาลของรัฐ สังกัดกรุงเทพมหานครในแขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ ที่สามารถพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

08560100/08560100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยสำหรับให้บริการประชาชน 2. เพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษาและบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพในการดูแลตนเองให้แก่ประชาชน อันมีผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 3. เพื่อประชาชนที่มารับบริการได้รับความสะดวกและปลอดภัย

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างอาคาร 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 2,834 ตารางเมตรโดยประมาณ พร้อมโครงสร้างต่างๆ และอาคารสนับสนุน 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 134 ตารางเมตรโดยประมาณ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-27)

100.00

27/5/2563 : สำนักอนามัยมีหนังสือที่ กท 0713.47/8677 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เรื่องการโอนงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง และสำนักการโยธามีหนังสือที่ กท 0901/101 ลงวันที่ 11 มกราคม 2563 เรื่องการพิจารณารับโอนงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง ซึ่งได้โอนงบประมาณไป 2,000,000 บาท และได้คืนงบประมาณโครงการ 9,000,000 บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-04-30)

12.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โอนงบประมาณดำเนินโครงการให้กับสำนักโยธาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-03-25)

12.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โอนงบประมาณดำเนินโครงการให้กับสำนักโยธาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-02-27)

12.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการยืนยันรับโอนงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง จากสำนักการโยธาไปยังเลขานุการสำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2020-01-30)

11.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โอนงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวางให้กับสำนักโยธา และสำนักโยธาได้ยืนยันรับโอนงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2019-12-25)

11.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2019-11-28)

11.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง

** ปัญหาของโครงการ :โครงการได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติฯ ปี พ.ศ.2563 จำนวน 10,000,000 บาท และเงินกันเหลื่อมปี 2562 จำนวน 1,000,000

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ แผนการปฏิบัติงาน เอกสารประกอบการอนุมัติงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:อนุมัติจ้างและตรวจร่างสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ลงนามในสัญญาและดำเนินการก่อสร้าง
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ตรวจรับงานเมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:เบิกจ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3670

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3670

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0944

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 66.67

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.26

100 / 100
3
20.51

0 / 0
4
66.67

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **