ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก ต่อเติมห้องประชุมชั้น 3 (ดาดฟ้า)(ศบส.35) : 08000000-3671

สำนักอนามัย : (2563)

7.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 7.00

นายพชร นินิกสาร เบอร์โทรศัพท์ 02-3743550 ต่อ 26

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

จากแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545- 2564) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ซึ่งนโยบายและแผนด้านผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานครก็เน้นประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับประชากรสูงอายุ การพัฒนาชุมชนต้นแบบ การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและการขยายการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) เป็นต้นจากแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561 - 2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ซึ่งมีมาตรการหลักในการดำเนินงาน 6 มาตรการ โดยเฉพาะมาตรการที่ 3 คือ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคมโดยผ่านการรวมกลุ่มและการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้านผู้สูงอายุและการพัฒนาผู้สูงอายุ ซึ่งศูนย์บริการสาธารณสุข 35หัวหมาก เป็นหน่วยงานของรัฐในการสนับสนุนพื้นที่เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุและอาสาสมัครสาธารณสุข ในการทำกิจกรรมร่วมกัน แต่ในปัจจุบันต้องขอยืมสถานที่ของโรงเรียนบ้านบางกะปิและโรงเรียนวัดบึงทองหลางเพื่อจัดประชุมและทำกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรมผู้สูงอายุซึ่งมีอยู่ถึง 18 ชมรม/อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 268 คน และห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก คับแคบไม่สามารถรองรับผู้สูงอายุและอาสาสมัครสาธารณสุข จำนวนดังกล่าวได้ จึงขอต่อเติมห้องประชุมชั้น 3ของอาคารอเนกประสงค์ศูนย์บริการสาธารณสุข35 หัวหมาก เพื่อเป็นห้องประชุมและเพิ่มเติมห้องน้ำเพื่อรองรับกับผู้เข้าร่วมประชุมและทำกิจกรรมต่าง ๆ

08460100/08460100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้านผู้สูงอายุและการพัฒนาผู้สูงอายุ - เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ทั้งร่างกายและจิตใจ - เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการปฏิบัติงานรองรับกิจกรรมและภารกิจต่าง ๆ ของผู้สูงอายุและศูนย์บริการสาธารณสุข - เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพแบบองค์รวมครบ 4 มิติ

เป้าหมายของโครงการ

ต่อเติมห้องประชุมชั้น 3 (ดาดฟ้า) - ทุบรื้อพื้น ค.ส.ล.ชั้นดาดฟ้าเดิมบางส่วน (เพื่อติดตั้งบันได) - ติดตั้งบันไดชั้น 2 ขึ้นชั้น 3 - ปรับระดับพื้นชั้น 3 ปูกระเบื้องใหม่ (พร้อมทำระบบกันซึมส่วนระเบียงกันสาด) - งานโครงสร้างเสาและหลังคาเหล็กมุงหลังคา Metal Sheet พร้อมฉนวนกันความร้อนหุ้มปิดขอบ ALU. Composite พร้อมรางน้ำสแตนเลส - งานผนังและงานประตูหน้าต่างชั้น 3 - งานฝ้าเพดาน - งานม่านบังแสง - ทุบผนังเดิมชั้น 2 (พร้อมติดตั้งประตูบานเลื่อนเพิ่มเติม) - งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ , ระบบไฟฟ้า , ระบบสุขาภิบาล ก่อสร้างห้องน้ำเพิ่มเติมโครงสร้าง ค.ส.ล. 3 ชั้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-07-30)

7.00

30/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก ได้รับหนังสือที่ กท 0701/5274 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ปรับลดงบประมาณโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก เป็นเงิน 2,578,000 บาท ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก จึงขอยกเลิกโครงการตามหนังสือที่ กท 0713.35/432 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ศูนย์บริการสาะรณสุข 35 หัวหมาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-06-30)

7.00

1. แก้ไข้เอกสารแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลางแล้วเสร็จ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 2. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ศูนย์ฯ - ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2563 - เปิดซื้อเอกสารวันที่ 17 มิถุนายน 2563 - วันที่ 22 มิถุนายน 2563 - เสนอราคาวันที่ 23 มิถุนายน 2563 - พิจารณาผลการเสนาราคาเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2563 มีผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา จำนวน 8 ราย และผู้เสนอราคา จำนวน 3 ราย 3. พิจารณาผลการประกวดราคา วันที่ 25 มิถุนาย 63 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการพิจารณาด้านเอกสาร 3 ราย และมีผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ บริษัท อัฏฐวิศวกรรม จำกัด เป็นจำนวนเงิน 2,345,678.90 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-05-29)

7.00

1. อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอติดตามการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ฯ ให้คณะกรรมการ ตามหนังสือที่ กท 0713.35/291 , 292 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 2. ได้รับแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลางงานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ฯ จากคณะกรรมการ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-04-28)

7.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางของสำนักการโยธา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-03-25)

7.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งหนังสือขอให้จัดทำแบบรูปรายการและคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ศูนย์ฯ ตามหนังสือที่ กท 0713.35/2326 ลงวันที่ 16 มี.ค.63

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-03-16)

7.00

1.ได้รับรายชื่อคณะกรรมการงานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก ตามหนังสือสำนักการโยธา ที่ กท 0905/อ.303 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 2. ได้รับอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฯ ตามหนังสือที่ กท 0713.35/63 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 3.อยู่ระหว่างทำหนังสือให้ผู้อำนวยการสำนักอนามัย ลงนามเพื่อส่งสำนักการโยธาจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง ตามหนังสือ กท 0713.35/138 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2020-02-27)

6.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-01-29)

5.00

1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 27 ม.ค.2563 ตามหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ กท 0713.35/029 ลงวันที่ 16 ม.ค.2563 2. อยู่ระหว่างทำหนังสือถึงสำนักการโยธา เรื่อง ขอใช้รายชื่อคณะกรรมการงานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก ฯ เดิมที่เคยส่งให้

** ปัญหาของโครงการ :ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๕ หัวหมาก ได้ตรวจสอบรายละเอียดแบบรูป รายการ และประมาณราคา พบว่าชื่อไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-26)

5.00

1. ได้รับแบบรูป รายการและประมาณราคา จากสำนักการโยธา ตามหนังสือ ที่ กท 0905/อ.1281 ลงวันที่ 13 ก.ย.62 2. ขอรับความเห็นชอบดำเนินการจ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก ตามหนังสือ ที่ กท 0713.35/246 ลงวันที่ 17 ก.ย.62 3. ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือ ที่ กท 0713.35/568 ลงวันที่ 25 ก.ย.62 4. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ 3 ต.ค.62 5. ได้รับรายชื่อคณะกรรมการ จำนวน 5 คณะ จากสำนักการโยธากท ตามหนังสือ ที่ กท 0905/อ.1438 ลงวันที่ 8 ต.ค.62 6. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายงานการก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามหนังสือ ที่ กท 0713.35/284 ลงวันที่ 21 ต.ค.62 7. ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก ได้ตรวจสอบรายละเอียดชื่อรายการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 แล้วพบว่าชื่อรายการไม่ถูกต้องตามแบบรูป รายการงานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก ต่อเติมห้องประชุมชั้น 3 (ดาดฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข โดยขอให้สำนักการโยธาทำหนังสือยืนยันชื่อรายการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก ต่อเติมห้องประชุมชั้น 3 (ดาดฟ้า) ที่ถูกต้อง ตามหนังสือ ที่ กท 0713.35/7765 ลงวันที่ 15 พ.ย.62 8. สำนักการโยธายืนยันชื่อรายการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก ต่อเติมห้องประชุมชั้น 3 (ดาดฟ้า) ที่ถูกต้อง ตามหนังสือ ที่ กท 0905/อ.1799 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 62 9.อยู่ระหว่างขอให้สำนักอนามัยพิจารณาเปลี่ยนแปลงชื่อในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563งานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก ต่อเติมห้องประชุมชั้น 3 (ดาดฟ้า) ให้ตรงกับแบบรูปรายการ

** ปัญหาของโครงการ :ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก ได้ตรวจสอบรายละเอียดชื่อรายการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 แล้วพบว่าชื่อรายการไม่ถูกต้องตามแบบรูป รายการงานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก ต่อเติมห้องประชุมชั้น 3 (ดาดฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-25)

5.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนที่วางไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2019-11-28)

3.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามขั้นตอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-28)

2.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามขั้นตอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ แผนการปฏิบัติงาน เอกสารประกอบการอนุมัติงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:อนุมัติจ้างและตรวจร่างสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ลงนามในสัญญาและดำเนินการก่อสร้าง
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ตรวจรับงานเมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:เบิกจ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3671

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3671

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0944

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 66.6700

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.26

100 / 100
3
20.51

0 / 0
4
66.67

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **