ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการบริหารแผนงานโครงการและการติดตามประเมินผลแผน สำนักอนามัย (สพธ.) : 08000000-3672

สำนักอนามัย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวณัฐวสา เจริญ นางธัญญารัตน์ สมบูรณ์ นางสาววิจิตต์ เอี่ยมสมบูรณ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักอนามัยเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานภารกิจด้านการให้บริการปฐมภูมิ การรักษา- พยาบาลเบื้องต้น การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค และการฟื้นฟูสุขภาพ ตลอดจนการสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม โดยมีศูนย์บริการสาธารณสุขและสำนักงานเขตเป็นหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานในเชิงพื้นที่ ซึ่งมีสำนักงานและกองต่างๆ เป็นหน่วยงานดำเนินการโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัดให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี ตลอดจนแผนในระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักอนามัย ซึ่งเห็นความสำคัญของกลไกการดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารแผนงาน โครงการ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนงาน ตลอดจนการขับเคลื่อนพัฒนายุทธศาสตร์ในการผลักดันผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดให้ผ่านเกณฑ์การประเมิน

08940000/08940000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อสร้างความรู้และทักษะในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดทำแผนตามตัวชี้วัดและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของสำนักอนามัย 2.เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันให้ทุกส่วนราชการของสำนักอนามัยสามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จโดยผ่านเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3.เพื่อกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดประจำปี พ.ศ.2563

เป้าหมายของโครงการ

ข้าราชการสังกัดสำนักอนามัย ประกอบด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักอนามัย เจ้าหน้าที่ผู้รายงานผลผ่านระบบติดตามประเมินผล Daily Plans เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องด้านการดำเนินงานตามมิติในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 4 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-14)

100.00

14/9/2563 : ดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนักอนามัยผ่านกิจกรรมที่ 1-5 ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนและพัฒนายุทธศาสตร์ของสำนักอนามัย กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลผ่านระบบติดตามประเมินผล Daily Plans กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี (4มิติ) กิจกรรมที่ 4 ประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของสำนักอนามัย กิจกรรมที่ 5 ประชุมรองรับการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี โดยได้มีจัดประชุมชี้แจงแนวทาง กระตุ้น ผลักดันการดำเนินงาน ติดตามผลการดำเนินงานทั้ง 5 กิจกรรม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-28)

90.00

28/8/2563 : วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ได้จัดประชุมตรวจราชการสำนักอนามัย รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นำเสนอความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ซึ่ง นายวงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร หัวหน้าเขตตรวจราชการ 3 พร้อมคระผู้ตรวจราชการฯ เขตตรวจราชการ 3 ใน 6 ประเด็นหลัก ดังนี้ 1) การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ "การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร" 2) กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC) 3) สถานการณ์และการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 4) การตรวจประเมินรับรองมาตฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ของศูนย์บริการสาธารณสุข 5) ปัญหาการก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์บริการสาธารณสุข 6) ปัญหาการลาออกหรือโอนย้ายของศูนย์บริการสาธารณสุข วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ได้จัดประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563 สำนักอนามัย ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 19 อาคารธานีนพรัตน์ จำนวน 35 คน โดยมีนายชวินทร์ ศิรินาค เป็นประธานการประชุม ซึ่งเลขานุการคระทำงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดในมิติที่ 1-4 ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ตุลาคม 2562-สิงหาคม 2563 วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ได้จัดประชุม คณะทำงานการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ด้วยระบบติดตามประเมินผล Daily Plans ครั้งที่ 2/2563 ชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ จำนวน 45 คน โดยมี นางดวงพร ปิณจีเสคิกุล เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการฯ ในระบบติดตามประเมินผล Daily Plans ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการดำเนินงานระบบ BMA Monitor App และระบบ BMA Digital Plans

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-30)

75.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กิจกรรมที่ 1-5 ตามโครงการยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการบริหารแผนงานโครงการและการติดตามประเมินผลแผน สำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-26)

65.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้มีการจัดประชุมในกิจกรรมที่ 1 ในวันที่ 9 และ 17 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคารธานีนพรัตน์ ระดมความคิดในการพิจารณาโครงการเพื่อนำเข้าแผนพัฒนากรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ 2565

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-26)

60.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานการประชุมเพื่อเวียนแจ้งให้คณะทำงานรับทราบมติที่ประชุม และติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมทั้ง 5 กิจกรรม ตามโครงการฯ เพื่อประเมินการดำเนินงานภาพรวมของสำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-30)

55.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการในกิจกรรมต่างๆ (กิจกรรมที่ 1-5) และได้มีการจัดประชุมในกิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี (4 มิติ) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 โดยมีผู้อำนวยการสำนักอนามัยเป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม 34 คน ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานทั้ง 4 มิติในไตรมาสที่ 2 โดยมีการเว้นพื้นที่ (Social distancing) เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ Covid 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-23)

30.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมทั้ง 5 กิจกรรม ตามโครงการฯ เพื่อประเมินการดำเนินงานภาพรวมของสำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-27)

25.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมเป็นรายเดือน ตามแผนปฏิบัติราชการสำนักอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-28)

20.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมข้อมูลเพื่อดำเนินการจัดประชุมกิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงานในการรายงานผลการปฏิบัติราชการผ่านระบบติดตามประเมินผล Daily Plans ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่ 31 มกราคม 2563 กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี (4 มิติ) กิจกรรมที่ 4 ประชุมคระทำงานติดตามและประเมินผลเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของสำนักอนามัย ในวันที่ 30 มกราคม 2563 กิจกรรมที่ 5 ประชุมรับการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี โดยผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครตามแผนการตรวจราชการของกองงานผู้ตรวจราชการ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-25)

15.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เวียนแจ้งคณะทำงานจัดแผนและพัฒนายุทธศาสตร์ของสำนักอนามัย และคณะติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และคำสั่งคณะทำงานในการรายงานผลการปฏิบัติราชการผ่านระบบติดตามประเมินผล Daily Plans ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-01)

10.00

1/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ขอความเห็นชอบการดำเนินการโครงการฯ : เห็นชอบเรียบร้อย 2. ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงสถานบริการสาธารณสุข สำนักอนามัย : อยู่ระกว่างการพิจารณาจากฝ่ายการคลัง สก.สนอ. และผู้บริหารอนุมัติ 3. ประสานส่วนราชการขอรายชื่อผู้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานจัดแผนและพัฒนายุทธศาสตร์ของสำนักอนามัย และคณะติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อ จัดทำคำสั่งฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-26)

5.00

26/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบและอนุมัติในหลักการการดำเนินโครงการฯ และขออนุมัติขอใช้เงินนอกงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขอความเห็นชอบและอนุมัติในหลักการการดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:แต่งตั้งคณะทำงานชุดต่างๆที่เกี่ยวข้อง
:25%
เริ่มต้น :2019-11-16
สิ้นสุด :2019-11-16
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการกิจกรรมที่ 1 – 5
:50%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 5
:วิเคราะห์ สรุปรายงานเสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-09-15
สิ้นสุด :2020-09-15
ขั้นตอน 6
:จัดทำฎีกาเบิกเงิน แผนการใช้จ่ายเงิน
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3672

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3672

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0944

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 66.6700

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.26

100 / 100
3
20.51

0 / 0
4
66.67

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **