ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างองค์ความรู้เชิงกลยุทธ์ความคิดสร้างสรรค์ประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดทำแผนงาน/โครงการของสำนักอนามัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (สพธ.) : 08000000-3673

สำนักอนามัย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางณัฐวสา เจริญ โทร 2721

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข โดยกลุ่มแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข ในฐานะที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน จึงได้จัดให้มีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างองค์ความรู้เชิงกลยุทธ์ความคิดสร้างสรรค์ประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดทำแผนงาน/โครงการของสำนักอนามัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำและการบริหารแผนยุทธศาสตร์ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสำนักอนามัย ตลอดจนพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ประกอบกับการใช้ข้อมูลจริงเชิงพื้นที่ ในการกำหนดโครงการ/กิจกรรมที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และการติดตามประเมินผลลัพธ์ด้านสุขภาพ (Health Outcome) ของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อสร้างนักยุทธศาสตร์ที่จะเป็นกำลังสำคัญของสำนักอนามัยในการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนกรุงเทพมหานครต่อไป

08940000/08940000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Formulation) การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ (Strategic Implementation) และการติดตามประเมินผล (Strategic Evaluation) แก่กลุ่มเป้าหมาย 2. เพื่อนำรูปแบบแนวคิดเชิงสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการการจัดทำแผนงาน/โครงการ ในการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และความต้องการของประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับข้าราชการสำนักอนามัย จำนวนทั้งสิ้น 150 คน ประกอบด้วย 1. กลุ่มเป้าหมายหลัก จำนวน 133 คน เป็น ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ – ชำนาญการพิเศษ ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ นายสัตวแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการสุขาภิบาล นักจัดการงานทั่วไป ] 2. ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 17 คน เป็น คณะกรรมการฯ จำนวน 15 คน และ วิทยากร จำนวน 2 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-02-27)

100.00

27/2/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยได้จัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการฯนำเสนอผู้บริหารรับทราบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ ก.พ.๖๓ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง ๑๓๓ คน มีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดทำและการบริหารแผนยุทธศาสตร์เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ ๑๐๐

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-01-28)

95.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลสรุปผลโครงการเพื่อนำเสนอผู้บริหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-12-25)

90.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลสรุปผลการดำเนินการโครงการเพื่อเสนอผู้บริหาร ซึ่งดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-11-13)

35.00

13/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำบันทึกแจ้งรายชื่อผุ้เข้าร่วมโครงการฯ ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3301/2562 ลงวันที่ 8 พ.ย. 2562 เรื่อง ให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้ฯ และคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3302/2562 ลงวันที่ 8 พ.ย. 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการฯ ซึ่งได้ประสานงานวิทยากรเพื่อจัดทำหลักสูตรแนวทางการประชุมในวันที่ 14 พ.ย. 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-26)

5.00

26/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ขออนุมัติโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างองค์ความรู้เชิงกลยุทธ์ความคิดสร้างสรรค์ประยุกต์ ใช้ในกระบวนการจัดทำแผนงาน/โครงการของสำนักอนามัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และขออนุมัติใช้เงินบำรุงสถานบริการสาธารณสุข สำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
: วางแผนและจัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-15
สิ้นสุด :2019-10-15
ขั้นตอน 2
:ประสานวิทยากรและจัดทำหลักสูตร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-15
สิ้นสุด :2019-10-15
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการฯและคณะกรรมการฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-15
สิ้นสุด :2019-10-15
ขั้นตอน 4
:ประสานงานฝ่ายบริหารในการยืมเงินใช้โครงการฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 5
:จัดทำเอกสารประกอบการประชุม
:5%
เริ่มต้น :2019-11-11
สิ้นสุด :2019-11-11
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
:50%
เริ่มต้น :2019-11-25
สิ้นสุด :2019-11-25
ขั้นตอน 7
:รวบรวมข้อมูลและสรุปผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3673

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3673

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0944

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 66.6700

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.26

100 / 100
3
20.51

0 / 0
4
66.67

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **