ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการพยาบาล (ด้านบริหารอนามัย) รุ่นที่ 20 (กพส.) : 08000000-3675

สำนักอนามัย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางเรณู กรรโณ 02 276 3904 ต่อ 33

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กองการพยาบาลสาธารณสุข โดยกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและวิชาการพยาบาล ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาผู้บริหารทางการพยาบาล จึงได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการบริหารการพยาบาล (ด้านบริหารอนามัย) รุ่นที่ 20 ประจำปีงบประมาณ 2563 มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผู้เข้ารับการอบรมให้มีสมรรถนะผู้นำ เข้าใจนโยบายสำคัญ มีความเร่งด่วนฉับไวในการตอบสนองความคิดเชิงนโยบาย มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์และการสร้างรูปแบบงานใหม่ๆ จากการนำความรู้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมาประยุกต์และพัฒนาผลงานเชิงประจักษ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อการเตรียมความพร้อมบุคลากรสายงานพยาบาลให้สามารถนำทีมงานปฏิบัติหน้าที่ในงานบริการสาธารณสุขให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจเกิดจากการทำงานผิดพลาดและเพิ่มโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง และสามารถดำเนินตามนโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้

08040000/08040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และเสริมสร้างแนวคิดระบบบริหารจัดการสาธารณสุขชุมชนเมืองให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ตลอดจนมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความก้าวหน้าของวิทยาการด้านการพยาบาลและสาธารณสุขจากวิทยากร เพื่อนร่วมวิชาชีพในหน่วยงานต่างๆทั้งในและนอกประเทศ 2. พัฒนาทักษะการบริหารการพยาบาล และการบริหารงานทั่วไป การมีส่วนร่วมและการทำงานเป็นทีม 3. พัฒนาจิตด้านคุณธรรม จริยธรรมในการบริหาร ด้านการเจริญสติ ฝึกสมาธิ 4. สามารถนำความรู้ ประสบการณ์การศึกษาดูงานมาประยุกต์จัดทำรูปแบบและนวัตกรรมใหม่ๆทั้งที่เป็นต้นแบบให้กับพยาบาลในศูนย์บริการสาธารณสุขอื่นๆนำไปใช้ในการจัดบริการเพื่อดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

เป้าหมายของโครงการ

1. เชิงปริมาณ 1.1 กลุ่มเป้าหมายหลัก : จำนวน 30 คน ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 1) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการพยาบาล หรือนักวิชาการสาธารณสุขที่เป็นบุคลากรทางการพยาบาล ระดับชำนาญการถึงชำนาญการพิเศษ ของสำนักอนามัย จำนวน 28 คน 2) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการถึงชำนาญการพิเศษ ของสำนักการแพทย์ จำนวน 2 คน 1.2 ผู้เกี่ยวข้อง : 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน 6 คน 2) วิทยากร ตลอดหลักสูตร 57 วันๆละ 1 - 2 คน รวมทั้งสิ้น 37 - 38 คน 2 เชิงคุณภาพ 2.1 ผู้สำเร็จการฝึกอบรม มีแนวคิดในการพัฒนาการจัดการและปรับปรุงงานบริการทางการพยาบาลและสาธารณสุข มีทักษะเพิ่มขึ้นในด้านการบริหารการพยาบาล และการบริหารงานทั่วไป มีมุมมองในการแก้ปัญหาในแง่มุมต่างๆ อันเป็นผลจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระบบบริหารจัดการสาธารณสุขชุมชนเมืองกับหน่วยงานต่างๆ 2.2 ผู้สำเร็จการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน สร้างโครงการในงานประจำสู่การวิจัย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-27)

100.00

27/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สรุปผลของโครงการตามตัวชี้วัดได้ ดังนี้ 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ในเนื้อหาของการฝึกอบรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 90 (ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 30 คน คะแนนเฉลี่ยก่อนฝึกอบรม X = 17.33, SD = 2.96 คะแนนเฉลี่ยหลังฝึกอบรม X = 21.30, SD = 2.17 ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ในเนื้อหาของการฝึกอบรมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(p<0.001)) 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจัดทำผลงานเชิงประจักษ์ จำนวน 2 เรื่อง คือ การสร้างงาน Nurse Record 12 Care ใน BMA Home Ward Referral Program และ การสร้างรูปแบบการดูแลสุขภาพพระสงฆ์และแม่ชีในวัดปริวาสราชสงคราม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-24)

95.00

24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เปลี่ยนแปลงการดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น (เงินนอกงบประมาณ)เป็นการดูงานต่างจังหวัด ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ และพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2563 /จัดการนำเสนอและเผยแพร่ผลงาน (Practical Project) ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมรามาดา บาย วินแดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค /จัดพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 /ขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปผลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-30)

85.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การบูรณาการองค์ความรู้ผลลัพธ์งานวิจัยในงานประจำ วันที่ 23-24, 29, 31 กค และ 4 สค 63 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตห้วยขวาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-24)

80.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ดำเนินการฝึกอบรมภาควิชาการในโรงแรมอีสติน และศึกษาดูงาน เรื่อง "ระบบการ Refer แบบไร้รอยต่อ" ณ โรงพยาบาลเวชการุณญ์รัศมิ์ และศึกษาดูงาน เรื่อง " ระบบการดูแลแบบประคับประคอง ของศูนย์อนันตชีวรักษ์ ณ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และศึกษาดูงานภาคเอกชน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-09)

75.00

9/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เรียนภาควิชาการ ณ โรงแรมอีสติน มักกะสัน

** ปัญหาของโครงการ : สถานการณ์ระบาดโควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ : สถานการณ์ระบาดโควิด-19

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-20)

70.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เริ่มเรียนภาควิชาการ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ประสานวิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบ

** ปัญหาของโครงการ :- สถานการณ์ระบาดโควิ-19

** อุปสรรคของโครงการ :-สถานการณ์ระบาดโควิด-19

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-07)

65.00

7/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เลื่อนการฝึกอบรม2เดือนถึงปลายพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-สถานการณ์โควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :-สถานการณ์โควิด-19

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-20)

65.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เลื่อนการฝึกอบรม2เดือนถึงปลายพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-สถานการณ์โควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :-สถานการร์โควิด-19

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-10)

65.00

10/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เลื่อนการฝึกอบรมเป็นเวลา 2 เดือนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 ประสานวิทยากรเปลี่ยนแปลงวันบรรยาย

** ปัญหาของโครงการ :-เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโควิค-19 ทำให้การดำเนินงานล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :-เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโควิค-19 ทำให้การดำเนินงานล่าช้า

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-20)

65.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เลื่อนการฝึกอบรมออกไป2เดือนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-16)

65.00

16/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....การอบรมภาควิชาการในโรงแรมและการศึกษาดูงานต่างจังหวัด ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ น่าน เชียงราย และ แพร่

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-02-21)

55.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การอบรมภาควิชาการในโรงแรมและเก็บข้อมูลการทำ Practical Project

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2020-02-11)

52.00

11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 3, 5-6 กุมภาพันธ์ 2563 จัดฝึกอบรมตามตารางสอน ณ โรงแรมบางกอกชฎา เขตห้วยขวาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-31)

50.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 15 มค 63 จัดพิธีเปิดการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 (เสาชิงช้า) วันที่ 16-17 มค 63 จัดกิจกรรมการพัฒนาทีมสู่เป้าหมาย (Walk Rally) ณ เตอะเลกาซี่ริเวอร์แควรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี วันที่ 21-22, 27-28 มค 63 ฝึกอบรมตามตารางสอน ณ โรงแรมบางกอกชฎา เขตห้วยขวาง วันที่ 29-31 มค 63 จัดกิจกรรมการพัฒนาจริยธรรมและจิตสำนึกสาธารณะ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-01-14)

45.00

14/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมพิธีเปิดการฝึกอบรมในวันที่ 15 มค 63 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 เสาชิงช้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-26)

40.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมและคำสั่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2019-12-06)

18.00

6/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานวิทยากร ประสานสถานที่จัดการฝึกอบรม และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรหลักการพิจารณาจากคณะกรรมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-19)

15.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมพิจารณาหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขอเห็นชอบหลักสูตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอแผนการดำเนินโครงการและเตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร ในวันที่ 31 ตค และ 8 พย 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติแผนดำเนินงานฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการพยาบาล(ด้านบริหารอนามัย)รุ่นที่20
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:พิจารณาหลักสูตรและปรับพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-31
สิ้นสุด :2019-10-31
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-11-15
สิ้นสุด :2019-11-15
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม และจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม
:5%
เริ่มต้น :2019-11-11
สิ้นสุด :2019-11-11
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติเงินประจำงวดและเงินนอกงบประมาณฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-29
สิ้นสุด :2019-11-29
ขั้นตอน 6
:ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:5%
เริ่มต้น :2019-11-15
สิ้นสุด :2019-11-15
ขั้นตอน 7
:จัดเตรียมเอกสารวิชาการ และเตรียมความพร้อมในการอบรม
:15%
เริ่มต้น :2019-12-09
สิ้นสุด :2019-12-09
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด ซึ่งแบ่งเป็นภาควิชาการประกอบด้วย การบรรยาย กิจกรรมกลุ่ม ฝึกปฏิบัติ ภาคศึกษาดูงานภายในประเทศ และต่างประเทศ
:45%
เริ่มต้น :2020-01-15
สิ้นสุด :2020-01-15
ขั้นตอน 9
:ประเมินผลและสรุปโครงการฝึกอบรม
:5%
เริ่มต้น :2020-07-24
สิ้นสุด :2020-07-24

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3675

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3675

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0944

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 66.6700

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.26

100 / 100
3
20.51

0 / 0
4
66.67

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **