ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (สสว.) : 08000000-3678

สำนักอนามัย : (2563)

21

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 21

นางชนิดา แก้ววิจิตร , นางรุ้งลาวัลย์ พิทธยาพิทักษ์ โทร.2807

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่เป็นศูนย์กลางความเจริญทุกด้าน แต่ในขณะเดียวกันการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหานคร ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร ทำให้ประชาชนต้องสัมผัสสภาวะมลพิษทั้งจากเสียงดัง กลิ่นเหม็น ฝุ่นละออง ควันพิษ มูลฝอย และน้ำเสีย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิต ทั้งนี้การดำเนินงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมมีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในระดับพื้นที่ คือ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต โดยสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย เป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงาน ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรบุคคลถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพของงานและความสำเร็จของหน่วยงาน ดังนั้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องได้รับความรู้ ขั้นตอน วิธีการในการปฏิบัติงานตามกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

08950000/08950000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. เพื่อพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครให้มีความรู้และความเข้าใจด้านวิชาการสุขาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

เป้าหมายของโครงการ

จัดฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายสำหรับการปฏิบัติงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมจำนวน 2 รุ่นๆละ 130 คน ให้แก่ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภทวิชาการและทั่วไป

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 21.00 (2020-08-07)

21.00

7/8/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้ต้องงดจัดกิจกรรมการอบรมหรือสัมมนา โดยสถานที่จัดการประชุมเป็นสถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลายให้จัดกิจกรรมต่างๆ ได้แต่ต้องปฏิบัติตามาตรการควบคุมโรคของทางราชการ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำโครงการและผู้เข้ารับการอบรมยังมีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้การดำเนินโครงการฯ เกิดความล่าช้า จึงขอยกเลิกการดำเนินงานโครงการดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้ต้องงดจัดกิจกรรมการอบรมหรือสัมมนา โดยสถานที่จัดการประชุมเป็นสถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลายให้จัดกิจกรรมต่างๆ ได้แต่ต้องปฏิบัติตามาตรการควบคุมโรคของทางราชการ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำโครงการและผู้เข้ารับการอบรมยังมีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้การดำเนินโครงการฯ เกิดความล่าช้า จึงขอยกเลิกการดำเนินงานโครงการดังกล่าว

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้ต้องงดจัดกิจกรรมการอบรมหรือสัมมนา โดยสถานที่จัดการประชุมเป็นสถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลายให้จัดกิจกรรมต่างๆ ได้แต่ต้องปฏิบัติตามาตรการควบคุมโรคของทางราชการ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำโครงการและผู้เข้ารับการอบรมยังมีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้การดำเนินโครงการฯ เกิดความล่าช้า จึงขอยกเลิกการดำเนินงานโครงการดังกล่าว

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 21.00 (2020-07-21)

21.00

21/07/2563 : อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบยกเลิกโครงการฯ จากผู้อำนวยการสำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 21.00 (2020-07-13)

21.00

13/07/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิกโครงการฯ จากผู้อำนวยการสำนักอนามัย เนื่องจากสถานที่จัดการประชุมเป็นสถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลายตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 11) แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของทางราชการ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ประกอบกับเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำโครงการและผู้เข้ารับการอบรมมีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19จึงทำให้การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ฯ เกิดความล่าช้า จึงขอยกเลิกโครงการฯ โดยจะดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเจ้าหน้าที่ฯ ในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย โดยได้ผ่านการพิจารณาจากสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สพข.) และได้รับการบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณปี 2564 แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 21.00 (2020-06-24)

21.00

24/06/2563 : อยู่ระหว่างประสานงานกำหนดวันจัดอบรมใหม่ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรมยังมีภารกิจด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และการจัดอบรมยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาและอุปสรรค : เจ้าหน้าที่ยังมีภารกิจด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และการจัดอบรมยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2563

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-06-12)

20.00

12/06/2563 : ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 10) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนดให้ห้องประชุมในโรงแรมสามารถเปิดดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ โดยผู้เข้าร่วมต้องไม่เกิน 50 คน และมาจากหน่วยงานเดียวกัน ซึ่งการจัดอบรมตามโครงการฯ นี้ จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมมากกว่า 50 คน และมาจากหลากหลายหน่วยงาน ส่วนราชการ จึงยังไม่สามารถจัดการอบรมได้

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาและอุปสรรค : ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 10) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนดให้ห้องประชุมในโรงแรมสามารถเปิดดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ โดยผู้เข้าร่วมต้องไม่เกิน 50 คน และมาจากหน่วยงานเดียวกัน ซึ่งการจัดอบรมตามโครงการฯ นี้ จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมมากกว่า 50 คน และมาจากหลากหลายหน่วยงาน ส่วนราชการ จึงยังไม่สามารถจัดการอบรมได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-05-22)

20.00

22/5/2563 : ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 9) เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนดให้ห้องประชุมในโรงแรมสามารถเปิดดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ โดยผู้เข้าร่วมต้องไม่เกิน 50 คน และมาจากหน่วยงานเดียวกัน ซึ่งการจัดอบรมตามโครงการฯ นี้ จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมมากกว่า 50 คน และมาจากหลากหลายหน่วยงาน ส่วนราชการ จึงยังไม่สามารถจัดการอบรมได้

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาและอุปสรรค ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 9) เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนดให้ห้องประชุมในโรงแรมสามารถเปิดดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ โดยผู้เข้าร่วมต้องไม่เกิน 50 คน และมาจากหน่วยงานเดียวกัน ซึ่งการจัดอบรมตามโครงการฯ นี้ จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมมากกว่า 50 คน และมาจากหลากหลายหน่วยงาน ส่วนราชการ จึงยังไม่สามารถจัดการอบรมได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-05-12)

20.00

12/5/2563 : ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 8) เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนดให้สถานที่ให้บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ซึ่งอาจมีการประกาศเพิ่มเติมหากยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น จึงยังไม่สามารถกำหนดวันจัดอบรม และจัดทำคำสั่งฯ อบรมต่อไปได้

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาและอุปสรรค ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 8) เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนดให้สถานที่ให้บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ซึ่งอาจมีการประกาศเพิ่มเติมหากยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น จึงยังไม่สามารถกำหนดวันจัดอบรม และจัดทำคำสั่งฯ อบรมต่อไปได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-04-21)

20.00

21/4/2563 : ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนดให้สถานที่ให้บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ซึ่งอาจมีการประกาศเพิ่มเติมหากยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น จึงยังไม่สามารถกำหนดวันจัดอบรม และจัดทำคำสั่งฯ อบรมต่อไปได้

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาและอุปสรรค ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนดให้สถานที่ให้บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ซึ่งอาจมีการประกาศเพิ่มเติมหากยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น จึงยังไม่สามารถกำหนดวันจัดอบรม และจัดทำคำสั่งฯ อบรมต่อไปได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-04-13)

20.00

13/4/2563 : รวบรวมรายชื่อเจ้าหน้าที่จาก 50 สำนักงานเขตเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนดให้สถานที่ให้บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ซึ่งอาจมีการประกาศเพิ่มเติมหากยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น จึงยังไม่สามารถกำหนดวันจัดอบรม และจัดทำคำสั่งฯ อบรมต่อไปได้

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาและอุปสรรค ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนดให้สถานที่ให้บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ซึ่งอาจมีการประกาศเพิ่มเติมหากยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น จึงยังไม่สามารถกำหนดวันจัดอบรม และจัดทำคำสั่งฯ อบรมต่อไปได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-03-23)

20.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมรายชื่อเจ้าหน้าที่จาก 50 สำนักงานเขต เพื่อจัดทำคำสั่งอบรมต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2020-03-10)

18.00

10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหลักสูตรอบรมเรียบร้อย เตรียมประสานฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 50 สำนักงานเขต ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-02-21)

16.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานสถานที่เอกชนเพื่อจองวันจัดการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-02-11)

15.00

11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2020-01-21)

13.00

21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-01-10)

12.00

10/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. โครงการฯ ได้รับการอนุมัติแล้ว 2. จัดทำร่างหลักสูตรการอบรม และเตรียมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-20)

10.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างอนุมัติโครงการฯ และเตรียมข้อมูลในการดำเนินโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-12-09)

7.00

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างอนุมัติโครงการฯ และเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำหลักสูตรการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-20)

5.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างแก้ไขโครงการฯ และเตรียมข้อมูลการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2019-11-13)

4.00

13/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รออนุมัติโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2019-10-24)

3.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ เช่น จัดทำหลักสูตรอบรม ติดต่อวิทยากรและสถานที่ ประสานสำนักงานเขต จัดทำคำสั่งอบรม เป็นต้น
:25%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำเอกสารเอกสารประกอบการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดการอบรม และประเมินความรู้หลังการอบรม
:50%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมในการนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
:5%
เริ่มต้น :2020-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการดำเนินโครงการนำเรียนผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2020-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3678

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3678

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0944

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 66.67

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.26

100 / 100
3
20.51

0 / 0
4
66.67

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **