ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ (สพธ.) : 08000000-3679

สำนักอนามัย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวชนกานต์ ฉ่ำพงษ์ โทร 2747

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กระบวนการสังคมสงเคราะห์เป็นที่ศาสตร์และศิลป์ นักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์จะต้องมีเครื่องมือในการปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินงานหรือการตัดสินใจเป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นยำ ตรงตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่มเป้าหมายซึ่งจะมีผลต่อกระบวนการวางแผนการให้ความช่วยเหลือทางสังคมสงเคราะห์ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมทั้งการนำไปสู่การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ สำนักอนามัย ประกอบกับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒนาเครื่องมือการประเมินผู้ใช้บริการแต่ละระดับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ที่มีมาตรฐานขึ้นใหม่จำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้นักสังคมสงเคราะห์ สำนักอนามัยได้เกิดการเรียนรู้ และสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือดังกล่าวในการบริการให้แก่ประชาชน จึงจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์นี้ขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ใช้บริการสังคมสงเคราะห์ได้รับประโยชน์สูงสุด

08940400/08940400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้นักสังคมสงเคราะห์ได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือสังคมสงเคราะห์ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ 2. เพื่อพัฒนางานบริการให้เข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานตามวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

เป้าหมายของโครงการ

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ 130 คน เจ้าหน้าที่และวิทยากร 15 คน รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 145 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-06-13)

100.00

13/6/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว - รายงานสรุปผลโครงการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-06-04)

98.00

4/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- รายงานสรุปผลโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างนำเสนอผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.00 (2020-05-20)

96.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างสรุปและประเมินผลโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-05-09)

95.00

9/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างสรุปและประเมินผลโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-04-24)

95.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างสรุปและประเมินผลโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-04-01)

95.00

1/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน…- รวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างสรุปและประเมินผลโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-03-12)

80.00

12/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างสรุปและประเมินผลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-03-04)

80.00

4/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- จัดประชุมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารสำหรับเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม เมื่อวันที่ 14 และ 25 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-02-24)

70.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างการจัดประชุม กำหนดจัดในวันที่ 14 และ 25 กุมภาพันธ์ 2563 - อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารสำหรับเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-07)

60.00

7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างจัดประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2020-01-25)

52.00

25/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ได้รับอนุมัติโครงการและงบประมาณเรียบร้อยแล้ว - ได้รับอนุมัติคำสั่งเข้าร่วมโครงการและคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.00 (2020-01-13)

29.00

13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ - อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการและคณะกรรมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2019-12-27)

28.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ประสานขอรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2019-12-07)

13.00

7/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือเสนออนุมัติโครงการ - อยู่ระหว่างประสานงานสถานที่ประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-11-16)

12.00

16/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างประสานงานวิทยากร - อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือเสนออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2019-11-06)

11.00

6/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- วางแผนการดำเนินงาน - อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เสนอขอความเห็นชอบ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-15
สิ้นสุด :2019-10-15
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติใช้เงิน
:5%
เริ่มต้น :2019-11-15
สิ้นสุด :2019-11-15
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-12-15
สิ้นสุด :2019-12-15
ขั้นตอน 5
:จัดทำรายละเอียดการจัดประชุม/ประสานวิทยากร/ประสานสถานที่
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 6
:ประสานขอรายชื่อผู้เข้าประชุม
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 7
:จัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมประชุม
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 8
:จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 9
:ดำเนินการจัดสัมมนาฯ
:20%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 10
:รวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่าย
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 11
:สรุปรายงานและติดตามประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3679

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3679

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0944

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 66.6700

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.26

100 / 100
3
20.51

0 / 0
4
66.67

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **