ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านส่งเสริมทันตสุขภาพสำหรับเด็ก (กทส.) : 08000000-3680

สำนักอนามัย

65.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 65.00

น.ส.นันทพร นภาเหมินทร์ เบอร์ติดต่อ 089-1810101

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

จากการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปาก ของประเทศไทยครั้งที่ 8 (พ.ศ. 2560) พบว่าเด็กอายุ 3 ปี เป็นโรคฟันน้ำนมผุร้อยละ 52.9 ค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด 2.8 ซี่ต่อคน เด็กอายุ 12 ปี เป็นโรคฟันถาวรผุ ร้อยละ 52 ค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด 3.4 ซี่ต่อคน ในจำนวนนี้ร้อยละ 31.5 เป็นฟันผุที่ยังไม่ได้รับการรักษา สภาวะปริทันต์ พบว่าร้อยละ 66.3 มีเหงือกอักเสบ ร้อยละ 34.5 มีเลือดออก และร้อยละ 31.8 มีหินน้ำลายและมีเลือดออกร่วมด้วย จากการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากของ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2559-2560 ดำเนินการโดยกองทันตสาธารณสุข สำนักอนามัย พบว่าเด็กอายุ 3 ปี เป็นโรคฟันน้ำนมผุร้อยละ 43.9 เด็กอายุ 12 ปี เป็นโรคฟันถาวรผุร้อยละ 41.2 จะเห็นได้ว่าสถานการณ์ฟันผุของเด็กกรุงเทพมหานครต่ำกว่าเมื่อเทียบกับระดับประเทศ ซึ่งน่าจะเกิดจากการดำเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มเด็ก อย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมการตรวจสุขภาพฟัน ฝึกทักษะการแปรงฟัน การเคลือบฟลูออไรด์ เคลือบหลุมร่องฟัน รวมทั้งดำเนินการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพช่องปากที่ดี กองทันตสาธารณสุขจึงเห็นควรที่จะจัดทำโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านส่งเสริมทันตสุขภาพ สำหรับเด็ก เพื่อให้ทันตบุคลากรสามารถให้การดูแลและแนะนำเรื่องการส่งเสริมทันตสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

08050000/08050000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ทันตบุคลากรเพิ่มพูนความรู้ด้านส่งเสริมทันตสุขภาพสำหรับเด็ก 2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรในการทำงานด้านส่งเสริมทันตสุขภาพสำหรับเด็ก

เป้าหมายของโครงการ

ทันตแพทย์ และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานครได้เข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านส่งเสริมทันตสุขภาพสำหรับเด็ก

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-02-14)

65.00

14/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม จัดเตรียมเอกสารแบบทดสอบ แบบประเมิน สื่อมัลติมีเดีย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-07)

60.00

7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม จัดเตรียมเอกสารแบบทดสอบ แบบประเมิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-17)

50.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการ ประสานวิทยากรและสถานที่ในการจัดประชุม จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-09)

40.00

9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการ ประสานวิทยากรและสถานที่ในการจัดประชุม จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-20)

30.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ เตรียมการ ประสานวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-09)

25.00

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-20)

20.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ ขออนุมัติโครงการ และงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-07)

10.00

7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ ขออนุมัติโครงการ และงบประมาณ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชุมคณะกรรมการ เตรียมการ ประสานวิทยากร และสถานที่ในการจัดอบรม
:25%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม
:25%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 4
:จัดการประชุมอบรม
:20%
เริ่มต้น :2020-03-07
สิ้นสุด :2020-03-07
ขั้นตอน 5
:ประเมินและสรุปผลโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-04-27
สิ้นสุด :2020-04-27

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3680

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3680

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0944

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **