ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการสำนักงานชันสูตรสาธารณสุข เข้าสู่ Cloud (สชส.) : 08000000-3681

สำนักอนามัย : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางกีรตยา งามเลิศ สชส.สนอ. โทร 0 2294 2907 ต่อ 15

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานชันสูตรสาธารณสุข สำนักอนามัย เป็นห้องปฏิบัติการกลางของกรุงเทพมหานครที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางด้านการแพทย์ และสาธารณสุข ผู้ใช้บริการประกอบด้วยศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๘ แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา ๗๖ แห่ง หน่วยบริการทางการแพทย์ ๒ แห่ง ส่วนราชการในระดับกองและสำนักงานของสำนักอนามัย สำนักงานเขต และโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สำนักงานชันสูตรสาธารณสุขได้นำระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการมาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนงานสนับสนุนน้ำยาและวัสดุทางการแพทย์ในการตรวจวิเคราะห์ให้กับผู้ใช้บริการ โดยได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการสำนักงานชันสูตรสาธารณสุข (LIS) จำนวน ๑๐ ระบบงาน และเชื่อมโยงระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการสำนักงานชันสูตรสาธารณสุข กับระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถสั่งตรวจวิเคราะห์ และรับทราบผลตรวจวิเคราะห์ผ่านระบบสารสนเทศ สามารถตรวจรับสิ่งส่งตรวจ ลงทะเบียนสิ่งส่งตรวจ บันทึกผล และรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว แพทย์สามารถนำผลการตรวจวิเคราะห์ไปใช้ในการวินิจฉัย รักษาโรค ติดตามการรักษา ตลอดจนการป้องกันการระบาดของโรคได้อย่างทันท่วงที รวมถึงมีระบบการรายงานสถิติ เพื่อใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการและมีระบบบริหารจัดการน้ำยาและวัสดุทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ การเบิก-จ่ายน้ำยาและวัสดุทางการแพทย์ทั้งภายในสำนักงานชันสูตรสาธารณสุข และระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๘ แห่ง และหน่วยบริการทางการแพทย์ ๒ แห่ง ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความก้าวหน้ามากขึ้นทำให้สามารถเข้าถึงเพื่อบริหารจัดการและ ใช้งานบริการต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยไม่ถูกจำกัดในเรื่องสถานที่ และอุปกรณ์เครื่องมือที่นำมาใช้ เทคโนโลยี Clouding Computing หรือ Cloud (คลาวด์) เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่สามารถสนับสนุนระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการสำนักงานชันสูตรสาธารณสุข (LIS) ของสำนักอนามัย เพื่อแก้ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สามารถแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีผู้ใช้เข้ามาใช้ระบบหรือมีปริมาณ Transaction เกิดขึ้นในระบบจำนวนมากจนระบบไม่สามารถรองรับได้ ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า ขาดประสิทธิภาพ และส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยที่อาจจะได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ล่าช้า นอกจากนี้การให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการให้กับโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต ยังไม่สามารถส่งผ่านข้อมูลการสั่งตรวจและรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ผ่านระบบสารสนเทศได้ การปรับปรุงระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการสำนักงานชันสูตรสาธารณสุขขึ้นสู่ cloud เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนผู้ใช้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข ทำให้สามารถสั่งตรวจ และรับทราบผลการตรวจวิเคราะห์ได้รวดเร็ว ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงและการเรียกใช้งานระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการโดยไม่ถูกจำกัดในเรื่องสถานที่ และอุปกรณ์เครื่องมือที่นำมาใช้ รองรับการเชื่อมโยงการส่งต่อข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ของผู้ป่วยระหว่างหน่วยงานบริการทางการแพทย์ และส่งต่อข้อมูลบริการตรวจวิเคราะห์ทางด้านสิ่งแวดล้อมให้กับสำนักงานเขตทั้ง ๕๐ เขตในอนาคต รวมถึงเพิ่มความเสถียรของระบบสำหรับการปฏิบัติงาน อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนผู้ใช้บริการ

08890000/08890000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อปรับปรุงและย้ายระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการสำนักงานชันสูตรสาธารณสุข (LIS) สำนักอนามัย เข้าสู่ cloud ของกรุงเทพมหานครที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลดำเนินการ ๒. เพื่อถ่ายโอนข้อมูลการบริการของสำนักงานชันสูตรสาธารณสุข (LIS) เข้าสู่ cloud ของกรุงเทพมหานครที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลดำเนินการ ๓. เพื่อปรับปรุงและแก้ไขโปรแกรมเชื่อมต่อระบบ เพื่อให้ระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการสำนักงานชันสูตรสาธารณสุข (LIS) สามารถเชื่อมต่อระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) และระบบสารสนเทศที่ใช้ในสำนักงานชันสูตรสาธารณสุข โดยสามารถทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

ระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการสำนักงานชันสูตรสาธารณสุข สำนักอนามัย ถูกนำเข้าสู่ cloud ของกรุงเทพมหานครที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลดำเนินการ และเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) ทั้งในส่วนศูนย์บริการสาธารณสุข หน่วยบริการทางการแพทย์ และส่วนกลาง รวมถึงเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศที่ใช้ภายในสำนักงานชันสูตรสาธารณสุขซึ่งมีทั้งระบบที่เชื่อมต่อกับเครื่องมือตรวจวิเคราะห์และไม่เชื่อมต่อกับเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ โดยให้สามารถทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-10)

100.00

10/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว มีรายละเอียดดังนี้ 1. ระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการสำนักงานชันสูตรสาธารณสุข จำนวน 10 ระบบ ได้รับการปรับปรุงและนำขึ้นสู่ cloud เสร็จสิ้นเรียบร้อย ได้แก่ 1) ระบบงานสร้างทะเบียนรายการตรวจวิเคราะห์ และการเชื่อมต่อ LIS และ HCIS 2) ระบบงานตรวจรับและลงทะเบียนสิ่งส่งตรวจ 3) ระบบงานวิเคราะห์คุณภาพอาหาร/น้ำ (ทางจุลชีววิทยา) 4) ระบบการเพาะเชื้อวัณโรค (TB) 5) ระบบงานจุลชีววิทยา 6) ระบบงานเซลล์วิทยา 7) ระบบงานวิเคราะห์คุณภาพอาหาร/น้ำ (ทางชีวเคมี) 8) ระบบบริหารจัดการน้ำยาและวัสดุทางการแพทย์ 9) ระบบการรายงานสถิติ 10) ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 2. หน่วยบริการของสำนักอนามัย ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง และหน่วยบริการทางการแพทย์ กทม.1 และ กทม.2 รวมทั้งหมด 70 แห่ง ได้รับการติดตั้งระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการสำนักงานชันสูตรสาธารณสุข (LIS) บน Cloud เสร็จสิ้นเรียบร้อย 3. ดำเนินการโครงการเสร็จเรียบร้อย ผลผลิต : ร้อยละของระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการสำนักงานชันสูตรสาธารณสุข (LIS) ถูกนำเข้าสู่ Cloud ครบถ้วน เป้าหมาย ร้อยละ 100 ดำเนินการได้ ร้อยละ 100 ผลลัพธ์ : ร้อยละของหน่วยบริการที่ได้รับการติดตั้งระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ (LIS) สำหรับการรับส่งข้อมูลด้านห้องปฏิบัติการกับสำนักงานชันสูตรสาธารณสุข เป้าหมาย ร้อยละ 100 ดำเนินการได้ ร้อยละ 100 ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 100//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-21)

70.00

21/8/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. ทำสัญญาจ้างเหมาบริษัทแอ๊บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด เลขที่สัญญา สชส.2/2563 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 2. อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบสารสนเทศขึ้นสู่ cloud ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 70//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-12)

70.00

12/8/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. ทำสัญญาจ้างเหมาบริษัทแอ๊บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด เลขที่สัญญา สชส.2/2563 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 2. อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบสารสนเทศขึ้นสู่ cloud ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 70//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-21)

60.00

21/7/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาจ้างเหมา ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 60//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-07-13)

55.00

13/7/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาจ้างเหมา ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 55//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-20)

50.00

20/06/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง ได้พิจารณาแก้ไขร่าง TOR เรียบร้อย ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 50//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-06-11)

48.00

11/06/2563 : 1. อยู่ระหว่างรอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 48//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 46.00 (2020-05-20)

46.00

20/5/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีการประชุมเพื่อจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 2. อยู่ระหว่างรอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 46//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2020-05-12)

44.00

12/5/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและคณะกรรมการกำหนดราคากลางเรียบร้อย ตามหนังสือสำนักงานชันสูตรสาธารณสุข กท 0712/173 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 2. อยู่ระหว่างรอคณะกรรมการประชุมฯ และดำเนินการ ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 44//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2020-04-21)

42.00

21/4/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. อยู่ระหว่างเตรียมการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 42//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-11)

40.00

11/4/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. ได้รับอนุมัติโครงการฯ และขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณเรียบร้อย 2. อยู่ระหว่างเตรียมการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 40//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2020-03-20)

37.00

20/3/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. ได้รับหนังสือคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ที่ 117/2562 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร เห็นชอบให้สำนักอนามัยดำเนินการโครงการฯ 2. อยู่ระหว่างเสนออนุมัติโครงการฯ (ฉบับแก้ไขตามที่คณะกรรมการดิจิทัลแนะนำ) และขออนุมัติใช้เงิน 3. อยู่ระหว่างการปรับแก้ไขโครงการฯ ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 37//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-10)

35.00

10/3/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. ได้รับหนังสือคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ที่ 117/2562 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร เห็นชอบให้สำนักอนามัยดำเนินการโครงการฯ 2. อยู่ระหว่างเสนออนุมัติโครงการฯ (ฉบับแก้ไขตามที่คณะกรรมการดิจิทัลแนะนำ) และขออนุมัติใช้เงิน ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 35//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2020-02-22)

34.00

22/2/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. ได้รับหนังสือคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ที่ 117/2562 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร เห็นชอบให้สำนักอนามัยดำเนินการโครงการฯ 2. อยู่ระหว่างเสนออนุมัติโครงการฯ (ฉบับแก้ไขตามที่คณะกรรมการดิจิทัลแนะนำ) และขออนุมัติใช้เงิน ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 34//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2020-02-13)

32.00

13/2/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. ได้รับหนังสือคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ที่ 117/2562 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร เห็นชอบให้สำนักอนามัยดำเนินการโครงการฯ 2. อยู่ระหว่างเสนออนุมัติโครงการฯ (ฉบับแก้ไขตามที่คณะกรรมการดิจิทัลแนะนำ) และขออนุมัติใช้เงิน ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 32//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-22)

30.00

22/1/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. ได้รับหนังสือคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ที่ 117/2562 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร เห็นชอบให้สำนักอนามัยดำเนินการโครงการฯ 2. อยู่ระหว่างเสนออนุมัติโครงการฯ (ฉบับแก้ไขตามที่คณะกรรมการดิจิทัลแนะนำ) และขออนุมัติใช้เงิน ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 30//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2020-01-11)

28.00

11/1/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. ได้รับหนังสือคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ที่ 117/2562 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร เห็นชอบให้สำนักอนามัยดำเนินการโครงการฯ 2. อยู่ระหว่างเสนออนุมัติโครงการฯ (ฉบับแก้ไขตามที่คณะกรรมการดิจิทัลแนะนำ) และขออนุมัติใช้เงิน ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 28//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-22)

25.00

22/12/2562 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. โครงการได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการดิจิตอลกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 25//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2019-12-12)

22.00

12/12/2562 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. อยู่ระหว่างเสนอโครงการเพื่อขอเห็นชอบจากคณะกรรมการดิจิตอลกรุงเทพมหานคร ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 22//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-22)

20.00

22/11/2562 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. อยู่ระหว่างเสนอโครงการเพื่อขอเห็นชอบจากคณะกรรมการดิจิตอลกรุงเทพมหานคร ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ20//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(21) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-12)

15.00

12/11/2562 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1.อยู่ระหว่างเสนอโครงการเพื่อขอเห็นชอบจากคณะกรรมการดิจิตอลกรุงเทพมหานคร ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 15//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(22) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. จัดทำร่างโครงการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักอนามัย 2. เสนอขออนุมัติในหลักการให้ดำเนินโครงการโดยใช้เงินนอกงบประมาณ 3. อยู่ระหว่างเสนอโครงการเพื่อขอเห็นชอบจากคณะกรรมการดิจิตอลกรุงเทพมหานคร ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 10//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำร่างโครงการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักอนามัย
:5%
เริ่มต้น :2019-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เสนอขออนุมัติในหลักการให้ดำเนินโครงการฯ โดยใช้เงินนอกงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เสนอโครงการเพื่อขอเห็นชอบจากคณะกรรมการดิจิตอลกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เสนอขออนุมัติใช้เงิน
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
:20%
เริ่มต้น :2019-11-15 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-15 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการปรับปรุงระบบสารสนเทศสำนักงานชันสูตรสาธารณสุข (LIS) เข้าสู่ Cloud ของกรุงเทพมหานครที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลดำเนินการ
:30%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3681

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3681

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0944

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 66.67

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.26

100 / 100
3
20.51

0 / 0
4
66.67

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **