ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการสารเคมี (สสว.) : 08000000-3683

สำนักอนามัย : (2563)

24.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 24.00

นางกิตติมา งามมุข/นายอรรถสิทธิ์ สุนทรศารทูล โทร.02 3544229

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

--สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการสารเคมี เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสารเคมี เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสารเคมีและวัตถุอันตรายของสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่สามารถบ่งชี้สถานการณ์การจัดการสารเคมี และเชื่อมดยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทำให้สามารถรับทราบปัญหาและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว และนำข้อมูลไปใช้ในการจัดการวางแผนและดำเนินงานด้านอุบัติภัยจากสารเคมีของกรุงเทพมหานครให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

08950000/08950000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

--1. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานประกอบการ 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานประกอบการของสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต 3. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านอุบัติภัยจากสารเคมีของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

--1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานประกอบการที่มีข้อมูลครบถ้วน เพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ 2. ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริการจัดการสารเคมี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2020-09-22)

24.00

22/09/2563 : อยู่ระหว่างการให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามระเบียบพัสดุ (เนื่องจากการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการสารเคมีไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ทั้งนี้ ได้ขออนุมัติขยายเวลาและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ จากเดิมเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 เป็น เดือนตุลาคม 2562 - เมษายน 2564 ซึ่งผู้อำนวยการสำนักอนามัยได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามหนังสือ สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ที่ กท 0704/595 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2020-09-10)

24.00

10/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามระเบียบพัสดุ (เนื่องจากการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการสารเคมีไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ทั้งนี้ ได้ขออนุมัติขยายเวลาและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ จากเดิมเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 เป็น เดือนตุลาคม 2562 - เมษายน 2564 ซึ่งผู้อำนวยการสำนักอนามัยได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามหนังสือ สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ที่ กท 0704/595 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563)

** ปัญหาของโครงการ :การเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการสารเคมีไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ทั้งนี้ ได้ขออนุมัติขยายเวลาและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ จากเดิมเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 เป็น เดือนตุลาคม 2562 - เมษายน 2564 ซึ่งผู้อำนวยการสำนักอนามัยได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามหนังสือ สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ที่ กท 0704/595 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2020-08-20)

18.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

** ปัญหาของโครงการ :ข้อมูลที่ใช้ประกอบการจัดทำร่างขอบเขตของงานมีรายละเอียดข้อมูลที่ซับซ้อนและต้องมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ประกอบกับต้องศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันให้สอดคล้อง รวมทั้งการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการสารเคมีไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ทั้งนี้ ได้ขออนุมัติขยายเวลาและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ จากเดิมเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 เป็น เดือนตุลาคม 2562 - เมษายน 2564 ซึ่งผู้อำนวยการสำนักอนามัยได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามหนังสือ สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ที่ กท 0704/595 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2020-08-13)

17.00

13/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงประกาศประกวดราคาการจ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการสารเคมี

** ปัญหาของโครงการ :ข้อมูลที่ใช้ประกอบการจัดทำร่างขอบเขตของงานมีรายละเอียดข้อมูลที่ซับซ้อนและต้องมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ประกอบกับต้องศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันให้สอดคล้อง รวมทั้งการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการสารเคมีไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ทั้งนี้ ได้ขออนุมัติขยายเวลาและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ จากเดิมเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 เป็น เดือนตุลาคม 2562 - เมษายน 2564 ซึ่งผู้อำนวยการสำนักอนามัยได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามหนังสือ สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ที่ กท 0704/595 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2020-07-20)

17.00

20/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงประกาศประกวดราคาการจ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการสารเคมี

** ปัญหาของโครงการ :ข้อมูลที่ใช้ประกอบการจัดทำร่างขอบเขตของงานมีรายละเอียดข้อมูลที่ซับซ้อนและต้องมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ประกอบกับต้องศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันให้สอดคล้อง รวมทั้งการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการสารเคมีไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ทั้งนี้ ได้ขออนุมัติขยายเวลาและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ จากเดิมเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 เป็น เดือนตุลาคม 2562 - เมษายน 2564 ซึ่งผู้อำนวยการสำนักอนามัยได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามหนังสือ สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ที่ กท 0704/595 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2020-07-10)

17.00

10/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงประกาศประกวดราคาการจ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการสารเคมี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-06-23)

16.00

23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบ TOR และขออนุมัติแผนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-06-12)

15.00

12/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบ TOR และขออนุมัติแผนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2020-05-25)

14.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการพิจารณาปรับร่าง TOR

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2020-05-13)

14.00

13/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการพิจารณาปรับร่าง TOR

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2020-04-21)

14.00

21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)(ต่อ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2020-04-13)

14.00

13/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)(ต่อ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2020-03-23)

14.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)(ต่อ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2020-03-10)

14.00

10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)(ต่อ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2020-02-20)

14.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)(ต่อ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2020-02-13)

14.00

13/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)(ต่อ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2020-01-20)

13.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่างขอบเขตงาน(TOR)(ต่อ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-01-10)

12.00

10/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่างขอบเขตงาน(TOR)(ต่อ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2019-12-19)

11.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)(ต่อ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.00 (2019-12-11)

9.00

11/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) (ต่อ)

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(21) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-11-20)

8.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่าง TOR (ต่อ)

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(22) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-14)

7.00

14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) (ต่อ)

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(23) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติเงินนอกงบประมาณปี 2563 ในการดำเนินงานโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดทำขอบเขตงาน (TOR)

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(24) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2019-10-24)

3.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติใช้เงินดำเนินการโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติเงิน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำขอบเขตงาน (TOR) การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการสารเคมี
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามระเบียบพัสดุในการจ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการสารเคมี
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการตามขอบเขตงาน (TOR) โดยผู้รับจ้าง งวดงานที่ 1
:30%
เริ่มต้น :2020-02-03
สิ้นสุด :2020-02-03
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการตามขอบเขตงาน (TOR) โดยผู้รับจ้าง งวดงานที่ 2
:20%
เริ่มต้น :2020-04-27
สิ้นสุด :2020-04-27
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการตามขอบเขตงาน (TOR) โดยผู้รับจ้าง งวดงานที่ 3
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01
ขั้นตอน 7
:ติดตามและประเมินผลการจ้างเหมา
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01
ขั้นตอน 8
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3683

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3683

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0944

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 66.6700

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.26

100 / 100
3
20.51

0 / 0
4
66.67

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **