ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพคนกรุงเทพฯ (สพธ.) : 08000000-3684

สำนักอนามัย : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวชมพูนุช จันทร์เพ็ญ โทร 2749

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่รับผิดชอบสำคัญประการหนึ่ง คือ การเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารในการดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักเห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง เหมาะสมและมีสุขภาพดี ดังนั้นจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพคนกรุงเทพฯ ในรูปแบบของกิจกรรมรณรงค์ด้านสุขภาพ และกิจกรรมสุขศึกษาเคลื่อนที่ตามวันสำคัญทางสุขภาพ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคประชาสัมพันธ์ความรู้ข้อมูลข่าวสาร ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ

08940300/08940300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างสุขภาพในรูปแบบต่างๆ เพื่อ 1. เผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสารในการดูแลสุขภาพ ป้องกันโรค และสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน 2. ประชาสัมพันธ์บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักอนามัยแก่ประชาชนให้รับรู้และเลือกใช้บริการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการและรวบรวมการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพคนกรุงเทพฯ ในรูปแบบของกิจกรรมรณรงค์ด้านสุขภาพ และกิจกรรมสุขศึกษาเคลื่อนที่ตามวันสำคัญทางสุขภาพ ตามที่กำหนดให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-11)

100.00

11/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว - รณรงค์ในเดือนกันยายน 2563 - สรุปผลการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพคนกรุงเทพฯ ประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-21)

90.00

21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- จัดกิจกรรมรณรงค์ในเดือนสิงหาคม 2563 - เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์ในเดือนกันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-11)

85.00

11/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์ในเดือนสิงหาคม 2563 - รวบรวมผลการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพคนกรุงเทพฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- จัดกิจกรรมรณรงค์ในเดือนกรกฎาคม 2563 - วางแผนการจัดกิจกรรมรณรงค์ในเดือนสิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-11)

75.00

11/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- จัดกิจกรรมรณรงค์ในเดือนมิถุนายน 2563 - จัดกิจกรรมรณรงค์ในเดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-23)

65.00

23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เตรียมการจัดกิจกรรมในเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2020-06-04)

62.00

4/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- รณรงค์ประชาสัมพันธ์วันงดสูบบุหรี่ ในช่วงเดือนพฤษภาคม ปี 2563 - เตรียมการจัดกิจกรรมในเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2020-05-20)

57.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ออกแบบสื่อรณรงค์ในช่วงเดือนพฤษภาคม ปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-09)

55.00

9/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์ในช่วงเดือนพฤษภาคม ปี 2563 - รวบรวมการจัดกิจกรรมรณรงค์ในช่วงเดือนตุลาคม 2562-เดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-28)

50.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- จัดกิจกรรมรณรงค์ในช่วงเดือนเมษายน ปี 2563 - เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์ในช่วงเดือนพฤษภาคม ปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-08)

45.00

8/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน…- เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์ในช่วงเดือนเมษายน ปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.00 (2020-03-19)

43.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- จัดกิจกรรมรรณงค์ด้านสุขภาพในช่วงเดือนมีนาคม 2563 - เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์ในช่วงเดือนเมษายน ปี 2563 - เตรียมสรุปผลการจัดกิจกรรมช่วงเดือนตุลาคม 2562-มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2020-03-05)

33.00

5/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- จัดกิจกรรมรณรงค์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563 โดยศูนย์บริการสาธารณสุขต่างๆ - เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์ในช่วงเดือนมีนาคม ปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2020-02-24)

28.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันแห่งความรักช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563 โดยศูนย์บริการสาธารณสุขต่างๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2020-02-07)

23.00

7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-25)

20.00

25/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- จัดงานวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 ในวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ สวนวชิรเบญจทัศน์ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร - เตรียมจัดกิจกรรมรณณงค์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2020-01-13)

17.00

13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ประชุมเตรียมความพร้อม และเตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-27)

15.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ประชุมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพคนกรุงเทพฯ ตามปฏิทินและวันสำคัญทางสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 - จัดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 - ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานคร ปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-07)

10.00

7/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เตรียมเอกสารการจัดประชุมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพคนกรุงเทพฯ ตามปฏิทินและวันสำคัญทางสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 - จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล RUN for HUG 2019 "วิ่งครั้งนี้ ยิ่งให้ ยิ่งได้" เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2562 ในวันที่ 1 ธ.ค.2562 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ (จุดสาร์ท) สวนวชิรเบญจทัศน์ และสวนจตุจักร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-19)

5.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เตรียมเอกสารการจัดประชุมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพคนกรุงเทพฯ ตามปฏิทินและวันสำคัญทางสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(21) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2019-11-09)

4.00

9/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เตรียมการจัดประชุมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพคนกรุงเทพฯ ตามปฏิทินและวันสำคัญทางสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(22) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2019-10-30)

3.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร่างแผนการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพคนกรุงเทพฯ ตามวันรณรงค์ด้านสุขภาพและวันสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพคนกรุงเทพฯ ตามวันรณรงค์ด้านสุขภาพและวันสำคัญประจำปีงบประมาณ 2563
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประสานงานกับหน่วยงาน/ส่วนราชกการที่จะร่วมจัดกิจกรรมฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินกิจกรรมรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพคนกรุงเทพฯ ตามที่กำหนด
:65%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รวบรวมผลจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพคนกรุงเทพฯ จากส่วนราชการต่างๆ
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลและสรุปผลการจัดกิจกรรมฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3684

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3684

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0944

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 66.67

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.26

100 / 100
3
20.51

0 / 0
4
66.67

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **