ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพคนกรุงเทพฯ (สพธ.) : 08000000-3684

สำนักอนามัย

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

นางสาวชมพูนุช จันทร์เพ็ญ โทร 2749

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่รับผิดชอบสำคัญประการหนึ่ง คือ การเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารในการดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักเห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง เหมาะสมและมีสุขภาพดี ดังนั้นจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพคนกรุงเทพฯ ในรูปแบบของกิจกรรมรณรงค์ด้านสุขภาพ และกิจกรรมสุขศึกษาเคลื่อนที่ตามวันสำคัญทางสุขภาพ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคประชาสัมพันธ์ความรู้ข้อมูลข่าวสาร ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ

08940300/08940300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างสุขภาพในรูปแบบต่างๆ เพื่อ 1. เผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสารในการดูแลสุขภาพ ป้องกันโรค และสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน 2. ประชาสัมพันธ์บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักอนามัยแก่ประชาชนให้รับรู้และเลือกใช้บริการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการและรวบรวมการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพคนกรุงเทพฯ ในรูปแบบของกิจกรรมรณรงค์ด้านสุขภาพ และกิจกรรมสุขศึกษาเคลื่อนที่ตามวันสำคัญทางสุขภาพ ตามที่กำหนดให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-25)

20.00

25/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- จัดงานวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 ในวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ สวนวชิรเบญจทัศน์ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร - เตรียมจัดกิจกรรมรณณงค์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2020-01-13)

17.00

13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ประชุมเตรียมความพร้อม และเตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-27)

15.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ประชุมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพคนกรุงเทพฯ ตามปฏิทินและวันสำคัญทางสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 - จัดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 - ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานคร ปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-07)

10.00

7/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เตรียมเอกสารการจัดประชุมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพคนกรุงเทพฯ ตามปฏิทินและวันสำคัญทางสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 - จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล RUN for HUG 2019 "วิ่งครั้งนี้ ยิ่งให้ ยิ่งได้" เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2562 ในวันที่ 1 ธ.ค.2562 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ (จุดสาร์ท) สวนวชิรเบญจทัศน์ และสวนจตุจักร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-19)

5.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เตรียมเอกสารการจัดประชุมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพคนกรุงเทพฯ ตามปฏิทินและวันสำคัญทางสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2019-11-09)

4.00

9/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เตรียมการจัดประชุมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพคนกรุงเทพฯ ตามปฏิทินและวันสำคัญทางสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2019-10-30)

3.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร่างแผนการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพคนกรุงเทพฯ ตามวันรณรงค์ด้านสุขภาพและวันสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพคนกรุงเทพฯ ตามวันรณรงค์ด้านสุขภาพและวันสำคัญประจำปีงบประมาณ 2563
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประสานงานกับหน่วยงาน/ส่วนราชกการที่จะร่วมจัดกิจกรรมฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินกิจกรรมรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพคนกรุงเทพฯ ตามที่กำหนด
:65%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รวบรวมผลจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพคนกรุงเทพฯ จากส่วนราชการต่างๆ
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลและสรุปผลการจัดกิจกรรมฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3684

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3684

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0944

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **