ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมสาระสุขภาพทางสื่อสาธารณะ (สพธ.) : 08000000-3685

สำนักอนามัย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวศิริธร ทองภู โทร 2749

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข โดย กลุ่มพัฒนาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพได้ดำเนินกิจกรรมสาระสุขภาพทางสื่อสาธารณะ โดยเป็นการเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ด้านสุขภาพ และประชาสัมพันธ์กิจกรรม การให้บริการด้านสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครทางสื่อออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ ข้อมูล ข่าวสารทางด้านสุขภาพ ได้อย่างทั่วถึง ทันท่วงทีและต่อเนื่อง อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนที่จะได้รับความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร คำปรึกษา แนะนำปัญหาสุขภาพและบริการด้านสาธารณสุข ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

08940000/08940000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ทางด้านสุขภาพ ได้อย่างทั่วถึง ทันท่วงทีและต่อเนื่อง - เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการให้บริการด้านสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร - เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน - เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพ และการบริการด้านสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครได้อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการเผยแพร่ ความรู้ ข้อมูล ข่าวสารด้านสุขภาพ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมการให้บริการด้านสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางต่างๆ เช่น website และ Facebook สำนักอนามัย เป็นต้น จำนวน 200 เรื่อง/ปี แก่ประชาชนทั่วไป

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-21)

100.00

21/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1. เผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ด้านสุขภาพ และประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 11–19 สิงหาคม 2563 - ทาง Facebook จำนวน 34 เรื่อง - ทาง Website จำนวน 6 เรื่อง 2. ประเมินผลและจัดทำรายงานสรุปผล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-11)

95.00

11/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. เผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ด้านสุขภาพ และประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม-10 สิงหาคม 2563 - ทาง Facebook จำนวน 55 เรื่อง - ทาง website จำนวน 6 เรื่อง 2. รวบรวมแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อประเมินผล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-29)

90.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. เผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ด้านสุขภาพ และประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 9-24 กรกฎาคม 2563 - ทาง Facebook จำนวน 99 เรื่อง - ทาง Website จำนวน 17 เรื่อง 2. รวบรวมแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อประเมินผล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-11)

80.00

11/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. เผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ด้านสุขภาพ และประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน-8 กรกฎาคม 2563 - ทาง Facebook จำนวน 103 เรื่อง - ทาง website จำนวน 20 เรื่อง 2. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-23)

70.00

23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ด้านสุขภาพ และประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 3-22 มิถุนายน 2563 - ทาง Facebook จำนวน 95 เรื่อง - ทาง website จำนวน 15 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-04)

65.00

4/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. เผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ด้านสุขภาพ และประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม–2 มิถุนายน 2563 - ทาง Facebook จำนวน 51 เรื่อง - ทาง website จำนวน 14 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-20)

60.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.เผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ด้านสุขภาพ และประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 9-20 พฤษภาคม 2563 - ทาง Facebook จำนวน 59 เรื่อง - ทาง Website จำนวน 15 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-09)

55.00

9/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. เผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ด้านสุขภาพ และประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2563–8 พฤษภาคม 2563 - ทาง Facebook จำนวน 56 เรื่อง - ทาง website จำนวน 3 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-28)

50.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. เผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ด้านสุขภาพ และประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2563-24 เมษายน 2563 - ทาง Facebook จำนวน 51 เรื่อง - ทาง Website จำนวน 6 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2020-04-08)

47.00

8/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. เผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ด้านสุขภาพ และประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 – 7 เมษายน 2563 - ทาง Facebook จำนวน 51 เรื่อง - ทาง website จำนวน 5 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.00 (2020-03-19)

43.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. เผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ด้านสุขภาพ และประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2563-17 มีนาคม 2563 - ทาง Facebook จำนวน 36 เรื่อง - ทาง Website จำนวน 4 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-05)

35.00

5/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.เผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ด้านสุขภาพ และประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563–4 มีนาคม 2563 - ทาง Facebook จำนวน 63 เรื่อง - ทาง website จำนวน 6 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2020-02-24)

33.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.เผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ด้านสุขภาพ และประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563-17 กุมภาพันธ์ 2563 - ทาง Facebook จำนวน 73 เรื่อง - ทาง Website จำนวน 3 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-07)

30.00

7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.เผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ด้านสุขภาพ และประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2563–5 กุมภาพันธ์ 2563 - ทาง Facebook จำนวน 86 เรื่อง - ทาง website จำนวน 7 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2020-01-25)

27.00

25/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.เผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ด้านสุขภาพ และประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค.63-23 ม.ค.63 - ทาง Facebook จำนวน 156 เรื่อง - ทาง Website จำนวน 5 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-13)

25.00

13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ด้านสุขภาพ และประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค.62–9 ม.ค.63 - ทาง Facebook จำนวน 15 เรื่อง - ทาง website จำนวน 2 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2019-12-27)

23.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ด้านสุขภาพ และประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 4 ธ.ค.62-26 ธ.ค.62 - ทาง Facebook จำนวน 49 เรื่อง - ทาง Website จำนวน 2 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-07)

20.00

7/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.เผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ด้านสุขภาพ และประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ย.62-3 ธ.ค.62 - ทาง Facebook จำนวน 38 เรื่อง - ทาง website จำนวน 2 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2019-11-19)

17.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. เผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ด้านสุขภาพ และประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย.62-18 พ.ย.62 - ทาง Facebook จำนวน 21 เรื่อง - ทาง Website จำนวน 2 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-09)

15.00

9/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ด้านสุขภาพ และประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค.62-7 พ.ย.62 -ทาง Facebook จำนวน 6 เรื่อง - ทาง Website จำนวน 2 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(21) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2019-10-30)

13.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ด้านสุขภาพ และประชาสัมพันธ์ การให้บริการด้านสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.62-29 ต.ค.62 - ทาง Facebook จำนวน 50 เรื่อง - ทาง website จำนวน 5 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการเผยแพร่ กิจกรรมสาระสุขภาพทางสื่อสาธารณะ
:5%
เริ่มต้น :2019-09-10
สิ้นสุด :2019-09-10
ขั้นตอน 2
:รวบรวม ตรวจสอบ กลั่นกรอง เนื้อหาโปสเตอร์สุขภาพ เพื่อเผยแพร่
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รวบรวมกิจกรรม ข่าวสุขภาพ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่วสารด้านสุขภาพทางสื่อออนไลน์ (website และ Facebook สำนักอนามัย)
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น website และ Facebook สำนักอนามัย
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ประเมินผลและจัดทำรายงานสรุปผล
:10%
เริ่มต้น :2020-09-16
สิ้นสุด :2020-09-16

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3685

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3685

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0944

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 66.6700

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.26

100 / 100
3
20.51

0 / 0
4
66.67

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **