ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการให้บริการเคลือบหลุมร่องฟัน (กทส.) : 08000000-3686

สำนักอนามัย : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายเฉลิมพงศ์ ตั้งวิจิตรสกุล เบอร์ติดต่อ 081-634-5496

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

โรคฟันผุยังคงเป็็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในประชากรทุกกลุ่มอายุ ฟันถาวรที่พบว่าผุมากที่สุด และมีการสูญเสียฟันมากที่สุด คือ ฟันกรามซี่แรกขึ้นมาในช่องปากซึ่งเมื่ออายุประมาณ 6 - 7 ปี เด็กอยู่ในวัยประถมศึกษาตอนต้น ระยะแรกที่ฟันขึ้นมาจะมีหลุมร่องลึกบนด้านบดเคี้ยว เป็นที่กักเศษอาหารได้ง่าย ประกอบกับเด็กวัยนี้ยังไม่สามารถทำความสะอาดช่องปากได้ดี ทักษะการใช้มือแปรงฟันยังต้องพัฒนา กลวิธีการจะป้องกันโรคฟันผุในฟันกรามซ๊่นี้ที่พบว่ามีประสิทธิภาพสูง คือการเคลือบหลุมร่องฟันในฟันกรามถาวรซี่แรกที่เพิ่งขึ้นมาในช่องปาก กองทันตสาธารณสุขจึงได้ดำเนินกิจกรรมนี้มาต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งมีการตรวจประเมินการยึดติดของสารเคลือบหลุมร่องฟันในระยะ 1 ปี เพื่อให้การป้องกันฟันผุมีประสิทธิภาพสูงสุด

08050000/08050000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อป้องกันโรคฟันผุในฟันถาวรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 ในกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการเคลือบหลุมร่องฟันของเด็กนักเรียนในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-20)

100.00

20/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว การตรวจและการเคลือบหลุ่มร่องฟันให้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายรายงานผลกิจกรรมเคลือบหลุมร่องฟันประจำ จำนวนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ป.2 66,047 คน ได้รับการตรวจฟัน มีจำนวน 26,780 คน และได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน 18,591 คน 40,194 ซี่ คิดเป็นร้อยยละะ 69.42

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากการระบาดโรคไวรัส covid-19 โรงเรียนเลื่อนการเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 เดือน ก.ค.จึงทำให้การประเมินสภาวะฟันผุของเด็กนักเรียนที่ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันไม่สามารถดำเนินการได้

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากการระบาดโรคไวรัส covid-19 โรงเรียนเลื่อนการเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 เดือน ก.ค.จึงทำให้การประเมินสภาวะฟันผุของเด็กนักเรียนที่ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันไม่สามารถดำเนินการได้

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-08-07)

60.00

2020-8-7 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การตรวจและการเคลือบหลุ่มร่องฟันให้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายรายงานผลกิจกรรมเคลือบหลุมร่องฟันประจำเดือน มิถุนายน 2563 จำนวนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ป.2 66,047 คน ได้รับการตรวจฟัน มีจำนวน 26,780 คน และได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน 18,591 คน 40,194 ซี่

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากการระบาดโรคไวรัส covid-19 โรงเรียนเลื่อนการเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 เดือน ก.ค.จึงทำให้การประเมินสภาวะฟันผุของเด็กนักเรียนที่ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันไม่สามารถดำเนินการได้

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากการระบาดโรคไวรัส covid-19 โรงเรียนเลื่อนการเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 เดือน ก.ค.จึงทำให้การประเมินสภาวะฟันผุของเด็กนักเรียนที่ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันไม่สามารถดำเนินการได้

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-20)

60.00

20/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การตรวจและการเคลือบหลุ่มร่องฟันให้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายรายงานผลกิจกรรมเคลือบหลุมร่องฟันประจำเดือน มิถุนายน 2563 จำนวนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ป.2 66,047 คน ได้รับการตรวจฟัน มีจำนวน 26,780 คน และได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน 18,591 คน 40,194 ซี่

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากการระบาดโรคไวรัส covid-19 โรงเรียนเลื่อนการเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 เดือน ก.ค.จึงทำให้การประเมินสภาวะฟันผุของเด็กนักเรียนที่ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากการระบาดโรคไวรัส covid-19 โรงเรียนเลื่อนการเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 เดือน ก.ค.จึงทำให้การประเมินสภาวะฟันผุของเด็กนักเรียนที่ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-10)

60.00

10/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การตรวจและการเคลือบหลุ่มร่องฟันให้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายรายงานผลกิจกรรมเคลือบหลุมร่องฟันประจำเดือน มิถุนายน 2563 จำนวนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ป.2 66,047 คน ได้รับการตรวจฟัน มีจำนวน 26,780 คน และได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน 18,591 คน 40,194 ซี่

** ปัญหาของโครงการ :นื่องจากการระบาดโรคไวรัส covid-19 โรงเรียนเลื่อนการเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 เดือน ก.ค.จึงทำให้การประเมินสภาวะฟันผุของเด็กนักเรียนที่ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :นื่องจากการระบาดโรคไวรัส covid-19 โรงเรียนเลื่อนการเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 เดือน ก.ค.จึงทำให้การประเมินสภาวะฟันผุของเด็กนักเรียนที่ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-19)

60.00

19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การตรวจและการเคลือบหลุ่มร่องฟันให้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายรายงานผลกิจกรรมเคลือบหลุมร่องฟันประจำเดือน เมษายน 2563 จำนวนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ป.2 66,047 คน ได้รับการตรวจฟัน มีจำนวน 26,780 คน และได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน 18,591 คน 40,194 ซี่ / 10/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การตรวจและการเคลือบหลุ่มร่องฟันให้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายรายงานผลกิจกรรมเคลือบหลุมร่องฟันประจำเดือน พฤษภาคม 2563 จำนวนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ป.2 66,047 คน ได้รับการตรวจฟัน มีจำนวน 26,780 คน และได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน 18,591 คน 40,194 ซี่

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากการระบาดโรคไวรัส covid-19 โรงเรียนเลื่อนการเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 เดือน ก.ค.จึงทำให้การประเมินสภาวะฟันผุของเด็กนักเรียนที่ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากการระบาดโรคไวรัส covid-19 โรงเรียนเลื่อนการเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 เดือน ก.ค.จึงทำให้การประเมินสภาวะฟันผุของเด็กนักเรียนที่ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-10)

60.00

10/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การตรวจและการเคลือบหลุ่มร่องฟันให้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายรายงานผลกิจกรรมเคลือบหลุมร่องฟันประจำเดือน เมษายน 2563 จำนวนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ป.2 66,047 คน ได้รับการตรวจฟัน มีจำนวน 26,780 คน และได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน 18,591 คน 40,194 ซี่

** ปัญหาของโครงการ : เนื่องจากการระบาดโรคไวรัส covid-19 โรงเรียนเลื่อนการเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 เดือน ก.ค.จึงทำให้การประเมินสภาวะฟันผุของเด็กนักเรียนที่ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด / เนื่องจากการระบาดโรคไวรัส covid-19 โรงเรียนเลื่อนการเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 เดือน ก.ค.จึงทำให้การประเมินสภาวะฟันผุของเด็กนักเรียนที่ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ : เนื่องจากการระบาดโรคไวรัส covid-19 โรงเรียนเลื่อนการเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 เดือน ก.ค.จึงทำให้การประเมินสภาวะฟันผุของเด็กนักเรียนที่ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด / เนื่องจากการระบาดโรคไวรัส covid-19 โรงเรียนเลื่อนการเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 เดือน ก.ค.จึงทำให้การประเมินสภาวะฟันผุของเด็กนักเรียนที่ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-20)

60.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การตรวจและการเคลือบหลุ่มร่องฟันให้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายรายงานผลกิจกรรมเคลือบหลุมร่องฟันประจำเดือน เมษายน 2563 จำนวนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ป.2 66,047 คน ได้รับการตรวจฟัน มีจำนวน 26,780 คน และได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน 18,591 คน 40,194 ซี่

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากการระบาดโรคไวรัส covid-19 โรงเรียนเลื่อนการเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 เดือน ก.ค.จึงทำให้การประเมินสภาวะฟันผุของเด็กนักเรียนที่ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากการระบาดโรคไวรัส covid-19 โรงเรียนเลื่อนการเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 เดือน ก.ค.จึงทำให้การประเมินสภาวะฟันผุของเด็กนักเรียนที่ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-08)

60.00

8/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การตรวจและการเคลือบหลุ่มร่องฟันให้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายรายงานผลกิจกรรมเคลือบหลุมร่องฟันประจำเดือน เมษายน 2563 จำนวนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ป.2 66,047 คน ได้รับการตรวจฟัน มีจำนวน 26,780 คน และได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน 18,591 คน 40,194 ซี่

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากการระบาดโรคไวรัส covid-19 โรงเรียนเลื่อนการเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 เดือน ก.ค.จึงทำให้การประเมินสภาวะฟันผุของเด็กนักเรียนที่ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากการระบาดโรคไวรัส covid-19 โรงเรียนเลื่อนการเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 เดือน ก.ค.จึงทำให้การประเมินสภาวะฟันผุของเด็กนักเรียนที่ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-20)

60.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การตรวจและการเคลือบหลุ่มร่องฟันให้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายรายงานผลกิจกรรมเคลือบหลุมร่องฟันประจำเดือน มีนาคม 2563 จำนวนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ป.2 66,047 คน ได้รับการตรวจฟัน มีจำนวน 26,780 คน และได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน 18,591 คน 40,194 ซี่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-10)

60.00

10/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การตรวจและการเคลือบหลุ่มร่องฟันให้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายรายงานผลกิจกรรมเคลือบหลุมร่องฟันประจำเดือน มีนาคม 2563 จำนวนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ป.2 66,047 คน ได้รับการตรวจฟัน มีจำนวน 26,780 คน และได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน 18,591 คน 40,194 ซี่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-20)

55.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การตรวจและการเคลือบหลุ่มร่องฟันให้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายรายงานผลกิจกรรมเคลือบหลุมร่องฟันประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ป.2 66,047 คน ได้รับการตรวจฟัน มีจำนวน 26,314 คน และได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน 18,381 คน 39,763 ซี่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-10)

55.00

10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การตรวจและการเคลือบหลุ่มร่องฟันให้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายรายงานผลกิจกรรมเคลือบหลุมร่องฟันประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ป.2 66,047 คน ได้รับการตรวจฟัน มีจำนวน 26,314 คน และได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน 18,381 คน 39,763 ซี่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-14)

40.00

14/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างขั้นตอน...การตรวจและการเคลือบหลุ่มร่องฟันให้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายรายงานผลกิจกรรมเคลือบหลุมร่องฟันประจำเดือน มกราคม 2563 จำนวนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ป.2 66,047 คน ได้รับการตรวจฟัน มีจำนวน 21,609 คน และได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน 14,775 คน 32,880 ซี่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-07)

40.00

7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การตรวจและการเคลือบหลุ่มร่องฟันให้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายรายงานผลกิจกรรมเคลือบหลุมร่องฟันประจำเดือน มกราคม 2563 จำนวนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ป.2 66,047 คน ได้รับการตรวจฟัน มีจำนวน 21,609 คน และได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน 14,775 คน 32,880 ซี่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-17)

30.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การตรวจและการเคลือบหลุ่มร่องฟันให้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายรายงานผลกิจกรรมเคลือบหลุมร่องฟันประจำเดือน ธันวาคม 2562 จำนวนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ป.2 66,047 คน ได้รับการตรวจฟัน มีจำนวน 16,082 คน และได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน 10,448 คน 22,012 ซี่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-09)

30.00

ธันวาคม 2562 จำนวนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ป.2 66,047 คน ได้รับการตรวจฟัน มีจำนวน 16,082 คน และได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน 10,448 คน 22,012 ซี่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-20)

20.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การตรวจและการเคลือบหลุ่มร่องฟันให้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายรายงานผลกิจกรรมเคลือบหลุมร่องฟันประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ป.2 66,047 คน ได้รับการตรวจฟัน มีจำนวน 7,254 คน และได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน 4,302 คน 9,093 ซี่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-09)

20.00

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การตรวจและการเคลือบหลุ่มร่องฟันให้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายรายงานผลกิจกรรมเคลือบหลุมร่องฟันประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ป.2 66,047 คน ได้รับการตรวจฟัน มีจำนวน 7,254 คน และได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน 4,302 คน 9,093 ซี่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-20)

10.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 และวางแผนการให้บริการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-07)

5.00

7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(21) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-22)

2.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการสำรวจนักเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจจำนวนนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - 2
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:วางแผนการให้บริการ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-18 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-18 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตรวจและให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันในกลุ่มเป้าหมายตามแผนการให้บริการที่ได้เตรียมไว้
:70%
เริ่มต้น :2019-12-02 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-02 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ตรวจประเมินรอยโรคฟันผุในฟันที่ได้รับการเคลือบ
:15%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปประเมินผลตามตัวชี้วัดและจัดทำรายงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-07-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-16 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3686

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3686

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0944

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 66.67

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.26

100 / 100
3
20.51

0 / 0
4
66.67

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **