ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มหญิงฝากครรภ์ (กอพ.) : 08000000-3687

สำนักอนามัย : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางกัณฑกานต์ นิลสุ่ม : 0 2860 8751-6 ต่อ 511

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การดำเนินการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงมีความสำคัญและจำเป็น ในการเก็บข้อมูลความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีในประชากรกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และติดตามแนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดของกลุ่มประชากรเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถก้าวทันต่อสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และระบบบริการ กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จึงได้จัดทำโครงการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้น โดยได้มีการปรับรูปแบบการดำเนินการให้เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลที่ตรงกับสถานการณ์ความเป็นจริง และให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด

08100000/08100000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเฝ้าระวังอัตราความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีในประชากรกลุ่มเป้าหมาย 2. เพื่อนำผลการเฝ้าระวังในกลุ่มประชากรเป้าหมายไปใช้ในการวางแผนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประเมินความสำเร็จของนโยบายและมาตรการที่ใช้ 3. เพื่อเผยแพร่ผลการเฝ้าระวังในกลุ่มประชากรเป้าหมายให้นำไปใช้ในการวางแผนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

ความชุกของการติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ลดลงในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ (ผลลัพธ์)<ร้อยละ 1

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-20)

100.00

20/8/2563 : เก็บรวบรวมผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โดยคิดจากจำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่เจาะเลือดในสถานพยาบาลของ กทม. ทั้งหมด 10,977 คน จำนวนหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี พบผลเป็นบวก 85 คน คิดเป็นร้อยละ 0.77

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-08-07)

98.00

7/8/2563 : เก็บรวบรวมผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โดยคิดจากจำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่เจาะเลือดในสถานพยาบาลของ กทม. ทั้งหมด 10,687 คน จำนวนหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี พบผลเป็นบวก 82 คน คิดเป็นร้อยละ 0.77

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-17)

95.00

17/7/2563 : เก็บรวบรวมผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โดยคิดจากจำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่เจาะเลือดในสถานพยาบาลของ กทม. ทั้งหมด 8,947 คน จำนวนหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี พบผลเป็นบวก 69 คน คิดเป็นร้อยละ 0.77

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-09)

90.00

9/7/2563 : เก็บรวบรวมผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โดยคิดจากจำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่เจาะเลือดในสถานพยาบาลของ กทม. ทั้งหมด 8,698 คน จำนวนหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี พบผลเป็นบวก 68 คน คิดเป็นร้อยละ 0.78

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-18)

85.00

18/6/2563 : เก็บรวบรวมผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โดยคิดจากจำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่เจาะเลือดในสถานพยาบาลของ กทม. ทั้งหมด 8,326 คน จำนวนหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี พบผลเป็นบวก 66 คน คิดเป็นร้อยละ 0.79

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-08)

80.00

8/6/2563 : เก็บรวบรวมผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โดยคิดจากจำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่เจาะเลือดในสถานพยาบาลของ กทม. ทั้งหมด 7,660 คน จำนวนหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี พบผลเป็นบวก 59 คน คิดเป็นร้อยละ 0.77

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-18)

75.00

18/5/2563 : เก็บรวบรวมผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โดยคิดจากจำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่เจาะเลือดในสถานพยาบาลของ กทม. ทั้งหมด 6,603 คน จำนวนหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี พบผลเป็นบวก 50 คน คิดเป็นร้อยละ 0.76

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-08)

70.00

8/5/2563 : เก็บรวบรวมผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โดยคิดจากจำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่เจาะเลือดในสถานพยาบาลของ กทม. ทั้งหมด 6,101 คน จำนวนหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี พบผลเป็นบวก 48 คน คิดเป็นร้อยละ 0.79

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-17)

65.00

17/4/2563 : เก็บรวบรวมผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โดยคิดจากจำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่เจาะเลือดในสถานพยาบาลของ กทม. ทั้งหมด 3,888 คน จำนวนหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี พบผลเป็นบวก 29 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-09)

60.00

9/4/2563 : เก็บรวบรวมผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โดยคิดจากจำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่เจาะเลือดในสถานพยาบาลของ กทม. ทั้งหมด 3,862 คน จำนวนหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี พบผลเป็นบวก 29 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-18)

55.00

18/3/2563 : เก็บรวบรวมผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โดยคิดจากจำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่เจาะเลือดในสถานพยาบาลของ กทม. ทั้งหมด 3,257 คน จำนวน หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี พบผลเป็นบวก 27 คน คิดเป็นร้อยละ 0.83

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-09)

50.00

9/3/2563 : เก็บรวบรวมผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โดยคิดจากจำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่เจาะเลือดในสถานพยาบาลของ กทม. ทั้งหมด 3,113 คน จำนวน หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี พบผลเป็นบวก 27 คน คิดเป็นร้อยละ 0.87

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-19)

45.00

19/2/2563 : เก็บรวบรวมผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โดยคิดจากจำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่เจาะเลือดในสถานพยาบาลของ กทม. ทั้งหมด 2,958 คน จำนวน หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี พบผลเป็นบวก 27 คน คิดเป็นร้อยละ 0.91

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-06)

40.00

6/2/2563 : เก็บรวบรวมผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โดยคิดจากจำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่เจาะเลือดในสถานพยาบาลของ กทม. ทั้งหมด 2,6898 คน จำนวน หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี พบผลเป็นบวก 26 คน คิดเป็นร้อยละ 0.97

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-17)

35.00

17/1/2563 : เก็บรวบรวมผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โดยคิดจากจำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่เจาะเลือดในสถานพยาบาลของ กทม. ทั้งหมด 1,694 คน จำนวน หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี พบผลเป็นบวก 8 คน คิดเป็นร้อยละ 0.47

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-09)

30.00

9/1/2563 : เก็บรวบรวมผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โดยคิดจากจำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่เจาะเลือดในสถานพยาบาลของ กทม. ทั้งหมด 1,628 คน จำนวน หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี พบผลเป็นบวก 8 คน คิดเป็นร้อยละ 0.49

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-19)

25.00

19/12/2562 : เก็บรวบรวมผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โดยคิดจากจำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่เจาะเลือดในสถานพยาบาลของ กทม. ทั้งหมด 1,628 คน จำนวน หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี พบผลเป็นบวก 8 คน คิดเป็นร้อยละ 0.49

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-09)

20.00

9/12/2562 : เก็บรวบรวมผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โดยคิดจากจำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่เจาะเลือดในสถานพยาบาลของ กทม. ทั้งหมด 347 คน จำนวน หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี พบผลเป็นบวก 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.58

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-20)

15.00

20/11/2562 : เก็บรวบรวมผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โดยคิดจากจำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่เจาะเลือดในสถานพยาบาลของ กทม. ทั้งหมด 185 คน จำนวน หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี พบผลเป็นบวก 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.54

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-08)

10.00

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เก็บรวบรวมผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ของศูนย์บริการสาธารณสุขสำนักอนามัย โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ประจำเดือน ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(21) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เก็บรวบรวมผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ของศูนย์บริการสาธารณสุขสำนักอนามัย โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดตั้งคณะกรรมการโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมตามที่กำหนด
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เก็บรวบรวมผลการปฏิบัติงาน รายไตรมาส
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปผลและเสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3687

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3687

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0944

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 66.67

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.26

100 / 100
3
20.51

0 / 0
4
66.67

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **