ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมควบคุมและพักพิงสุนัข (สสธ.) : 08000000-3689

สำนักอนามัย : (2563)

89.15

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 89.15

นายศรัณรัตน์ บัวชุม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

- โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคสัตว์สู่คนที่มีอันตราย คนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่แสดงอาการจะเสียชีวิตทุกราย โดยมีสุนัขและแมวเป็นพาหะของโรคที่สำคัญ (อัตราป่วยตาย 100%) การดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์ควบคุมและพักพิงสุนัขจรจัด จึงใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีเมตตาธรรม...//

08060000/08060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกรุงเทพฯและภาคีเครือข่ายภาครัฐเอกชน และชุมชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเมือง.../

เป้าหมายของโครงการ

- จำนวนสุนัขที่ได้รับการควบคุมดูแลให้ที่พักพิง จำนวน 3,000 ตัว (Output) - อัตราผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ไม่เกิน 0.0 ต่อแสนประชากร (Outcome)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 89.15 (2020-09-09)

89.15

9/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ดำเนินการขอปรับเป้าหมายตัวชี้วัดเดิมตั้งค่าเป้าหมายผลผลิต 3,000 ตัว เปลี่ยนเป็น 2,000 ตัว ผลการดำเนินการเดือนสิงหาคม 2563 ดำเนินการรับุสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด จำนวน 29 ตัว ผลการดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู จำนวน 1,783 ตัว ผลการดำเนินการตามกิจกรรม ไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจาก การประชุม"การดำเนินงานเชิงรุกด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่่งยืนของประชาชน" เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องราคาบอลรูม ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานคร โดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พลตำรวจโทโสภณ พิสุทธิวงษ์) เป็นประธานในที่ประชุม ได้ให้นโยบายโดยกำหนดแนวทางการแก้ไขข้อร้องเรียนปัญหาสุนัขจรจัดแบบการมีส่วนร่วมโดยให้สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข และสำนักงานเขตประสานความร่วมมือกับกลุ่มอาสาสมัครแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน และสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ได้ดำเนินการตามนโยบายของร้องผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(พลตำรวจโทโสภณ พิสุทธิวงษ์) โดยกำหนดแนวทางการแก้ไขข้อร้องเรียนปัญหาสุนัขจรจัด และปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ให้ความเห็นชอบแล้วตามเสนอแล้ว ..//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.70 (2020-08-20)

87.70

20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ดำเนินการขอปรับเป้าหมายตัวชี้วัดเดิมตั้งค่าเป้าหมายผลผลิต 3,000 ตัว เปลี่ยนเป็น 2,000 ตัว เดือนกรกฎาคม 2563 ดำเนินการรับุสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด จำนวน 44 ตัว ผลการดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู จำนวน 1,754 ตัว..//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.70 (2020-08-07)

87.70

7/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ดำเนินการขอปรับเป้าหมายตัวชี้วัดเดิมตั้งค่าเป้าหมายผลผลิต 3,000 ตัว เปลี่ยนเป็น 2,000 ตัว เดือนกรกฎาคม 2563 ดำเนินการรับุสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด จำนวน 44 ตัว ผลการดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู จำนวน 1,754 ตัว..//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.50 (2020-07-20)

85.50

20/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ดำเนินการขอปรับเป้าหมายตัวชี้วัดเดิมตั้งค่าเป้าหมายผลผลิต 3,000 ตัว เปลี่ยนเป็น 2,000 ตัว เดือนมิถุนายน 2563 ดำเนินการรับุสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด จำนวน 67 ตัว ผลการดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู จำนวน 1,710 ตัว..//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.50 (2020-07-10)

85.50

10/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ดำเนินการขอปรับเป้าหมายตัวชี้วัดเดิมตั้งค่าเป้าหมายผลผลิต 3,000 ตัว เปลี่ยนเป็น 2,000 ตัว เดือนมิถุนายน 2563 ดำเนินการรับุสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด จำนวน 67 ตัว ผลการดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู จำนวน 1,710 ตัว..//

** ปัญหาของโครงการ :1. นโยบายแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดแบบบูรณาการทำให้มีการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนสุนัขก่อนดำเนินการจับ ทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 2. ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขต้องจัดทีมเจ้าหน้าที่ออกไปดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ...// ขอปรับลดหมายผลผลิต 3,000 ตัว เปลี่ยนเป็น 2,000 ตัว

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 82.15 (2020-06-22)

82.15

2020-6-22 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ดำเนินการขอปรับเป้าหมายตัวชี้วัดเดิมตั้งค่าเป้าหมายผลผลิต 3,000 ตัว เปลี่ยนเป็น 2,000 ตัว ผลการดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู จำนวน 1,643 ตัว..//

** ปัญหาของโครงการ :1. นโยบายแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดแบบบูรณาการทำให้มีการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนสุนัขก่อนดำเนินการจับ ทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 2. ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขต้องจัดทีมเจ้าหน้าที่ออกไปดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ...// ขอปรับลดหมายผลผลิต 3,000 ตัว เปลี่ยนเป็น 2,000 ตัว และดำเนินการตามเป้าหมายเดิม

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 82.15 (2020-06-09)

82.15

9/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 รับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู จำนวน 41 ตัว ผลการดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู จำนวน 1,643 ตัว..//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.40 (2020-05-20)

53.40

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ประจำเดือนเมษายน 2563 รับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู จำนวน 23 ตัว ผลการดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู จำนวน 1,602 ตัว..//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.40 (2020-05-08)

53.40

8/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ประจำเดือนเมษายน 2563 รับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู จำนวน 23 ตัว ผลการดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู จำนวน 1,602 ตัว..//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.63 (2020-04-20)

52.63

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ประจำเดือนมีนาคม 2563 รับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู จำนวน 35 ตัว ผลการดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู จำนวน 1,579 ตัว..//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.63 (2020-04-09)

52.63

9/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ประจำเดือนมีนาคม 2563 รับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู จำนวน 35 ตัว ผลการดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู จำนวน 1,579 ตัว..//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.47 (2020-03-23)

50.47

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 รับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู จำนวน 253 ตัว ผลการดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู จำนวน 1,514 ตัว..//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.47 (2020-03-09)

50.47

9/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 รับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู จำนวน 253 ตัว ผลการดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู จำนวน 1,514 ตัว..// /

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2020-02-20)

42.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 390 ตัว ผลการดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู จำนวน 1,261 ตัว..//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2020-02-11)

42.00

11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 390 ตัว ผลการดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู จำนวน 1,261 ตัว..//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.03 (2020-01-20)

29.03

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 241 ตัว ผลการดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู จำนวน 871 ตัว..//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.03 (2020-01-08)

29.03

8/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 241 ตัว ผลการดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู จำนวน 871 ตัว..//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.10 (2019-12-20)

20.10

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 221 ตัว ผลการดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู จำนวน 603 ตัว..//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.10 (2019-12-09)

20.10

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 221 ตัว ผลการดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู จำนวน 603 ตัว..//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.63 (2019-11-19)

13.63

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 409 ตัว..//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(21) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.63 (2019-11-08)

13.63

2019-11-8 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 409 ตัว../

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(22) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ จัดหายารักษาสัตว์ เวชภัณฑ์และอาหารสุนัข...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการฯ จัดหายารักษาสัตว์ เวชภัณฑ์ และอาหารสุนัข
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตรวจรับ กักกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพสุนัขเข้าใหม่ที่ส่งมาจากศุนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ประเวศ ทำการเลี้ยงดูให้อาหารและดูแลสุขภาพสุนัขจรจัด ฝึกสุนัข ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์ ฯ พร้อมทั้งให้บริการแก่ประชาชนผู้มาเยี่ยมชม และขอรับสุนัขไปอุปการะ
:85%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน และประเมินผลการปฏิบัติงานนำเสนอต่อผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3689

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3689

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0944

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 66.67

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.26

100 / 100
3
20.51

0 / 0
4
66.67

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **