ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว (สสธ.) : 08000000-3690

สำนักอนามัย : (2563)

98.75

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 98.75

นายมนตรี วงศ์ศรีสุนทร

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

- โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคสัตว์สู่คนที่มีอันตราย คนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่แสดงอาการจะเสียชีวิตทุกราย โดยมีสุนัขและแมวเป็นพาหะของโรคที่สำคัญ (อัตราป่วยตาย 100%) การดำเนินกิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จึงใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการควบคุมจำนวนสุนัขและแมวซึ่งเป็นการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีเมตตาธรรม...//

08060000/08060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกรุงเทพฯและภาคีเครือข่ายภาครัฐเอกชน และชุมชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเมือง

เป้าหมายของโครงการ

- จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการผ่าตัดทำหมัน จำนวน 15,000 ตัว (Output) - อัตราผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ไม่เกิน 0.2 ต่อแสนประชากร (Outcome)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.75 (2020-06-22)

98.75

2020-6-22 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ดำเนินการขอปรับเป้าหมายตัวชี้วัดจากเดิมค่าเป้าหมายผลผลิต 15,000 ตัว เปลี่่ยนเป็น 13,000 ตัว ผลการดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 12,838 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 1,184 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 1,695 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 3,753 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 6,206 ตัว ...//

** ปัญหาของโครงการ :- เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ทำให้ 1. ไม่สามารถออกหน่วยบริการทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัขได้ครอบคลุมตามแผนปฏิบัติงานลงพื้นที่ได้ 2. จำนวนผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนฯ ในคลินิกสัตวแพทย์ฯ ลดลง 3. ศูนย์บริการสาธารณสุขบางแห่งไม่สามารถลงพื้นที่ร่วมรณรงค์ฉีดวัคซีนฯ ได้ 4. สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ต้องจัดทีมเจ้าหน้าที่ออกดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ...// ขอปรับเป้าหมายผลผลิต จากเดิม 15,000 ตัว เปลี่ยนเป็น 13,000 ตัว

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.75 (2020-06-09)

98.75

9/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 841 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 59 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 90 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 279 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 413 ตัว ผลการดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 12,838 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 1,184 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 1,695 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 3,753 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 6,206 ตัว ...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-20)

75.00

2020-5-20 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เดือนเมษายน 2563 จำนวน 762 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 71ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 76 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 230 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 385 ตัว ผลการดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 11,997 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 1,125 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 1,605 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 3,474 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 5,793 ตัว ...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-08)

75.00

2020-5-8 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เดือนเมษายน 2563 จำนวน 762 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 71ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 76 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 230 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 385 ตัว ผลการดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 11,997 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 1,125 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 1,605 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 3,474 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 5,793 ตัว ...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 73.61 (2020-04-20)

73.61

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 1,673 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 163 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 241 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 469 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 800 ตัว ผลการดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 11,042 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 1,038 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 1,512 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 3,164 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 5,328 ตัว ...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 73.61 (2020-04-09)

73.61

9/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 1,673 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 163 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 241 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 469 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 800 ตัว ผลการดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 11,042 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 1,038 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 1,512 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 3,164 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 5,328 ตัว ...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.27 (2020-03-23)

62.27

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 1,923 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 245 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 264 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 533 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 881 ตัว ผลการดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 9,340 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 875 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 1,271 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 2,687 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 4,507 ตัว ...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.27 (2020-03-09)

62.27

9/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 1,923 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 245 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 264 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 533 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 881 ตัว ผลการดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 9,340 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 875 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 1,271 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 2,687 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 4,507 ตัว ...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 49.54 (2020-02-20)

49.54

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เดือนมกราคม 2563 จำนวน 1,985 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 154 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 279 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 597 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 955 ตัว ผลการดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 7,417 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 630 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 1,007 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 2,154 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 3,626 ตัว ...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 49.54 (2020-02-11)

49.54

11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เดือนมกราคม 2563 จำนวน 1,985 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 154 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 279 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 597 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 955 ตัว ผลการดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 7,417 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 630 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 1,007 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 2,154 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 3,626 ตัว ...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.24 (2020-01-20)

36.24

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 1,444 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 102 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 152 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 447 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 743 ตัว ผลการดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 5,436 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 480 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 728 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 1,557 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 2,671 ตัว ...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.24 (2020-01-08)

36.24

8/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 1,444 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 102 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 152 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 447 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 743 ตัว ผลการดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 5,436 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 480 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 728 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 1,557 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 2,671 ตัว ...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.61 (2019-12-20)

26.61

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 1,870 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 163 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 226 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 521 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 960 ตัว ผลการดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 3,992 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 378 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 576 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 1,110 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 1,928 ตัว ...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.61 (2019-12-09)

26.61

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 1,870 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 163 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 226 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 521 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 960 ตัว ผลการดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 3,992 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 378 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 576 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 1,110 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 1,928 ตัว ...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.15 (2019-11-19)

14.15

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 2,122 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 215 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 350 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 589 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 968 ตัว ...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.15 (2019-11-08)

14.15

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 2,122 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 215 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 350 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 589 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 968 ตัว ...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมวางแผนดำเนินการ ประสานเจ้าหน้าที่เขต กลุ่มคนรักสัตว์และชุมชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหน่วยลงพื้นที่ จัดหายา เวชภัณฑ์ กำกับดูแลและควบคุมการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุมวางแผนดำเนินงาน และประสานงานกับเจ้าหน้าที่เขต กลุ่มคนรักสัตว์ และชุมชนที่เกี่ยวข้อง เพ่อจัดหน่วยลงพื้นที่ผ่าตัดทำหมันฯ จัดหายาและเวชภัณฑ์ กำกับดูแล และควบคุมการเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ให้บริการผ่าตัดทำหมันฯ ณ คลินิกสัตว์แพทย์ กทม. ทั้ง ๗ แห่ง คลินิกกลุ่มควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ประวเศและทัพทัน และจัดหน่วยลงพื้่นที่ผ่าตัดทำหมันฯ
:85%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน และประเมินผลการปฏิบัติงานนำเสนอต่อผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3690

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3690

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0944

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
20.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **