ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการทดสอบความชำนาญ (Proficiency Testing) ของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัยและสำนักงานเขต ในการตรวจคัดกรองหายาบ้า (Methamphetamine) ในปัสสาวะ (สชส.) : 08000000-3692

สำนักอนามัย : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวเพชรรัตน์ เสถียรเมธากุล สชส.สนอ. โทร 0 2294 2907 ต่อ 17

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เป็นการประเมินศักยภาพความถูกต้องในการรายงานผลการตรวจคัดกรองหายาบ้าในปัสสาวะของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย และสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร และสร้างเสริมพัฒนาเจ้าหน้าที่ที่ทำการตรวจวิเคราะห์ให้ได้มาตรฐานตามระบบคุณภาพ

08890200/08890200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อประเมินศักยภาพความถูกต้องในการรายงานผลการตรวจคัดกรองหายาบ้า (Methamphetamine) ในปัสสาวะ ของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย และ สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ๒. เพื่อสร้างเสริมการพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้ทำการตรวจวิเคราะห์ให้ได้มาตรฐานตามระบบคุณภาพ

เป้าหมายของโครงการ

๑. เป้าหมายเชิงปริมาณ : ร้อยละ ๙๐ ของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย และสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ที่เข้าร่วมโครงการส่งรายงานผลภายในระยะเวลา ที่กำหนด ๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ๙๐ ของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย และสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมิน คุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ถ้ามีผลการประเมินจากศูนย์บริการสาธารณสุข /สำนักงานเขตรายใดไม่ผ่านเกณฑ์ ก็จะมีการสอบทวนกระบวนการตรวจวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดการ ตรวจวิเคราะห์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ถูกต้อง เชื่อถือได้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ทำให้ผู้รับบริการเกิดความเชื่อมั่นในผลการวิเคราะห์ที่ได้รับ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-12)

100.00

2020-8-12 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 9. ติดตามรวบรวมและประเมินผลการทดสอบ และจัดทำผลการประเมินการทดสอบความชำนาญครั้งที่ 2 คิดเป็นสัดส่วนของงานเท่ากับร้อยละ 15 - ได้ทำการรวบรวมและประเมินผลการทดสอบความชำนาญฯ ครั้งที่ 2 คิดเป็นความสำเร็จของงานร้อยละ 15 10. ประเมินและสรุปผลกิจกรรมทดสอบความชำนาญฯ ทั้ง 2 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนของงานเท่ากับร้อยละ 10 - ได้ทำการประเมินและสรุปผลการทดสอบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นความสำเร็จของงานร้อยละ 10 ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 100//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-21)

75.00

21/7/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 7. ดำเนินการประสานงานและจัดทำหนังสือแจ้งศูนย์บริการสาธารณสุข และสำนักงานเขต เพื่อจัดส่งตัวอย่างทดสอบครั้งที่ 2 คิดเป็นสัดส่วนของงานเท่ากับร้อยละ 5 - ได้ดำเนินการประสานงานและจัดทำหนังสือแจ้งศูนย์บริการสาธารณสุข และสำนักงานเขต เพื่อจัดส่งตัวอย่างทดสอบครั้งที่ 2 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 คิดเป็นความสำเร็จของงานร้อยละ 5 8. จัดส่งตัวอย่างทดสอบความชำนาญฯ ครั้งที่ 2 คิดเป็นสัดส่วนของงานเท่ากับร้อยละ 10 - ได้ดำเนินการจัดส่งตัวอย่างทดสอบความชำนาญฯ ครั้งที่ 2 ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุขและสำนักงานเขตที่ร่วมกิจกรรมเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 คิดเป็นความสำเร็จของงานร้อยละ 10 ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 75//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-07-13)

65.00

13/7/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 7. ดำเนินการประสานงานและจัดทำหนังสือแจ้งศูนย์บริการสาธารณสุข และสำนักงานเขต เพื่อจัดส่งตัวอย่างทดสอบครั้งที่ 2 คิดเป็นสัดส่วนของงานเท่ากับร้อยละ 5 - ได้ดำเนินการประสานงานและจัดทำหนังสือแจ้งศูนย์บริการสาธารณสุข และสำนักงานเขต เพื่อจัดส่งตัวอย่างทดสอบครั้งที่ 2 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 คิดเป็นความสำเร็จของงานร้อยละ 5 ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 65//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-20)

60.00

20/06/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 6. จัดเตรียมตัวอย่างทดสอบ น้ำยา วัสดุ และอุปกรณ์ สำหรับการทดสอบครั้งที่ 2 คิดเป็นสัดส่วนของงานเท่ากับร้อยละ 10 - ได้ดำเนินการจัดเตรียมตัวอย่างทดสอบ น้ำยา วัสดุ และอุปกรณ์ สำหรับการทดสอบครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นความสำเร็จของงานร้อยละ 10 ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 60//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-11)

60.00

11/06/2563 : 6. จัดเตรียมตัวอย่างทดสอบ น้ำยา วัสดุ และอุปกรณ์ สำหรับการทดสอบครั้งที่ 2 คิดเป็นสัดส่วนของงานเท่ากับร้อยละ 10 - ได้ดำเนินการจัดเตรียมตัวอย่างทดสอบ น้ำยา วัสดุ และอุปกรณ์ สำหรับการทดสอบครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นความสำเร็จของงานร้อยละ 10 ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 60//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-20)

60.00

20/5/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 6. จัดเตรียมตัวอย่างทดสอบ น้ำยา วัสดุ และอุปกรณ์ สำหรับการทดสอบครั้งที่ 2 คิดเป็นสัดส่วนของงานเท่ากับร้อยละ 10 - ได้ดำเนินการจัดเตรียมตัวอย่างทดสอบ น้ำยา วัสดุ และอุปกรณ์ สำหรับการทดสอบครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นความสำเร็จของงานร้อยละ 10 ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 60//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-12)

60.00

12/5/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 6. จัดเตรียมตัวอย่างทดสอบ น้ำยา วัสดุ และอุปกรณ์ สำหรับการทดสอบครั้งที่ 2 คิดเป็นสัดส่วนของงานเท่ากับร้อยละ 10 - ได้ดำเนินการจัดเตรียมตัวอย่างทดสอบ น้ำยา วัสดุ และอุปกรณ์ สำหรับการทดสอบครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นความสำเร็จของงานร้อยละ 10 ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 60//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-21)

60.00

21/4/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 6. จัดเตรียมตัวอย่างทดสอบ น้ำยา วัสดุ และอุปกรณ์ สำหรับการทดสอบครั้งที่ 2 คิดเป็นสัดส่วนของงานเท่ากับร้อยละ 10 - ได้ดำเนินการจัดเตรียมตัวอย่างทดสอบ น้ำยา วัสดุ และอุปกรณ์ สำหรับการทดสอบครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นความสำเร็จของงานร้อยละ 10 ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 60//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-11)

50.00

11/4/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 6. ติดตาม รวบรวมและประเมินผลการทดสอบ และจัดทำผลการประเมินการทดสอบความชำนาญ ครั้งที่ 1 คิดเป็นสัดส่วนของงานเท่ากับร้อยละ 15 - ได้ดำเนินการติดตาม รวบรวมและประเมินผลการทดสอบฯ ครั้งที่ 1 คิดเป็นความสำเร็จของงานร้อยละ 10 ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 50//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-20)

50.00

20/3/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 6. ติดตาม รวบรวมและประเมินผลการทดสอบ และจัดทำผลการประเมินการทดสอบความชำนาญ ครั้งที่ 1 คิดเป็นสัดส่วนของงานเท่ากับร้อยละ 15 - ได้ดำเนินการติดตาม รวบรวมและประเมินผลการทดสอบฯ ครั้งที่ 1 คิดเป็นความสำเร็จของงานร้อยละ 10 ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 50//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-10)

40.00

10/3/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 5. ติดตาม รวบรวมและประเมินผลการทดสอบ และจัดทำผลการประเมินการทดสอบความชำนาญ ครั้งที่ 1 คิดเป็นสัดส่วนของงานเท่ากับร้อยละ 15 - ได้ดำเนินการติดตาม รวบรวมและประเมินผลการทดสอบฯ ครั้งที่ 1 คิดเป็นความสำเร็จของงานร้อยละ 5 ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 40//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-22)

35.00

22/2/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 4. จัดส่งตัวอย่างทดสอบความชำนาญฯ ครั้งที่ 1 คิดเป็นสัดส่วนของงานเท่ากับร้อยละ 10 - ได้ดำเนินการจัดส่งตัวอย่างทดสอบความชำนาญฯ ครั้งที่ 1 ให้ศูนย์บริการสาธารณสุขแล้วเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 และสำนักงานเขตได้เดินทางมารับตัวอย่างและทำการทดสอบแล้ว คิดเป็นความสำเร็จของงานร้อยละ 10 ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 35//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-13)

35.00

13/2/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 4. จัดส่งตัวอย่างทดสอบความชำนาญฯ ครั้งที่ 1 คิดเป็นสัดส่วนของงานเท่ากับร้อยละ 10 - ได้ดำเนินการจัดส่งตัวอย่างทดสอบความชำนาญฯ ครั้งที่ 1 ให้ศูนย์บริการสาธารณสุขแล้วเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 และสำนักงานเขตได้เดินทางมารับตัวอย่างและทำการทดสอบแล้ว คิดเป็นความสำเร็จของงานร้อยละ 10 ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 35//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-22)

25.00

22/1/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 3. ดำเนินการประสานงานและจัดทำหนังสือแจ้งศูนย์บริการสาธารณสุขและสำนักงานเขต เพื่อมารับตัวอย่างทดสอบครั้งที่ 1 - ดำเนินการประสานงานและจัดทำหนังสือแจ้งศูนย์บริการสาธารณสุขและสำนักงานเขต เพื่อมารับตัวอย่างทดสอบครั้งที่ 1 ในวันที่ 21 มกราคม 2563 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 5 ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 25//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-11)

25.00

11/1/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 3. ดำเนินการประสานงานและจัดทำหนังสือแจ้งศูนย์บริการสาธารณสุขและสำนักงานเขต เพื่อมารับตัวอย่างทดสอบครั้งที่ 1 - ดำเนินการประสานงานและจัดทำหนังสือแจ้งศูนย์บริการสาธารณสุขและสำนักงานเขต เพื่อมารับตัวอย่างทดสอบครั้งที่ 1 ในวันที่ 21 มกราคม 2563 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 5 ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 25//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-22)

20.00

22/12/2562 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. วางแผนการดำเนินกิจกรรมฯ เพื่อจัดทำกิจกรรมฯ - ดำเนินการวางแผนการดำเนินกิจกรรมฯ เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 5 2. จัดเตรียมตัวอย่างทดสอบ น้ำยา วัสดุและอุปกรณ์ สำหรับการทดสอบครั้งที่ 1 - ได้ดำเนินการเตรียมตัวอย่างทดสอบ น้ำยา วัสดุและอุปกรณ์ สำหรับการทดสอบครั้งที่ 1 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 5 ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 20//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-12)

15.00

12/12/2562 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. วางแผนการดำเนินกิจกรรมฯ เพื่อจัดทำกิจกรรมฯ - ดำเนินการวางแผนการดำเนินกิจกรรมฯ เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 5 ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 10 2. จัดเตรียมตัวอย่างทดสอบ น้ำยา วัสดุและอุปกรณ์ สำหรับการทดสอบครั้งที่ 1 - อยู่ระหว่างการจัดเตรียมตัวอย่างทดสอบ น้ำยา วัสดุและอุปกรณ์ สำหรับการทดสอบครั้งที่ 1 คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 5 ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 15//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-22)

5.00

22/11/2562 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. วางแผนการดำเนินกิจกรรมฯ เพื่อจัดทำกิจกรรมฯ ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 5//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-12)

5.00

12/11/2562 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. วางแผนการดำเนินกิจกรรมฯ เพื่อจัดทำกิจกรรมฯ ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 5//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. วางแผนการดำเนินกิจกรรมฯ เพื่อจัดทำกิจกรรมฯ ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 5//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แต่งตั้งคณะทำงาน ประชุมวางแผนการดำเนินงานและประสานงานกิจกรรมทดสอบความชำนาญฯ กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดเตรียมอุปกรณ์ เอกสาร และตัวอย่างทดสอบความชำนาญ ครั้งที่ 1
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดส่งตัวอย่างทดสอบความชำนาญ ครั้งที่ 1 ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญ
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ติดตาม รวบรวม ประเมินผลการทดสอบความชำนาญ และส่งผลการประเมินผล ครั้งที่ 1
:20%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดเตรียมอุปกรณ์ เอกสาร และตัวอย่างทดสอบความชำนาญ ครั้งที่ 2
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดส่งตัวอย่างทดสอบความชำนาญ ครั้งที่ 2 ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ติดตาม รวบรวม และประเมินผลการทดสอบความชำนาญ และส่งผลการประเมินผล ครั้งที่ 2
:20%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:สรุปผลกิจกรรมทดสอบความชำนาญ
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3692

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3692

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0944

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 66.67

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.26

100 / 100
3
20.51

0 / 0
4
66.67

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **