ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมรณรงค์การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก (มะเร็งเต้านม)(กสภ.) : 08000000-3699

สำนักอนามัย

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

เมษิณี โทร 02 203 2869

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

การป้องกันการเกิดมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกที่ดีที่สุด คือการเฝ้าระวังโดยการตรวจคัดกรองตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ซึ่งหากพบความผิดปกติตั้งแต่เนิ่นๆ ได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษา จะช่วยลดอุบัติการณ์การเกิดมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกได้ สิ่งสำคัญคือควรสร้างความตระหนักให้กับสตรีในช่วงอายุ 30 – 70 ปี ที่เป็นช่วงอายุที่มีโอกาสพบการเกิดมะเร็งมากที่สุด ให้รู้ถึงความสำคัญในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และรับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกโดยบุคลากรสาธารณสุข

08030200/08030200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้สตรีมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมมากขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

สตรีช่วงอายุ 30 – 70 ปี ที่มารับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุข และในชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๔ สตรีในช่วงอายุ ๓๐ - ๗๐ ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-20)

30.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมผลการให้บริการคัดกรองมะเร็งสตรีในศูนย์บริการสาธารณสุข ไตรมาส 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-09)

30.00

9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสรุปผลการให้บริการคัดกรองมะเร็งสตรีในศูนย์บริการสาธารณสุข ไตรมาส 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-23)

25.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมผลการให้บริการคัดกรองมะเร็งสตรีในศูนย์บริการสาธารณสุข ไตรมาส 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-06)

15.00

6/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมข้อมูลแนวทางการดำเนินงานเพื่อแจ้งศูนย์บริการสาธารณสุขทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-19)

10.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-07)

10.00

7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : รวบรวมผลการดำเนินงานเพื่อใช้ในการวางแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รวบรวมผลการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานในปัจจุบัน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:วางแผนการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:แจ้งแนวทางการดำเนินงานให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:รวบรวมผลการให้บริการคัดกรองมะเร็งเต้านมในศูนย์บริการสาธารณสุขและการออกหน่วยคัดกรองเชิงรุก
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ติดตามการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3699

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3699

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0910

ตัวชี้วัด : สตรีในช่วงอายุ 30-70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (ผลผลิต)

ค่าเป้าหมาย >คน : 12500.0000

ผลงานที่ทำได้ >คน : 767.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(>คน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
767.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **