รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

สตรีในช่วงอายุ 30-70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (ผลผลิต) : 0800-0910

ค่าเป้าหมาย >คน : 12500.0000

ผลงานที่ทำได้ >คน : 767.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(>คน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
767.00
0.0000
0 / 0
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ชี้แจงแนวทางการตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี ปีงบประมาณ 2563 ให้กับผู้เกี่ยวข้องทราบ รวบรวมผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562 มีสตรีได้รับบริการตรวจมะเร็งเต้านม จำนวน 767 คน คิดเป็นร้อยละ 6.14 ของเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

สตรีได้รับบริการตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก หมายถึง สตรีอายุ 30 – 70 ปี ที่ได้รับบริการตรวจมะเร็งเต้านม และสตรีอายุ 30 - 60 ปีที่ได้รับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก เชิงรับที่ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง ในคลินิกวางแผนครอบครัวและหลังคลอดและคลินิกส่งเสริมสุขภาพวัยทอง หรือการออกหน่วยเชิงรุก ของศูนย์บริการสาธารณสุขออกหน่วยคัดกรองในชุมชนหรือการออกหน่วยคัดกรองเชิงรุกร่วมกับรถคัดกรองมะเร็งเคลื่อนที่

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

-

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๔ สตรีในช่วงอายุ ๓๐ - ๗๐ ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด