ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ (กสภ.) : 08000000-3700

สำนักอนามัย : (2563)

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นางณัฐศรัณย์ จิตต์อารีทิพย์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

---ในปัจจุบันคนไทยป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง/โรควิถีชีวิต/NCDs ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง ประมาณ 14 ล้านคนปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะด้านคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ทำให้ประชากรเสียชีวิตก่อนวัยอันควรกลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ กองสร้างเสริมสุขภาพจึงได้จัดทำโครงการฯเป็นการดำเนินงานเชิงรุก เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับทราบเเละสามารถเข้าถึงบริการทางด้านการแพทย์เเละสาธารณสุขได้อย่้างทั่วถึง

08030000/08030000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

---เพื่อจัดบริการด้านสาธารณสุขเชิงรุกแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย ณ ชุมชนต่างๆของพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร -เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ได้รับการดูแลสุขภาพโดยการคัดกรองสุขภาพ คำแนะนำด้านสุขภาพอนามัย และผู้ที่มีปัญหาสุขภาพได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องจากหน่วยบริการสาธารณสุข -เพื่อให้สตรีอายุ 35 ปีขึ้นไปในชุมชนต่างๆของพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก ได้รับความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และการตรวจเต้านมด้วยตนเอง พร้อมทั้งส่งต่อผู้ที่มีปัญหาไปรับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลตามระบบ -เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานของศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง ได้รับการตรวจจอประสาทตา และผู้ที่มีปัญหาได้รับการส่งต่อไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาล

เป้าหมายของโครงการ

---เชิงปริมาณ - ให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่หรือสาธารณสุขเคลื่อนที่ ให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัย ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร - จัดรถคัดกรองมะเร็งสตรีเคลื่อนที่ (Mobile Lady Check) เพื่อบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูกแก่สตรีในชุมชนต่างๆของพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร - จัดรถตรวจจอประสาทตาเคลื่อนที่ เพื่อบริการตรวจจอประสาทตาแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานของศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๔ สตรีในช่วงอายุ ๓๐ - ๗๐ ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-06-09)

30.00

2020-6-9 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากเพื่อเป็นการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และคำนึงถุงผลกระทบจาการจัดกิจกรรมที่อาจจะส่งผลต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรม กองสร้างเสริมสุขภาพ จึงขอเลื่อนกิจกรรมโครงการกรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ โดยไม่มีกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ขอชะลอโครงการ เนื่องจากเพื่อเป็นการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และคำนึงถุงผลกระทบจาการจัดกิจกรรมที่อาจจะส่งผลต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรม กองสร้างเสริมสุขภาพ จึงขอเลื่อนกิจกรรมโครงการกรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ โดยไม่มีกำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-05-14)

30.00

14/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากเพื่อเป็นการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และคำนึงถุงผลกระทบจาการจัดกิจกรรมที่อาจจะส่งผลต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรม กองสร้างเสริมสุขภาพ จึงขอเลื่อนกิจกรรมโครงการกรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ โดยไม่มีกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากเพื่อเป็นการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และคำนึงถุงผลกระทบจาการจัดกิจกรรมที่อาจจะส่งผลต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรม กองสร้างเสริมสุขภาพ จึงขอเลื่อนกิจกรรมโครงการกรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ โดยไม่มีกำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-05-07)

30.00

7/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำการออกหน่วยไม่ได้เป็นช่วงของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-24)

30.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการหยุดการทำงานเนื่องมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงไม่มีการออกหน่วย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-17)

30.00

17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ ณ วัดสุวรรณาราม เพื่อคัดกรอง ทั้งหมด 128 ราย ปกติ 79 ราย เสี่ยง 28 ราย (เสี่ยงความดัน 18 ราย เบาหวาน 10 ราย) ป่วย 31 ราย (ความดัน 3 ราย เบาหวาน 26 ราย ให้คำแนะนำ โภชนา 3 ราย แจกเอกสาร 300 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-06)

30.00

6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-17)

25.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-11)

25.00

11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอคำสั่งโครงการกรุงเทพห่วงใย ใส่ใจสุขภาพอยู่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-17)

20.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอการอนุมัติโครงการ กรุงเทพห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-06)

20.00

6/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติโครงการ กรุงเทพห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-13)

15.00

13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการกรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพและขอเงินนอกเงบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-11)

15.00

11/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..อนุมัติโครงการ กรุงเทพห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-18)

10.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... การอนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-01)

5.00

1/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ศึกษา ค้นคว้า หาข้อมูลในการเขียนโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เสนอขออนุมัติโครงการฯ และงบประมาณ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน กำหนดแนวทางการดำเนินงาน
:25%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินโครงการฯ กิจกรรม ตามเป้าหมาย
:30%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลรวบรวมรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อรายงานผู้บริหาร
:20%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3700

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3700

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0910

ตัวชี้วัด : สตรีในช่วงอายุ 30-70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (ผลผลิต)

ค่าเป้าหมาย >คน : 12500.0000

ผลงานที่ทำได้ >คน : 8640.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(>คน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
767.00

100 / 100
2
6,088.00

100 / 100
3
7,750.00

0 / 0
4
8,640.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **