ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมที่ 7 การพัฒนารูปแบบผู้ตรวจการพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่เนื่องที่บ้าน (Supervise Nurse Home Ward ) ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน (กพส.) : 08000000-3701

สำนักอนามัย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวกัญจน์นาริศา สุขสวัสดิ์ โทร 02-2463904 ต่อ 46

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย จึงได้ริเริ่มจัดทำการดูแลผู้ป่วยในรูปแบบการพยาบาลที่บ้านดุจโรงพยาบาล (Home ward) โดยเริ่มต้นจากการจัดทำโครงการการพัฒนาศักยภาพ ผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน โดยในปีงบประมาณ 2559 - 2562 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ผลิตแกนนำผู้ดูแล (Caregiver) จำนวน 4,464 คน ซึ่งยังไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ที่มีจำนวน 80,983 คน ซึ่งได้รับการประเมินความพึงพอใจถึงร้อยละ 95 แสดงให้เห็นว่าผู้ดูแล (Caregiver) สามารถให้การดูแลเฝ้าระวัง คัดกรองภาวะผิดปกติ โดยสามารถทำงานร่วมกับพยาบาลผู้จัดการสุขภาพ (Nurse Care Manager) และเป็นเครือข่ายทีมสุขภาพที่มีทักษะพื้นฐานทางการพยาบาลเบื้องต้น ดังนั้นเพื่อให้งานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ การพัฒนารูปแบบผู้ตรวจการพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน (Supervise Nurse Home ward) จึงมีความสำคัญ

08040000/08040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้านได้รับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน

เป้าหมายของโครงการ

กิจกรรมที่ 1 การอบรมสร้างแกนนำผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคคลภายนอก และบุคลากรของสำนักอนามัย จำนวน 600 คนแบ่งการอบรมออกเป็น 4 รุ่นๆ ละ 150 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้นรุ่นละ 170 คน และวิทยากรวันละ 2 - 4 คน กิจกรรมที่ 2 การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุโรคไตที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลที่เคยผ่านการอบรมสร้างแกนนำผู้ดูแลฯ ในปีงบประมาณ 2559 – 2562 มีผลการปฏิบัติงานดี มีความต่อเนื่อง จำนวน 160 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 175 คน และวิทยากรวันละ 1 - 4 คน กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุแบบประคับประคองที่บ้านดุจโรงพยาบาล กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลที่เคยผ่านการอบรมสร้างแกนนำผู้ดูแลฯ ปีงบประมาณ 2559 – 2562 จำนวน 1,200 คน แบ่งการประชุมออกเป็น 6 รุ่นๆละ 200 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 25 คน รวมทั้งสิ้นรุ่นละ 225 คน และวิทยากรวันละ 1 – 4 คน กิจกรรมที่ 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลที่เคยผ่านการอบรมสร้างแกนนำผู้ดูแลฯ ปีงบประมาณ 2559 - 2562 บุคลากรที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน บุคลากรที่เกี่ยวข้องจากสถานบริบาล คลินิกอบอุ่น พยาบาลวิชาชีพและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของศูนย์บริการสาธารณสุขและพระภิกษุ จำนวน 300 คน แบ่งการประชุมออกเป็น 3 รุ่นๆ ละ 100 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้นรุ่นละ 120 คน และวิทยากรวันละ 3 คน กิจกรรมที่ 5 การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งต่อและให้คำปรึกษาการทำงานร่วมกัน ปัญหาและอุปสรรค ในการจัดทำเส้นทางการให้คำปรึกษาเพื่อการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ส่งต่อจากเครือข่าย กลุ่มเป้าหมาย คือ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลหรือผู้แทนหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และพยาบาลวิชาชีพผู้เกี่ยวข้องจากโรงพยาบาลภาครัฐ หัวหน้าพยาบาลหรือพยาบาลวิชาชีพผู้เกี่ยวข้องจากศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง พยาบาลวิชาชีพหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากสถานบริบาล (Nursing Home) รวม 240 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 15 คน รวมทั้งสิ้น 255 คน และวิทยากรวันละ 1-2 คน กิจกรรมที่ 6 การจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ติดตามการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคของผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ดูแล เพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลที่เคยผ่านการอบรมสร้างแกนนำผู้ดูแลฯ ในปีงบประมาณ 2559 – 2562 ที่ปฎิบัติงานมีความต่อเนื่อง พยาบาลวิชาชีพ บุคลากร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของศูนย์บริการสาธารณสุข และบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 68 แห่ง แห่งละ 50 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๓ ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ด%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๓.๒ พัฒนาระบบบริการช่องทางด่วนให้กับผู้สูงอายุ (Fast Track)

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-14)

100.00

14/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว กิจกรรมที่ 7 การพัฒนารูปแบบผู้ตรวจการพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน (Supervise Nurse Home ward) ได้ทำการตรวจเยี่ยมในระยะที่ 1 โดยทำการตรวจเยี่ยมศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 68 แห่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนการตรวจเยี่ยมศูนย์บริการสาธารณสุขในระยะที่ 2 ได้ขออนุมัติยกเลิกเรียบร้อยแล้ว (จากสถานการณ์โรคระบาดของโรคโควิด ได้ดำเนินการได้ขออนุมัติยกเลิกกิจกรรม ให้เป็นไปตามข้อคำสั่งแนวทางปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร) ทั้งนี้ ร้อยละ 100 ของผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ที่ปฏิบัติงานจริงได้รับการติดตาม กำกับ ดูแล จากพยาบาลผู้จัดการสุขภาพและผู้ตรวจการพยาบาล เนื่องจาก พยาบาลผู้จัดการสุขภาพได้ลงตรวจเยี่ยมในระยะที่ 1 โดยทำการตรวจเยี่ยมศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 68 แห่ง เพื่อติดตาม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานของผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ที่ปฏิบัติงานจริง ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว โดยพยาบาลผู้จัดการสุขภาพได้ดำเนินการติดตาม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานของผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้านอย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โรคระบาดของโรคโควิด

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์โรคระบาดของโรคโควิด

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-06-30)

95.00

30/6/2563 : กิจกรรมที่ 7 การพัฒนารูปแบบผู้ตรวจการพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน (Supervise Nurse Home ward) ได้ทำการตรวจเยี่ยมในระยะที่ 1 โดยทำการตรวจเยี่ยมศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 68 แห่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว การตรวจเยี่ยมศูนย์บริการสาธารณสุขในระยะที่ 2 ได้ขออนุมัติยกเลิกเรียบร้อยแล้ว ให้เป็นไปตามข้อคำสั่งแนวทางปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :การตรวจเยี่ยมศูนย์บริการสาธารณสุขในระยะที่ 2 ได้ขออนุมัติยกเลิกเรียบร้อยแล้ว ให้เป็นไปตามข้อคำสั่งแนวทางปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร

** อุปสรรคของโครงการ :การตรวจเยี่ยมศูนย์บริการสาธารณสุขในระยะที่ 2 ได้ขออนุมัติยกเลิกเรียบร้อยแล้ว ให้เป็นไปตามข้อคำสั่งแนวทางปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-06-22)

95.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 7 การพัฒนารูปแบบผู้ตรวจการพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน (Supervise Nurse Home ward) เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์โรคระบาดโรคโควิด 19 การตรวจเยี่ยมศูนย์บริการสาธารณสุขในระยะที่ 2 ได้ขออนุมัติยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโรคโควิด 19 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ในสถานการณ์โรคระบาดโรคโควิด 19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-09)

90.00

9/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 7 การพัฒนารูปแบบผู้ตรวจการพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน (Supervise Nurse Home ward) ได้ทำการตรวจเยี่ยมในระยะที่ 1 โดยทำการตรวจเยี่ยมศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 68 แห่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนการตรวจเยี่ยมศูนย์บริการสาธารณสุขในระยะที่ 2 ได้ขออนุมัติยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโรคโควิด 19 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ในสถานการณ์โรคระบาดโรคโควิด 19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-05-20)

90.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ กิจกรรมที่ 7 การพัฒนารูปแบบผู้ตรวจการพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน (Supervise Nurse Home ward) อยู่ระหว่างดำเนินการรายละเอียดดังนี้ 1.ธันวาคม 2562 ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมศูนย์บริการสาธารณสุข 18 แห่งเรียบร้อยแล้ว 2.มกราคม 2563 ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมศูนย์บริการสาธารณสุข 18 แห่งเรียบร้อยแล้ว 3.กุมภาพันธ์ 2563 ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมศูนย์บริการสาธารณสุข 16 แห่งเรียบร้อยแล้ว 4.มีนาคม 2563 ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมศูนย์บริการสาธารณสุข 15 แห่งเรียบร้อยแล้ว 5.เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563 แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ส่วนราชการต่างๆ มีความจำเป็นต้องงดดำเนินการตรวจเยี่ยมไปก่อน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-04-30)

90.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในเดือนเมษายน 2563 แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ส่วนราชการต่างๆ มีความจำเป็นต้องงดดำเนินการตรวจเยี่ยมไปก่อน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-17)

50.00

กิจกรรมที่ 7 การพัฒนารูปแบบผู้ตรวจการพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน (Supervise Nurse Home ward) อยู่ระหว่างดำเนินการรายละเอียดดังนี้ 1. ธันวาคม 2562 ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมศูนย์บริการสาธารณสุข 18 แห่งเรียบร้อยแล้ว 2. มกราคม 2563 ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมศูนย์บริการสาธารณสุข 18 แห่งเรียบร้อยแล้ว 3. กุมภาพันธ์ 2563 ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมศูนย์บริการสาธารณสุข 16 แห่งเรียบร้อยแล้ว 4. มีนาคม 2563 ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมศูนย์บริการสาธารณสุข 15 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการเยี่ยม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.00 (2020-02-27)

26.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 7 การพัฒนารูปแบบผู้ตรวจการพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน (Supervise Nurse Home ward) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมศูนย์บริการสาธารณสุข 16 แห่ง ได้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 6, 11, 15, 21, 34, 36, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 51, 60 และ 68 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-28)

25.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนผู้ตรวจการพยาบาลติดตามการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้านตามแผน (ต่อเนื่อง) โดยในเดือนมกราคม 2563 ดำเนินการติดตามเยี่ยมจำนวน 19 แห่ง ขณะนี้ผู้ตรวจการพยาบาลติดตามตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำแล้วเสร็จไปแล้ว จำนวน 17 ศูนย์ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 2,3,7,17,19,56,61,64,13,14,18,20,23,27,29,31 และ 33 โดยเหลืออีก 2 แห่ง คือ ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 และ 45 ซึ่งจำดำเนินการติดตามเยี่ยมในวันที่ 29 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-20)

20.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนผู้ตรวจการพยาบาลติดตามการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้านตามแผน (ต่อเนื่อง) โดยในเดือนธันวาคมดำเนินการติดตามเยี่ยมจำนวน 18 แห่ง ขณะนี้ผู้ตรวจการพยาบาลติดตามตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำแล้วเสร็จไปแล้ว จำนวน 13 ศูนย์ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1,5,9,12,25,26,30,35,37,41,43,52 และ 55

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-09)

15.00

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนผู้ตรวจการพยาบาลติดตามการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้านตามแผน โดยในเดือนธันวาคมดำเนินการติดตามเยี่ยมจำนวน 18 แห่ง ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1,5,9,12,16,25,26,28,30,35,37,41,43,50,52,55,57 และ 59

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2019-11-27)

13.00

27/11/2562 :อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติให้บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการกองการพยาบาลสาธารณสุข

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-08)

10.00

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติให้บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการกองการพยาบาลสาธารณสุข และอนุมัติเบิกจ่าย ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการในส่วนราชการสังกัดสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอโครงการและขออนุมัติงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-25)

2.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:การจ้างบุคคลภายนอกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจการพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:จ้างเหมาพิมพ์เอกสารการประเมินติดตามกำกับงานการพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้านสำหรับผู้ตรวจการพยาบาล
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ผู้ตรวจการพยาบาลติดตามการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้านตามแผน
:50%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 5
:วิเคราะห์และสรุปผลการตรวจการพยาบาล
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3701

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3701

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0934

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ที่ปฏิบัติงานจริงได้รับการติดตาม กำกับ ดูแล จากพยาบาลผู้จัดการสุขภาพและผู้ตรวจการพยาบาล (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
17.44

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **