ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมที่ 12 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร ภายใต้โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย(กสอ.) : 08000000-3703

สำนักอนามัย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวสาธิดา ปั้นทอง โทร. 0 2580 0955

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กิจกรรมการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคและการปนเปื้อนสารพิษของอาหารและน้ำ (ภายใต้โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย) วัตถุประสงค์เพื่อควบคุม ติดตาม และเฝ้าระวัง มิให้มีการปนเปื้อนเชื้อโรค และสารเคมีที่เป็นอันตรายในอาหารและน้ำที่วางจำหน่ายในตลาดสด ร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต โรงเรียน และอาหารริมบาทวิถี เพื่อให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยปราศจากเชื้อโรคและสารเคมีปนเปื้อนในอาหารที่เป็นอันตราย ซึ่งในการดำเนินงานดังกล่าวเป็นหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต และกองสุขาภิบาลอาหารที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร เพื่อให้มีการจำหน่ายอาหารที่สะอาด ปลอดภัยและปราศจากเชื้อโรคและสารเคมีปนเปื้อนโดยทำการตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร ได้แก่ สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว สารฟอร์มาลิน สารกันรา ยาฆ่าแมลงตกค้างในผักผลไม้ สารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ สีผสมอาหาร กรดแร่อิสระ ไอโอดีนในเกลือบริโภค และตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร มือผู้สัมผัสอาหาร และภาชนะอุปกรณ์ โดยในอนาคตจะได้มีการขยายขอบเขตการตรวจเฝ้าระวังให้มากยิ่งขึ้นต่อไป กองสุขาภิบาลอาหารจึงมีความจำเป็นต้องจัดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารให้มีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผลการตรวจวิเคราะห์มีความแม่นยำ เชื่อถือได้ อันจะส่งผลให้การดำเนินงานควบคุม ป้องกันให้อาหารมีความปลอดภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารเคมีอันตราย -//-

08960000/08960000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย ทั้งในด้านองค์ความรู้ วิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (test kit) ในงานดำเนินงานเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร-//-

เป้าหมายของโครงการ

๑. ร้อยละ ๘๐ ของเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (test kit) ในการตรวจคุณภาพอาหาร (ผลผลิต) ๒. ร้อยละ ๘๐ ของเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร สามารถตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (test kit) ในการตรวจคุณภาพอาหาร ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ (ผลลัพธ์) -//-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๕.๓ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลอาหารมีศักยภาพในการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-16)

100.00

2020-4-16 : การดำเนินการกิจกรรมฯ แล้วเสร็จ จำนวน 3 กลุ่มเขต ได้แก่ กรุงเทพเหนือ,กรุงเทพตะวันออก และกรุงเทพใต้ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ ที่ กท 0701/1582 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง งดการดำเนินการจัดกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงยกเลิกกิจกรรมฯ ดังกล่าว จำนวน 3 กลุ่มเขต ได้แก่ กรุงธนเหนือ, กรุงธนใต้ และกรุงเทพกลาง และได้คืนเงินงบประมาณการจัดกิจกรรมฯโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้ความรู้เป็นแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-study) ซึ่งได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร สำหรับเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร ตามหนังสือสำนักอนามัยที่ กท 0714/6306 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 3 กลุ่มเขตได้ศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อเสริมสร้างความรู้และมีทักษะสามารถปฏิบัติงานด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร และมีการทดสอบความรู้โดยการทำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนรู้ผ่านทางออนไลน์ ตามหนังสือสำนักอนามัย ที่ กท 0714/6945 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เรื่อง กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร ในรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-study) เพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร-//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-08)

50.00

8/4/2563 : กิจกรรมที่ 12 การจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ฯให้มีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผลการตรวจวิเคราะห์มีความแม่นยำ เชื่อถือได้ อันจะส่งผลให้การดำเนินงานอาหารปลอดภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารเคมี (43,560 บาท ใช้เงิน 14,080 บาท คงเหลือ 29,480 บาท) (50%) - การดำเนินการกิจกรรมฯ แล้วเสร็จ จำนวน 3 กลุ่มเขต ได้แก่ กรุงเทพเหนือ,กรุงเทพตะวันออก และกรุงเทพใต้ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อจึงเลื่อนการจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าว จำนวน 3 กลุ่มเขต ได้แก่ กรุงธนเหนือ, กรุงธนใต้ และกรุงเทพกลางออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-17)

45.00

17/3/2563 : กิจกรรมที่ 12 การจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ฯให้มีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผลการตรวจวิเคราะห์มีความแม่นยำ เชื่อถือได้ อันจะส่งผลให้การดำเนินงานอาหารปลอดภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารเคมี (43,560 บาท ใช้เงิน 14,080 บาท คงเหลือ 29,480 บาท) (45%) - สำนักอนามัยโดยกองสุขาภิบาลอาหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการสุขาภิบาลอาหาร สังกัดฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต โดยกำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม พร้อมทั้งประสานสำนักงานเขตในการเตรียมสถานที่จัดกิจกรรม เป็นรายกลุ่มเขต จำนวน 6 กลุ่มเขต ดังนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ จำนวนทั้งสิ้น 23 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสายไหม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตมีนบุรี -//- -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2020-03-06)

36.00

6/3/2563 : กิจกรรมที่ 12 การจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร (43,560 บาท) (36%) - กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม พร้อมทั้งประสานสำนักงานเขตในการเตรียมสถานที่จัดกิจกรรม เป็นรายกลุ่มเขต จำนวน 6 กลุ่มเขต จัดกิจกรรมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 สำนักอนามัยโดยกองสุขาภิบาลอาหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการสุขาภิบาลอาหาร สังกัดฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ จำนวนทั้งสิ้น 23 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสายไหม วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ฯให้มีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผลการตรวจวิเคราะห์มีความแม่นยำ เชื่อถือได้ อันจะส่งผลให้การดำเนินงานอาหารปลอดภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารเคมี -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-19)

35.00

19/2/2563 : กิจกรรมที่ 12 การจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร (43,560 บาท) (35%) - กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม พร้อมทั้งประสานสำนักงานเขตในการเตรียมสถานที่จัดกิจกรรม เป็นรายกลุ่มเขต จำนวน 6 กลุ่มเขต อยู่ระหว่างการขออนุมัติงบประมาณ งวดที่ 2 -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2020-02-04)

27.00

4/2/2563 : กิจกรรมที่ 12 การจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร (43,560 บาท) (27%) - ดำเนินการวางแผนการจัดกิจกรรมฯ เป็นรายกลุ่มเขต จำนวน 6 กลุ่มเขต และกำหนดเวลาและสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรม อยู่ระหว่างการขออนุมัติงบประมาณ งวดที่ 2 -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี//-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.00 (2020-01-20)

26.00

20/1/2563 : กิจกรรมที่ 12 การจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร (43,560บาท) (26%) - ดำเนินการวางแผนการจัดกิจกรรมฯ เป็นรายกลุ่มเขต จำนวน 6 กลุ่มเขต และกำหนดเวลาและสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรม อยู่ระหว่างการขออนุมัติงบประมาณ งวดที่ 2 -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-09)

25.00

9/1/2563 : กิจกรรมที่ 12 การจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร (43,560 บาท) (25%) - ดำเนินการวางแผนการจัดกิจกรรมฯ เป็นรายกลุ่มเขต จำนวน 6 กลุ่มเขต และกำหนดเวลาและสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรม อยู่ระหว่างการขออนุมัติงบประมาณ งวดที่ 2 -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2019-12-19)

11.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการวางแผนการจัดกิจกรรมฯ เป็นรายกลุ่มเขต จำนวน 6 กลุ่มเขต และจัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2019-12-06)

11.00

6/12/2562 : กิจกรรมที่ 12 การจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร (43,560 บาท) (11%) - ดำเนินการวางแผนการจัดกิจกรรมฯ เป็นรายกลุ่มเขต จำนวน 6 กลุ่มเขต และจัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-18)

10.00

18/11/2562 : กิจกรรมที่ 12 การจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร (43,560 บาท) (10%) - ดำเนินการวางแผนการจัดกิจกรรมฯ เป็นรายกลุ่มเขต จำนวน 6 กลุ่มเขต และจัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2019-11-08)

6.00

8/11/2562 : กิจกรรมที่ 12 การจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร โดยจัดกิจกรรมฯ เป็นรายกลุ่มเขต จำนวน 6 กลุ่มเขต กลุ่มเขตละ 1 ครั้งๆ ละ 1 วัน ใช้สถานที่ราชการ เดือนมีนาคม 2563 (43,560 บาท) (6%) - ดำเนินการวางแผนการจัดกิจกรรมฯ เป็นรายกลุ่มเขต จำนวน 6 กลุ่มเขต -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : กิจกรรมที่ 12 การจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร โดยจัดกิจกรรมฯ เป็นรายกลุ่มเขต จำนวน 6 กลุ่มเขต กลุ่มเขตละ 1 ครั้งๆ ละ 1 วัน ใช้สถานที่ราชการ เดือนมีนาคม 2563 (43,560 บาท) (5%) - ดำเนินการวางแผนการจัดกิจกรรมฯ เป็นรายกลุ่มเขต จำนวน 6 กลุ่มเขต -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 3
:เตรียมการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร
:20%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร รายกลุ่มเขต จำนวน 6 กลุ่มเขต
:30%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการจัดอบรมฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 6
:รวบรวมเอกสาร และเบิกจ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 7
:ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3703

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3703

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0944

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 66.6700

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.26

100 / 100
3
20.51

0 / 0
4
66.67

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **