ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย (สยส.) : 08000000-3705

สำนักอนามัย : (2563)

60

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60

--นางสาวกนกพร จรรยามั่น 02 3544236

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

-- สถานการณ์ปัญหายาเสพติดทีรุกสู่กลุ่มเด็กและเยาวนอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่าปัจจุบันมีแนวโน้มนักเสพหน้าใหม่ซึ่งมีอายุน้อยลง สู่วงจรยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น จาก้อมูลด้านการบำบัดรักษา(บสต.) ปีงบประมาณ 2562 พบว่าเด็กและเยาวนอายุต่ำกว่า 15 ปี ร้อยละ 48.16 นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กและเยาวชนทั้ง 2 กลุ่ม เป็นผู้เริ่มใช้ยาเสพติดครั้งแรก ร้อยละ 60.49 ทั้งนี้ ปัจจัยหนึ่งที่ ทำให้เด็กและเยาวชนเกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติดคือ การขาดทักษะในการดำเนินชีวิต แผนยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จึงเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดที่เหมาะสมกับช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กกลุ่มปฐมวัย ช่วงอายุ 3 – 6 ปี มีแนวโน้มคิดเชิงวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทางสมอง (Brain Executive Function : EF) ซึ่งเป็นการสร้างความรู้จักยับยั้งชั่งใจ หยุดคิดไตร่ตรองก่อนทำ รู้จักควบคุมอารมณ์ กำกับพฤติกรรมตนเองให้เหมาะสม ปรับตัวกับสถานการณ์ และเห็นคุณค่าในตนเอง โดยทักษะสมอง EF นี้จะปลูกฝังได้ผลดีในที่สุดในช่วงปฐมวัย และหากได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ทักษะเหล่านี้จะดำรงอยู่ต่อไป เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ของยาเสพติดหรืออบายมุขต่างๆ ในอนาคต เด็กจะมีทักษะในการยับยั้งชั่งใจ รู้จักหลีกเลี่ยงปฏิเสธเป็น และตระหนักถึงเป้าหมายชีวิตจะต้องเดินหน้าไปให้สำเร็จ ซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ชีวิตอย่างแท้จริง ทั้งนี้ การสร้างบุคลากรที่มีภารกิจงานเกี่ยวกับการดูแลเด็กปฐมวัยให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทางสมอง EF อย่างถูกต้องและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างต่อเนื่อง จึงมีความสำคัญโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของเด็กทั้งในปัจจุบันและอนาคต สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดจึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย สำหรับพยาบาลวิชาชีพและพี่เลี้ยงที่ปฏิบัติงานในสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน สังกัดสำนักอนามัย 10 แห่ง ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาทักษะทางสมองในด้านต่างๆ ให้เด็กก่อนวัยเรียนภายใต้การดูแลให้เข้ามาเป็นกลไกหลัก ที่จะร่วมสร้างเป็นพลเมืองรุ่นใหม่ที่มีความเข้มแข็ง สามารถรับมือกับภัยยาเสพติดได้อย่างมีภูมิคุ้มกันต่อไปในอนาคต

08090000/08090000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-- 1. เพื่อจัดทำคู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive Function) สำหรับผู้ปฏิบัติงานพร้อมชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพและพี่เลี้ยงเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน สังกัดศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ให้มีความรู้ด้านการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย 3. เพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินงานด้านการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยในสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน

เป้าหมายของโครงการ

-- กิจกรรมที่ 1 จัดทำคู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive Function) สำหรับผู้ปฏิบัติงานพร้อมชุดกิจกรรมเพื่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย กิจกรรมที่ 3 ติดตามผลการดำเนินงานพยาบาลวิชาชีพและพี่เลี้ยงเด็ก

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-09-03)

60.00

3/9/2563 : ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย (สยส.) ตามหนังสือที่ กท 0709/1210 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ขอขยายระยะเวลาดำเนินดครงการไปจนถึง วันที่ 31 มี.ค 2564 เนื่องจาก สถานการณ์โควิท 19 กิจกรรมที่ 1 ประชุมจัดทำคู่มือพัฒนาทักษะสมองพร้อมจัดทำคู่มือฯ ขอขยายระยะเวลาเป็นดำเนินการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2563- มีนาคม 2564 กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อชุดกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด้กปฐมวัย ขอขยายระยะเวลาเป็นดำเนินการ ระหว่างเดือนสิงหาคม2563- มีนาคม 2564 กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยขอขยายระยะเวลาเป็นดำเนินการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2563- มีนาคม 2564 กิจกรรมที่ 4 ติดตามผลการดำเนินงานของพยาบาลวิชาชีพและพี่เลี้ยงเด้กในสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวันที่ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย ขอขยายระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือน ตุลาคม2563-มีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ : - ขอขยายระยะเวลาดำเนินดครงการไปจนถึง วันที่ 31 มี.ค 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิท 19

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-08-18)

60.00

18/8/2563 : กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการฯได้ 2 ครั้ง กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อชุดกิจกรรมครบตามจำนวนที่กำหนด ขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการไปจนถึง วันที่ 31 มี.ค 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิท 19

** ปัญหาของโครงการ : - ขอขยายระยะเวลาดำเนินดครงการไปจนถึง วันที่ 31 มี.ค 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิท 19

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-08-07)

60.00

7/8/2563 : อยู่ระหว่างจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือฯ และจัดซื้อชุดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-16)

60.00

16/7/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive Functions) และจัดซื้อชุดกิจกรรม EF (Executive Functions) ครั้งที่ 2 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กปฐมวัย

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-09)

60.00

9/7/2563 : ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive Functions) และจัดซื้อชุดกิจกรรม EF (Executive Functions) ครั้งที่ 2 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กปฐมวัย

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-18)

60.00

18/6/2563 : ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive Functions) และจัดซื้อชุดกิจกรรม EF (Executive Functions) ครั้งที่ 1 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กปฐมวัย

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-10)

60.00

10/6/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive Functions) และจัดซื้อชุดกิจกรรม EF (Executive Functions) ครั้งที่ 1 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กปฐมวัย

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-05-19)

35.00

19/5/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการประสานขอรายชื่อกรรมการจัดทำคู่มือฯ ผู้เข้ารับการอบรมฯ และจัดทำคำสั่ง

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-05-07)

35.00

7/5/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการประสานขอรายชื่อกรรมการจัดทำคู่มือฯ ผู้เข้ารับการอบรมฯ และจัดทำคำสั่ง

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-21)

35.00

21/4/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการประสานขอรายชื่อกรรมการจัดทำคู่มือฯ ผู้เข้ารับการอบรมฯ และจัดทำคำสั่ง

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-09)

35.00

9/4/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการประสานขอรายชื่อกรรมการจัดทำคู่มือฯ ผู้เข้ารับการอบรมฯ และจัดทำคำสั่ง

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-19)

35.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการประสานขอรายชื่อกรรมการจัดทำคู่มือฯ ผู้เข้ารับการอบรมฯ และจัดทำคำสั่ง

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-10)

35.00

10/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการประสานขอรายชื่อกรรมการจัดทำคู่มือฯ และผู้เข้าอบรมฯ เพื่อจัดทำคำสั่ง และกำลังดำเนินการกำหนดวัน เวลา และสถานที่กิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-21)

35.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการประสานขอรายชื่อกรรมการจัดทำคู่มือฯ และผู้เข้าอบรมฯ เพื่อจัดทำคำสั่ง และกำลังดำเนินการกำหนดวัน เวลา และสถานที่

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-11)

25.00

11/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการรับ - ส่งเงินและเก็บรักษาเงิน และขออนุมัติใช้เงิน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-16)

20.00

16/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการรับ - ส่งเงินและเก็บรักษาเงิน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-07)

20.00

7/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการรับ - ส่งเงินและเก็บรักษาเงิน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-18)

15.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-06)

15.00

6/12/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี่

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-19)

5.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขอเห็นชอบโครงการ เพื่อเสนอของบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(21) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขอเห็นชอบโครงการ เพื่อเสนอของบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดรายละเอียดกิจกรรมโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการรับ-ส่งเงินและเก็บรักษาเงิน
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติใช้เงิน
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ประสานขอรายชื่อกรรมการและผู้เข้ารับการอบรม เพื่อจัดทำคำสั่งฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 1 ประชุมจัดทำคู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive Functions) สำหรับ ผู้ปฏิบัติงานพร้อมชุดกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กปฐมวัย และจัดพิมพ์คู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive Functions) และจัดซื้อชุดกิจกรรม
:25%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย สำหรับ พยาบาลวิชาชีพและพี่เลี้ยงเด็กที่ปฏิบัติงานในสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน
:15%
เริ่มต้น :2020-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 3 ติดตามผลการดำเนินงานพยาบาลวิชาชีพและพี่เลี้ยงเด็กที่ผ่านการประชุมฯ
:15%
เริ่มต้น :2020-07-15 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-15 00:00:00
ขั้นตอน 10
:ประเมินและสรุปผลโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-01 00:00:00
ขั้นตอน 11
:จัดทำรายงานและสรุปผล
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3705

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3705

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0944

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 66.67

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.26

100 / 100
3
20.51

0 / 0
4
66.67

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **