ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอบรมข้าราชการสายงานพยาบาลเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติการพยาบาล สาธารณสุขพื้นฐานในหน่วยบริการปฐมภูมิ (กพส.) : 08000000-3707

สำนักอนามัย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวปัญญภัสส์ ปานจันทร์ 02 276 3904 ต่อ 33

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กองการพยาบาลสาธารณสุข ตระหนักถึงความสำคัญในการบริการพยาบาลที่มีคุณภาพแก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ซึ่งการพัฒนาศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพที่บรรจุใหม่หรือโอนย้ายให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน สามารถปฏิบัติการพยาบาลร่วมกับพยาบาลวิชาชีพและสหสาขาวิชาชีพในศูนย์บริการสาธารณสุข ผลจากการจัดการฝึกอบรมพยาบาลที่บรรจุใหม่ในสังกัดสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2561 พบว่าพยาบาลบบรรจุใหม่ที่ผ่านการฝึกอบรมมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานและงานพยาบาลสาธารณสุขพื้นฐานในหน่วยบริการปฐมภูมิเพิ่มมากขึ้น และจากการฝึกปฏิบัติในการอบรมทำให้ได้รับประสบการณ์และมีความมั่นใจในการกลับไปปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการสาธารณสุข

08040000/08040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กร ลักษณะงานในศูนย์บริการสาธารณสุข 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติการพยาบาลสาธารณสุขพื้นฐานในหน่วยบริการปฐมภูมิและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

เป้าหมายของโครงการ

1 เชิงปริมาณ 1.1 กลุ่มเป้าหมายหลัก: ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการถึงชำนาญการ ในสังกัดสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จำนวน 100 คน (กิจกรรมฝึกอบรม) 1.2 ผู้เกี่ยวข้อง: 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน 2) วิทยากร 3 คน 2 เชิงคุณภาพ ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติการพยาบาลสาธารณสุขพื้นฐานในหน่วยบริการปฐมภูมิเพิ่มขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-27)

100.00

27/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยศึกษาดูงาน ณ สถาบันประสาทวิทยา วันที่ 25 สิงหาคม 2563 และสรุปผลโครงการตามตัวชี้วัดได้ ดังนี้ 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ในเนื้อหาของการฝึกอบรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 100 (ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 57 คน คะแนนเฉลี่ยก่อนฝึกอบรม X = 4.09, SD = 0.56 คะแนนเฉลี่ยหลังฝึกอบรม X = 4.40, SD = 0.81 ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ในเนื้อหาของการฝึกอบรมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(p=0.001)) 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ ร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-24)

90.00

24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมรามาดา บาย วินแดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมศึกษาดูงาน ณ สถาบันประสาท ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-07-30)

67.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการและคณะกรรมการดำเนินงานฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-24)

65.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การอนุมัติคำสั่งผู้เข้ารับการอบรมและคณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการรับ-ส่งและเก็บรักษาเงิน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-09)

60.00

9/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คำหนังสือเชิญวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ : สถานการณ์ระบาดโควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ : สถานการณ์ระบาดโควิด-19

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-20)

55.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานวิทยากร และประสานสถานที่จัดการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :- สถานการณ์ระบาดโควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :- สถานการณ์ระบาดโควิด-19

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-07)

50.00

7/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :-สถานการณ์โควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :-สถานการณ์โควิด-19

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-20)

50.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมและประสานเชิญวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โควิค-19

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์โควิค-19

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-10)

45.00

10/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :-สถานการณ์โควิด-19ทำให้การดำเนินงานล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :-สถานการณ์โควิด-19ทำให้การดำเนินงานล่าช้า

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-20)

35.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการและขอใช้เงินนอกงบประมาณ และประสานวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :-เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

** อุปสรรคของโครงการ :-เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-03-16)

25.00

16/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนออนุมัติโครงการและขอใช้เงินนอกงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2020-02-28)

22.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ ขอรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2020-02-11)

18.00

11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับเห็นชอบให้ใช้เงินนอกงบประมาณในการดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-01-31)

16.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับเห็นชอบใช้เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงสถานบริการสาธารณสุขสำนักอนามัยในการดำเนินโครงการ และศึกษาข้อมูลจำนวนกลุ่มเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2020-01-14)

14.00

14/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอเห็นชอบใช้เงินนอกงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-12-26)

12.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-06)

10.00

6/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการ โดยกลุ่มเป้าหมายอยู่ระหว่างการรอบรรจุราชการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-19)

7.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการ กลุ่มเป้าหมายเริ่มบรรจุราชการช่วงเดือนธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-11
สิ้นสุด :2019-11-11
ขั้นตอน 2
:ประสานศูนย์บริการสาธารณสุขในการจัดส่งรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-25
สิ้นสุด :2019-11-25
ขั้นตอน 3
:ประสานวิทยากรและจัดทำหนังสือเชิญวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2019-12-16
สิ้นสุด :2019-12-16
ขั้นตอน 4
:ประสานสถานที่จัดอบรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2020-01-06
สิ้นสุด :2020-01-06
ขั้นตอน 5
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-12-16
สิ้นสุด :2019-12-16
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการการจัดอบรม
:30%
เริ่มต้น :2020-02-24
สิ้นสุด :2020-02-24
ขั้นตอน 7
:ประเมินผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-03-09
สิ้นสุด :2020-03-09
ขั้นตอน 8
:จัดทำรายงานสรุปผลดำเนินการโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-03-16
สิ้นสุด :2020-03-16

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3707

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3707

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0944

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 66.6700

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.26

100 / 100
3
20.51

0 / 0
4
66.67

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **