ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (สพธ.) : 08000000-3708

สำนักอนามัย : (2563)

96.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 96.00

นางสาวปรีชญา แสงประเสริฐ โทร2722

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร มีภารกิจในการบริการสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 76 แห่ง และหน่วยบริการทางการแพทย์ 2 แห่ง รวมถึงส่วนราชการในระดับกองและสำนักงาน จำนวน 13 แห่ง ที่ทำหน้าที่ดูแลและสนับสนุนการดำเนินการด้านต่างๆ โดยมีสถานที่ติดตั้งกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจและให้บริการแก่ประชาชน ใน 4 มิติ ได้แก่ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟู รวมทั้งการบริหารจัดการในด้านการบริการสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภายนอกที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกันด้วย สำนักอนามัยได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ การให้บริการด้านสุขภาพอนามัย และการบริการสาธารณสุขแก่ประชาชน โดยได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) มาตอบสนองต่อภารกิจเพื่อสนับสนุนการให้บริการรักษาพยาบาล การเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบสิทธิการรักษา ประวัติการรักษาพยาบาลของแต่ละศูนย์ งานในคลินิกที่เปิดให้บริการในศูนย์บริการสาธารณสุข รวมถึงสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการตรวจรักษามาวิเคราะห์เป็นสถิติ เพื่อประโยชน์ในด้านการรักษาพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการเก็บข้อมูลเป็นระบบ และสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการปรับปรุงระบบการทำงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ทั้งต่อประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องและสนองต่อนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาสำนักอนามัย และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรุงเทพมหานคร ในการนำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการให้บริการประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สร้างความประทับใจให้กับประชาชนที่มารับบริการ ในปัจจุบันมีการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา หน่วยบริการทางการแพทย์ คลินิกสัตวแพทย์ ซึ่งเปิดให้บริการทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ รวมถึงกอง สำนักงาน และผู้บริหารของสำนักอนามัย นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว (ที่จะเปิดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประเวศ ผ่านระบบเครือข่ายและมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) เข้าสู่ Cloud เพื่อแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายการเข้าถึงและการเรียกใช้ระบบสารสนเทศ รวมถึงความเสถียรของระบบสำหรับการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการให้บริการแก่ประชาชน ตลอดจนยกระดับบริการสาธารณสุขของศูนย์บริการสาธารณสุขและส่วนราชการสังกัดสำนักอนามัย

08940600/08940600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาติดตั้งและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา หน่วยบริการทางการแพทย์ กทม. 1 และกทม. 2 คลินิกสัตวแพทย์ คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประเวศ และสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข เพื่อการปฏิบัติงานและบริหารจัดการสำหรับการให้บริการรักษาพยาบาล การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์เชิงสถิติ

เป้าหมายของโครงการ

ระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) ในส่วนของศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา หน่วยบริการทางการแพทย์ กทม. 1 และกทม. 2 คลินิกสัตวแพทย์ คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประเวศ และสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข เพื่อการปฏิบัติงานและบริหารจัดการสำหรับการให้บริการรักษาพยาบาล การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์เชิงสถิติ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.00 (2020-09-24)

96.00

24/9/2563 : 1. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ประชุมตรวจรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 11 และมีมติตรวจรับงานงวดที่ 11 เรียบร้อยแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 94.00 (2020-09-08)

94.00

8/9/2563 : 1. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้มีหนังสือที่ HD63/053 ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แจ้งส่งมอบการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ของวดที่ 11 (ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563) โดยส่งมอบงานในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 2. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้กำหนดการประชุมตรวจรับฯ งวดที่ 11 (ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563) ในวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 3. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการบำรุงรักษาฯ ในงวดที่ 12 (ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน พ.ศ. 2563) ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 4. ได้เบิกจ่ายเงินงวดที่ 8 - 10 เรียบร้อยแล้วเป็นเงิน 1,560,000 บาท 5. สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขได้มีหนังสือถึงเลขานุการสำนักอนามัย ที่ กท 0702/1925 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เรื่องขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณีที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว) เพื่อขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไว้เบิกเหลื่อมในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานอนามัย งานพัฒนาระบบสาธารณสุข หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) ในรายการค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ (งวดที่ 11 - 12) เป็นเงินทั้งสิ้น 1,300,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-08-20)

92.00

20/8/2563 : 1. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 8 - 10

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-08-13)

92.00

13/8/2563 : 1. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้มีหนังสือที่ HD63/046 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แจ้งส่งมอบการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ของวดที่ 10 (ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563) โดยส่งมอบงานในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 2. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ประชุมตรวจรับฯ งวดที่ 10 (ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 และมีมติตรวจรับงานงวดที่ 10 เรียบร้อยแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 3. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการบำรุงรักษาฯ ในงวดที่ 11 (ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.00 (2020-07-17)

88.00

17/7/2563 : 1. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ประชุมตรวจรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 9 และมีมติตรวจรับงานงวดที่ 9 เรียบร้อยแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 2. ได้เบิกจ่ายเงินงวดที่ 7 เรียบร้อยแล้วเป็นเงิน 520,000 บาท และอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 8 และงวดที่ 9 3. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้กำหนดการประชุมตรวจรับฯ งวดที่ 10 (ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.00 (2020-07-08)

86.00

8/7/2563 : 1. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้มีหนังสือที่ HD63/037 ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เรื่อง แจ้งส่งมอบการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ของวดที่ 9 (ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563) โดยส่งมอบงานในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 2. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้กำหนดการประชุมตรวจรับฯ งวดที่ 9 (ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 3. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการบำรุงรักษาฯ ในงวดที่ 10 (ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 84.00 (2020-06-19)

84.00

19/6/2563 : 1. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ประชุมตรวจรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 8 และมีมติตรวจรับงานงวดที่ 8 เรียบร้อยแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 2. ได้เบิกจ่ายเงินงวดที่ 6 เรียบร้อยแล้วเป็นเงิน 520,000 บาท และอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่7 และงวดที่ 8 3. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการบำรุงรักษาฯ ในงวดที่ 9 (ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-12)

80.00

12/6/2563 : 1. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ประชุมตรวจรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 7 และมีมติตรวจรับงานงวดที่ 7 เรียบร้อยแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 2. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้มีหนังสือที่ HD63/030 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แจ้งส่งมอบการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ของวดที่ 8 (ระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) โดยส่งมอบงานในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 78.00 (2020-05-20)

78.00

20/5/2563 : 1. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้มีหนังสือที่ HD63/24 ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง แจ้งส่งมอบการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ของงวดที่ 7 (ระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน พ.ศ. 2563) โดยส่งมอบงานในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 2. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้กำหนดการประชุมตรวจรับฯ งวดที่ 7 (ระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน พ.ศ. 2563) ในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.00 (2020-05-08)

76.00

8/5/2563 : 1. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ประชุมตรวจรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 6 และมีมติตรวจรับงานงวดที่ 6 เรียบร้อยแล้วเมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563 2. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการบำรุงรักษาฯ ในงวดที่ 8 (ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 3. ได้เบิกจ่ายเงินงวดที่ 5 เรียบร้อยแล้วเป็นเงิน 520,000 บาท และอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 6 และงวดที่ 7

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2020-04-20)

72.00

20/4/2563 : 1. ได้เบิกจ่ายเงินงวดที่ 4 เรียบร้อยแล้วเป็นเงิน 520,000 บาท และอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 5

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2020-04-08)

72.00

8/4/2563 : 1. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้มีหนังสือที่ HD63/018 ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แจ้งส่งมอบการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ของงวดที่ 6 (ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม พ.ศ. 2563) โดยส่งมอบงานในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 2. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการบำรุงรักษาฯ ในงวดที่ 7 (ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน พ.ศ. 2563)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-20)

70.00

20/3/2563 : 1. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้กำหนดการประชุมตรวจรับฯ งวดที่ 6 (ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม พ.ศ. 2563) ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563 2. ได้เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 - 3 เรียบร้อยแล้วเป็นเงิน 1,560,000 บาท และอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 4 - 5

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-03-11)

68.00

11/3/2563 : 1. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้มีหนังสือที่ HD63/012 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เรื่อง แจ้งส่งมอบการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ของงวดที่ 5 (ระหว่างวันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563) โดยส่งมอบงานในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 2. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ประชุมตรวจรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 5 และมีมติตรวจรับงานงวดที่ 5 เรียบร้อยแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 3. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการบำรุงรักษาฯ ในงวดที่ 6 (ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม พ.ศ. 2563)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2020-02-18)

66.00

18/2/2563 : 1. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้กำหนดการประชุมตรวจรับฯ งวดที่ 5 (ระหว่างวันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563) ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 2. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 4

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2020-02-07)

66.00

7/2/2563 : 1. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้มีหนังสือที่ HD63/007 ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แจ้งส่งมอบการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ของงวดที่ 4 (ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม พ.ศ. 2563) โดยส่งมอบงานในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 2. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ประชุมตรวจรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 4 และมีมติตรวจรับงานงวดที่ 4 เรียบร้อยแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 3. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการบำรุงรักษาฯ ในงวดที่ 5 (ระหว่างวันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2020-01-29)

64.00

29/1/2563 : 1.คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้กำหนดการประชุมตรวจรับฯ งวดที่ 4 (ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม พ.ศ. 2563) ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2020-01-15)

64.00

15/1/2563 : 1. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้มีหนังสือที่ HD62/050 ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง แจ้งส่งมอบการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ของงวดที่ 3 (ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม พ.ศ.2562) โดยส่งมอบงานในวันที่ 2 มกราคม 2563 2. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ประชุมตรวจรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 3 และมีมติตรวจรับงานงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 3. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 4. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการบำรุงรักษาฯ ในงวดที่ 4 (ระหว่างวันที่ 1 - 31 มกราคม พ.ศ. 2563)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-23)

60.00

23/12/2562 : 1. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ประชุมตรวจรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 2 และมีมติตรวจรับงานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2562 2. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้กำหนดการประชุมตรวจรับฯ งวดที่ 3 (ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม พ.ศ.2562)ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563 3. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 4. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการบำรุงรักษาฯ ในงวดที่ 3 (ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม พ.ศ.2562)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2019-12-16)

58.00

16/12/2562 :1. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ประชุมตรวจรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 1 และมีมติตรวจรับงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 2. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้มีหนังสือที่ HD62/046 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เรื่อง แจ้งส่งมอบการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ของงวดที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2562) โดยส่งมอบงานในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 3. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้กำหนดการประชุมตรวจรับฯ งวดที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2562)ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2562 4. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(21) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.00 (2019-11-13)

54.00

13/11/2562 : 1.บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้มีหนังสือที่ HD62/041 ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง แจ้งส่งมอบการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ของงวดที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม พ.ศ.2562) โดยส่งมอบงานในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 2.คณะกรรมการตรวจรับฯได้กำหนดการประชุมตรวจรับฯ งวดที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม พ.ศ.2562) ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 3.บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการบำรุงรักษาฯ ในงวดที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2562)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(22) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 46.00 (2019-10-25)

46.00

25/10/2562 : 1.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง ในการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ ตามหนังสือสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขที่ กท 0702/2218 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2562 2.จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง ในการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ และรายงานผลให้ทราบ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562 ตามหนังสือศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ที่ กท 0713.29/373 ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562 3.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ) ประกาศวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2562 4.ประกาศเผยแพร่TOR (ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ) ประกาศวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562 5.จัดทำเอกสารเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา (ไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ) ประกาศวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2562 6.ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามทาง E-mail หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2562 7.ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยดำเนินการดังนี้ -เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา ในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2562 -ได้ผู้ชนะการเสนอราคา คือบริษัท แอ็บสแตร๊ค คอมพิวเตอร์ จำกัด ด้วยราคา 6,500,000.- บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2562 -คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ พิจารณาผลและตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ส่งให้นิติกรตรวจสอบร่างสัญญา และมีการลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 ตามสัญญาเลขที่ สพธ.1/2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 โดยมีระยะเวลาการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 (แบ่งเป็น 12 งวด) 8. บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ในงวดที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม พ.ศ.2562) 9. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้มีการประชุมหารือการดำเนินการและตรวจรับงานบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ ร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง และบริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์จำกัด เพื่อหารือในการดำเนินการและการตรวจรับงานแต่ละงวด เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2562

** ปัญหาของโครงการ :งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 7,700,000.- บาท งบประมาณที่ใช้จริง 6,500,000.- บาท

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำรายงานและข้อกำหนดการบำรุงรักษาระบบฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-07-01
สิ้นสุด :2019-07-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างด้วยวิธีการ e-bidding
:18%
เริ่มต้น :2019-08-01
สิ้นสุด :2019-08-01
ขั้นตอน 3
:ทำสัญญาและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ
:18%
เริ่มต้น :2019-09-01
สิ้นสุด :2019-09-01
ขั้นตอน 4
:ประสานศูนย์บริการสาธารณสุข และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการบำรุงรักษาระบบฯ
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประสานศูนย์บริการสาธารณสุข และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการช่วยตรวจการดำเนินการของผู้รับจ้างตามรายการและข้อกำหนดการบำรุงรักษาระบบฯ
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ผู้รับจ้างดำเนินการตามรายการและข้อกำหนดการบำรุงรักษาระบบฯ
:24%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ตรวจสอบและติดตามการดำเนินการของผู้รับจ้าง
:24%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3708

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3708

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0944

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 66.6700

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.26

100 / 100
3
20.51

0 / 0
4
66.67

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **