ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาสุขาภิบาลอาหารในตลาดภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย : 08000000-3709

สำนักอนามัย : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวรัชนิดา คำมา นางสาวใจหนึ่ง นวมงาม โทร.0 2035 1861ต่อ2

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ตลาดเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค สินค้าที่วางจำหน่ายเป็นประเภทอาหารสด อาหารแห้ง อาหารแปรรูป และอาหารปรุงสำเร็จ ซึ่งในปัจจุบันอาหารบางชนิดที่วางจำหน่ายในตลาดมีความหลากหลายมากขึ้น หากจัดการด้านสุขลักษณะไม่ดีพอ อาจมีการปนเปื้อนของสารเคมีหรือเชื้อโรคได้ และจากการดำเนินงานพัฒนาตลาดตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยในภาพรวมพบว่าการพัฒนาตลาดในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร กองสุขาภิบาลอาหารจึงได้ดำเนินการตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการตลาดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งควบคุม กำกับ ดูแลการสุขาภิบาลตลาดให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขลักษณะ ด้านคุณภาพอาหาร และด้านการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมพัฒนาตลาดสู่มาตรฐานตลาด Premium Market เพื่อยกระดับมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในตลาด และเพื่อเป็นการส่งเสริมความเชื่อมั่นและเพิ่มความปลอดภัยในการบริโภคอาหารให้กับประชาชน -//-

08960000/08960000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาตลาดในกรุงเทพมหานครทั้งประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ให้สะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2546-//-

เป้าหมายของโครงการ

1.ผู้ประกอบการตลาด 2.เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต 3.เจ้าหน้าที่สำนักอนามัย 4.เจ้าหน้าที่สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร -//-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-08)

100.00

8/5/2563 : กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาสุขาภิบาลอาหารในตลาด (งบประมาณที่ได้รับ 770,820 บาท คืนเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 126,000 บาท คงเหลืองบที่ได้รับ 644,820 บาท รวมเป็นเงินใช้ไป 571,780 บาท บาท คงเหลือ 73,040 บาท) (100%) 5.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day 50 เขต ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล กลุ่มเป้าหมาย คือ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 50 เขต (งบประมาณที่ได้รับ 640,000 บาท ใช้ไป 568,410บาท คงเหลือ 71590 บาท) (100%) - สรุปผลการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day 50 เขต ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลเรียบร้อยแล้ว 5.2 จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมการพัฒนาตลาดประเภทที่ 1 และตลาดประเภทที่ 2 สู่ตลาด Premium Market กลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่สำนักอนามัย รวมจำนวน 12 คน จัดประชุม 3 ครั้ง เดือนพฤศจิกายน 2562 – เดือนมิถุนายน 2563 (งบประมาณที่ได้รับ 4,820 บาท ใช้ไป 3,370 บาท คืนเงิน 1,450 บาท) (100%) - คืนงบประมาณตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ ที่ กท 0701/1582ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง งดการ ดำเนินการจัดกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 5.3 จัดกิจกรรมการพัฒนาตลาดประเภทที่ 1 และตลาดประเภทที่ 2 สู่ตลาด Premium Marketกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการตลาด เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่สำนักอนามัย รวมจำนวน 150 คน จัดกิจกรรม 1 วัน จำนวน 1 ครั้งเดือนพฤษภาคม 2563-เดือนมิถุนายน 2563 (งบประมาณที่ได้รับ 126,000 บาท คืนเงิน 126,000 บาท) (100%) - คืนเงินงบประมาณตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ ที่ กท 0701/1582 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง งดการ ดำเนินการจัดกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.00 (2020-04-16)

99.00

16/4/2563 : กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาสุขาภิบาลอาหารในตลาด (งบประมาณที่ได้รับ 770,820 บาท คืนเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 126,000 บาท คงเหลืองบที่ได้รับ 644,820 บาท รวมเป็นเงินใช้ไป 571,780 บาท บาท คงเหลือ 73,040 บาท) (99%) 5.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day 50 เขต ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล กลุ่มเป้าหมาย คือ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 50 เขต (งบประมาณที่ได้รับ 640,000 บาท ใช้ไป 568,410บาท คงเหลือ 71590 บาท) (100%) - สรุปผลการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day 50 เขต ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลเรียบร้อยแล้ว 5.2 จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมการพัฒนาตลาดประเภทที่ 1 และตลาดประเภทที่ 2 สู่ตลาด Premium Market กลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่สำนักอนามัย รวมจำนวน 12 คน จัดประชุม 3 ครั้ง เดือนพฤศจิกายน 2562 – เดือนมิถุนายน 2563 (งบประมาณที่ได้รับ 4,820 บาท ใช้ไป 3,370 บาท คืนเงิน 1,450 บาท) (100%) - คืนงบประมาณตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ ที่ กท 0701/1582ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง งดการ ดำเนินการจัดกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 5.3 จัดกิจกรรมการพัฒนาตลาดประเภทที่ 1 และตลาดประเภทที่ 2 สู่ตลาด Premium Marketกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการตลาด เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่สำนักอนามัย รวมจำนวน 150 คน จัดกิจกรรม 1 วัน จำนวน 1 ครั้งเดือนพฤษภาคม 2563-เดือนมิถุนายน 2563 (งบประมาณที่ได้รับ 126,000 บาท คืนเงิน 126,000 บาท) (100%) - คืนเงินงบประมาณตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ ที่ กท 0701/1582 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง งดการ ดำเนินการจัดกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-04-07)

98.00

2020-4-7 : กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาสุขาภิบาลอาหารในตลาด (งบประมาณที่ได้รับ 770,820 บาท คืนเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 126,000 บาท คงเหลืองบที่ได้รับ 644,820 บาท รวมเป็นเงินใช้ไป 571,780 บาท บาท คงเหลือ 73,040 บาท) (98%) 5.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day 50 เขต ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล กลุ่มเป้าหมาย คือ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 50 เขต (งบประมาณที่ได้รับ 640,000 บาท ใช้ไป 568,410บาท คงเหลือ 71590 บาท) (100%) - สรุปผลการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day 50 เขต ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลเรียบร้อยแล้ว 5.2 จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมการพัฒนาตลาดประเภทที่ 1 และตลาดประเภทที่ 2 สู่ตลาด Premium Market กลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่สำนักอนามัย รวมจำนวน 12 คน จัดประชุม 3 ครั้ง เดือนพฤศจิกายน 2562 – เดือนมิถุนายน 2563 (งบประมาณที่ได้รับ 4,820 บาท ใช้ไป 3,370 บาท คืนเงิน 1,450 บาท) (100%) - คืนงบประมาณตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ ที่ กท 0701/1582ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง งดการ ดำเนินการจัดกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 5.3 จัดกิจกรรมการพัฒนาตลาดประเภทที่ 1 และตลาดประเภทที่ 2 สู่ตลาด Premium Marketกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการตลาด เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่สำนักอนามัย รวมจำนวน 150 คน จัดกิจกรรม 1 วัน จำนวน 1 ครั้งเดือนพฤษภาคม 2563-เดือนมิถุนายน 2563 (งบประมาณที่ได้รับ 126,000 บาท คืนเงิน 126,000 บาท) (100%) - คืนเงินงบประมาณตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ ที่ กท 0701/1582 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง งดการ ดำเนินการจัดกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.00 (2020-03-17)

38.00

17/3/2563 : กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาสุขาภิบาลอาหารในตลาด (งบประมาณที่ได้รับ 770,820 บาท ใช้ไป 570,340 บาท) (38%) 5.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day 50 เขต ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล กลุ่มเป้าหมาย คือ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 50 เขต (640,000 บาท ใช้ไป 568,410บาท) (21%) - อยู่ระหว่างรวบรวมผลการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day 50 เขตล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล 5.2 จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมการพัฒนาตลาดประเภทที่ 1 และตลาดประเภทที่ 2 สู่ตลาด Premium Market กลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่สำนักอนามัย รวมจำนวน 12 คน จัดประชุม 3 ครั้ง เดือนพฤศจิกายน 2562 – เดือนมิถุนายน 2563 (4,820 บาท ใช้ไป 1,930 บาท) (30%) - สรุปผลการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมการพัฒนาตลาดประเภทที่ 1 และตลาดประเภทที่ 2 สู่ตลาด Premium marketครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว 5.3 จัดกิจกรรมการพัฒนาตลาดประเภทที่ 1 และตลาดประเภทที่ 2 สู่ตลาด Premium Marketกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการตลาด เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่สำนักอนามัย รวมจำนวน 150 คน จัดกิจกรรม 1 วัน จำนวน 1 ครั้งเดือนพฤษภาคม 2563-เดือนมิถุนายน 2563 (126,000 บาท) (5%) - อยู่ระหว่างการออกแบบป้ายตลาดPremium Market และโล่ประกาศเกียรติคุณสำนักงานเขต -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2020-03-06)

36.00

6/3/2563 : กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาสุขาภิบาลอาหารในตลาด (งบประมาณที่ได้รับ 770,820 บาท ใช้ไป 355,340 บาท) (36%) 5.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day 50 เขต ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล กลุ่มเป้าหมาย คือ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 50 เขต (640,000 บาท ใช้ไป 353,410 บาท) (20%) - จัดส่งป้ายไวนิลฯ และชุดผ้ากันเปื้อนพลาสติกกันน้ำให้ 50 สำนักงานเขตเรียบร้อยแล้ว 5.2 จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมการพัฒนาตลาดประเภทที่ 1 และตลาดประเภทที่ 2 สู่ตลาด Premium Market กลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่สำนักอนามัย รวมจำนวน 12 คน จัดประชุม 3 ครั้ง เดือนพฤศจิกายน 2562 – เดือนมิถุนายน 2563 (4,820 บาท ใช้ไป 1,930 บาท) (25%) - จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมการพัฒนาตลาดประเภทที่ 1 และตลาดประเภทที่ 2 สู่ตลาด Premium market ครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว 5.3 จัดกิจกรรมการพัฒนาตลาดประเภทที่ 1 และตลาดประเภทที่ 2 สู่ตลาด Premium Marketกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการตลาด เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่สำนักอนามัย รวมจำนวน 150 คน จัดกิจกรรม 1 วัน จำนวน 1 ครั้งเดือนพฤษภาคม 2563-เดือนมิถุนายน 2563 (126,000 บาท) (5%) - อยู่ระหว่างการออกแบบป้ายตลาด Premium Market และโล่ประกาศเกียรติคุณสำนักงานเขต -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-19)

35.00

19/2/2563 : กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาสุขาภิบาลอาหารในตลาด (งบประมาณที่ได้รับ 770,820 บาท ใช้ไป 355,340 บาท) (35%) 5.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day 50 เขต ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล กลุ่มเป้าหมาย คือ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 50 เขต (640,000 บาท ใช้ไป 353,410 บาท) (6%) - จัดส่งวัสดุอุปกรณ์การทำความสะอาดให้ 50 สำนักงานเขต - อยู่ระหว่างสำนักงานประชาสัมพันธ์พิจารณารูปแบบป้ายไวนิลฯ และชุดผ้ากันเปื้อนพลาสติกกันน้ำ 5.2 จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมการพัฒนาตลาดประเภทที่ 1 และตลาดประเภทที่ 2 สู่ตลาด Premium Market กลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่สำนักอนามัย รวมจำนวน 12 คน จัดประชุม 3 ครั้ง เดือนพฤศจิกายน 2562 – เดือนมิถุนายน 2563 (4,820 บาท ใช้ไป 1,930 บาท) (16%) - ขออนุมัติเงินงวดที่ 2 และประชาสัมพันธ์ให้สำนักงานเขตคัดเลือกตลาดเข้าร่วมกิจกรรมฯ 5.3 จัดกิจกรรมการพัฒนาตลาดประเภทที่ 1 และตลาดประเภทที่ 2 สู่ตลาด Premium Marketกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการตลาด เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่สำนักอนามัย รวมจำนวน 150 คน จัดกิจกรรม 1 วัน จำนวน 1 ครั้งเดือนพฤษภาคม 2563-เดือนมิถุนายน 2563 (126,000 บาท) (5%) - จัดทำรูปแบบป้ายตลาด Premium Market และโล่ประกาศเกียรติคุณสำนักงานเขต -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2020-02-04)

33.00

4/2/2563 : กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาสุขาภิบาลอาหารในตลาด (งบประมาณที่ได้รับ 770,820 บาท ใช้ไป 355,340 บาท) (33%) 5.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day 50 เขต ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล กลุ่มเป้าหมาย คือ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 50 เขต (640,000 บาท ใช้ไป 353,410 บาท) (10%) - จัดส่งวัสดุอุปกรณ์การทำความสะอาดให้ 50 สำนักงานเขต - อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างบริษัทจัดทำป้ายไวนิลฯ และชุดผ้ากันเปื้อนพลาสติกกันน้ำ 5.2 จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมการพัฒนาตลาดประเภทที่ 1 และตลาดประเภทที่ 2 สู่ตลาด Premium Market กลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่สำนักอนามัย รวมจำนวน 12 คน จัดประชุม 3 ครั้ง เดือนพฤศจิกายน 2562 – เดือนมิถุนายน 2563 (4,820 บาท ใช้ไป 1,930 บาท) (18%) - ขออนุมัติเงินงวดที่ 2 และออกตรวจประเมินตลาดที่เข้าร่วมประกวดสุดยอดตลาดต้นแบบPremium Market ครั้งที่ 1 5.3 จัดกิจกรรมการพัฒนาตลาดประเภทที่ 1 และตลาดประเภทที่ 2 สู่ตลาด Premium Marketกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการตลาด เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่สำนักอนามัย รวมจำนวน 150 คน จัดกิจกรรม 1 วัน จำนวน 1 ครั้งเดือนพฤษภาคม 2563-เดือนมิถุนายน 2563 (126,000 บาท) (5%) - ขออนุมัติเงินงวดที่ 2 จัดทำรูปแบบป้ายตลาด Premium Market และโล่ประกาศเกียรติคุณสำนักงานเขต -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.00 (2020-01-20)

29.00

20/1/2563 : กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาสุขาภิบาลอาหารในตลาด (งบประมาณที่ได้รับ 770,820 บาท ใช้ไป 355,340 บาท) (29%) 5.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day 50 เขต ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล กลุ่มเป้าหมาย คือ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 50 เขต (640,000 บาท ใช้ไป 353,410 บาท) (6%) - จัดส่งวัสดุอุปกรณ์การทำความสะอาดให้ 50 สำนักงานเขต - อยู่ระหว่างสำนักงานประชาสัมพันธ์พิจารณารูปแบบป้ายไวนิลฯ และชุดผ้ากันเปื้อนพลาสติกกันน้ำ 5.2 จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมการพัฒนาตลาดประเภทที่ 1 และตลาดประเภทที่ 2 สู่ตลาด Premium Market กลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่สำนักอนามัย รวมจำนวน 12 คน จัดประชุม 3 ครั้ง เดือนพฤศจิกายน 2562 – เดือนมิถุนายน 2563 (4,820 บาท ใช้ไป 1,930 บาท) (16%) - ขออนุมัติเงินงวดที่ 2 และประชาสัมพันธ์ให้สำนักงานเขตคัดเลือกตลาดเข้าร่วมกิจกรรมฯ 5.3 จัดกิจกรรมการพัฒนาตลาดประเภทที่ 1 และตลาดประเภทที่ 2 สู่ตลาด Premium Marketกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการตลาด เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่สำนักอนามัย รวมจำนวน 150 คน จัดกิจกรรม 1 วัน จำนวน 1 ครั้งเดือนพฤษภาคม 2563-เดือนมิถุนายน 2563 (126,000 บาท) (5%) - จัดทำรูปแบบป้ายตลาด Premium Market และโล่ประกาศเกียรติคุณสำนักงานเขต -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2020-01-09)

27.00

9/1/2563 : กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาสุขาภิบาลอาหารในตลาด (งบประมาณที่ได้รับ 770,820 บาท ใช้ไป 355,340 บาท) (27%) 5.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day 50 เขต ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล กลุ่มเป้าหมาย คือ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 50 เขต (640,000 บาท ใช้ไป 353,410 บาท) (6%) - สำนักงานประชาสัมพันธ์เห็นชอบในหลักการจัดทำป้ายไวนิลฯและชุดผ้ากันเปื้อนพลาสติกกันน้ำ - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว - ส่งรูปแบบป้ายไวนิลฯ และชุดผ้ากันเปื้อนพลาสติกกันน้ำ ให้สำนักงานประชาสัมพันธ์พิจารณา 5.2 จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมการพัฒนาตลาดประเภทที่ 1 และตลาดประเภทที่ 2 สู่ตลาด Premium Market กลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่สำนักอนามัย รวมจำนวน 12 คน จัดประชุม 3 ครั้ง เดือนพฤศจิกายน 2562 – เดือนมิถุนายน 2563 (4,820 บาท ใช้ไป 1,930 บาท) (16%) - สรุปผลการจัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมการพัฒนาตลาดประเภทที่ 1 และตลาดประเภทที่ 2 สู่ตลาด Premium Market ครั้งที่ 1/2562 เรียบร้อยแล้ว - ขออนุมัติเงินงวดที่ 2 และประชาสัมพันธ์ให้สำนักงานเขตคัดเลือกตลาดเข้าร่วมกิจกรรมฯ 5.3 จัดกิจกรรมการพัฒนาตลาดประเภทที่ 1 และตลาดประเภทที่ 2 สู่ตลาด Premium Marketกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการตลาด เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่สำนักอนามัย รวมจำนวน 150 คน จัดกิจกรรม 1 วัน จำนวน 1 ครั้งเดือนพฤษภาคม 2563-เดือนมิถุนายน 2563 (126,000 บาท) (5%) - สำนักงานประชาสัมพันธ์เห็นชอบในหลักการให้จัดทำป้ายตลาด Premium Market และโล่ประกาศเกียรติคุณสำนักงานเขต - จัดทำรูปแบบป้ายตลาด Premium Market และโล่ประกาศเกียรติคุณ สำนักงานเขต -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-19)

10.00

19/12/2562 : กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาสุขาภิบาลอาหารในตลาด (งบประมาณที่ได้รับ 770,820 บาท ใช้ไป 355,340 บาท) (10%) 5.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day 50 เขต ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล กลุ่มเป้าหมาย คือ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 50 เขต (งบประมาณ 640,000 บาท ใช้ไป 353,410 บาท) (5%) - สำนักงานประชาสัมพันธ์เห็นชอบในหลักการจัดทำป้ายไวนิลฯและชุดผ้ากันเปื้อนพลาสติกกันน้ำ - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว 5.2 จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมการพัฒนาตลาดประเภทที่ 1 และตลาดประเภทที่ 2 สู่ตลาด Premium Market กลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่สำนักอนามัย รวมจำนวน 12 คน จัดประชุม 3 ครั้ง เดือนพฤศจิกายน 2562 – เดือนมิถุนายน 2563 (งบประมาณ 4,820 บาท ใช้ไป 1,930 บาท) (15%) - สรุปผลการจัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมการพัฒนาตลาดประเภทที่ 1 และตลาดประเภทที่ 2 สู่ตลาด Premium Market ครั้งที่ 1/2562 เรียบร้อยแล้ว 5.3 จัดกิจกรรมการพัฒนาตลาดประเภทที่ 1 และตลาดประเภทที่ 2 สู่ตลาด Premium Marketกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการตลาด เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่สำนักอนามัย รวมจำนวน 150 คน จัดกิจกรรม 1 วัน จำนวน 1 ครั้งเดือนพฤษภาคม 2563-เดือนมิถุนายน 2563 (126,000 บาท) (5%) - สำนักงานประชาสัมพันธ์เห็นชอบในหลักการให้จัดทำป้ายตลาด Premium Market และโล่ประกาศเกียรติคุณสำนักงานเขต -//-

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-12-06)

8.00

6/12/2562 : กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาสุขาภิบาลอาหารในตลาด (งบประมาณที่ได้รับ 770,820 บาท ) (8%) 5.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day 50 เขต ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล กลุ่มเป้าหมาย คือ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 50 เขต (640,000 บาท) (4%) - อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบในหลักการ (ป้ายไวนิลฯและชุดผ้ากันเปื้อนพลาสติกกันน้ำ) - อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การทำความสะอาด 5.2 จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมการพัฒนาตลาดประเภทที่ 1 และตลาดประเภทที่ 2 สู่ตลาด Premium Market กลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่สำนักอนามัย รวมจำนวน 12 คน จัดประชุม 3 ครั้ง เดือนพฤศจิกายน 2562 – เดือนมิถุนายน 2563 (4,820 บาท) (5%) - จัดทำประชุมฯ ครั้งที่ 1/2562 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2662 นางพีระยา สมชัยยานนท์ ผู้อำนวยการกองสุขาภิบาลอาหาร เป็นประธานการประชุมการพัฒนาตลาด Premium Market ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 23 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานตลาดในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งในด้านสุขลักษณะ ด้านคุณภาพอาหาร ด้านผู้สัมผัสอาหาร และด้านการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนสำนักสิ่งแวดล้อม ผู้แทนฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (ประธานกลุ่มเขต 6 เขต) ผู้แทนสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ผู้แทนสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกองควบคุมโรคติดต่อ และเจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย 5.3 จัดกิจกรรมการพัฒนาตลาดประเภทที่ 1 และตลาดประเภทที่ 2 สู่ตลาด Premium Marketกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการตลาด เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่สำนักอนามัย รวมจำนวน 150 คน จัดกิจกรรม 1 วัน จำนวน 1 ครั้งเดือนพฤษภาคม 2563-เดือนมิถุนายน 2563 (126,000 บาท) (3%) - อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบในหลักการป้ายตลาด Premium Market และโล่ประกาศเกียรติคุณสำนักงานเขต -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-18)

7.00

18/11/2562 : กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาสุขาภิบาลอาหารในตลาด (งบประมาณที่ได้รับ 770,820 บาท ) (7%) 5.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day 50 เขต ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล กลุ่มเป้าหมาย คือ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 50 เขต (640,000 บาท) - อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบในหลักการ (ป้ายไวนิลฯและชุดผ้ากันเปื้อนพลาสติกกันน้ำ) - อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การทำความสะอาด 5.2 จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมการพัฒนาตลาดประเภทที่ 1 และตลาดประเภทที่ 2 สู่ตลาด Premium Market กลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่สำนักอนามัย รวมจำนวน 12 คน จัดประชุม 3 ครั้ง เดือนพฤศจิกายน 2562 – เดือนมิถุนายน 2563 (4,820 บาท) - จัดทำเอกสารการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2562 ได้แก่ ระเบียบวาระการประชุมฯ หนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม - ร่างหลักเกณฑ์การตรวจประเมินตลาด Premium Market 5.3 จัดกิจกรรมการพัฒนาตลาดประเภทที่ 1 และตลาดประเภทที่ 2 สู่ตลาด Premium Marketกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการตลาด เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่สำนักอนามัย รวมจำนวน 150 คน จัดกิจกรรม 1 วัน จำนวน 1 ครั้งเดือนพฤษภาคม 2563-เดือนมิถุนายน 2563 (126,000 บาท) - อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบในหลักการป้ายตลาด Premium Market และโล่ประกาศเกียรติคุณสำนักงานเขต -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2019-11-07)

6.00

7/11/2562 : กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาสุขาภิบาลอาหารในตลาด (งบประมาณที่ได้รับ 770,820 บาท ) (7%) 5.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day 50 เขต ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล กลุ่มเป้าหมาย คือ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 50 เขต (640,000 บาท) - กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของวัสดุอุปกรณ์การทำความสะอาด ป้ายไวนิลสำหรับประชาสัมพันธ์โครงการ และชุดผ้ากันเปื้อนพลาสติกกันน้ำเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างขอความเห็นชอบในหลักการ 5.2 จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมการพัฒนาตลาดประเภทที่ 1 และตลาดประเภทที่ 2 สู่ตลาด Premium Market กลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่สำนักอนามัย รวมจำนวน 12 คน จัดประชุม 3 ครั้ง เดือนพฤศจิกายน 2562 – เดือนมิถุนายน 2563 (4,820 บาท) - อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุม ครั้งที่ 1 5.3 จัดกิจกรรมการพัฒนาตลาดประเภทที่ 1 และตลาดประเภทที่ 2 สู่ตลาด Premium Market กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการตลาด เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ สำนักอนามัย รวมจำนวน 150 คน จัดกิจกรรม 1 วัน จำนวน 1 ครั้งเดือนพฤษภาคม 2563-เดือนมิถุนายน 2563 (126,000 บาท) - กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของป้ายตลาด Premium Market และโล่ประกาศเกียรติคุณสำนักงานเขต เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างขอความเห็นชอบในหลักการ -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาสุขาภิบาลอาหารในตลาด (งบประมาณที่ได้รับ 770,820 บาท ) (5%) 5.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day 50 เขต ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล กลุ่มเป้าหมาย คือ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 50 เขต (640,000 บาท) - กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของวัสดุอุปกรณ์การทำความสะอาด ป้ายไวนิลสำหรับประชาสัมพันธ์โครงการ และชุดผ้ากันเปื้อนพลาสติกกันน้ำเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างขอความเห็นชอบในหลักการ 5.2 จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมการพัฒนาตลาดประเภทที่ 1 และตลาดประเภทที่ 2 สู่ตลาด Premium Market กลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่สำนักอนามัย รวมจำนวน 12 คน จัดประชุม 3 ครั้ง เดือนพฤศจิกายน 2562 – เดือนมิถุนายน 2563 (4,820 บาท) - อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุม ครั้งที่ 1 5.3 จัดกิจกรรมการพัฒนาตลาดประเภทที่ 1 และตลาดประเภทที่ 2 สู่ตลาด Premium Market กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการตลาด เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ สำนักอนามัย รวมจำนวน 150 คน จัดกิจกรรม 1 วัน จำนวน 1 ครั้งเดือนพฤษภาคม 2563-เดือนมิถุนายน 2563 (126,000 บาท) - กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของป้ายตลาด Premium Market และโล่ประกาศเกียรติคุณสำนักงานเขต เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างขอความเห็นชอบในหลักการ -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของวัสดุอุปกรณ์การทำความสะอาดป้ายไวนิลสำหรับประชาสัมพันธ์โครงการ และชุดผ้ากันเปื้อนพลาสติกกันน้ำ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ส่งรูปแบบป้ายไวนิลสำหรับประชาสัมพันธ์โครงการ และชุดผ้ากันเปื้อนพลาสติกกันน้ำ ให้สำนักงานประชาสัมพันธ์พิจารณา ครั้งที่ 1
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การทำความสะอาด และจัดจ้างทำป้ายไวนิลสำหรับประชาสัมพันธ์โครงการและชุดผ้ากันเปื้อนพลาสติกกันน้ำ
:5%
เริ่มต้น :2019-12-02 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-02 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดส่งวัสดุอุปกรณ์การทำความสะอาด ป้ายไวนิลสำหรับประชาสัมพันธ์โครงการและชุดผ้ากันเปื้อนพลาสติกกันน้ำ ให้ 50 เขต
:5%
เริ่มต้น :2019-12-02 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-02 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day 50 เขต
:5%
เริ่มต้น :2019-12-16 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-16 00:00:00
ขั้นตอน 6
:เตรียมการจัดประชุม ครั้งที่ 1,2,3
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดการประชุม ครั้งที่ 1,2,3
:15%
เริ่มต้น :2019-11-15 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-15 00:00:00
ขั้นตอน 8
:สรุปผลการประชุม ครั้งที่ 1,2,3
:15%
เริ่มต้น :2019-12-02 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-02 00:00:00
ขั้นตอน 9
:กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะป้ายตลาด Premium Market และโล่ประกาศเกียรติคุณสำนักงานเขต
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:ส่งรูปแบบป้ายตลาด Premium Market และโล่ประกาศเกียรติคุณสำนักงานเขต ให้สำนักงานประชาสัมพันธ์พิจารณา ครั้งที่ 1
:5%
เริ่มต้น :2019-12-02 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-02 00:00:00
ขั้นตอน 11
:จัดจ้างทำป้ายตลาด Premium Market และโล่ประกาศเกียรติคุณสำนักงานเขต
:5%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 12
:จัดทำคำสั่งคณะทำงานฯ และเตรียมการจัดกิจกรรม
:5%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 13
:จัดกิจกรรมมอบป้ายตลาด Premium Market และโล่ประกาศเกียรติคุณสำนักงานเขต
:5%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 14
:สรุปผลการจัดกิจกรรมฯ
:5%
เริ่มต้น :2020-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3709

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3709

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0942

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์)(ตัวชี้วัดบูรณาการสำนักงานเขต)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 81.85

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.52

100 / 100
2
42.57

100 / 100
3
59.11

0 / 0
4
81.85

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **