ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมที่ 8 การประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (กสอ.) : 08000000-3713

สำนักอนามัย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวรัชนิดา คำมา นางสาววิภาพร คอกขุนทด โทร. 0 2035 1861 ต่อ 2

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

กองสุขาภิบาลอาหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การควบคุมคุณภาพอาหาร การคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับอาหารที่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและว่าด้วยอาหาร ซึ่งดำเนินการในสถานประกอบการต่างๆ ได้แก่ ตลาด ร้านอาหาร แผงลอย ซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท และร้านขายของชำ รวมถึงการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ได้บริโภคสะอาด ปลอดภัย เพื่อให้การดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย จำเป็นต้องใช้สื่อประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภค ได้ตระหนัก รับรู้ และปฏิบัติได้ถูกต้องในการจำหน่ายอาหารและเลือกบริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ -//-

08960000/08960000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ จิตสำนึกและความร่วมมือขององค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปในเรื่องการสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย ตลอดจนเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย-//-

เป้าหมายของโครงการ

1.ผู้ประกอบการ 2.เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต 3.ประชาชน -//-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-16)

100.00

16/4/2563 : กิจกรรมที่ 8 การประชาสัมพันธ์ (งบประมาณที่ได้รับ 500,000 บาท คืนเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 380,000 บาท คงเหลืองบที่ได้รับ 120,000บาท รวมเป็นเงินใช้ไป 120,000 บาท บาท คงเหลือ 0 บาท) (100%) 8.1 จัดทําป้ายแสดงการเข้าร่วมโครงการจัดจําหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามหลักเกณฑ์ของกรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามหลักเกณฑ์ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,000 เล่ม (120,000 บาท ใช้เงินไป 120,000 บาท คงเหลือ 0 บาท) (100%) - ดำเนินการจัดจ้างทางระเบียบพัสดุ ตรวจรับ/ส่งมอบของ และตั้งฎีกาเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท 8.2 จัดทำคู่มือการพัฒนาสถานประกอบการให้ได้ ป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร สำหรับผู้ประกอบการ จำนวน 20,000 เล่ม (งบประมาณที่ได้รับ 270,000บาท คืนเงิน 270,000บาท) - คืนเงินงบประมาณตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ ที่ กท 0701/1582 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง งดการ ดำเนินการจัดกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563และหนังสือกองสุขาภิบาลอาหาร ที่ กท 0714/528 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 เรื่อง ขอความเห็นชอบยกเลิกการดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2563 8.3 จัดทําสื่อวิดีทัศน์ (Video Clip) 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร จำนวน 1 เรื่อง (ความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที) (งบประมาณที่ได้รับ 110,000 บาท คืนเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 110,000 บาท คงเหลือ - บาท) (100%) - ดำเนินการจัดทำสคริปต์ตามเนื้อหาและอนุมัติในหลักการของคณะกรรมการสื่อประชาสัมพันธ์ กทม. ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เรียบร้อยแล้ว – ดำเนินการคืนเงินงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 110,000 บาท (เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ ที่ กท 0701/1582ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง งดการดำเนินการจัดกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563)และหนังสือกองสุขาภิบาลอาหาร ที่ กท 0714/528 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 เรื่อง ขอความเห็นชอบยกเลิกการดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2563 -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2020-04-07)

42.00

7/4/2563 : กิจกรรมที่ 8 การประชาสัมพันธ์ (500,000 บาท ใช้ไปแล้ว 120,000 บาท ) (42%) 8.1 จัดทําป้ายแสดงการเข้าร่วมโครงการ จัดจําหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามหลักเกณฑ์ของกรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามหลักเกณฑ์ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,000 เล่ม (120,000 บาท ใช้เงินไป 120,000 บาท คงเหลือ 0 บาท) - ดำเนินการจัดจ้างทางระเบียบพัสดุ ตรวจรับ/ส่งมอบของ และตั้งฎีกาเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท 8.2 จัดทำคู่มือการพัฒนาสถานประกอบการให้ได้ ป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร สำหรับผู้ประกอบการ จำนวน 20,000 เล่ม (270,000บาท) (22%) - อยู่ระหว่างจัดทำเนื้อหาและรูปแบบคู่มือการพัฒนาสถานประกอบการให้ได้ป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกทม. 8.3 จัดทําสื่อวิดีทัศน์ (Video Clip) ๒ ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร จำนวน 1 เรื่อง (ความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที) (110,000บาท) - ดำเนินการจัดทำสคริปต์ตามเนื้อหาและขออนุมัติในหลักการของคณะกรรมการสื่อประชาสัมพันธ์ กทม. เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำสื่อวิดีทัศน์ (Video Clip) ๒ ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)ฯ -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.00 (2020-03-17)

41.00

17/3/2563 : กิจกรรมที่ 8 การประชาสัมพันธ์ (500,000 บาท ใช้ไปแล้ว 120,000 บาท ) (41%) 8.1 จัดทําป้ายแสดงการเข้าร่วมโครงการ จัดจําหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามหลักเกณฑ์ของกรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามหลักเกณฑ์ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,000 เล่ม (120,000 บาท ใช้เงินไป 120,000 บาท คงเหลือ 0 บาท) - ดำเนินการจัดจ้างทางระเบียบพัสดุ ตรวจรับ/ส่งมอบของ และตั้งฎีกาเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท 8.2 จัดทำคู่มือการพัฒนาสถานประกอบการให้ได้ ป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร สำหรับผู้ประกอบการ จำนวน 20,000 เล่ม (270,000บาท) (14%) - อยู่ระหว่างจัดทำเนื้อหาและรูปแบบคู่มือการพัฒนาสถานประกอบการให้ได้ป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกทม. 8.3 จัดทําสื่อวิดีทัศน์ (Video Clip) 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร จำนวน 1 เรื่อง (ความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที) (110,000บาท) - ดำเนินการจัดทำสคริปต์ตามเนื้อหาและขออนุมัติในหลักการของคณะกรรมการสื่อประชาสัมพันธ์ กทม. เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำสื่อวิดีทัศน์ (Video Clip) 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)ฯ -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-06)

40.00

6/3/2563 : กิจกรรมที่ 8 การประชาสัมพันธ์ (500,000 บาท ใช้ไปแล้ว 120,000 บาท ) (40%) 8.1 จัดทําป้ายแสดงการเข้าร่วมโครงการ จัดจําหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามหลักเกณฑ์ของกรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามหลักเกณฑ์ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,000 เล่ม (120,000 บาท ใช้เงินไป 120,000 บาท คงเหลือ 0 บาท) - ดำเนินการจัดจ้างทางระเบียบพัสดุ ตรวจรับ/ส่งมอบของ และตั้งฎีกาเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท 8.2 จัดทำคู่มือการพัฒนาสถานประกอบการให้ได้ ป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร สำหรับผู้ประกอบการ จำนวน 20,000 เล่ม (270,000บาท) (13%) - อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดเนื้อหา และขออนุมัติเงินงวดที่2 8.3 จัดทําสื่อวิดีทัศน์ (Video Clip) 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร จำนวน 1 เรื่อง (ความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที) (110,000บาท) - ดำเนินการจัดทำสคริปต์ตามเนื้อหาและขออนุมัติในหลักการของคณะกรรมการสื่อประชาสัมพันธ์ กทม. เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างจัดทำสื่อวิดีทัศน์ (Video Clip) 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)ฯ -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2020-02-19)

27.00

19/2/2563 : กิจกรรมที่ 8 การประชาสัมพันธ์ (500,000 บาท ใช้ไปแล้ว 120,000 บาท ) (27%) 8.1 จัดทําป้ายแสดงการเข้าร่วมโครงการ จัดจําหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามหลักเกณฑ์ของกรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามหลักเกณฑ์ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,000 เล่ม (120,000 บาท) - ดำเนินการจัดจ้างทางระเบียบพัสดุ ตรวจรับ/ส่งมอบของ และตั้งฎีกาเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท 8.2 จัดทำคู่มือการพัฒนาสถานประกอบการให้ได้ ป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร สำหรับผู้ประกอบการ จำนวน 20,000 เล่ม (270,000บาท) (11%) - อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดเนื้อหา และขออนุมัติเงินงวดที่2 8.3 จัดทําสื่อวิดีทัศน์ (Video Clip) 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร จำนวน 1 เรื่อง (ความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที) (110,000บาท) - ดำเนินการจัดทำสคริปต์ตามเนื้อหาและขออนุมัติในหลักการของคณะกรรมการสื่อประชาสัมพันธ์ กทม. เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ งวดที่ 2 -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-04)

25.00

4/2/2563 : กิจกรรมที่ 8 การประชาสัมพันธ์ (500,000 บาท ใช้ไปแล้ว 120,000 บาท ) (25%) 8.1 จัดทําป้ายแสดงการเข้าร่วมโครงการ จัดจําหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามหลักเกณฑ์ของกรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามหลักเกณฑ์ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,000 เล่ม (120,000 บาท) - ดำเนินการจัดจ้างทางระเบียบพัสดุ ตรวจรับ/ส่งมอบของ และตั้งฎีกาเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท 8.2 จัดทำคู่มือการพัฒนาสถานประกอบการให้ได้ ป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร สำหรับผู้ประกอบการ จำนวน 20,000 เล่ม (270,000บาท) (8%) - อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดเนื้อหา และขออนุมัติเงินงวดที่2 8.3 จัดทําสื่อวิดีทัศน์ (Video Clip) ๒ ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร จำนวน 1 เรื่อง (ความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที) (110,000บาท) - อยู่ระหว่างสำนักงานประชาสัมพันธ์ พิจารณารูปแบบวีดีทัศน์ (Video Clip) 2 ภาษาฯ -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี//-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2020-01-20)

23.00

20/1/2563 : กิจกรรมที่ 8 การประชาสัมพันธ์ (500,000 บาท ใช้ไปแล้ว 120,000 บาท ) (23%) 8.1 จัดทําป้ายแสดงการเข้าร่วมโครงการ จัดจําหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามหลักเกณฑ์ของกรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามหลักเกณฑ์ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,000 เล่ม (120,000 บาท) - ดำเนินการจัดจ้างทางระเบียบพัสดุ ตรวจรับ/ส่งมอบของ และตั้งฎีกาเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท 8.2 จัดทำคู่มือการพัฒนาสถานประกอบการให้ได้ ป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร สำหรับผู้ประกอบการ จำนวน 20,000 เล่ม (270,000บาท) (8%) - อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดเนื้อหา และขออนุมัติเงินงวดที่2 8.3 จัดทําสื่อวิดีทัศน์ (Video Clip) ๒ ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร จำนวน 1 เรื่อง (ความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที) (110,000บาท) - อยู่ระหว่างสำนักงานประชาสัมพันธ์ พิจารณารูปแบบวีดีทัศน์ (Video Clip) 2 ภาษาฯ -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2020-01-09)

22.00

9/1/2563 : กิจกรรมที่ 8 การประชาสัมพันธ์ (500,000 บาท ใช้ไปแล้ว 120,000 บาท ) (22%) 8.1 จัดทําป้ายแสดงการเข้าร่วมโครงการ จัดจําหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามหลักเกณฑ์ของกรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามหลักเกณฑ์ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,000 เล่ม (120,000 บาท) - ดำเนินการจัดจ้างทางระเบียบพัสดุ ตรวจรับ/ส่งมอบของ และตั้งฎีกาเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท 8.2 จัดทำคู่มือการพัฒนาสถานประกอบการให้ได้ ป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร สำหรับผู้ประกอบการ จำนวน 20,000 เล่ม (270,000บาท) (8%) - อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดเนื้อหา และขออนุมัติเงินงวดที่2 8.3 จัดทําสื่อวิดีทัศน์ (Video Clip) 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร จำนวน 1 เรื่อง (ความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที) (110,000บาท) - ดำเนินการจัดทำสคริปต์ตามเนื้อหาและขออนุมัติในหลักการของคณะกรรมการสื่อประชาสัมพันธ์ กทม. เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการขออนุมัติงบประมาณ -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-19)

20.00

19/12/2562 : กิจกรรมที่ 8 การประชาสัมพันธ์ (500,000 บาท) (20%) 8.1 จัดทําป้ายแสดงการเข้าร่วมโครงการ จัดจําหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามหลักเกณฑ์ของกรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามหลักเกณฑ์ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,000 แผ่น (120,000 บาท) - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (เป็นเงิน 120,000 บาท) 8.2 จัดทำคู่มือการพัฒนาสถานประกอบการให้ได้ ป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร สำหรับผู้ประกอบการ จำนวน 20,000 เล่ม (270,000บาท) (8%) - อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดเนื้อหา และจะดำเนินขออนุมัติเงินงวดที่2 - สำนักงานประชาสัมพันธ์เห็นชอบในหลักการฯเรียบร้อยแล้ว 8.3 จัดทําสื่อวิดีทัศน์ (Video Clip) ๒ ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร จำนวน 1 เรื่อง (ความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที) (110,000บาท) - สำนักงานประชาสัมพันธ์เห็นชอบในหลักการจัดทําสื่อวิดีทัศน์ (Video Clip) ๒ ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร -//-

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2019-12-06)

14.00

6/12/2562 : กิจกรรมที่ 8 การประชาสัมพันธ์ (500,000 บาท) (6%) 8.1 จัดทําป้ายแสดงการเข้าร่วมโครงการ จัดจําหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามหลักเกณฑ์ของกรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามหลักเกณฑ์ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,000 แผ่น (120,000 บาท) - ดำเนินการจัดทำการจัดจ้างทางระเบียบพัสดุเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจ้างทำป้ายแสดงการเข้าร่วมโครงการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญฯ และดำเนินการผลิต 8.2 จัดทำคู่มือการพัฒนาสถานประกอบการให้ได้ ป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร สำหรับผู้ประกอบการ จำนวน 20,000 เล่ม (270,000บาท) - อยู่ระหว่างนำเข้าการพิจารณาเห็นชอบในหลักการของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดเนื้อหา และจะดำเนินขออนุมัติเงินงวดที่2 8.3 จัดทําสื่อวิดีทัศน์ (Video Clip) 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร จำนวน 1 เรื่อง (ความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที) (110,000บาท) - ดำเนินการสรุปรวบรวมเนื้อหา และจัดทำสคริปต์ -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2019-11-18)

13.00

18/11/2562 : กิจกรรมที่ 8 การประชาสัมพันธ์ (500,000 บาท) 8.1 จัดทําป้ายแสดงการเข้าร่วมโครงการ จัดจําหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามหลักเกณฑ์ของกรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามหลักเกณฑ์ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,000 แผ่น (120,000 บาท) - ดำเนินการจัดทำการจัดจ้างทางระเบียบพัสดุเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจ้างทำป้ายแสดงการเข้าร่วมโครงการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญฯ และดำเนินการผลิต 8.2 จัดทำคู่มือการพัฒนาสถานประกอบการให้ได้ ป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร สำหรับผู้ประกอบการ จำนวน 20,000 เล่ม (270,000บาท) - อยู่ระหว่างนำเข้าการพิจารณาเห็นชอบในหลักการของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดเนื้อหา และจะดำเนินขออนุมัติเงินงวดที่2 8.3 จัดทําสื่อวิดีทัศน์ (Video Clip) 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร จำนวน 1 เรื่อง (ความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที) (110,000บาท) - ดำเนินการสรุปรวบรวมเนื้อหา และจัดทำสคริปต์ -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-11-07)

12.00

7/11/2562 : กิจกรรมที่ 8 การประชาสัมพันธ์ (500,000 บาท) 8.1 จัดทําป้ายแสดงการเข้าร่วมโครงการ จัดจําหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามหลักเกณฑ์ของกรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามหลักเกณฑ์ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,000 แผ่น (120,000 บาท) - ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รวบรวมสรุปเนื้อหา และขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดจ้างทางระเบียบพัสดุ 8.2 จัดทำคู่มือการพัฒนาสถานประกอบการให้ได้ ป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร สำหรับผู้ประกอบการ จำนวน 20,000 เล่ม (270,000บาท) - อยู่ระหว่างนำเข้าการพิจารณาเห็นชอบในหลักการของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดเนื้อหา และจะดำเนินขออนุมัติเงินงวดที่2 8.3 จัดทําสื่อวิดีทัศน์ (Video Clip) 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร จำนวน 1 เรื่อง (ความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที) (110,000บาท) - ดำเนินการขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สรุปรวบรวมเนื้อหา -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : กิจกรรมที่ 8 การประชาสัมพันธ์ (500,000 บาท)(10%) 8.1 จัดทําป้ายแสดงการเข้าร่วมโครงการ จัดจําหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามหลักเกณฑ์ของกรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามหลักเกณฑ์ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,000 แผ่น (120,000 บาท) - ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รวบรวมสรุปเนื้อหา และขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดจ้างทางระเบียบพัสดุ 8.2 จัดทำคู่มือการพัฒนาสถานประกอบการให้ได้ ป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร สำหรับผู้ประกอบการ จำนวน 20,000 เล่ม (270,000บาท) - อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบในหลักการ และจะดำเนินขออนุมัติเงินงวดที่2 8.3 จัดทําสื่อวิดีทัศน์ (Video Clip) 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร จำนวน 1 เรื่อง (ความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที) (110,000บาท) - ดำเนินการขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สรุปรวบรวมเนื้อหา -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของสื่อ จำนวน 4 รายการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ส่งให้สำนักงานประชาสัมพันธ์พิจารณา ครั้งที่ 1
:15%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 3
:ส่งให้สำนักงานประชาสัมพันธ์พิจารณา ครั้งที่ 2
:15%
เริ่มต้น :2020-02-03
สิ้นสุด :2020-02-03
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสื่อประชาสัมพันธ์
:15%
เริ่มต้น :2020-02-03
สิ้นสุด :2020-02-03
ขั้นตอน 5
:ประสานบริษัทจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
:15%
เริ่มต้น :2020-02-03
สิ้นสุด :2020-02-03
ขั้นตอน 6
:เผยแพร่/จัดส่งสื่อประชาสัมพันธ์ให้สำนักงานเขต
:15%
เริ่มต้น :2020-03-02
สิ้นสุด :2020-03-02
ขั้นตอน 7
:สรุปผลการจัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
:5%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3713

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3713

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0942

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์)(ตัวชี้วัดบูรณาการสำนักงานเขต)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 59.1100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.52

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
59.11

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **